Goudsche Courant, vrijdag 13 mei 1870

Goud Goud Goud waard voor lONGEHEERBN 25 vorder ik per Contract om ieder Jongeling vaa 15 tot 30 jaar oud zijnde hot volkomen uitkomen van den BAARD te bewerken geen baard geen geld Ben flacon a ƒ 2 is meest voldoende Franco aanvraag bij THEOPHILE 403 St Nieolaasstraat Amsterdam NB Brieven ontvangt men terug en de flacon wordt geheim ingepakt Mi ré il l h Tc Iloiiilnb ldci iliibnclil oiula avonil coiio vlns orstflliug met piuoU U ïüuiumiI ul cbrniul N ur mcu vci ikiTt lici fl ili jnipligc licilog viiu Ilnmiltou cetic wdlilctiMlinii aiiiigipion nnrliij hij 7icii verbindt 40 fi ano ijiic piirlij int te bptnlcn voor elke slem minder dun tee imilini n dïc het lcbi cit o leh zul vercenigon Dauroutegou m1 liij voor llic licvc ligcnde stem die boven hot cijfor vnn yra nullioeu oidt uitgebracht 20 fr ontvangen I ermina die onlangs in lenc openliarc vergndeung de bekende niHo vnn bcM huldiging tegen don kei cr heeft uitgctrarht is deswege veroordeeld tot 2 jaren ge aiigenisatraf en IQUÜU fr boete Te iltkussi If weder eeno samenzwering ontdekt en aan deii hout ven ideu De o heeft ecmgi bellwiraeU gevangen en oinen Het doel de cr btwcguig was wedir het land van Tambon af te loojien Btirgoriiike Stand GpjioUFN 9 Mei Gerardus Cornells ouders O C do Briiijn eu W do Jong 10 WiUn liiiina oudrrsC Nicuwïeld CU C Boot Ahda ouders 1 11 lïcrliju eu S M do Koude Jau Ailrianus Jornelis ouders L Keikhof CU P A lloUoos OvEBl HHN O Mei C Zuudijk 3fj j 10 II J llersehe 3 w J K IMtiinr huis ruuw inii 1 1 laii Ulertn éü j J de long i J j A Oliuan hC J II A W llunkoop 2 j C 1 Blonk d Gfihwd 11 Mei S van J ieuwcii en A C van der Heijden J van Bovli e tn I van der btelt G U A begg en A van uahn 1 de kok en C Timiners van Wijugaaiden ta M S l uijk M Schouten enC VermeulLU D vnii der l ool tn E Litteubogaurd G II Jelderda en C Uielvcld MARKTBERICHTEN Goud i 1 ci Tarwe rogge boekweit en bmjti booiifln hoogtr de orerige nrlikelen met weinig ver iiulenng ÏBrwe l oolsche per 2li00 kilo onde ƒ 35B Nieuwe ƒ 335 Uoaile KI ƒ 320 Züeiuisclie per heet ouile ƒ 10 75 a ƒ 12 00 Nieuwe 9 00 a f 9 iü Mindere soorten ƒ 8 25 ii ƒ 8 75 Kogge puike Zeeuwschc ƒ 7 li 7 60 Mindere ƒ 6 30 n ƒ 7 00 Gerst wintér 5 ö0li G 30 Zomer 1 75 lSO Haver korla 3 75 i ƒ 5 00 Liiige ƒ 3 i0 a 4 00 ÜDekweit per 2100 kilo vui 230 i ƒ 250 J ruiue bounen puikcZecuwsclie 13 50 i 11 25 Mindere ƒ 11 00 ii 12 00 Büitenlandsche ƒ 9 75 ii f 10 50 Witte ƒ 11 00 k f 14 50 Paaraeboonen ö 80 Ti ƒ 7 60 Buivebooneny 8 it ƒ 0 30 De aanvoer ter veemarkt niet meer d in gewooa en er was over het algemeen geringe kooplust eu zoo was het ook met vuikens en biggenen met schapeu Kaas Aangevoerd 36 partijen prijs ƒ 21 50a ƒ 24 50 Goeboter ƒ 1 06 ii ƒ 1 16 Weiboter ƒ 0 90 a ƒ 1 00 ADVERTENTIEM l iï lf ll lij JAN UB KOK I van Rotterdam n II CORNELIA TIMMEIIS Gouda 11 Mei 1870 Is KATWIJK NOORTWIJK In de verloting van eene aanzienlijke collectie Gravures Photograpliien enz tor waarde van 2 000 waarvan cenigo loten geplaatst zijn door tusschenkomst van den lioekhandi lr ir A BRINKMAN alhier zijn prijzen gevallen op N 391 393 394 en 419 De lij st is te ijiien Jiiiizi ter inz ige voorhanden Openbare Vorkooping te GOUDA np MAANDAG den l j MEI 1870 des voorniiddaga ten ell ure in liet koffijliuis Bi i lkvue in de Sfc Authoniestraat to Gouda van ONROERENDE GOEDEREN liggende aldaar en wel vijf HUIZEN en ERVEN en oen stuk GROND groot 5 aren 40 centiaren liggende aan den Fluweelen Singel Wjjk R N 343 tot 340 zeer geschikt tot oprigtmg eener Fabriek den Grooneweg Wijk L N 79 Een HUIS en ERE aan deu langen Tiendeweg Wijk D N aO Een KOEPEL tot Woning ingerigt met een PAKHUIS