Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1870

Wl i IC Perste Jagen voor wiskunde Adolf Labber l acte verleend v jk rov Zuidüe kamer der staliitdig terzoek dat Teremiging in te brengen en Mte te willen op leente Tnn Sluip ri eerd en alleen nil in er olg van II voorbereid ücwjfc Doorweg verloren t elastieken band 1 dito van 200 leilcr van 60 12 loiodel 10 of 12 Ie eeuige quitautién Igeueraal is b jeenp fg oatniddag ten irvat Aan den i p nieuw eenige b nopens den loop an de verhoogiug Icrd in België looden litting der Biitwerp an t Isie aan den heer iriiinding van Ame leii heer mr Heems BI nadei te bepalen te vragen nopens lie herziening van Id Vrijdag zijn aan Ittcii en voorts de fii Heemskerk Az fkvrwet is nog niet Jen van de tweede het onderzoek der Itiging eener nieuwe bekrachtiging der tjergeu op Zoom kelijk den afstand voormalige ves lorerdtnobt aan l enbare wegan van met welput op ilen aldaar j en 4 der overeenkomst luheim gesloten en bepalingen daarbij I l enalingen op de lenbelasting waarop In state zou zijn in bet boofd p hol i at deze voordracht it volkomen bet waarbij de hertog heffing van den In Alva niet gelukt In Bosse gelukken Isiraf Lan legen de tt echter de uit Ihug Terarming en gorden w met rea aue opgeleid te neer zoo sterk mogelyk vreeselijke dingen tneerec Het ba t dstraf een ondoel Mting op de inkom I schatkist t vullen enbelastiug in Ën Ifschaffing der dood li neming van misda Drden dezelfde pro Idcr dr t er ooit eene Pat er aan gelooft Fflrf lf ring en bet congres lor bevordering van iii 1870 en volgende worden gehouden i t congres en om longen gelegenheid Irktuigen modellen voorwerpen welke i iii iicht van gemeld Il tongen Aan de ledon van de tweede kamer is inafschrift medegedeeld een adres gericht ann Z M den koning door ingezetenen der gemeente Grollingen waarin door hen getracht wordt aan tetoonen dat het belang its rijks en der gemeenteniet vorderen dat de stad Groningen eene vestingblyve veeleer het tegendeel Ook dan wanneerhel belang der defensie zouden eischen eene versterkte stelling in het Noorden des rijks vleien zijzich te hebben in het licht gesteld dat de ophef ng der vesting Groningen als niet voldoende aande eisehen der defensie daarop niet behoeft tewachten doch dat veeleer zoo spoedig mogelykdaartoe behoort te worden overgaan In de hoopdat de aangevoerde gronden proefhoudend zullenworden bevon n v r 0 pr zij in koning iici iiijde aanstaande vaststelling van hel defensiestelseldaarheen te leiden dat de wallen en grachten dergemeente Groningen benevens de Imie van Helpman dadelijk kunnen verdwijnen en de stad zichvrij kunnen uitbreiden zonder door beperkende bepalingen daarin verhinderd te woiden Op de vraag der N Rott Cour waarmee hetministerie in zoo hooge mate de liberale beginselenheeft verloochend constateert het Noorden 1 dattot negneming van den oubillijkeu druk onzer belastingen niets gedaan is en hoewel het een enander is voorspiegeld zelfs niet voo bereid is 2 dat er niets gedaan is om de losmaking van debanden tusschen kerk en staat te bevorderen engeen vooruitzicht hoegenaamd bestaat dat de langals verkeerd erkende bestaande toestand zal wordenopgeheveti maar de regeering integendeel op ditpunt geiyk wij meer dan eens hebben aangetoou I io volle reactie is 3 dat het buitengewoon hoogeoorlogsbudget onder deze regeering langzamerhandgewoon is geworden en onder hare leiding nieuweuitzetting van uitgaven voor dit onderwerp dreigt Door het gemeentebestuur van Groningen werdin het begin van het vorige jaar eene overeenkomstaangegaan met den fabriekant B J Bosch aldaar tot het leveren en in werking brengen eener locomobile met zuig en perspompcn