Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1870

1 i i MF ia inueilyL uil lu maloii of de sullun dan wol tiju vasnlin dezedoprovoctVrendeparlij IJl maar liet is ïcUr dat Isin i l I auliu veralnndig doet met op zijnc hoede te zijn dpur de gc ii lhcid van den sultan zeer vijandig tegeli hem chijnt to wezen BINNENLAND GOUB V 17 Mei De luit kolonel C M de Jongh van Rodenbnrgh v a het 4 reg inf all r in garnizoen it in rang overgeplaatst bij net depot van het 8 reg inf te Uirecht en alhier vervangen door deu luit kolonel C B van der Breggen van het 5 reg uit t Boich Zaterdag is in de yiliing van de Tweede kamer de aanstelling van een ingenicnr archilci t voor dp gevaiigenisien goedjfi kcurd Op de interpellatie over het verhoogd invoerrecht op het gwlislilleerd in Belgit heeft de niiniKier geantwoord dat de onderhandelingen drsweKc nog voortduren doch dat men niet moest vergelen d it wij voordeel hebben bij den vrijen invoer van viach De regeering zal niets onbeproefd laten onze rechten Ie handh iven Op de interpelktie over den kies census heeft de mi iister verklaard dat nog in dit zitlingjaarde label tot herziening al worden ingediend zooilat die wijziging in elk geval bij de verkiezingen van 1871 zal kunuon werken Gisteren zqn in de zitting van de tweede kamer de diseuBiien aangevangen ovi r het wetsontwerptot afsohaiTing der doodstraf Aan elke der rijkskweekscholen te s Herlogenbosch Haarlem en Groningen zal met het begin van den cursus 1870 71 aanvang nemende 1 September 1870 gelegenheid zijn lot plaatsing vantien kweekelingen in het eerste studiejaar ten eindedaar op kosteti van het rijk opleiding tol hulpon dtrwijzer te ontvangen Nadere b zouderheilen meldtde Slaatacouranl Wij vernemen met zekerheid zegt het IFeekhlad c h Regt dat het den koning heeft behaagdaan Maria Bek en Geertje Bek gratie te vcrleenenvan het nog onvervuld gedeelte van de haar bij vonnis der arrond reglb te Go s van 3 October 186Sopgelegde gevangenisstraf Bg de concessie tot verb iing van Amelandmet den vasten wal is een sub adie van rykswege bepaald ad ƒ 200 000 betaalbaar in vier termijnen en de wederhelft te verstrekken door de provincie beneveni kosteloozen afstand van gronden Het algemeen belang is gegrond op grond aanwinning envermeerdering van welvaart eu inkomsten zoomedcuit Mn waterstaatkundig oogpunt De regeering heeft geantwoord op het voorloopig verslag nopens den w jnaecijns Naar aanleiding vnn de gemaakte bedenkingen wordt thansvoorgesteld om den gewonen bessewijn onbelast te laten De Arnh Ct deelt onder anderen het geruchtmede te s Grnvenhuge in omloop dat de ministervan buitenlandsche zaken na het votum der tweedekamer over de missie in China zal aftreden enall gezant naar Florence zal worden gezonden Alsopvolger wordt de heer Cremers genoemd Volgens iet Vod wordt de preventieve gevangenis door de Kijnspoorwegmaatschappij metsucces op hare passagiers toegepast Als gevolgder concurrentie met den Hollandschen spoorweg isde vracht van Ilotterdam naar sGravenhage opgelijk bedrag als op dien weg vastgesteld schoonde afstand tweemaal prooter is Voor een biljet kl naar do residentie betaalt men te Uotterdamaan den Bynspoorweg ƒ 1 20 Van Ilotterdam naarVoorburg een vijf minuten korter traject betaaltmen daarentegen ƒ 2 40 dus tweemaal meer Omnu te voorkomen dut de reizigers voor Gouda Zegwaard V orburg waarnaar de vrachten hnogerign dan naar de re idcntie een billet naar s Gravenhage nemen en onderweg uitstappen wordenallen die een billet voor dcu Haag genomen hebben eenvoudig opgesloten en de afgedraaide deurhunner coupé in geen geval geopend voor dat heteindstation is bereikt Doch de Dordr CL verklaart zich gerechtigd mede te deelen dat het opsluiten der passagiers volstrekt geen plaats vindt Onder de zaterdag bij du kamer ingekomen adressen behoorde ook een van de licercn A Iluel ingenieur cii d 1 Morre architcrt te Delft daarbij aan de aandacht dor kamer onderwerpende ccii door hen gemaakt ontwerp van een paleis voor de statengencraal Door de becrcn 1 C Knijff en A Kaptgn te Woerden is concessie aangevraagd voor den aanleg van een spoorweg uitgaande van het station van den staatsspoorweg te Utrecht langs Hameien bij Woerden den njnspoor