Goudsche Courant, zondag 15 mei 1870

hciil zijn pcslelil tcg iiovpr ile vijiiulioc go imllieid van UusIiukI cii l ruisen icli zelvon en hunne mik in de lichting vim geheel Kuropa te doen rij en Hij meende diis zijne landslieden te moeten aanraiineu aan de ll ibsburger dynastie vast te houden en zoowel buiten bet ceotridisme der Duitechers als buiteu het federalisme der tVechcn te blijven Zijr s inziens zid bierdoor de grond worden gelegd tot een stntenbondj die eich van de Oost tot de Zwarte zee kan uitbreiden üe Polen zeide bij moeleu dn tegen den wil der Izechen Oostenrijk en Hongarije ondersteunen Zij moeien voor iallicie géén kroon geen afzonderlijk ministerie verlangen BINNENLAND Gouda H Mki Morgen zondag zal bij gunstig weder het corps muziekanten der d d Scbultrrg zich laten booren van 12i j 2 ure in bet plantsoen bij het stoomgemaal By kon besluit van 11 Mei zgn herbenoemdtot burgemeester van Gouda mr A A i Bergen IJzendoorn van s Gravcnbage jbr mr F O A Gevers Deynoot van Ouderkerk a d IJsel W van Waning secr dier gem van Vlaardingen P K Drossaart van Broek G W C van DortKrooD lecr dier gemeente De opper ceremoniemeester maakt bekend dat ingevolge de bevelen des konings bet bof den rouwzal aannemen wegens het overlgden van Z K If prins Frederik van Wurtemberg te weten vier dagengeheelen rouw twaalf dagen middelbaren en vierweken lichten rouw met ingang van 13 dezer In de zitting van de tweede kamer van gisterenwas aan de orde bet wets outwerp tot verboogingvan hoofdstuk III der staatsbegrooting voor ls7Ü missie in CbinaJ Het outv erp door den minister van buii zaken verdodigd is door een aantal leden voor en tegen besproken De uitslag der beraadslagingen is geweest dat het wete ontwerp met 35 tegen 3t stemmen werd verworpen De reeds vermelde interpellation zullen heden plaats hebben Tegen Mrandag is aan de orde gesteld bet wetsontwerp betrelTende de dpodstntf et na jkfloop daarvan de suiksrwet De raad der gsmeenfe Stein en de eomroissie ad koe hebben een nader bezwaarschrift bij de tweedekamer ingediend legen de hij bet daartoe betrekkelijke wetsontwerp voorgestelde ophelSng van genoemde gemeente Ingezetenen van Stein hebbeneen adres van adhiesie aan dat bezwaarschrift ingediend Men d elt nit Gravenhage mede atn de Aruh Ct dat bü het wetsontwerp houdende invoering eener inkomstenbelasting bet quantum dier belasting is bepaald op vier percent van het inkomen terwijl tevens de belastingen op de zeep het patent en dergeiyke worden afgeschaft Door de commissie van beheer en toezicht overde droogmaking der plassen in Scbielaod beoostenBotterdam werd Donderdag in het lokaal van bet provinciaal bestuur in Zuid Holland aanbesteed l hetonderhoud der aard en ryawerken behoorende totde droogmaking der plassen in Scbieland beoostenBotterdam 2 het onderbond van eenige kunst jeirken mede behoorende tot de voormelde droogmaking b den gedurende een tydvak aanvangendemet den dag waarop de werken worden gegund eneindigende op ultimo Mei 1871 Minste inschrijverswaren voor n l de heer h Brandt Dz te Hardinxveld voor ƒ 5 360 j en voor n 2 de heer C Molenaar te Noord Waddinxveen voor ƒ 5 989 De minister van binnenl zaken heeft ter kennisvan belanghebbenden gebracht dat de eindexamensvan de polytechnische school vermeld onder B enC in de artt 60 65 der wet regelende hot middelbaar onderwijs in de eerstvolgende maanden Junien Juli te Delft zullen worden afgenomen Wieeen dier exnmeus wenscht af te leggen moet zichdaartoe vuur 25 Mei e k schriftelijk bij het dep van binnenl zukcn aanmelden met nauwkeurige opgave tot welk examen bij verlangt toegelaten Ieworden Bij de annnieliling voor de examens 1 moetworden overgelegd het getuigsehrift wegens voldoend afgelegd examen vermeld onder A in art 53 of wel dat wegens voldoend gelegd eindexamender hoogere burgerschool met vijfjarigen cursus vermeld in art 57 van genoemde wel In de Amslerilamsehe clelmliiig sociely Vooruitgang 13 Uoensda avonil ii i ei iie buitengewoon levendige diieussie vnn eirea 3 uren met algemcene St op i 11 1 aangenomen de navolgende stelling Het algemeen slemrecht is ook iu Nederland de een