Goudsche Courant, zondag 15 mei 1870

v i r WW ti SJ 5i HM tut ï IT ï R A N K B IJ K Th drukpers bi giiU iH li bu ig ic lioiulcu met de nppreciiilie vnii ilc volkssli miiiirig en van den geheel Hieuwen toesland die vour Frankrijk is voortgekomen ui te meerderheid vin 7 millioen stemmen voor het pletiacit De organen der ret hlcrzijdc juichen t jeen hun niet kwulij n l nemen isi e J avs kan zijne vreugde niet bedwingen Praat nu iioj raapt hij uit van het iiiewue steUei van de minisiers en het ministerie of van liberale hervormingen wanneer de ware stem dm olks antwoordt met den schier cenparigeu krüet van Leve de keiier I § ol de Public en de J en ili rahiait u ii ee i iii ij i j lic hoer Llciuent iJOvernois ont iiet ich niet het kei errijl op te roepen ora van de behaalde overwinning een r im gebruik te maken De Preme maakt ioh zen e diets dal de uitslag der steininiiig iticla meer beterkeiit dan de wijding der hervorniingen in de Fraii elie instclliugen ingevoerd pDe orde is voltooid ej t ij thans is de taak der vrijheid aan de beurt Ook de Patrie en de l uiiditifHoinwi plaatsen zich op dat atandputit Volgi iib den hiatsle is bot plebibeit van 8 Mei eene bevestiging van hei goiivcniement een bekraehtigiiig der pas verkrege ie hervormiiijjen en voor geheel i raiikrgk oen onderpand van veiligheid en vertronwen door de vreed anie ontwikkeling van bet parleineiilaire regeeringsbeleid Oe France beweert dat zoo de stemming van 8 Mei eene revolutie oamogeiyk maakt zy eveuzeer aan elke reactie den weg verspert Onder de da bladen die sleehts schoorvoeteiul het plekiscit hel ben aangenomen behoort d Muuiteur di Kiali in deter voege nitlaal Pe knoop is doorgehakt fieen revolutie Geen reactie üe vrijheid zegepraalt De hervormingen van 2 Januari hebben den doop van het algemeen stemrecht oiidereaan Thans aan den arbeid liet Journal des J cbata waarschuwt het bcwiud tegen de noodlottige r iadgevingen van de voorstanders der nlleeuheerschlng De proef zegt het van een rechtsfceksch beroep Op het volk is ditmaal gelukt omihit ij geschiedde in naag i van rryheid en vooruitgang maar zoudra nen de unv 9rzichtigheid hebhen mocht om er in fi b Iang van de feactie en het despotisme gebruik TAB f naken zou de proef ontegenzeggelgk mislukkw Wat de f ti plebiacit iire bladen betreft conitateert het Jourtud de Paris evenals de Temps dat de groote nieuwheid van de couslilutie van £ n inderdaad dat moeilijk werk dat echter niet oomogelyk is te volbrengen ziedaar van nu aan de dure plicht van alle voorstanders van den pailementnirep regeeringsvorm en de liberale demokratie r Op een grpoter aantal stemmende kiezers heeft h t keizerryk een kleiner getal ja s gehad sehrgft Lockroy Én van die jit s moet men nog aftrekken mipstena drie millipcn gedwongene stemmen Stemmen van ambfenaren stemmen van militairen stcmmen ydii allpn die men met het complot is te lijf gegaan Ban schieten er drie millioen stemmen over £ n Fraukrgk lelt ti ii millioen vijfhonilerd duizend kiezers Maar die zeven millioen stemmen welke aan het gouvernement j zeggen spreken zij dat ja Tun ganscher harie Zijn de kiezers die zoo stemmen tevreden en blijde lUluas mompelt de spidaat myn sergeant let op mij mijn luitenant bespiedt mijn seri cant kg jp kapitein den luitenant de majoor den kapitein m jn kolonel den majoor mijn generaal mgn kolonel mijn maarschalk den generaal de miuister tnijn maarsehnik en deze wordt gadegeslagen door mgn keizer Ik vrees de politiekamer en het cachot en Afrika boezemen mij oni ag in In do kazerne moet ik stemmen daarom zeg ik Ja Helaas zucht de lanilbuUHcr men drijft mij naiir do stembus Als ik niet gihoorzaam zullen iioovers die den iiiiam van republikeinen dragen myn huis verbranden mijn vrouw doodeii en niijiio kin derenopeten liet gouvernement overlaadt niij met belastingen het voert mij ten oorlog mij die slechts den vre l oek het onderilrukt mij onveel niO elijk Mijii jod wat ben ik het keizerrijk muedei Maar ik moet ja zoggen Helaas denkt de Parijschc burger het regeeringabeleid dat ik ga goedkeuren is zeer slecht Maar ik wil geen oproer geene beweging op straat geene omwenteling Van lieverlede zal ik mij wel van Ollivier en de alleenhqersching ontaliian en zal op mijn gemak de republiek stichten Daarom zeg ik Ja iiias zucht de reactionair Die Ollivier 1 lüJii eaar ecu pover heerschap