snijdende Bodegraven Zwammerdam Aarlandervcen Alphen Oudshoorn Koudekerk tot het station Leiden van den Hollaudschen ijzeren spoorweg wv iv lITkscf overzicht van t behniidelde in de Twkkdk K ameii der 8tntea Generaal 18691870 10 Mei Overeenkomstig hot vroeger genomen besluit kwam de kamer den lü des namiddags om 3 ure weder bijeen Die eerste zitting zoowel als de tweede die den volgenden dag werd gehouden diende voornamelyk tot mededeeling eener lange lijst van ingekomen stukken die ruimschoots gelegenÜeid gaf om elkander welkom te heelen Overeenkomstip het reglement van orde ging men in Ie eerste zitting ovtr tot het trekken der afdeelingen De heer de Bbauw zal in de derde en de heer Hoffman in de vgfde afdeeling zitting nemen De meerderheid der kamer toonde nu beter dan bij de vorige keer dat ook uit de voorzitters en ondervoorzitiers derafdeelingen die meerderheid moet blijken Tegen Vrijdag waren een paar wetsontwerpen en een paar interpcllatién aan de orde gesteld doch het eerste der bedoelde wetsontwerpen gaf tot zooveel discussie aanleiding dat al t overige eerst Zaterdag kon worden gedaan Dat ontwerp belrof eene verhooging der staatsbegrooting voor dit jaar en nel t hoofdstuk voor buitenlandsche zaken Door een amendement van den heer Dumbab waren bij de behandeling dezer begrooting de kosten van een gezantschap in China weggevallen en daarop meende de minister nu te moeten terug komen Zijne verdediging bij de eerste discussie was zeer flauw geweest het kwam voor alsof hij zelf niet veel gewicht aan de e missie hechtte en t nmendementDuMBAH werd met 37 legen 35 stemmen aangenomen In de eerste kamer was men daarover niet tevreden en men ontlokte daar onder bedreiging om dit onparlementaire woord eens te bc igen van afstemming eene verklaring en volgens sommigen eeiie belofte aan den minister om andermaal dienaangaande n voorstel te doen Niet minder dan toen liepen de gevoelens uiteen over t wcnsehelijke t noodzakelijke of t onmisbére eener Chineesche missie maar er kwam nog iets bij dat medegewerkt heeft om den minisicr andermaal het hoofd te doen stooten In de hernieuwde aanvraag om gelden voor dezen post werd door vele leden een Inbreuk gezien op de waardigheid der kamer Het waren vooral de heeren Dumbar Fokkeb en v i Putte die dit nieuwe wapen bezigden zoodat de minister hel al weder van zijne vrienden kreeg Hierover werd eigenlijk meer t woord gevoerd dan over het belang der missie zelf ofschoon de minister nu veel over onzen handel op China wist Ie vertellen en verscheidene kamers van koophandel het belang der vestiging van een gezant te Peking in reque ten hadden getracht aan te toonen Eensdeels werd dat belang zelf ontkend o a door den heer Hoffman anderdeels liet men niet onduidelijk doorschemeren dat de minister het petitionnement zelf had uitgelokt zelfs de kamer van koophandel in de koninklijke residentie die niets hoegenaamd met den Ghineeschen haniel te maken had zelfs die had ten gunste daarvm een request ingediend De stemming was vjor den minister eene deerlijke teleurstelling Bijden aanvang der beraadslaging had hij ge egd op eeie meerderheid niet van twee of drie stemmen maai op eene zeer groote meerderheid te rekenen lij kreeg slechts eene zeer groote minderheid t v 34 van de 69 stemmen Zaterdag werden eer paar wetsontwerpjes aangenomen en daarop de neds aangevraagde interpellatien gehouden De heer Viuuly VmnRUOOE inlerpelleerde andermaal omtrent de verhioging van het recht op invoer van gedistilleerd in België Op 26 Maart jl was door hem reeds darover een vraag tol den minister van buitenl zakei gericht die toen antwoordde dat de onderhandelingci loopcnilc waren Nu wilde hij wel eens weten ho t nu met die zaak stond Het antwoord vnn dei minister dat de onderhandelingen nog steeds loipen en dat jnist zaterdag morgen nog een nota Ier Belgische regeering was ontvangen voldeed de inlerpellant De heer HeemsjkebkAz inlerpelleerde daarop den minister van binnenl aken over de Iierzieuing der kicslabcl betrekkelijk kn census bij de troonrede retds liiogc rgd en wij endn op t vergevorderde zillingjaar vroeg hg of do ri gci riiig vait plan was die toezegging na te komen ZooaU altijd antwoordde de minister van binnenl zaken