ten einde deriolen door te spoelen en wel door eene voldoendehoeveelheid water uii te diepen op te voeren ente brengen in den riuulput op het hoogste puntder straat De proeven met dat werktuig genomen hebben echter uiet aan de vereischten voldsan ende heer Bosch zi ook geene kans om de machineeau bet doel te doen beantwoorden Dientengevolgehebben burgemeester en wethouders aan den gemeenteraad voorgesteld het contract e ontbinden en opnieuw pogingen in het werk te stellen om c nezoodanige overeenkomst te tretfer Bij kon besluit van 20 Maart jl is goedgekeurd het reglement voor de vereeniging deOroote Club gevestigd te Amsterdam Die vereeniging heeft ten dc l in goed ingerichte localenbet gezellig verkeer te bevorderen Z j bestaat uiteereleden uit honoraire uit gewone en uit buitenieden De Spectator levert in het n van SO April hoofdstuk XVII van het vervolgartikel De uitvinding van de boekdrukkunst Het schünt dat deqeastie dier uitvinding nog al i n eenigen twijfelonderhevig blijft voor de geleerde wereld En tochis de qusstie zoo gemakkelyk op te lossen Indientoch onze inlichting juist is dan moet in eene chr nationale school niet verre van Sneek de volgendeopheldering op dal stuk zyu gegeven Toen doschoolopziener een zijner inspecties hield werd doorden hulponderwijzer de vraag gedaan Kimluen wie heeft de boekdrukkunst uitgevonden En in4éo dreun antwoordden de knapen God Zebaoth en werd daarna de bepaling er bij gevoegd dat zulksgeschiedde par l intermcdiaire de monsieur Lauren sz Coster Zeer eenvoudig niet waar P Waarom er danlooveel papier om vuil te maken Jr Ct Op een vraag van verschillende zijden totons gericht antwoordeu w dat wg niet in staatz n mededeelingen te doen aangaande de gehoudenvergadering der Algemeene Kiesverceniging Wijvernamen alleen dat de vergadering gehouden werdin het lokaal in de Korte Houtstraat dat eigenaardig genoeg gewoonlyk gebezigd wordtvoor ialmwiqm i Vad Naar men meldt zol de Kamer van Koophandel en Fabrieken te Schiedam een adres verzenden aan de ministers van buitenl zaken en van finnncicn ten einde te verzoeken de belangen onzer nijverheid tegenover de Belgische regecring krachtig te bevorderen en Ie handhaven ten opzichte van het differenlicel recht bij den invoer van Nederlandscb gedistilleerd In België Men meldt uit Snoek Door het nieuwe coraitü voor den aanleg van eenou spoorweg van llarliugen over Bolswaril Sneek en Joure naar Hecrenvcen is onlangs voorloopige concessie van de regeering aangevraagd Het comité stelt zich voor nadat de concessie zal zijn ♦ cricend een beroep te doen op de provinciale staten en de gemeentebesturen in Friesland Het Algemeen Dagblad bevat het volgende ingezonden stuk De hemschoenen van den vooruitgang Roomschen en Onroomschen naar ik zie zijn ijverig in de weer om de afschaffing van de dooilbiraf tegen te gaan opgrond van bijbeltekiten Zoo o a zeker dai l i J u it e T J r u uii maar naui Le s iljnt eigenlijk de Ontijd moest heeten Men vindt die lieden hij ons te lande lastig en exigeant Ik voor mij kan niet nalaten ze nog al bescheiden te vinden Immers ze bepalen er zich toe eenvoudig de instandhouding van de doodstraf te vragen Ware ik in hunne plaats ik zou niet alleen aandringen op het herstel van pijnbanken en heksenprocessen maar zonder eenigen twijfel op een paar heerlijke wetten die door eene onvergefelijke vrijgcestenj uit de wetboeken der beschaafde wereld zijn gebannen Die hoogwijze en humane wetten zijn te vinden in Exodus 22 waar we namelijk lezen als volgt 2 Indien een dief gevonden wordt io het doorgraven en hij wordt geslagen dat hij sterft het zal hem geen bloedschuld zijn nS Indien de zon over hem opgegaan