Goudsche Courant, woensdag 11 mei 1870

y Vrijwillige Openbare Verkooplng lil fjSfif Jli9 ét 0lk BOEK EN COÜBANTDRUKEERIJ MP Cil fc Bi iisr K iv LAiDNr OOUDA Lange Titüdeweg D n 60 cxx3 =3cx = Jllle iofkn It Slijdfihriftcn uiortti ii hinntu itn kortst mojriijkftt tijd fleicctrd rtcomuwmlfürt irh coor tegen zeer billflke prijzen Heeft mede voorhanden ALLE SOORTEN van m alle BINNEN en BUITENLUNDSCHE COURANTEN worden dadelij opgezonden waarvoor een afschrift voldoende 8 KERKBOEKEN KANTOORen SCHOOLBEHOEFTEN bnz no prefect vcrwiltigl nnn do bevolking dal er kricliligo ma itregeltii ijii genomen om ledi re poging lol oproei te oiiderdtiikkeu Hg noodigt de burgers uil om niel te gaun nnnr plnalirii waar mis dadige ondernerawii en konden voor ullcn In het arrondiscment Marseille zijn ingeschreven 76 127 waarvan 18412 ja en SI SS J neen In de stad Toulouse 12 5 31 neen JU 2 ja Bordeaux 10 127 ja 18109 neen IV uitslag is bckond van 115 urroiidisseinenlen J 119 100 kiezers hebben zich latcu inschrijven iejt r l ueboen l 81i iC0 kiCiiers n ja 488 273 met neen Te Parijs hebbei i h 90 000 kiezers van stemaing onthouden 8 ure 62 min De uitslag van de stemming in Frankrijk uitgezonderd 106 arrondissementen wn ten 6 4 f den morgen ja 5 180 000 ueen 1 130 000 Parijs 9 Mei 1 uur De uitslag dtr stemming IS bekend met uiUoii lering van 2K nrroiidissementeu Hel resultaat is dat 0 19 000 kie ers ja en 1 349 000 kit ers neen hebbeu gestenul Parijs 9 Mei 9 48 des avonds De uitslag der slemiaing is bekend uilgei unilerd vnn 8 arrondissementen de marine het legeren Algcrie 6 7 J 000 kiezers hebben ju 1 412 000 hebben neen gestemd Door de garni uonen in het binnenland zyn uitgebracht 219 000 stemmen vóór 3 i 9S legen het plebisoit Men verzekert dat het Journal Officul morgen 7al medcdeelen dat het miiiisitric ijn ontslag heeft aangeboden en dal onmiddelijk een nieuw kabinet zal worden gevormd waarin Ollivier zijne tegenwoordige positie zal behouden Later telegram Op 5 arrondissementen en Algerie na zijn de reaultaten van het plebiscii 7 138 000 ja s 1 518 000 neen s Heden avond ten 8 nur waren talrijke groepen Toor de kaserne Chateau d Eau in den faubourg du Temple en te Belleville Men verzekert dal reeds een omnibvs onvergeworpen is om eeue biir ricnde temaken Waarschijnlijk zullen hedenavond eenige onlusten plaats hebben Florence 9 Mei in de kamer van afgevaardigden beeft de minister Lanza meedrgcdeeUl djt de regeering bericht ontvangen hebbende vr n eene beneging te Citanzaro voorzorgsmaatregelen h id genomen Meer dan 300 burgers waaronder Me notli Garibaldi waren naar de prefectuur gegaan om aan te bieden de oproerigc bende te bestrijden Toejuichingen De munster deelde nog mede dat eene bende ongeveer 300 man sterk gisteren was aangevallen en eene geheele nederlaag had geleden Eri aren renige doeden en gekwetsten De oproerlingen hadden de wijk genomen naar het platteland van lleggio waar de bevolking besloten was hen te bestrgden De namen der hoofden zyn onbekend FlOCence 9 Mei Het bevestigt zich dat de oproenge bendeu te Filadelli verstrooid 7ijn Brussel 9 Mei Tus8ch n Luxemburg en Arion heeft eeo spoorwegongeluk plaatsgehad Volgens de tteiue zijn er 20 slachtoffers Volgens een blad van Namen bedraagt hel aantal doodeo 28 dat der gekwetsten 40 Gemengde Berichten B en W vau AmBterdatn hebbeu nu voorgesteld de oainelooze pleioeo eo straten tü uocmoD tredenkiplnn Sarpkaiutraott Tulpstraai Uaddeatraat faximilmanstrtmt Ilttideikoperstraat Fa ckfiraat Te Leiden is btaïotLn de traktementen der leeraars in het Fransch en lu aardrijkskunde en geschiedeniB bij de gemengde insttUing van hooger en midd onderwys van ƒ 1200 te brengen op 1600 o de omstreken van Kiew is op ongeveer 6 meters diepte O gegraven het geraamte