Goudsche Courant, zondag 15 mei 1870

M6 W i Gciiieiiftdc Rcriclitoii iklunnl voor do zich Tip progrcssistLii ni Spniijc licbbcii cauduktunr viin Ksjiarlnü Te Kdlusriti in het gouvciinment Wnraclinu hebben do hraclicteu blootgLstann aan crgt rhjke gowclddndighcden Uot verboud lau vigo denkers lu d luud zal op zondag S juui B te AniHl Tdum Piiic al cincuuu vorgHdcrtiig houden Te llotUrdsm ia opgericht eeiie rooatschappg tot opening v n hnndehrclntien met den Ijcvaiit het kapitunl is bepaald op ƒ BÜOjOüü in twee scricn de ecrate is bijna geheel geplaatst Ttf £ isltb0u zal oen gedunktevkou opgericht worden voor Luther Donderdag zijn Napoleon en Kngcnie tot sluiting der vertooning in een opcu rijtuig do Iloulevards lotidgeredcD De Russen trekken op tegen Khiva Te Uavra hebben oiilubien nuiSi a o f tife ueteokenis plaats gehad Oiilaugs lu een dti prachtigste paleizen van deo ondtr Itomng van Kgjptr iq Akximdne door de vlammen verHoest Dit bcircurenswuaidigc ftit inuaktu op heiii vuUtrckt gitn indruk Toei hit vuur gpblu irbt was gaf hij slichts dit ievel Bouw oen andei 1 Men meent echter dut die Huonjeu in overijling zijn gesproken licc paleis toch kostte liOO OOü die de undtrkuning moet htiiLn Ilct Japanach gouveruoineiit heift in hngeland de noodigc machinerie besttld vour di inlichting van ti n munt Üie tegaeriiig znld n dollar i ii ijne ordordetltn invoeren De gfflondheidstoeBtand is lu Londen er gunstig In de it cloopou weck stierven er 149 peuunui minder dau het geniiddtlde tijfcr dal llu bedraagt Onder do overledcuLU kowen 515 kindercu ouder de vijf jareu voor die moercn deeU Aoor ma don len grave werden gesletpt Do Queens Ueiieh heeft uitspraak gedaan in hut beruchte procet wegens omkooperijen bij verkiezingen in Norwich en iindgewater gepleegd Ken zekere mr Fmillj wtrd tot twaalf maaudeu cvangtnitistraf ui £ 1000 butlu iiroordedd r tkiuglake de ethrgver van du gewhiedeuii vun den Krimoorlog tut £ 2U0 boete cu ver cbillcude De vrgmetielaars te New York bebbtn onlangs voor 340 000 dollars een tcrreiu gekocht tot den bonw van ecne nitune Trijmctseharsbal De eerste stctu zal len I juni aanstaande legd worden Reeds is eene som vun 500 000 dollars beschikbaar voor den bouw Tegelijkertijd za een iihyl voor behoeftige en zieke viijmotselaren in het midden dtr stad worden ijesticht Dr tJoeppcrt geheim nied raad en prof te Urcslau heeft n öfcn Duitseh bind medtgcdeeld dat hij sedert vele jaren de telkens in de bladi n vourkomeiuk bi ri hten omtrent gcvaljui tan achijndooden en levend begravencu heeft ondtr zoch OU diiQ telkens ongegrond bevond ii Zsiaauwkcuiigc uiider oukingeu hcbbdi in Pruibcn aange foontl dat de schadelijke insekton ourustbureiid tut nemen In htit jhar 1S 6 hebben 7ij in vier kreitien dtr Pruisische proTiQoie Sakiien cenc schade van 1 cii een hnlf iniUiofU tllfllerft veroorüukt Kr is nu last gegeven duor polUicvcr irdü iigeu streug het uitroeien der voguta tegen to goau wier getal in de tlfde verhouding afgenomen als dat vau het ongedierte tucgciiomeu ia De fegcernig van Ëngttand