is zoo zal het hem eene bloedschuld zijn hij zal het volkomen wedergeven heeft hij niet zoo zal hij verkocht worden sic voor zyne dieverg Nog fraaier in Exodus 21 23 En wanneer een os eeneu man of eene vrouw stoot dat hij sterft zal de os zekerlijk gesteenigd worden en zijn vleesch zal niet gegeten worden maar de heer von den os zal onschuldig zijn Subliem De doodstraf uitgestrekt over ossen En er staat niet eens dat de delinquent zijne eigen zaak bepleiten mag t ïa om de Tijd en alle kerkeraden te doen watertanden I Uit het aan aandeelhouders der Ilotterdamsche bank uitgebragie rapport over het jaar 18G9 blijkt dat commissarissen op voorstel der directie krachtens art 43 al 2 der statuten de balans hebben vastgesteld met een batig saldo van ƒ 1265 1 l j hetwelk zij den aandeelhouders voorstellen als minder voor verdeeling geschikt op de winst en verhes rekeiiing van 1870 over te brengen Men schrijft aan de Leidicle Cour Maandagis de eerste vracht van aspersies gegaan naar Amsterdam waarmede het vervoer van die vrucht voorgoed begonnen is Het is eenige dagen later dananders maar nog vroeg als het weer in aanmerkingwordt genomen Na het groeizame weer in hethiatsl van April had men zich geen zoo geduchteomwenteling in de temperatuur voorgesteld als nusedert verscheidene dagen heeft geheerscht Hetheeft gewaaid gesneeuwd en gehageld uls in hetmidden van Maart en steeds blijft de wind noordelijk de lucht grauw en koud De aardappelenzijn regelmatig boven den grond en staan goed kort en dicht in het loof doch geven gelijk andereproducten nog weinig kans tot ontwikkeling Alsde warmte komt kan evenwel alles wat nu schijubaar achter is of stilstaat spoedig hersteld zgn Gelukkig hebben strenge nachtvorsten nog geen schadeaan veldvruchten en ooftboomen veroorzaakt terwglvan de laatste nog vele kuoppeu gesleten zgn De zaak der riolering en de ongunstige toestand waarin deze zaak in de meeste sleden zichbevindt trok in den laatsten tijd meer en meer deaandacht der gemeentebesturen Zoo was het ookte Tilburg Ook daar zag men in dat de bestaandesteeds erger wordende toestand niet kon blijvenduren In bet begin van 1869 besloot de raad an het technisch bureau der heeren ingenieurs Havelaar te Utrecht Schenk te Luik en Kaiser teKeulen op te dragen het leveren van een volledigontwerp voor een rioolstelsel ten dienste dier gemeente Acht maanden later voldeden deze deskundigen aan hunne opdracht Behalve plans en teekcningen ten aanzien van walerloozing en afvoer van de riolen en reservoirs de delailteekeningenvoor den afvoer van fecale sloffen en wnt verderlot de uitvoering behoort bevat het project een zeeruitvoerig rapport vermeldende den bestaanden ente verwachten toestand der gemeente ten opzichtevan de rioleoring wijders geeft het een overzichten vergelijkende beschouwingen der meest gebruikelijke sielsels elders gevolgd de oeeonomisohe enfinancieele beschouwing waartoe het stelsel aanleidinggeeft verder eene geheel volledige beschrijving vanhet mccbt aanbevelenswaardige stelsel voor die jjc mceulc met begrootingen zoowel voor den aanleg van een rioolstelsel als voor een afvoer van tecale stoffen ieder afi onderlijk Daar de gemeente hei urtisrheIgk acht de exploitatie bg concessie met ondersteuning van gemeentewege aan particuliere krachten over te laten en ook gaarne het publiek oordeel over liet aanbevolen systeem wil vernemen om door wrijving van denkbeelden over deze gewichtige zaak meer licht verspeid te zien is men tot het besluit gekomen het geheele plan met kaarten teekeningen en bijlagen te doen drukken en in den handel Ie brengen De uitgave zal plaats hebben bg de hh T Hooiberg en Zoon te Leiden Uit