van een rLiisachtitt u manimouth Onder de Kirgizen aan de Caspiscbe zlc is een opstand oitgebrokeo To Milaan zmi weder een i aar bommen gevonden T BobadïUa in Valhdol d hebbtii de republikeinen een tniat evccht ogonnen innarby iloodiiicu gckwitsten vielen Prof Tardieu beert ztjno lessen hirvat eu is ir weinig ttitgefloteu Een leerstoel voor het Plavischo rtcbt is opgcricbt nnn de universiteit te OdiBsn In Kumemu is ceno amnestie uitgevaardigd oor pDc politieke persdilictcu Men beweeit dnt N Mexico ala ten staat wenscht opgcQomeD te worden lu do Aincnk uiiie Te Sudiroilr i eene reihtcrlijkc vervolging ingesteld ligen een ingizctcn du htt N Omlattu üstwn7ca nucmde leu Chineest hoii warboel lltt geiutnitibcstuur te Groningen besteed ƒ 1000 a a het rnnigtn dtr Huiimgen viui onvLrniugaiden Lm gidiLlto der urttttrbank te Ycrsckt is irj utit in SI ptncdpu voor ƒ M mn iV Altsnudni ih het nu uwe pali iti vun den ondiikoning afgebrand X l tfaktcineiiicn dn Hpiiau ihu bis tütiopptn die den ted Op do LOiistitutie i Ligrieii wuidiii up ÜKvin Dl 10 KugeUihe nnrlu bthepen kuiULiidt vnn Malta zijn dcu Finrua biDiiLiigeluopiu Onder leriMOi de Ningnrn nl © on tunnel nongLlcgd worden dour het bestuur der stad UuiTalo hcno nicuvio afkondiging van Iict Kumenische miuistcrio virbicdt nog eens aan Joden en vugabondun bet gebied vau dtii stunt to bolreden De gunernul Medici gouverneur van Sicilie heeft militnirc versterking aangevraagd om do oids te kunnen handhaven Burgerlijke Stand GïnnftFN 6 Mei Antbonia oudere A Prinsenberg c A ie Vriea 7 Pieternella ouders J la Grouw ca A vnn Wijk P fpnnitr lns llastianus ouders L Nicnwen huizcn en A Ë ü Graaf tt christinua i iet ruella ouders L Ulonk en B den Edel OvHtitDJN 6 Mei G P Riegen 7 m 7 H van der Mnjn 10 w A W vnn Goor 2 j M J Tan Miianluigtn 7 j B Buis 71 J M Vervoorn huisvr vnn 1 ugterom Ii3 j A van Uantzig 10 m 9 J A uidvetJ 7 3 J E van Vlaardmgen 11 m ADVERTENTIES De Heer en Mevrouw van BURG de VKIES betuigen ook uit naam hunner wederzudselie betrekkingen hunnen hartelflken dank voor de blijken van belangstelling ondervonden bg hun huwelgk Gouda 10 Mei 1870 Geviaagd te Delft tegen hoog loon VIER POTTENDRAAIERS Adres C P KERPER op de Brabantsche Turfmarkt te Delft Brieven franco afkomende van de ontgraving der BlebkersBEUU te Gouda wordt civiel veikrggbaar gesteld Adres biJ de Aannemers VERBRUGGEN en VAN ROOIJEN aldaar Worad gevroagd zoo spoedig mogel k een KEUKENMEID of NOOÜHULP van de P O die een burgorpot kan koken Loon zestig gulden Adres letter G by de Boekhandelaars J van BENTlIM en Zoon te Gouda ten overstaan van den Notaris A XLÜIT Hz te Moordrecht op WOENSDAG 18 MEI 1870 bfl veiling en verhooging en WOENSDAG 25 MEI daaraanvolgende bjj afslag telkens dea voormiddags ten 10 ure te Moordrecht in het Logement het Posthuis van ecue hechte en sterke BOUWnANSWONING SCHUREN en HOOIBERG alsmede diverse perceelen WKien HOGILAND alles b § tUfiinder gelegen onder Moordrecht in den Zuidplaspolder te zanten ter grootte van 24 hectaren 07 aren 25 centiaren in zoodanige perceelen als breeder bg biljetten zgn omschreven Infomiatiën en inzage van kadastrale Kaart zgu inmiddek te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris A KLUIT Hz te 3 oonfr cAf oof 9t u a en aJc rUen en Aef aie enc tn r w ioom cAoeoazaen van Ie beii ft yKun ten aiernai aan Ie é rve£sn efioi i Q oticut y X van er c anc n cdan4e en fooeA Emser Pastilles uit de zouten van de Konivg Wilhelms Rotsbronnen bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslgmmg zuurvorming oprisping en slechte spijsverteenng Prijs van de gt plomb erde doos 50 ets maar alleen onvervulscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen Gouda Druk au Bnnkinua II lllll J l W IM Wei lü l kn ai l it Ni Jij