daaronder en ERF aan de Vest Wijk G N 94 en 94 a Twee HUIZEN enEUVENaan de Spieringstraat Wijk F N i 7f en 77 Twee HUIZEN en ERVEN in de Lemdulsfceeg wijk M W 122 en 123 En een tiende gedeelte in twee HUIZEN en ERVEN en een Stuk GROND in een Gang achter den Groeneweg wjjk LN 105en 106 Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten Kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEBVER te Gouda VËRKOOPING bij Executie Op VRIJDAG den 20 MEI 1870 des voormiddags ten 9 ure zal ten verzoeke vau LEENDERT HOOGENDOORN zonder beroep wonende te Gouda op de Bouwmanswoning bewoond geweest door DANIEL TOBER te Gouda worden overgegaan tot den Openbaren Verkoop van de in executoriaal beslag genoiuen 9 KOBIJEN 1 VAARS 4 PINKEN 4 KALVEREN 1 ZEUGVARKEN 6 KEUJEN G KIPPEN voorts BOUW MELK eu BOERENHANDGEREEDSUHAPPEN MEUBELEN BRANDHOUT en hetgeen verder te voorschijn zal worden gebragt Alles daags te voren te zien van s morgens 9 tot 12 en s middags van 2 tot 4 ure De Deurwaarder b de arrondissements Regtbank te Rotterdam B H VAN UE WERVE Gouda den 11 Mei 1870 K O O pTË Een AAK groot 18 Ton met Inveitari s zoo goed als nieuw en een BOOT Te bevragen jranco onder letter B bij de Wed P C VERHOEFF te Vlissinyeii Gevraagd ce Delft tegen hoog loon VIER POTTENDRAAIERS Adres C P KERPER op de Brabantsche Turfinarkt te Delft Brieven franco Radcrstoomboot d ÏJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zondag s luorgeiis O j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zoiidng s avonds 5 uren Jhujelijh Retoui hiarteu SGEDKG3PE MZiEK voor Piano Solo Uitgave van F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Faust Miirchen aus schoner Zeit c ƒ o eo C B 0 40 C 0 20 B A 0 90 Walzer JuNoJUN Sehnsucht Melodie Heimweh Melodie KoNTSKY Le Reveil du lion Lui BiJ £ Traumhilder Fantaisie C C 0 60 0 50 2e druk Metra Les Roses Valse Richards Marie Nocturne 2e druk O B 0 50 Sybille Romance C B 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhimden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Cll en Deze PILLEN die sinds vele jaren met het beste gevolg tegen d sJijni n aU maagVOrsterkend geb iet worden door hare werking spijsvertering zeer bevorderen bijzonder goed tegen de gal en zeer zacht laxerend zyn zijn tegen 3372 c doosje roet berigi van het gebruik verkrijgbaar bij de navolgende lleeren te Amsterdam M Cléban C Droogisteo Heilige weg Dn 321 en Huidenstr KK 278 Bleiswijk 8 t d Kraat Bodegraven B Versloot Bommel Zalt J v d Vegte Delft E Wilschut Delfshaven J Koeh Deventer Gebroed Timan Dirkslaud D de Vries Dordrecht 11 J Giltay Gouda L Schenk op de Hoogstraat s Gravensande W t d Boom 8 Hage Visser in de Spuistraat Harderwijk A Greidnnus Haastrecht K Oosterling Leijden J T Terburgh Haarlemmerstr Moordrecht G H Post Oudewater H J Kuijper Rotterdam t Santen KolfT korte Uoofdatecg Schiedam Wed A H Eombonts Schoonhoven A Wolff Tiel A J l aassen Utrecht F Altena op den Steenweg over de Uonkerslraat n 372 Vlnnrdingen J M LagerwerfT Zevenhuizen A Prins De SLUM en MAAGPILLEN bereid volgen bet echte recept z jn door mg te Gouda alleen en uUsliidend verkrijgbaar gesteld bg den Heer L SCHENK op de Hoogstraat LET WEL Om elk doosje der echte en aints onbengelgke jaren gebruikte Slijm en Maagpülen is oen biljet voorzien met de handeeekening van J J SCHREUDER apotheker welke handteekening zich ook bevindt op het zegellak waarmede het doosje verzegeld is Men gelieve daar wel attent op te zijn en zich te wachten voor het gebruik van een namnnksel dat men tracht in omloop te brengen 42 louilii Druk mu K Briiikiu 0 ino iiifiwa tal r liüiiiKiAiii M H w UMliwii ii biii AnMr Mtalfsi iitwÉaHiw hkm lni 1 44 Ju tjl J S