Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1870

WS 1870 Vrijdag i t Mcl N 892 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverteotiebiad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ïi 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VI JF CENTEN De inzending van advcrtentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave DE KERMIS uGa we naar t beestentpel dat is het geld wel waard i Neen vrtend die yuiden kan gespaard Daar ge overal op straat voor niet Een heestensjiel ro tdom u ziet Sr K Laukii i akd Wat is er al niet tegen die kermissen geschreven Sedert hoe vele jaren trekt men van verachiltónde zyden daartegen reeds te volde Hier wordt de zedelooze strekking elders de historische beteekenis tot bestrijding daarvan gebezigd De str d is trouwens niet heet meer Men is t VT § wel en s ttet t ven je van d6tt Amsterdamacheu predikant dat hier boven staat de kennis is een beestenspel erger nog vaak een beestenboeL En toch zien we nog steeds van den tgd waarin t jonge groen uitbot tot den tfld waarin de geele bladeren vallen de kermis door ons land trekken en overal ellende achter laten Hoe komt t dat eene instelling die geene ernstige verdedigers meer kan vinden in weerwil daarvan toch blijft voortwoekeren in ons land Hiervoor z n twee redenen De eerste is de eerbied voor het oude die met de meeste menjchen zoodanig is samengegroeid dat men weleens beweert dat z ingeschapen is Het menschdom hakt den boom die geen vruchten afwerpt noode om De tweede is gelegen in de bewering dat er voor het volk een tp v n ontspanning n oet wezen die wel is waar door de kennis zeer slecht wordt in beslaggenomen maar die geheel en al zou vervallen zoolaag mon voor t slechte niet wat beters weet te geven Een mensch moet wat hebben seggen dezen ja antwoordt daarop de dichter maar geen vengn Het komt ons voor dat er reeds genoeg over gepraat is om de kermis af te schaifen of te hervormen en dat t nu tgd is om aan t werk te gaan Het komt ons voor dat t ook hier de taak is der ontwikkelden om voor te gaan te leiden en langzamerhand de saturnaliën en bacchanaliën dio men onderden naam van kermis overal houdt te hervormen in uitspanningen dio zoowel dun stoü eUjken als den geesteljjken mensch veredelen De volksmassa beschouwt elke afwisseling iu t dagelijksih leven als uitNpauuinj E ii vuurwerk zoowel als eon brand de ter uitvoer legging van een doodvonnis evengoed als de grappen van een clown Dat komt offldat wel de behoefte aan uitspanning bestaat maar niet het vermogen 0m daaraan behoorlijk te voldoen Het venijn wordt niet gekend laten we het daarom wegsluiten zooveel in ons is want t werkt altjjd pms vreeselijk snel in den regel langhaam maar altfld zeker Het duurt nog een geniimen tijd voor dat in onze gemeente dien tyd aanbreken zal wanneer althana de gemeentOTaad geen besluit tot schorsiug neemt dit achten wij echter wenschelijk Vervolgens zou ich eene commissie mOeten vormen ora gedurende die dagen betere uit penniug aan onze bewolking te bieden zjj zou daartoe voor een gedeelte althans door geldelijke bijdragen moeten worden gesteund Feesten in den geest der kiuderkerrais die met zoo uitnemend goeden uitslag sedert een paar jaren alhier werd geho jden die zouden we weuschen voor hen die slechts in jaren van de kinderen zijn onderscheiden Deze commissie zou toezicht moeten uitoefenen op alle feestvieringen Zij alleen zou de macht moeten hebben om te bepalen welke vermakelijkheden wel welke niet zouden worden toegelaten hare taak zou zeer moeitevol zijn maar haar succes zou naar ons oordeel alle moeiten doen vergelen Dit is zeker zy zou op de belangstelling van allen die t waarachtig welzijn der lagere volksklassen wenschen te bevorderen en althans over een paar jaren ook op de medewerking van die klassen zelf