Florence wordt geschreven dat eene Ita nscl Sloombo r aal8chr p j t e uii Hnbatti enC op de kust der Koode Zee door aankoop vauinlandsche stamhoofden eene vrg uitgebreide strook lands beeft verkregen met het doel om er eene havenen andere inrichtingen voor de zeevaart eu den handel aan te leggen Sedert 13 Maart jl zoo wordtgeschreven wappert aldaar op een blokhuis de Itaiiaansche vlag ïe Londen is een Wontem Clui and Inttitutt opgericht m Nenmanstreet De iiirichliiig is van 8 uur s morgens tot 11 uur s avonds geopend voordames die in scholen inkeU of fabrieken werkzaam of les gevende hun te huis niet telkens kunnen opzoeken Er is een leeszaal boekerg restauratie eii schrijfverlrek Men wordt lid voor 3 sjaars en met overlegging vim een getuigschrift vangoed gedrag Laatste Berichten Parijs 11 Mei De GaieUe dn Triiunaux meldt dat gisteren avond in den Faubourg du Temple weder ongeregeldheden hebben plaats gehad van era sliger aard dan die van Maandag Er waren io de rue Fontaine en de rue St Maur vier barricades opgeworpen die door de troepen werden bemachtigd Twee oproermakers zijn zwaar gekwetst Bg de kazerne Chateau d Ëau heeft de cavalerie door eenige charges ruim baan gemaakt Alle straten uitloopende op den Faubourg du Temple zgn afgesloten Naar men verzekert moeten de troepen op de oproerliugen gevuurd hebben In alle overige wijkeu der booifdstad is het rustig Parijs 11 Mei en verzekert dat de maiters 3 dooden en talnjke 3ndcn tellen Ten twee ure des ochtens was Ie Faubourg du Temple nog door de troepen afgezet Er hebben huiszoekingen en vele honderden arrestaticn plaats geh d De soldaten zijn tegeu de oproermakers eer verbitterd De radicale bladen met de Marseillaise voorop ontkennen uit naam van hunne redaciiun alle Verstandhouding of sympathie met de muiters Men vreest dat heden avond de ongeregeldheden zulten hervat worden De overheid is besloten krachtig handelend op te treden Parijs 1 i Mei Heden zijn vele personen arresteerd Men vreesde aanvankelijk voor eeiie herhaling dnr onlusten op heden avond j doch daar het weder regenachtig is acht men eene hervattiiif der tooneelen van gisteren avond onwaarschijnlijk Eenige volksgroepen die overigens weinig talrijk zijn vertoonen zich op dit oogenblik 8 i 9 het plein van Chateau d Eau De regeeriug heeft uit voorzorg bevolen dat de omnibussen naar Belleville in eene door haar aangewezen richting moeten rijden De regeering heeft voorts besloten bg eene herhaling der onlusten krachtdadig te werk te gaan xeiiieii Ie Berichten Op den sterfdag van Na oleoo I S M i ziJQ 47A kramen opgehofigeri ann het liek urn de kolom o i het plein Veudöine aan den uptocht nam een veteraan deel 04 jaar oud Op de Molukkcn ijii een paar scjiükken van aardleviiig gevoeld n Wonseradeel uilen voortaan de scboulvBcaatieD gcregeU worden vooral niet het oog p de beliingeu rBadcaladdbohtv De gdiitigc btaud van dun zgdcoogst in Italië IjeloaiftMu de ledige Ecliatkist een buiteiikunsje van 50 nuUioen In Ilongfinjo verhetlt n ttcli slemnien voor afscheiding ingeval de oiifL ilbiiiirheid Hurdt gedecrftecrd Te Batavia ducht ineu inoeieltjkhedcu ter zake eener erfopvolging quuïstic van een der Javaunsche ultani De timmermniitikiiechts te Hrrda hebben mcuHt allen dtïn arbeid hervut Tc Amsterdam in dt plautsing Mcgens gebrek aan ruiinta geweigerd aiin 044 kiiid ren up de tlianehciiHrhuli n Te Haarlem is een 24pt rKOüiiit uiid baktiiieh tafelscrvïei verkotiht voor ƒ 3S75rn terstond met f 1000 M init weji r overgedaan Aleppo is door opgestane Ikdüiiinen uit do nabuurachup geplunderd Met Ilritbrlio trnnspoiisrlnp Jiiiiiiia iit iii i7 ureu sluU mins vun h XKt tu Turt h iiJ ujiiigi Luineii tl n