ge riitioneele oplossing der kiesquosstie Alij Doffb In cene Woensdag te Utrecht gehouden bijeenkomst der voorloopige commissie van bet nchoolverboiid is besloten dal de eerslvolgciide algemeenevergadering zal plaats hebben Woensdag S Juni des voormiddngs leii 12 uur Te Rotterdam is op vrijdag 13 mei doorbestuurders der urbeidersvereenigingcn eene vergadering gehouden ten einde te berimdsiagen over de ni l h x lil L ki ep c v i Lig p den toestand van den werkman en te trachten den broederband tusschen de werklieden nauwer toete balen In de zitting van den Amsterdamschcn gemeenteraad van Woensdag heeft de heer mr J C deKoning op krachtige wijze de noodzakelpheid betoogd om eindelijk in Amsterdam een einde te maken aan een toestand waarby noch aan de gemeenteverordening op het lager onderwijs noch aan derijkswet op dat onderwerp volledige uitvoering wordtgegeven Men werpt prekor herhaaldelijk legen dat er niet genoeg gesohikte terreinen en localiteiten voorbanden zijn Welnu men neme eens deproef Daarom sielde bij voor Burg en Welh opte dragen om in overleg met de plaatselijke schoolcommissie in het algemeen de plauicen vast Ie stellen waar de nog ontbrekende 17 scholen moeienworden opgericht en daarna het publiek bij adterteutie in de dagbladen uit te noodigen terreinente koop aan Ie bieden Blykt daaruit dat men inder minoc niet slagen kan om voor het onderwasde voldoende localueiten Ie kragen dan is het gemeentebestuur verantwoord en zou er sprake kunnenzijn van het vragen eener onleigeniugswet voor dezeaangelegenheid len algemeene nutte De heer Berg wethouder voor het onderwijs antwoordde dat hij tegeu het nemeu van de proef geen bezwaar had ofschoon hij moest opmerken dal er thans S scholen in aanbouw waren en tot den oiiderbandschen aankoop vuur den aanbouw van 2 scholen eerlang voorstellen zouden worden gedaan De beer de Koning persisteerde bij zijn voorstel en wees op de behoefte aan 17 scholen volgens de verordening Ook de Burgemeester verklaarde dat tegen bet nemen van deze proef gsm bezwaar was waarop de vergadering acte nam van de bereid verklaring van bet dagelijkscb bestuur in deze Het adres te Amsterdam tegen den naam Sarpbatistraat is iu bet geheel door niet meer dan 30 personen ouderteekend De gemeenteraad heeft echterin hoofdzaak in overeeuslemmiug met den uilgedrukten wenscb van 1500 ingeieteoen aan de nagedachtenis van Sarphati de welverdiende hulde nietonthouden Iu de Donderdag avond te Amsterdam gehouden vergadering der kiesvereeniging Burgerplicht is na eene belangrijke inleiding van mr van Nierop en na disoussien waaraan ook door ile heeren Pijnappel Heineken Domela Nieuwenhuis en W esterman werd deelgenomen op voorstel van den voorzilier met groote meerderheid aangenomen eene molie waarbg de kiesvereeuiging verklaart eene aanzienlijke verlaginf van den census wenschelyk te achten inzonderheid voor Amsterdam en te vertrouwen dat de raad dezer gemeente bekend met de plaalselyke gesteldheid dien weusch bij de hooge regeering zal willen ondersteunen Eene dame te Veolo is benoemd tot volontair bij de staats spoorwegen om werkzaam te zijn op bei station aldaar Voor zoover wij welen is dit hier te lande het eerste voorbeeld dat eene vrouw dergelijke betrekking te beurt viel Hopen y dat de directeur generaal zich niet tol deze enkele benoeming bepale en dat unilere besturen en de regeering dit voorbeeld volgen In bet buitenland Engeland Frankrijk Duitschland België enz is men reeds jaren geleden tot dien maatregel overgegaan en overal heeft men goede resultaten verkregen Nu zullen de Nederlandscbe meisjes uit den fulsoenlijkcn stand toch wel niet minder ontwikkeld zijn dan elders eu b v even goed een telegram kunnen overseinen uls bare zusters iu den vreemde Men schrijft uit L iiigerak dd 13 Mei liet voortdurend koude weder werkt hoogst nadeelig op den groei der veld en tuinvruchlen Velen vreezen ook dat de nachtvorst vooral van gisternacht ecr schadelijk zal zijn voor de vruchtbuuinen inzonderheid voor de steenvruchlen Aan het loof van sommige vroege aardappelen althans is dit reeds zichtbaar De hooi en wcilandcu zijn nog