kunnen rekenen BUITENLAND ENQELAND Zaterdag avond werd in het VVeatminster paleis eene meeting gehouden van schoolmeesters die door een aantal piirlementsledeu werd bijgewoond Na een betrekkelijk kort debat is meu het ouderling eens geworden over de wijie om de juiesDe over godsdienst onderwijs zoo goed mogelijk op ie lossen De vergadering vereenigde zich met het voorstel om die kinderen die op verlangen der ouders geen godsdienst onderwijs uudeu ontvangen op de school met ander onderwijs bc ig te houden in de ureu aan godsdien onderricht gewijd De Tildes verklaart gemachtigd te zijn mede te dcelen dat het bericht van de GauloU als zou de Fransche ge ant te Londen bij de Engelsche regeiTuip op eeu criniiucele vervolging van üustave Flourcns hebben aangedrongen viin alleu grond ontbloot is De heer Bright muiisler van koophandel bevindt zich thans in Carnarvonshire De CamarmnHerald beweert dat de minisler niet in beterschaptoeneemt men had betere resultaten van de zeeluchtverwacht De lijder had in de laatste dagen eenernstige lendenpijn te doorstaan die op ijri geheelgestel een nndeeligen invloed heeft uitgeoefend Noglans wordt het gerucht door eeu weekblad verspreid als zou de heer Bright aftreden en door den heefMundella vervangen worden door de morgcnbladen uatuuriyk met uitzondering van den conservatieven StaHckrd tegengesproken Tot opening van hft zomerseizoen had Zondagjongstleden in het kristallenpaleis een monsterconcertplaats 3600 zangers en muziekanten voerden bijdeze gelegeuheul de Ëlias van Mendelssohn uit Denavoud Ie voren traden voor het eerst weder in deOpera op Adelina Fatti en Signor Maria Hetverlangen van de Londensche kunitliefhebbera oiU deze zangera te hooren was zoo groot A i de toe gaagspryi iliz op ién gninea was gestHd in Ava loop van den dag tot r es guinea a steeg Xe Edinburg is overleden de boogloeraar inde verloskunde sir Jnm s Young Simpson Hijbereikte den leeftijd vau 59 jaren In 1856 werilhem door da Fransche academie van vvetcnschuppeade Monlyonprus toegekend negens de door hemgednue ontdekking van de ohluroform In 1866 werd hij wegens de groote diensten aan de maatschappij bewezen tot baronet verheven Volgens berichten uit de vtreeaigde stalenhebben in New ürleans 47 katholieke priester zichvan llome afgescheiden en zich aan het hoofd ft steld eener nieuwe gemeente die den paus voorden eersten bisschop iu rang niet in gesag houdt hel celibaat voor do priesters en do biecht voor degeloovigen als aanbcelenswaardig maar niet hU eene verplichting beschouwt geene kloostergeloftevoor langer dan vijf jaren toelaat en zich met deGriekschkatholieke en met de Anglicaansche kerknauw verwant verklaart F R A N K R IJ E In de Rappel van Maandag leest men o a van Franipois Vicior U jgo Het uur um slag te leveren i gekomen Het is waar de kans is niet gelijk Maar wat nood Wij aanvaarden den kamp VVij zyn de eersten om te verklaren dat wjj de nefJerlaag znllen tyden Maar wat beteekent voor de zfiak die wij voorslaan eene nederlaag Het eigenaardige karakter on er zaak i onoverwiuueiijk te zy demokratie is onkwetsbaar en niet ts vernietigen Waarom Omdat zij waarheid is Alle m i8chcn gelgk all meuschen broeders alle tot vrijheid geroepen ieder met bet recht toegerust op arbeid opvoeding welvaart Ziedaar waarheden die stand zullen houden zoolang er op narde eene samenleving bestaat Laten alle mogelijke steipmingen zich tegen die waarbedeu vrzetten zij zullen er niet door aan het wankelen komen Het heelal zou kunnen samenspannen om een enkel geweien tot slaaf Ie maken en dit geweten zon er niet iniiider vrij ain ujn Galilei in de gevangenis trotseert de ganssche wereld Beproeft eens de wet der zwnarlekracht door een plóbiscit te doen alsciiallen De politiek heeft haro aKioma s zuu goed ais de wcicnschap en de begin