Maar GoiUlaiik bbri hem tot en pop verlaagd Wil nij I I s gaan niet het parlementair keizerrijk in Harpen en ons tot de schoonc dagen van terugvoeren dan zullen wij hem ter zyde schuiven En ook ui danst hy naar onze pijpen ï ehuiven wij hem toch aan kant De constitutie is er lielacheiijk Ik stem daarom Ja Ilclaus zegt de slem van den polilicken man wat is die Ollivier toch onbeduidend Zyn kleingeestig werk IS vol van de schromelijkste tegenstrijdigheden Art 13 zijner constitutie heifigt de dielatnur Het recht van vrede en oorlog dat hij aan het hoofd van den staat laat brengt ons in eene onhoudbare positie Ook is de duur der zitting vao het wetgevead lichonm veel te lang Dat alles is erbarmelijk Zulk eene coDstitutie voor onveranderlijk te verklaren is het toppunt van dwaasheid Ik slem daarom Ja De heer Ollivier is tevreden Hij luistert met nellusl mar al die stemmen die hem te gelykertijd toejuichen en uitjouwen Hij is gelukkig trotsch en ingenomen met zijn werk Het liberale keizerrijk IS dan eimleiyk op hechte giondslagen gevealigd Voor hoe lang De Parlement meldt dat de kamers in plaatsvan Donderdag gelyk aanvankelgk waa bepaald eerst heden zullen bijeenkomen Deze vertraging Hordt veroorzaakt door de nieuwe ministerieelecombinatie Het Kabinet is nog niet voor goedsanirngeslsld Kr z jn zooveel personen die aanspraaknieenen te mogen maken op eene portefeuille euhet is niet mogelijk al die ecrzuchtigcu tevreden testellen De nrcadiérs stellen zich vooral met hunneeischcn op den voorgrond De hertog de irammont komt nog steeds voorde portefeuille van builenlandscbe zaken het meest in aanmerkiug Ter vergoeding had men den heer de Lagucronnière eei gezanlschapspost van den eersten rang toegedacht mi if de broohureschrijver des keizers moet daarvoor bedank hebben Keiie pcrlefeuille verlaugt hij dut is het toppunt zijner wenschen Zou hij geen minister van buitenlandschc zaken knii woriien zou hij zich ook met eene andere portefeuille tevreden stellen des nooda zelfs met die van onderwijs ma ir ook niets minder De heer hevaiidier de Valdrome wien zijn collega Ollivier ekrr gaa rne zag heengaan heeft sedert dut hij te paard in geleide van den maarschalk Leboeuf vrij wat heeft bijgedragen ter onderdrukking van de onlusten zooveel schik in zijne ministerieele belrekking gekregen dat hij er niet meer aan denkt ziin ontslag te nemen De aflreding van den heer de ïalhouet welke zoo goed als vaststaat zal gevolgd worden door die van de ministers Ségris en Louvet Behalve de vele portefeuille jagers kan men nog als zoodanig ijzen op den hertog d Albuféra de heercn Gaudin Dupuy de Lome Janvier de la Motte en misschien nog een half dozijn Woensdag zijn alle leden der uitvoerende commissie van het plebiseitaire coiniliS van den hertog d Albuféra op de i uiterlun te diueeren genoodigd Be heer Kmile de Girardin was een dier leden Woensdag avond hebben er op nieuw in den Faubourg du Temple samenscholingen plaats gehad die door de policie en de cavalerie zijn uileeogedreven Tengevolge der militaire bezetting van Belleville den Faubourg du Temple en de Place Chateau d Eau zgn aldaar geene pogingen tot hetopwerpen van baricades aangewend Te middernacht was alles rustig De CmHilidionnel deelt den brief mede van den keizer aau den maarschalk Canrobert welke brief aan de troepen te l arijs is medegedeeld De keizer zegt daarin Men heeft omtrent uwe corpsen te l arijs zulke overdreven geruchten verspreid dat het mij tot genoegen strekt u op te dragen aan de onder uwe bevelen staande ofTioiertn en soldalen Ie zeggen dat mijn vertrouwen op hen nooit geschokt is geworden Ik verzoek u ook den generaal Lebrun mede te deeleii dat ik hem en zijne troepen g luk wensch wegens de standvastigheid en koelbloedigheid die zij in de laatste dagen aan den dag hebben gelegd bij de onderdrukking der onlusten die in de hoofdstad hebben plants gehad BELGIË Men leest ia de V cli j du Lun idlmiiri llcdcu VI iiietiK II weKr inip i ili werldijlïC tnelricht vim de spOorPoiiinirlilaiii e Ken pcrsoniiilrcin vertrok iiliirdap avüiiil i S ure liO m van Luxemburg naar Mirsi li Kttdlinn enz en stopte een oogenblik voor het stotión te J omracldaiige Op een verkeerd begrepen signaal vcrlrok van Luxemburg in dezelfde riuhting naar Domineldange eon goederentrein en kwam in vliegende vaart de helling af van het station Dommeldange