scbaarseh van gras voorzien dat vele veehouder groot ongerief veroorzaakt daor het hooi bij sommigen geheel of groolendeela verbruikt is Met bet zaaien van den hennep wordt slechts op malsobcn regen gewacht Tit I rrr r jj iiii i i i li ll LJ iii f i I JM iii i l L I La Laatste Berichten Antwerpen 13 Mei ïe mlddemaoht it brand uitgebarsten in eene groote fabriek van bin4rotling iu eigendom loebehoorende aan da firma van Oye van Duerne Het geheele gebouw s vernield slechts de vier muren zgn blyven staan Dt schade is zeer aaozienlgk 200 werklieden t jn lioor i l e ve I h i Jdil l ar m hf W Parijs 13 Mei De orde werd gisteren vol strekt niet verstoord Sedert Maaudag iga 558 personen in hechtenis genomen Florence 13 Mei De OptHione deelt mede dat zich te Becbia eene nieuwe bende hetfl gevormd Even als de beneging in Balanzaro httk deze een politiek karakter Het gouvernement wat I sedert eenige dagen ingelicht dat deze bewtginj 1 ontworpen was De troepen waren versterkt Men gelooft dat als de bende op de troepen zal slooteo zg zioh zal ontbinden Mew York is Mei invloedrijke leden vajji bel huis van volks Aertegenwoordigers hebben hupnis meening te kennen gegeven dat de tariefwet t a slotte zou verworpen worden Berlijn 13 Mei De rijksdag beeft h l posi verdrag lusscben Engeland en den Noard Dailsab n bond aangenomen De keizer van llusland is heden voormiddag alhitf aangekomen Hg werd aan bet spoorweg station door den koning en de prinsen ontvangen Washington 13 Mei De senaat bepaalde dl sterkte van het leger op 30 000 man Er loopt een gerucht dat de fenians bgeeukomw sten houden om een plan te beramen tot h t doeh van een inval in de nederzettingen aan de rood rivier Parijs 13 Mei Do Fraiue zegt dat Friakrijk niet alleen geen uitlevering van Flouicn heeft vmagd maar dat dit ook niet gevraagd ui vordvi Florence is Mei De Nation bevestigt dat cene opruerige bende in Voltera is verschenen Londen 13 Mei lUt goHvernemeut heeft eeaa nadere ofücieele correspondentie overgelegd betreffende den moord op de Engelschen in Griekenhili gepleegd Lord Clarendon heeft den 2S Apiil san den heer Erskine geschreven zeggende dat de eer van koning George en die van bel ouveraenent eu der iiuiie dringend beveelt een streng onderzoek in te stellen naar de waarheid van bet bewereii dat sommige hooggeplaalsie politici van Athene tf roovers aaumoedigen Lord Chmidon is van oordeel dat de tolk Aiexaiider het met die roovkrt eens is waarschijnlijk ontvingen zg uit Athene med dceling om zich naar de vlukien van Marathon tk begeven Erskine deelde mede i er vier ruoven feiraagM waren genomen die verklaren dat de iBOord wni bedreven door de bandieten wette later in een bouing met de troepen zgn gedood Hm op Arhoofd Teko hechtte meer uaii eeue amnestie dan m bet lo geld en zij deelden mede dat toen Teko ontdekte dat zg meer en meer door de troepen werden ingesloten hij bevel gaf de wijk te nemen naar Hf Turkscbe grenzen de troepeu zeiten ben echter aohtenia De vier gevangen ge ncmen roovers werdta bij bet begin van het coiiAict gewond Weenen 13 Mei De keizer heeft den stad houder van Bohemeu onder dankbetuiging voor zijne belangrijke bewezen diensten eervol ontslag verleend en prins Dietriciistein iti zijne plAiiti benoemd Hel verdrag met Rusland betretfenda iiiilevering van deserteurs ordt 17 Juni builen werking gesteld BUOharedt 13 Mei De kamer van afgt vaardigden ai morgen bgeenkomen De ieu c minister van buiienlandsche zaken d heer Carp is bekend door zijne richting ten gunslé van Frankrijk Parijs 13 Mei De benoeming van den her tog dj Grammont lol minister van buitenlandscbe zaken wordt als zeker beschouwd ïiiO de Janeiro 23 April Blijkens berichten uit Paraguay is de di lon atieke conferentie tot bet benoemen van een voorlonpig bewind voor Para guay uileen gegaan De je ant der Argenlg o che republiek is leiigevolgc censr aansohrijving uit Montevideo vertrokken De beweging dor Blanco s logen bet gouvdniement nam toe New York l l Mei Volgens berichten uit Cuba hebben alda ir ve rselirikkelgkc bosrhbramlen gellcel clll De d i niluur ciüorzaaklp sdiadc beloopt tt iiiilliueii dollaia