Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1870

1870 Woensdag 18 Mol N 894 GOÜDSCHE COURANT en Adverlcnticblad voor Gouda en Omsirekcn De uitgave dezer Courant geschietlt ZONl A i WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDEROAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 A D V E R T E N T I E N worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Noumiers VIJF CENTEN De inzending van advertentlen kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND ENGELAND Het wordt op grond der joiigïte bfricliteii uit ZuidAfrikn voor waarsohijnlijk gehouden dat doctor Livingstone sedert Mei van het vorige jaar door gebrek aan levenimiddelen en ann andere benoodigdbeden te Ud ehiachi ann bet meer Nyun a wordt opgehouden en belet den tocht verder binnenwaarta voort te zetten Eene poging van cenen vriend om hem uit Zanzibar van het noodige te voorraen werd door het uitbarsten eener chuleracpidemie verijileJd liet wordt thans van wege de KngeUche regeerirtg op nieuw beproefd In Massachusetts een der staten in NoordAmerika die zich steeds door belangstelling in hetopenbaar onderwijs en in d volksbeschaving heeftondefsebeideH i deler dngen bij de wetgevendemacht een voorstel gedaan en met 1 l i legen 55 stemmen aangenomen tot schrapping van het grondwetsartikel hetwelk alleen aan die stemgerechtigden welke lezen en schrljveu kunnen het uitoefenen vanliet stemrecht vergunt Met 134 tegen 08 stemmenheeft die vergadering bepaald dat persdnen vanminder dan 18 jarigen ouderdom hoogstens H urenici een etmaal mot handenarbeid bezig gehoudenmogen worden H t koopeu en verknopen van geeslelijke ambten is in Engeland niet alleen aan de urde van drndaf maar de ergerlijkste praktijken hebben daarbijme iigmaal plaats De heer Cross heeft aU lid vanhet lagerhuis eene poging gedaan om laaraan paalen ptrk te stellen Hij diende daartoe indertijd eene bill il die in de jongste zitting voor de tMcedemaal Celezen werd Indien dit ontwerp wet al ijiigeworden dan zal het voortaan verboden we enpredikantsplaatsen te verkoopen UaariMitegen alhet vergund zgn patronaatsreohten te verküopen ofschoon tij niet meer in het openbaar mogen evi ildworden Het debat dat over deze bill gevoerd werdwas zeer levendig aan den krachtigen steun derregeering wa het te danken dat de tweede le ing werd goedgekeurd Generaal Forester vroeg de regeeriiig of zijzou dulden dat er zondag n s eene openlijke domonetmtie in een der parken zou plaats grijpen tereere van de Fransche republikeinen De heer Hrucenam deze gelegenheid te baal om op de meeststellige wijze tegen te spreken dat het Franschegouvernement de uitlevering van Flourcns of vaneen anderen politieken vluchteling had gevraagd Hijhoopte dus dat die demonstratie niet zou plaatsgrijpen maar indien zijn hoop werd teleurgestelddan zou de minister voor de handhaving der ordezorgen Nadat een groot gedeelte van de zittingwas gewijd aan het bediscussieeren van eeuige artikelen der lersche Landbill werd het voorstel gedaan om da HiU des hecren Jacob Bright tot toekenning van het stemrecht aan vrouwen in coiniti te behandelen De heer Jiouverie deed daarop eenmotie om dit voorstel ii vcnierpen Volijeiis zijucovertuiging ou de goedkeuring van die Bill alseene nationale ramp te biachoimcn rijn Vorsehillende leden verkl iarden zieli evcn ecr tegen hetontwerp terwijl 8ir U Ken der leden klaagde dat de Uegecring bare mcening niet over de Bill had doen kennen waarop de heer Gladstone verklaarde dat het iouvernement zeer verrast was dat de tweede lc ing was goedgekeurd hij adviseerde dat het Huis de Bill zou verwerpen fadat de heer Jacob Bright zeer kort h id geantwoord werd het ontwerp met 200 tegen stemmen verworpen FRANKRIJK He rust is te Parijs volkomen hersteld ook nit de overige groote steden in Fraiikryk luiden de berichten gunstig Ue zittingen van het wetgevend lichaam zijn op nieuw verschoven Eenigc afgevaardigden hebben wel is waar daartegen geprotesteerd doch het schijnt dat de regecring verlangend is i lvorcns de debatten hervat worden een nieuw ministerie aan het roer te zien hoe eer hoe liever wil Men vernecnn uit eene goede bron dat de heer OUivier van het depurtcoMiit van justitie tot dat van buitcnlandsche zaken heeft willen overgaan Doch de keizer moet deze verwisseling van poriefeuille volstandig geweigerd hebben De pessimisten hebben dit met lecdwcseu vernomen want de heer OUivier is een vriend van den vrede en ineencn zwarte stippen aan den staatkundigen horizon Ie zien Nu bet plcbiscit achter den rug is wenden de blikken van een deel des publieks zich weer naar het buitenland en zoo is aan de reis van den kei cr van Iluslaud na ir Berlijn thans eene bijzondere aaiulaclit geschonken t Is