Goudsche Courant, woensdag 18 mei 1870

m III ii iP Biiii n ww m De Heer J HUIJBREGTS te Gouda opgehouden nebbende als conunissiekooper voor ons werkzaam te zijn zoo hebben tvij J H van uui TOCHT als onze Kooper voor Kaas aangesteld Adres Pakhuis aan de Gouwe wij C n 185 Joiis M VERSCHURE ZOON Jiottcnlam 14 Mei 1870 Sociëteit Ons Genoegen Harmonie Concert iu het Abonnement onder Directie van den Heer op DONDERDAG 19 MET 1870 des avonds ten 7 ure Entree voor HEEIIEN LEDEN met hunne Dames of Kinderen per persoon 50 ets NIET LEDEN 99 ets Theatre Concert Alleniand et Francais onder Directie van S EDELSBACllER bestaande uit 35 pcrsimen i o BUITENGEWOON GEOOTE liTIüll mwÊR op ZONDAG 22 MEI 1870 MATINEE aanvang 1 uur SOIliEE aanvang 7 uren Entree voor LFDEN met hunne DAMES 25 ets de persoon NIET LEDEN 4 J ets Genoemd Locaal aangenaam gelegen in de onmiddellijke nabjiheid van het Station van den N R Spoorweg eer comfort ingericht met netten aangelegen tuin on ruime zalen is uitmuntend geschikt tot het geven van alle mogel ke partijen DieStengovolge nemen de ondorgeteekendcn b deze beleefdelijk de vrijheid zich bij het tegenwoordige saizoen in de gunst van het geëerde publiek aan te bevelen zullende niets onbeproefd luten het hun te verkenen vertrouwen in alle opzichten zich waardig te maken De Wed van SOLINGE van HEES lie tatiraieure Gotoa 18 Mei 1870 Hoogheemraadschap It ij ii la nd DLJKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van HijnUmd brengen bjj deze ter kennisse van belanghebbenden 1 dat eene suppletoire begrooting voor het dienstjaar 1870 van den IG tot en met den 30 Mei aanstaande van des morgens tien t t des namiddags twee ure op de secretarie van het hoogheemraadschap ter inzage zal liggen van het algemeen en aldaar verkrijgbaar zyn tegen betaling van 10 cents voor elk exemplaar 2 dat de ingelanden volgens artikel 165 van het Reglement van 6 Julij 1857 Staatsblad n 90 hunne bezwaren tegen deze begrootiiig binnen aoht d igen nadat die ter visie heeft gelegen en dus voor O Junij aan de Vereenigde Vergadering moeten inzenden 3 dat de Vereenigde Vergadering oj Diiig dag den 7 Junij des morgens ten tien ure in eene openbare zitting zal overgaan tot behandeling van de bovenbedoelde begrooting Leiden den 14den Mei 1870 DijLgiaaJ un Hooyheeinrüikn van FIjnland H C J IU ÜG JhjLjiaaf VV G DE BRUIJN M PB barelaüe VOORDEELEN EENER RTHLING VAN 6 pCt Ameriliaanschc Staatsfondsen IN 6 pCt Oblig Union Pacific Southern Branch Bij elke beschouwing omtrent de wensclielijkheid eeuer ruil moet op den voorgrond staan dat bij vermeerderd rentegeuot en kapitaalvergrooting de waarborgen van zekerheid van den Kapitalist niet worden bedreigd Deze waaroorgeu worüta ou co o ib j e lD rbag j q P g va i 1 gende redenen 1 Uitstekend beheer en eerlijk Bestuur gekozen uit de meest geachte spoorwegmannen en bankiers te New York 2 Geographische ligging Het is de aansluiting in Zuidelijke rigting van den UNION PACIFIC SPOORWEG Oostelijke lijn te Junction City om van daar de Zuidelgke Staten van Amerika met name Texas te bereiken Op deze wijze wordt den Spoorweg het geheele trafiek verzekerd dat zich van de Zuideljjke Staten naar de Midden en Westelijke Staten beweegt om de