bemerkte men het gevaar de ambtenaren snelden naar alle kanten om de portieren van den slilstaanden trein te openen roepende er uiti er uit Kenige seconden daarna had de schok plaats ra i een verschrikkelijk gedruisch ile stukKeo ijzer en hout vlognn als splinters door de lucht ea verwondden ecnige vluchtende reizigers terwijl er zelfs door een weggeslingerd houtblok eenige personen gewond werden die zich op een afstand op den stationsweg veilig waanden De verwoesting ia onbeschrijfelijk Vlle reizigers die den trein niet meer hebben kunnen verlaten zijn verplettefd uitgezonderd een heer en eene dame die zich in een 1 klasse rijtuig bevonden welke men hoewel beiden zwaar verwond in het leven d nkt te behouden De machinist en de stoker van den goederentrein zijn van de locomotief afgesprongen Meo beeft dertien lijken meestal onherkenbaar verminkt en twintig ernstig gewonden lusschen de verwbeate overblijfselen uitgehaald het getal dooden evenals dat der gekwetsten is echter niet op te geven Be ambtenaren die door onachtzaamheid de aanleiding tot die ramp hebben gegeven zgn gevangen genomen DUITSCHLAND De Noord Duitsche rijksdag gaat met zijne beraadslagingen voort Woensdag is er waarschijnlijk wegens den algemeenen boet en bcdedag geene zitting geweest Bij bet behandelen van het hoofdstuk marine heeft er o a tusschen eenige afgevaardigden eene woordenwisseling plaats gehad over de lichamelijke tuchtiging op de oorlogschepen t Kwam omdat men gehoord had iaf een matroos die tot twaalf slagen werd veroordeeld over boord wns gesprongen co verdronken Maar hetgeen gezegd werd was van weinig belang nooh over tal of niet wenschelgke van de zaak kwam men tot eenig resultaat Graaf Munster heeft voorgesteld naar aanleiding van de herhaalde storingen des heereu Schweitzer dat de vergadering wanneer het eenmaal b j het begin de zitting geconstateerd iS dat er een voldoend aantal leden tegenwoordig is niet weder tot de telling behoeft over te gaan dan wanneer de president of üö ledeu zulks verlangen Thans is de derde lezing der begroeting voorde bonds administralic aangenomen Lasker had voorgesteld de 80 000 tbaler die Pruisen tot hfxlen aan den bood uitkeert voor de behartiging raii de speciale belangen des koninkrijks te schrappen maar slaagde niet in zijn plan Over de bescherming di auteursrechten zoowel op letterkundig en muziakoal als op kuustgebied werd lang gedebatteerd men is er niet mede ten einde gekomen Tegen het midden van Juni hebben eenige induatrieelcn uit Duitschlaud Z itserland en deo Ëlzas eene internationale conferentie voorgesteld van industrieelen en werkbazen die zich met de arbeidersqueestie zal bezig houden In eene stad aan den Midden Rijn gelegen zal de conferentie worden ge houden OOSTENRIJK Wcenen is tegenwoordig het toevluchtsoord gelijk Rome het vroeger was van eene geheele kolonie onttroonde of beroofde vorstelijke personages De exkoning van Hannover met prinsen en priasesseii het aar van Napels de hertog van Nassau die van Nemours en de graven van C aiabord en Parijs bevinden zich op het oogenblik binnen Oosteurijk s hoofdstad Naar aanleiding van de nota s der heeren v Beust en Aiiionclli houden Oostenrijksche bladen zich met taal vergelijking bezig Het laatste schrijven vnn den Oostenrijkschen minisier moet wat gematigdheid betreft zeer slerk van zijne vorige brieven verschillen Het antwoord vau Antonelli is zeer scherp als il het vorige wat uit Rome aan de diplomatie te Weenen geschreven word en zeer oudersoheideq in toon van b v de llomeiiischFransche correspondentie waarbij de kardinaal zich veel kalmer uitlaat Trouwens zoo egt men er worden te Rome ook geen Ooslenrijksche of Ilongaarscho steun bajonetten gevonden De Poolsohe graaf Czartoryski heeft dezer dagen Ie Parijs eene rede gehouden die hier te lande bij den viuiiigcn strijd der partijen veel opzien heeft verwekt Hij verklaarde ieli te verheugen dat de Polen in ÜoslenrijL een land hebben gevonden alwaar ij ichcn Lcuc lol kunnen bptltn en iii de gclegcu ta I S X WHPHIjf W liiitlH li i i tii mMiilIii iiiilil M i i 5 m tn lUlllClBJ ffp2 5 8 Hi iitoBalilfcta MiïtHï n i idimlii IkiitliitiWiinitpiir imaa mi to l m ini k Tj t i j m ld wam Cili t ngdii r 7 iianhy jliilil t ftptïtiiii P tuliéptlliii sin ff k ikx f mum DiMitiip iiS a4i i rCS Ab M r ii iii ii JZi I iiii Si l lil S i 7 w I