Goudsche Courant, zondag 15 mei 1870

1870 Zondag 15 Md N 893 GOUDSCHE COURANT Nieuws en Adverlentieblad voor Gouda en Omslreken De uitgave dexer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG eii VillJDAG In de St l geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prya per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 rfgels i 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plantnruimte Afzonderlijke Ncmimers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot öèn uur des namiddags op den dag der uitgave Baltenlandsch Overzicht Gouda 14 Mei De uitkomst van de volksstenuning in Frankrflk beantwoordt aan de vrfl algemeene verwachting De meerderheid en wel eeue zeer sanzieniyke is der regeering verbleven zeven millioen voorstemmers by anderhalf tegenstemmers Het was te voorzien de keus was moeielyk stemde men t n dat was stemmen voor de anaichie voor de omverwerping niet der regeering alleen maar ook der maatschappy Bilt ja stemmen doet het bestaande voortduren maar sluit den weg van hervorming niet af Ke nit den hatuurlijken loop der ontwikkeling toch volgen moet De onthouding die zeker veel voor zich had omdat men dan de goedkeuring van onverantwoordelijke maatregelen ontging was niet zouder bezwaar mag men eieh onttrekken aan zoodanigen eisch en alles overlaten aan onzekerheid De meerderheid is gedeeltelyk verkregen door de gewone onzedelyke middelen van dwang en belangzucht De politie had een geweldig complot by de hond om de gemoederen schrik aan te jagen De rust schynt bewaard niettegenstaande de manoeuvres der politie De Parijzenaars loopen niet meer als vroeger te hoop zij hebben terecht begrepen dat het te doen is om de proletarlers door de wonderen der chassepots ie dunnen en met onbegrypelijk geduld wachten zjj het geschikte oogenblik af Het plebiscit is een stap achteruit Velen koesterden de hoop dat het Napoleon ernst zoude zijn met de invoering van een op vrjjheid rustend regeerstelsel maar het was nuod en angst die hem bewogen goede woorden te geven en hy geeft dan ook meerdere vrijheid en een parlementair bestuur behoudens het verpletterende recht om alles op zyn tijd terug te nemen door eene herhaling der volksstenuniug Maar de keizer bedriegt zich indien lijj meent zoo zijne dynastie te groiidvesk n Ollivier ia eene voorbijgegane grootheid al bljjft hjj minister de onvcrzocnlijken zjjn niet bevredigd en de oi positie zal niet ophondeii vorderingen te maken en de gocdi verwachtingen der imperialisten teleur te sti Ucn Uet beste voor de bnv iiilriiv mli partji zal voorzekrr zijn liet jilebiscit te doen vergeten en zachtkens voort te sukkelen zoolang liet gaan wil het onvermijdelyke nadert met wisse schreden Geen macht is in staat de maatschappelijke hervorming te keeieo die het natuurlijk gevolg moet zjjn van den onmiskenbaren vooruitgang dezer ec w en slechts d or ZBchtmocdige wysheid en echt meinchelijk beleid kunnen de rampen worden voorkomen eener dreigende allesvemielende omweuteliiig Is de toestiud in Fraakryk tot eene zekere beslissing gekomen die b wijze matiging nog dagen van rust belooft Aostfsrijk verkeert in trenrige onzekerheid Ifat ministerie schynt den foderalistischen weg at te gaan en toe te willen geven aan de eischen der nationaliteiten maar daardoor zou het Duitsche element geweldig in het nauw geraken De Duitschers sedert zoo lang deoverheerschende partij weten zich moeielijk te voegen in de ondergeschikte rol hun toegedacht en beginnen eene hevige oppositie tegen de wijzigingen die de Oostenrijksche monarchie zal moeten ondergaan voor dat rust en orde heerschen in het isIjei thaansche gebied Spanje schynt te naderen tot een staat van ontbinding Heerschzucht en naijver maken elke regeling onmogelijk Ook nu wordt nog eens eene nabijisijnde Wslissing aangekondigd