beeft verklaard dat het onwaarIs Aaü Frank lijk de mth vering van Flourens gevraagd heeft lo bet parlement is te vergeefs op bet afhchuwlijkc vanden opiumiittodtii gewezen Hy brengt 6 000 000 p st aanuo Indische schatkist op j j i Burgerlijke Stand GuiouEN 11 Mei Tennis Mannus ouders L boulfre en A d Gruul 12 Dirkje Johanna ouders J de Jong en M B S WeSjman Ma ia ouders J van Kijk on K Verwaal 13 Hendrik ouders II ilcnnis en N J llaggert OvERLEiiFN 12 Mei M dc Ruiter 15 m J van ÜMtlen 69 j P C Bezem 2 m 13 B van Dantjug 4 jk Ü mt Getrouwd Mr P J SNEL WILHELMINA BUSKEÖ f UïBECHT 13 Mei 1870 Ejw ADVERTENTIEN De ondergctoekenden betuigen ook namens wederzijdsche betrekkingen door deze hunnen opregten dank voor de vele blijken van deelneming ondervomlen bij hun voltrokken huwelijk H J VAN VREUMINGEN GouiNruKM A W VAN VREUMINGEN 14 Mei 1870 van wk Want Een HEER buiten s huis zijne bezigheden hebbende zoekt bjj fatsoenlijke Burgermenschen gelegenheid tot KOST INWONING en VRIJE KAMER Die hierop reflecteeren gelieven zich te adreHseeren bij dcu Uoekhandelaar A Brinkman Tieiidewcg ulliier Brieven frmiro onder letter IJ noden nverippd onze gonriito Vader en Beliuwdvader de lieer IA N an liAALEN ni den owderdoiu van ruim 0 jnrcn ia leven l ijpenl abriekeur Allen die den overledene van nabjj gekend hebben zullen besetfen wat wjj in hem verliezen ö J van BAALEN G VAN BAALEN E Biiee Gouda J G van BAALEN 12 Mei 1870 0 van BAALEN öpoob T SPOOR A W SPOOR van Baai en N B De affaire zal door den oudsten zoon der dez lf m j zet hope U ziek hetzeljde veetrommii waardig te maken dal de ocerhdetie een veertigtal jaren van zijne geëerde Bequnstigers genoten Iteeft P S Op verzoek van den overledene zullen er geen uiterljjke teekenen van rouw worden aangeaomen van HANDWERKEN enz ten behoeve van het nieuwe kerkgebouw der Rem Geref gemeente in de Boelekade Sociëteit Ons Gbnoecen DONDERDAG 19 MEI van 11 uro voorm tot 3 ure nam VRIJDAG 20 MEI van 12 ure voorm tot 4 ure nam TREKKING ZATERDAG 21 MEI te beginnen des voorm ten 10 ure Gouda MARIA LAFEBER 14 Mei 1870 MATHILDE v H LABBERTON De ondergeteekenden Aannemers en Timmerlieden alhier geven bij deze hunnen geeerden begunstigers kennis dat z in het Loon en den Werktijd hunner werklieden met primo Augustus aanstaande de volgende wijzigingen zullen brengen als 1 Het loon per werkuur te bepalen op ƒ 0 12 per uur 2 Van af 1 Augustus a s zal den werkdag in uren worden verdeeld 3 De werkdag in de maanden December en Januarjj wordt bepaald op 8 uren 4 De raiddagschofttijd zal in de zes zomermaanden om een ure en in de wintermaanden om twaalf ure plaats hebben Tevens geven zy kennis dat zij van af 1 Augustus over het verhoogde loon de gewone 20 zullen op rekening stellen Gouda Mei 1870 G A ÜUDIJK J BRAKEL C VAN EEUWEN J MULDER G LUIJENDIJK H FAAY Wm BK JONG D WOERLEE DeErv C A DEGIDTS J LINDBRS D BONNEUR P A BURGHOÜT A THOOLRNS D AMESZ J AN EEUWEN P C DOESBURG L BEGEER Hzn J JANSEN A SNELLEMAN P DEN OUDEN P H A KURVERS W LUIJNENBURG W C REUHL C KLUIJS A SPARNAAIJ J JzN J A VAN DER