groote Piwific lijn te bereiken 3 De spoed waarmede de Spoorweg wordt afgewerkt Reeds in Junjj aanstaande iets vroeger of later zal de geheele eerste afdeeling 170 Mjjlen gereed zijn en met de de verlenging kunnen worden aangevangen 4 Het Landbezit van 1 300 000 Acres op de eerste Afdeeling bestaat uit de voortreffelijkste kwaliteit van land der geheele Unie en wordt reeds thans tot hoogen prijs gezocht en verkocht Volgens schatting van 5 tot 40 Dollars per Acre zie berigt der Directie te NewYork d d 8 October 1869 Effectenblad N 113 Financier N 103 vertegenwoordigt het land alléén reeds verscheidene malen de waarde der geheele Gbligatiën Schuld Reeds is er een aanvang gemaakt met de amortisatie die zelfs veel aanzienlflker geweest ware wanneer niet de meeste verkoopcontracten van landerijen op afbetaling van de koopsom in tien jaarlijksche termijnen gebaseerd waren onder hypothecair verband en mi t verg leding van tien percent rente in het jaar door den kooper 5 De Amortisatie met doU 1200 die verpligtend is voor de Trustees en wel door uitloting wanneer de Obligatiën niet lager ter beurze verkrggbaar zyn Het hangt dus geheel af van de houders der Obligatiën zelve of zg beneden doU 1200 hunne stukken willen afgeven want de Trustees moeten Obligatiën terugkoopen voor de opbrengst der verkochte landerijen ü De officiële wDze waarop de berigten welke dezen Spoorweg betreffen worden medegedeeld h dus de zekerhei l op alle deze gronden als volkomen te beschouwen dan ontstaat er bjj eene ruil tegen Vereenigde Staten übligatién het volgende verschil Verkoop doll 10000 Vereenigde Staren 6 pCt il 94 ƒ 23500 Iiikoo doU 12000 Union Pacific Southern Branch 6 78 33400 waardoor kapitaal verbetering van doU 10000 op doU 12000 725000 JsööW dus vergrooting kapitaal ƒ T JOO kapitaalverbatering bij aflossing van doll 10000 op 12 X doll 1200 = doll 14400 y 2hm ƒ 36000 dus verhoogde aflossings waarde J 11000 Hooger Rentegenot van doU 600 6 pCt van doll 10000 flMÖ op doÜ 720 6 pCt van doU 12000 ƒ 1800 dus jaarl ksche rente wnst ƒ 300 Vrijwiiiigc Openbare Verliooping 3talz Extract r MalZ ExtraCttegen verouderde hoest MalzExlraCt tegen maagkwalen Malz Extract Z MlalZ ExtfüCt tegen vermagering fi fle88chen 2 50 13 fl 5 Ü5 28 11 10 65 met inbegrip der flesschen die i 3 Cent worden lerugt enomen JOHANN HOFF a Centr uilDcpo Siniille Bloemmnrkl bij de Stilsteag F 154 Mede echt Ie verkrijgen Ie Goiii u bij J C Vul iJMiM i N te J uera u liij lli Mil J V n Buk ten oveistaan van den Notaris A KLUIT Hz te Moordrecht op WOENSDAG 18 MEI 1870 bij veiling en verhooging en WOENSDAG 25 MEI daaraanvolgende bjj afslag telkens des voormiddags ten 10 ure te Moordrecht in het Logement het Posthuis van eene hechte en iterke BOUWMANSWONING SCHUREN en H0 3IBERG alsmede diverse perceelen WEI en HOOILAND alles bfl elkander gelegen onder Moordrecht in den Zuidplaspolder te zamen ter grootte van 24 hectaren 07 aren 25 centiaren in zoodanige perceelen als breeder bij biljetten zijn omschreven Iiilbrmatiën en inzage van kadastrale Kaart i ii iiiiiiidilols te bekomen ten Kantore van genoemden Notaris A KLUIT Hz te Moordrecht pouija Pi uk vou Uriukmiiu 0 i hmmi mmmi l m it ill C H t i 7 5Si l 1 ijfc i i VS