Maar wie vertrouwt op de bedriegelijke voorspiegelingen in een land dnt door woedende partijen verscheurd alle bronnen van welvaart ziet opgedroogd en zouder hulpmiddelen zonder crediet de he igste crisis tegemoet gaat En toch de staten hebben een taai leven de zieke bjj uitnemendheid schijnt werkelijk iets lietcr ofschoon zyne kwaal ongeneeslijk is En het doodgeboren koningrijk Hellas door de groote mogendheden beschermd levert het schouwspel van een droeven teringlijder zonder hoop of uitzicht Het vermoorden van een Engelsch burger kan in de gevolgen heilzamer zijn dan de gelukkigste vokltoeht op Creta gevoerd als het Engeland i ekt tot het krachtig herstel der orde in den anarchischeii warboel liet Engelsche ministerie streeft krachtig voort op den weg vau verstandige hcrvürmiiig eeht liberaal wil het recht doen aan Ierland zijiie verkie ingen in overeensteinining brengen met de eixdiea iles ti Ken het si hooi wezen tot een weldaad maken voor het geiieele volk BUITENLAND ENGELAND Er worden pogingen in het werk gesteld om ter eere van de nnged ichleiiis van den voor ecnige dagen ontsinpen profetsor in dr verloakunde rad de universiteit te Kdiiibnrg air James Simpion een itnndbeelü op e richten Geljjlc wg mededeelden heweei sir James de mrnschheid Moe groote weldaad door de uitvinding en toepastiuf tid de chloroform Op de heftigste mijie Werdco hem eekIer deswege verwijten uanr bet hoofd e liogerd door de Calvinisten die neeoden dai bet aie Ie pas kwam den meuaeh te vrgwartn voor de 1 ezoekingeu Godi eo die bewierden dat de proreaior handelde in itr jd met de bedoelingen van den Al ij7eii Sohppper die el degelgk bad gewild dat de meaaeh pijnw na l jden la MntiMkA werd nfgeret Het antwoord vnu sir James waarmede by dten storm bezwoer was dat de Alwy7e Schepper toen h j dam een rib ontnam en die plaats toesloot met vleesch leer zeker ook een suorigelijk verdoovend middel toepaste aangr ien Genesis 2 vers ïl 7egt Toen deed de Heere Gud een diepen slaa k op Adam vallen en hij sliep Op die wij e t ierd het piëtistisch en hoogst onverstandig rooroi hleel overwonnen I e kolenkoopers kunnen nog dagelijks 7icb vi n vreugde in de handen wrijven het ii en bigft onaangenaam koud oodat ieder heul en troost7oekt bij den warmen haard Nalnnrlijk verkeerenook de gr ianhandelaars in eene zeer opgeruimdestemming aangezien de prij en der granen bij Hitneder met eiken dag rijzen De koeren kingen bitter over den toestan l laii bouw en weiland Groenten zijn belachelijk duur en zelfs de Verduurzaamde stijgen belangrijk in prijj tot grooteergernis van alle huisvrouwen In de Ciiy daarenie cii heerschi groote tevredenheid aangezien de handel merkbunr levendiger wurdl en het natuurlijk gevolg daarvan is dat meerdere vraag voor geldbestaat oowcl bij de bank als ter beurze Aangezien de continentale markten evenwel ruim vangeld voorzien zijn zal de discontokoers in Engelandniet spoedig hoogcr opgedreven worden daar ditten gevolge zou hebbeu dat bet geld van het vasteland onmiddellijk plaatsing zou zoeken in Londen Het lagerhuis is rael de behandeling der lersche landbili gevorderd tot het 17 = artikel Hetheeft thans eene voorilracht van de regering unlvaiigen strekkende om de vrijheid eerlgkheid eaordelijkheid der verkiezing van parlementsleden beter te verzekeren In deze bilt wordt de voorloopige stemming of stemming met het opsteken der handen waarbij de candidnten voor de volksmenigte verschijnen moi ten afgeschaft en vooi de beslissendestemming eene geheime wijze van stemnitbreuging aangenomen De Times bevat een nitvocrig schrijven van zijnen Amerikannschen eorrospomicnl gedagicekend Philadelphia 22 april waarin liet Europcsche publiek tegen deelneming in Arocriknansche spoorwegondernemingen niet gewaarborgd door den staal wordt gewaarschuttil