Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1870

N5 Ér 1870 Vrijdag 20 Md N 89ö GOUDSCHE COURANT Nieuws en Advertentieblad voor fiouda en Omstreiien De inzending van advertentien kan geschieden tot óén uur des namiddags op den dag der uitgave orgrond staan van den van de vol poorwpgmanncn UNION Zuidelijke Spoorweg Midden en iets en met de voortreffelijkste verkocht te Newwoordigt Reeds sest ware koopsom met ver geheel willen der ver medegedeeld er bij koopiiig KLUIT Hz 1870 WOENSDAG eens des in het 9 diverse i bjj den van 24 odanige r jvüu Kaart un ge i echt De jitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG D0NDER1 A J en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 Afkondiging BUUGËMEëSTKB eo VETHOUDERS vaD fiowh felot op d Wpalingea vao artikel 30 der vcronlcuiiig van politie brengen ter algemeene kennis dut bij ile e door hen vergunning wordt ver iertul on de atriilen te aclirohbeu beiialve wniir die lu de laalsie t ec maanden r yu Tornieuwd of bertteld op Vrijdag en i aluidag den 20 eu 21 Mei aaustaiuide voor des middagi 12 ure Verder hermneren ig aan de eigenaars of bruilicre van gebouwen tn erven hunne erpligliog om ds siMtrn riolen en goleii vóür nchler b ter iijde van die gebouwen e erten eenm ial s wreki te dMB Tamigoi n verder tchoolihouden op de nakamiiig waarvan door d politie itreng zal worden to geiiea GoL DA den 17 Mei 1870 BuxgeQieester eu Wethoiulers voornoemd De Secretaris De Burgemeester DMOOGLKKVKttFORTVUN ta s UF ItGEN IJZENDOORN mm UIT HET VERSLAG van DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 186 9 Op 31 December 1809 bedroeg de bevolking 7661 mannen en 8447 vrouwen 31 December 1868 waren die cjjfers 7530 eu 8240 zoodat de vermeerdering in dit jaar 131 mannen en 201 vrouwen bedraagt Het garnizoen telde 171 manschappen Het getal geborenen was 318 jongens en 330 meisjes waarvan 26 en 17 levenloos aangegeven 14 jongens en 17 meisjes waren buiten echt geboren Gestorven zgn 275 mannen en 289 vrouwen yan die overledenen waren 230 beneden het jaar en 330 beneden de v f jaren 18 waren boveu de 80 jaren de oudste der overledenen was een vrouw van 95 jaren Er werden 151 huwelyken voltrokken voor 61 huweiyken werden bewjjzen van onvermogen afgegeven echtscheidingen z jn niet ingeschreven Uit een staat bljjkt dat het getal geboorten in iedere nmand was achtervolgciaü 55 57 55 55 44 4 43 57 41 04 50 en 4 zoodat het gïotuU flal plaats had in October en het kleinste in juni u September Hut gttal der huwelijkpii was in iedere maand 6 10 9 21 U 17 20 9 9 15 12 Hot grootste getal dus in Mei en het kleinste in Januari en Maart Het getal sterfgevallen was achtereenvolgens 42 40 74 02 49 33 42 41 44 47 49 40 Het grootste getal iu Maart het kleinste in Juni Voor kxleü van de tweede kamer der StatenGeneraal waren er 399 kiezers voor leden der Provinciale Staten 397 en voor leden van don gemeenteraad 702 Uij eeno verkiezing voor 5 leden van den gemeenteraad zgn slechts 125 kiezers opgekomen De commissie belast met het ontwerjien van en het herzien der j laatselgke verordeningen tegen w ier overtreding straf is bedreigd beHaat iiit den Burgemeetiter l b voonitter en veidei uit de Heercn mr J L A de Grave W J Fortnjjn Droogleever J Ueutinger en mr P P P Kist De commissie om Burgemeester en Wethouders b j te stii an in het toezien op het beheer en onderhoud van en de zorg voor alle werken en eigfndommen der gemeente bestaat uit de Heeren G Prince en D W Westerbaau De verordening tot wering van besmet vee van de markt werd bg besluit van 4 Juni ingetrokken Op 18 Augustus werd een verordening vastgesteld op het openen en sluiten der schuiven voor kokers onder particuliere woningen op de Haven alsmede één op het beryden der noodbrug aan den Kleiweg Op 26 Oktober werd een verordening op het begraven van lykeu vastgesteld alaraede een verordening op de algemeene begraafplaats terwijl tevens een instructie voor den Directeur der begraafplaats werd vastgesteld Den 19 Januari werd de verordening tot heffing eener oelastiug op het gemaal en den 1 October een betrekkelijk de lieiBng eener plaatselflke belasting op de vaart door de gemeente vastgesteld Behalve de vaststoUing dier plaatselijke verordeningen bepaalden zich de werkaiaiuheden van den gemeenteraad hoofdzakelijk tot iiet vaststellen der overeenkomst met het hoogheemraadschap van Bijnland ter regeling van de vorsphiUeudi belangen die het hoogheeinraadscliap en di stad hebben bjj den al on aanvoer van wiitor naar en van don ijsel eii liotgoen daarmodo in vorliaiid staat ADVERTENTIEN worden geplaatst van 15 regels il 50 Onteii iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden Ijerekend naar plaatsruimte Af mderlüke Nommers VIJF CENTEN Ten tweede maakte de regeling der scheepvaartrechten een onderwerp van behandeling uit Ook de uitbreiding van de grenzen der stad hoewel nog niet tot stand gekomen hield den raad bezig Eindelijk werd besloten ten gevolge van hat contract met Rynland om de Kleiwegsbrug te verwjjden en van een vaste in een beweegbare te veranderen Volgens de afgesloten rekening over 1868 hebben toen de ontvangsten ƒ 231244 82 en de uitgaven 200 007 49 bedragei zoodat dierekening sloot met een batig slot van f 31 237 33 olgens de begrooting van 1869 ij n de ontvangsten geraamd op f 210 008 20 de uitgaven op 210 005 55 zoodat het batig slot op 2 04 is gesteld De eigendommen der gemeente niet bestemd voor den publicken dienst eu die dit jaar 5304 22 opbrachten bevinden zich in goeden staat en vorderden geen andere onkosten dan die van gewoon onderhoud De verbetering en het onderhond van het exercitieveld heeft 9 26 gekost De openbare gemeente gebouwen werden behoorlijk onderhouden zonder dat aan de meeste buitengewone kosten werden best ed Het gebouw bestemd voor burgeravondschool en muziekschool werd dit jaar voltooid en in gebruik gesteld Het bljjht zeer geschikt te ziJn voor het doel waartoe het werd ingericht en mag een sieraad der stad worden genoemd Voor onderhoud der openbare gemeente gebouwen werd f 5572 73 besteed De bestrating vorderde veel uitgaven 1250 vierkante meters zjjn vernieuwd met keien 1222 met Ve htsche klinkers en 120 wet IJselklinkers Voor vernieuwing en onderhoud bedroegen de onkosten ƒ 10 046 28 De rioleeriiig werd ijverig voortgezet riolen werden gelegd over een lengte van 506 5 meters Aan kosten van aanleg en onderhoud werd besteed 12 949 12 Het onderhoud der wegen en voetpaden kostte ƒ 1289 89 Aan onderhoud dt plantsoenen word iiitgcgovon 15 i Do koston vnu liot oinloilioiid der vnnrton kii loii liav onsen iuij ni liodiooHOu 25 i 1 78