BEN GOUDSC HE VVEEIIBAABHEIDS VEREENIGING BUBGERPLIGT Buitengewone algemeene Vergadering op MAANDAG den 10 MEI des avonds te 8V4 uur ten huize van den Heer LAMPE ter bespreking van de deelname der leden aan het jaarlijksch Concours van de Weorbaarheidsiiond en Benoeming vun één Bestuurslid Het BE STUUR Mevrouw KIST op de Haven te Gouda vraagt TERSTOND en tegen HOOG LOON eene fatsoenlijke Kcukcniiicld ol Noodhulp die tevens kan werken O Ct llypotliccairc Obligath n DEK UNION PACIFIC Spoorweg Maatschappij Zuidelijke Lijn De ondergeteekenden bcrigten dat zjj van de Directie te Netc1 ork de navolgende officiële mededeel ingen hebben ontvangen welke zij ter kennisse van belanghebbenden brengen Bij de inschrijving voor amortisatie vuu aon 30 000 in Obligatiën op 1 April 11 zijn slee its doll 4000 aangeboden de Trustees zjjn derhalve verpligt de overige doU 26 000 ter beurze m te koopcn De nummers der geamortiseerde stukken worden ten spoedigste bekend gemaakt In de maand July aanstaande zal weder eene amortisatie van doU 25 000 Obligatiën plaats hebben De berigten over den bouw van den spoorweg luiden voortdurend gunstig 150 mijlen zyn in exploitatie en er bestaat geen twfltel dat de geheele Ijjn 1 = sectie tot aan de grenzen van den staat Kansas ter lengte van 170 mijlep in de maand Jun e k voor het verkeer zal worden opengesteld De verkoopen van landerjjen konden gedurende den winter natuurlijk niet aanzienlijk zfln nogtans beloopen ziJ reeds circa doU 350 000 overschreden thans reeds doll 10 000 s weeks en zullen in de zomermaanden waarschijnlgk wel het bedrag van een millioen dollars bereiken Alle Obligatiën der 1ste Sectie doU 4 250 000 zijn door de Maatschappij p gunstige voorwaarden geplaatst AtneUrdam BECKER FULD 1 2 Mei 1870 WERTHEIM GOMPERra Ontvangen direct van de bronnen Fachinger en Selzerwater op Heele en Halve Kruiken K C JONKER Mede verkrijgbaar lij Mej de Wed A C SCHOUTEN In een BANKET en KOEKBAKKERIJ worden ten spoedigste gevraagd een liefst met het gameeren bekend en ook een JONGELING Adres bij den Uitgever dezer De zoo zeer met roem bekende J 77rP TX THEEËN P W TROUSSELOT te Rotterdam Hofleverancier von H M de Koningin en van Z K H Prins H E N D 111 K zgn te bekomen zonder Prijsverhooging voor Gouda bij den Heer J J van dkb SANDEN Banketbakker Botermarkt Prijscourant gratig De Ondergeteekende maakt het geëerde Publiek bekend dat zfl zich belast met het bezorgen van MANNELIJKE en VROUWELIJKE DIENSTBODEN zoo binnen als buitendeze stad Zij beveelt zich in de gunst vanhet geëerde Publiek beloovende eene promptebediening E ZOETERBOEK Stok Gevraagd te JMft tegen hoog loon VIER POTTENDRAAIERS Adres C P KERPER op de BrabantscheTurf nmrkt te Del t Brieven fiaiieo luuilii Uruk van A Uiiiikiuaii Gouda Doelensteeg L 199 ri t ti WP TT ilr rimS iwlfi W 7 ift u H W W ill linlW KMI jM Hlti n I y I ifkiiitni t m lii 1 llÜMllnlHBltalIrtuM i i lu AiiiMwW J 1 111 IIM h föB to f ï If i It IllioBtmu til jitM94Mi M g ml lm k iitow mi ttu iMntmntmlm w Miiyj W trtk tWt lu tw i wuif inruil T rs fcl i7 i