waar dat de c aar derwaarts is vertrokken zoniler verlof te l arijs gevraagd lo hebben liet heeft indruk gemaakt dat de hoüfilufTicieren der mobile garde Vnjilag werden ontboden bij den minister van oorlog die hun heeft aanbevolen de oefuiingen zoo spoedig mogelijk te licrvatten daar de regeering de coiupapiien der garde die in geval van oorlog geroepen kunnen worden dienst te doen aan de grenzen samenstellen DÜITSCHLAND De stemgerechtigde bevolküg van het Zwitsersche kanton Bern heeft dezer dhgen gestemd over de nieuwe wet op het lager aiderwijs die door de wetgevende macht des kantois gemaakt was maar de rechistrceksche goedkeuriig van het volk behoefde selijk alle organieke wetten Ule wet behelst eene strafbepaling tegm ouders welke verzuimen hunne kinderen naa de school te zenden en zij verbetert bet lot der schoolmeesters door vermeerdering hunner inkomstei Zij is door de burgers met M 737 tegen 22 7G stemmen aangenomen OOSTEISRIJK Uiterst koel is de stemmiig waarin de Czechen de benoeming der nieuwe iniiister ontvangen Ja het schijnt zelfs dat zij het ff op toeleggen om juist nu de ininisiericclc bladen vcrkoniligen dat vorst MciiMlorir zl di er mee belas heeft de C echen in den njksra ul te breiigni zo luid mogelijk hun afkeer van alle pociiigen tot cr oening Ie willen te kennen geven Een der hufdorganen der C ccheii de Xarmliii J isli zegt o i Het ciblelihaansehü parlement zal daarvan k nt gij overtuigd zijn altijd zonder ons veigailcren C ccho slavische afgevaardigden zult gij daarin nooit zien Wij houden ons niet van uw parlement vcrwijilerd omdat wij v andcn van de parlementaire linstellingen zyn maar wij zullen ons nooit met een wetgevend lichaam verbroederen waarin wy voor altijd de zelfstandigheid van den Boheemsohen staat zouden begraven De onafhankelijkheid der lauden van de Boheemsche kroon is het eenige sobild van onze naiie voor de geheele toekomst co dit schild zal ous door geene poging tot verzoening worden óntno men ff En met een partij die zoo spreekt wil meu zich nog op constilutionceleo weg vorioenen De btriohten omtrent de onderhandelingen tui schen het ministerie en de Foolsche parlijhoofdcn loopcn zeer uiteen Volgens sommige bladen zouer volstrekt geen en volgens andere zou er weldegelijk alle vooruitzicht bestaan op een comproniii Daarentegen wordt in eenige oorrcspondentiijii uit Yeenen te kennen gegeven dat thans onderhandeld wordt over eene bemiddeling op den ftromlfliig van Itechbaner s programma waarbij aan deOostcnrykschlloi gaarsche monarchie gegeven en gelaten wurdtwat haar toekomt terwijl Oallicie dan toch meerderezelfstap iigheid verkrijgt in die male dal het erimede tevreden kan zijn en Justenrijk er niets bijltrkort komt Velen hopen dal men dien weg zat iwillen inslaan daar dit de beste schijnt om aan dezaak een einde te maken Door zekeren dr Holringer is in de OrdzerTmjeipod een langen brief geplaatst waarin ecu hef itigc aanval voorkoml legen den nieuwen ministervan oorlog baroti von Uidinann Deze werd in 1869 Ier zake van moedwillige verwonding voor den krijgsraad vervolg l veroordeeld en gestraft met een gevangenisstraf van unilerscheldene maanden Eerst in 180G werden de legale gevolgen dezerveroordeellng door mi l van een keizerlijk besluit kwijt gescholden Het is nu de vraag of eenminister die in de gevangenis gezeten heeft voegzaam kan aanblijven lt dmeen gelooft men vanneei Uecds meldt men dan ook dat de Iwron zijn ontslag heeft iniieiliend Da keiz er heeft ver neemt men toen bij kennis kreeg van het gebeurde dadelijk den grni f l otocki bij zich ontboden enmet hem lang e i breed gesproken over de zaak hare gevolgen en de middelen Om haar te herstel Icn De monirch moet zijn diep leedwezen te kennen hebben gegeven dat hel voorval te jrüz hftmonbekend was gebleven De Tagenpmt houdt graaf Potocki in deze quaestie voor onschuldig Hij zoudehet niet zijn geweest die von Widmann in hel minislerie bracht maar graaf Taafié zonde de gansche verantwoordelijkheid daarvan moeten dragen Deze bijzonderheid welke den keizer natnurlgk eveneens onbekend wns gebleven verzuimde Potocki niet zooals van zelf spreekt mede to deelen De keizerheeft daarop onmiddellijk graaf Taaffe bij zich latenkomen ten einde hem ernstig Ie onderhouden Degraaf heeft zijne schuld niet kunnen loochenen ende keizer moet hem hebben verweten de waardigheid der kroon te hebben aangerand Uil Eayple wonlt aan de fnrr iue gemeld dat de missie van Niibar l ieha weinig heeft bijge bracht om den band tusschen dé Porie en den onderkoning nautter laii te halen De khedive zet zijne krijgslocrustiiijieii voort Nieuwe rcglinenieii orden saiuengeslchl en uit Frankrijk en Ainerik i zijn groolc hocveclhcdwi amniunilie aan ekomin Hel