zeer afdoende De rcgoBring if wel degelqk van plan nog in dit zittinpjaar de bedoelde wet in te dienen Zoo zy dit jaar niet meer kan worden behandeld dan toch zeker vóór U vcrkie ingen van 1871 Met dtic di ldeiyke verkloring moest ook deze inlerpellant wel gi noegcn nemen al zocht hij nog in woordeuvitlcrg eenige argumenten by elkaar te slepen De heer v Wassenaeu Caiwyck vond deze gelegenheid te schoon om by de ophanden zynde wijziging der kieswet cenige wenken te geven dat het onverantwoordelijk zou zyn te zwijgen Het type van nietOi t ke yr r de f ï vnn dipde de herbergier want h j hoopt dat uit de kieswet vervallen zal de bepiding dat de gepatenteerd herbergier wel eu de burgerman die op kamers woont en veel meer ontwikkeld is geen kiezer is Een tweede werk was hierin gelegen ilat aansltu in de beloiting volgens de wet geldt voor betaling Deze wenken werden zeker in dank aangenomen en Jn stomme verbazing zat de geheele vergadering over zooveel diepzinnighei l in één enkel hoofd tot dat de commiané iroor de verzoekschriften de aandacht voor ecnigc rapporten ver ocht en zeker verkreeg Daarmede eindigde de vergadering EEN DER GROOTSTE VIJANDEN VAN DEN LANDBOUWER I Onder de 80 000 soorten van snhildvleugelige inseklen die men heeft leeren kennen bekleedt de meikever als vyand van den landbouwer eene zeer bclangryke plaats De verwoestingen door dit dier het ij in den toestand van larve hel ij in dien van volkomen insekt aangericht gaan alle beschrijving te boven overtreffen de stoutste verbeelding Gaao wy enkele verspreide berichien van die schade in de laatste jaren geleden ter loops na In 1862 en 1863 werd die schade in zeven gemeenten in de provincie Trier in Duilschland begroot op 72 000 gulden In het laatstgenoemde jaar beliep ze in Kheiufelden een plaats in Zwitserland alleen door de larve f 69 570 In 1866 vernietigde die larve in Wurtemberg 90 pet der rapen öO pet der gerst en 30 pet der haver Om over de talrijkheid van deien vijand van den landbouwer eenigszins te kunnen oordeelen zullen wij ook eenige getallen hiertoe betrekkelijk laten spreken De prefect van het departement der Neder Seine in Frankrijk loofde eene premie uit van lü franc voor ieder 10 kilo s larven en hij ontving een aantal van 188 000 000 larven In 1808 deed het uitloven van premicn in het ambt Steenderen in Gelderland 50 millioen meikevers verzamelen in het volgende jaar steeg dat getal tot 2ö0 millioen en men zou meer ontvangen hebben waren de gelden voor premién besiemd niet verbruikt geweest Zon het niet der moeite wa srd zyn legen een zoo talrijken vijand van den inensch ernen ernsligen strijd aan te vangen Of is de geleilene schade nog niet groot genoeg om uit den dommel te ontwaken en ieder aan te sporen middelen te bedenken om zulken verwoesters paal en perk te stellen Wy hebben slechts enkele getallen opgenoemd die we hier en daar vonuen en opteekenden meest van enkele weinig uitgestrekte oorden Kon men de schade door Europa in de laatste jaren geleden bijeenvoegen welke enorme gelallen zou men verkrygen 1 De schade die de tor veroorzaakt i zichtbaar en daardoor t meest bekend j maar in uitgebreidheid en geldelijk belang niet te vergelykea met het nadeel t welk de larve te weeg brengt Veel belovende akkers en weiden worden rood en dor Op één bunder bezet met 80 000 koolplanten leven wel 230 000 engerlingen een getal dat de ervaring meermalen heeft aangewezen De verpopping van den engerling dat is het eindH van zyn leven als verwoester in den grond heeft eerst plaats in Augustus van het derde jaar en zoo als bekend is eten alle larven tegen dien tijd het meest Koe zal de mensoh nu strijd voeren legen deze vijanden vijanden die drie jaren lang onzichtbaar zijn Jan de Itedaclie der Ooudache Courant Het spijt mij dat in uwe Courant van 13 Mei uit het Jli emeen Dagblad de lalTe aardigheid is overgenomen van het su dieme der wet van Exodus XXI 28 waarbij de doodstraf wordt uitgestrekt over de ossen Een weinig wetenschappelijke ernst had nan hot Dit bespreken uc in een volgend nummer P i ifii nliali i ï liisi H l ii iiUÉi niiii ï i l i jfiii piiKmii iiiw iiiiliii lpi toiiiliiilisiiii ii i iiitiiï i ii iiin liiiia i ii ill t4iMW Mw lifflWMji Iiulilelaiditeg