Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1870

Hi t fiiidi i dcnid li i lini i rli lii lii fi iinlpliiiit L islli 1 I7 i7 Ddcii lc t i iiiilhriils ri iiiniiKsii die met zooveol ijver do w Imarzovg cipgt lrage l 4mig licliiirtigt wi nl oji h 3t ridleeren dcr slootcn in de lidclcliadi aiuigfArorij fcii He grooü koKicn liianiltii vcrbcindoTi pn do nTii t ftiidii lioid dut zij i igi iidoni van purticnliorcii zijii lii l lii ii tot nog too lo uitvDcring vcrhindord Duur nitbaggorin tracht nion don loeHtiwid zoo dragelijk niogolijk ti niako i De watorvorverscliing zal ten govolgo van A T y liO 11 r l MU t ot llOO heeiiiraiidsclia i van Itijidand aauMicrkolijk worden verbeterd omdat nu bij niet al te Uoogon stand dor iouwo godiiroüdo liot gi lioele jaar dagelijks naargelang van hot sai ooii eeniueerdoie of mindere hooveolhcid IJsolwater in do binnenstad wordt ingcilaton maar nooit zooveel dat de Gouwe daardoor bovenmatig bezwaard wordt Tevens zijn bejialingon gemaakt waardoor aan do buitenwijken do iioodigc waterververscbing verzekerd wordt Do gozondheidst oostand was over hot algemeen niet ongun stig De st rflo ofschoon voel grooter dan ten vorigon jare was niet veel boven het gemiddelde cijfer Op de burgerlijke begraafplaats werden 002 Ijjkén tor aarde besteld on 10 op die der rsraolieten WonU vcrvolgj BUITENLAND ÏJNGELAND Mn indsg zyil eindelijk alle artikelen diT lersohe landbill door htt Ugerhiiis in cooiilc erjiiderd goedgekeurd Klnapdcn de binden a u v uikelijk over de zeer langzame vorderingen van het debal in de iiiatslo dngen hebbeu de parlementsleden er zicli met den stormpas doorgeslagen JJon hanstle zich zóó dat zelfs de Ti uei voor Ic groolcn spued wiiarsehuwde Dezer dagen verspreidde een provincilud Bngelsch blad hoogst onriialbarendc gcriichlen omlrentden gezondheidstoestand van den minister John Bright De Daüi New spreikt die geruehten in le moeat stellige bewoordingen leKen en verzekertdat de president van den Board of Trade waarschijnlijk nog in deze parlementaire titling zijne functieii al kunnen hervatten F R A N K R IJ K Het centraal comité voor liet plebiscit heeft zijne eubcommissicu in de departementen iiiigeaoodigd om zich nog niet te rntbindeii maar hare orgiinisalle in stand te houden ten einde in het vervolg bij de verkiezingen te kufinendoen wal de regeeritig vrorgdr door de openlijke aanbeveling van candiduleu hcctt gedaan Er zal geen amnestie plaats hebben bij de afkondiging van het plebiscit vooi Ib heefi naar betschijnt de regcering uit vrees voor eene contramanifestatie afgezien van het voornemen om den 22 dezer in het geheele land een Tc Deum telaieu zingen Sommige oflicieuse organen verzekerendat het Te Hcum achterwege blijft wegens de afwezigheid van tal van bisschoppen Men moet n elDaief zijn om zoo iets te gelooven Het Memorial Ju l Jllier mcidl dnt op deinarkt te Commrnlry een vrouwen oproer plaats bad De hnisiÉiOeders waren van meening dat de levensmiddelen to uur waren en sp indon samen legende boerinnen uit den omtrek welke eet a en termarkt brachten en wilden deze dwingen lager prijzen te stellen Tuen dit met gelukte sloegm zijde eieren stuk en wierpen de kvis en boier op demet slijk bedekte markt Kenige boerinnen werden voorts mishandeld Den volgenden dag haddendezelfde tooneelen plaats op de markt te Moutlu on s t j BELGIË t e senaat heeft de wctsvoordrncht tot wijziging van het lielasliiigslclscl ifsehafTing van de rechien op zout en visrh verininderiiig van het bricfport eu verhooging van de leidileii op sterken drank bijna zonder ber ia lslaging aangenomen met 33 tegen 3 stemmen DUITSCÏÏLAND Thans is uok bekend de woordelijke inhoudder di pü he van den üeiersclieii niiiiistorprcsideiu graaf von l ra aan den ISeicrschcy gijzunt te R me ter zake v ii h et coticilie Het voornafunsle gcdiellcvan dit stuk luidt Ahliis AU vortcgtnwoordigcrs ct tr talri o Tt rtlitil cke bevolking aan uier levemtige eli iiiiiit uvittuij ng niet vatt te twijfelen cii teiMjl Wij zelveii fiot de meeste oprechtheid aan oii e güiisdiciislige inslellmgen gelieeht en van den diepsleu eerbied voor het wettig gezag van den lleibgeu stoel doordrougutt zijn gevoelen wij ons verpljolit ofll kniohlig te ver ellen tegen alle inbreuk op de belr kkingMl tusscheii kerk en slaat betrekkingen gevestigil op de hei lile oiinaiilastbarQ groiidslagm v iii het coucordanl met dei li Stoel en de ouastiiutie des niks ifl lilt eiedl io n iiti cl Uouve nemeni des konings zich aangeslolen hy de vcrloogen die de regeeiiiig van keizer Napoleon met Zoveel omzichtigheid en tooh met zooveel waarheid tot den II Stoel heeft gericht en waarin zij te kennen geeft welk eeno gegronde bezorgdheid in het geheele Katholieke Èaropa is oiiistaan door de richting waarin de meerderheid van het concilie zich schijnt te willen bewegen Wij voegen onren oandrang by de Tértoogen van hel Fransch gouTernement Wy achten ons daartoe te meer geroepen dewijl in den boc cm van het concilie vele veriegcnwoordigers der Duitsohe kerk wier gudsdiciisligc zin genoeg bekend is door hniiiic houding duen blykeu dat onze bezorgdheid verre van ijdel is QJ 5c 3 5 r i = OOSTENRIJK De minister president graaf Polocki is naar Praag vertrokken dm de onderhandelingen over eon vergelijk met de Czechen voort te zetten N iar men verneemt zal de VVeener Gemccntsrnad ondervinden een verkeerden slap te hebben gedane met een bc waarschrlfl bij de regoering inte dienen tegen de benoeming van baroo Widmantot minister van oorlog Algemeen is men vanoordeel dnt de gemceuler iad in de eerste oogeuhlikken van opgewondenheid tengevolge van het gebeurde met baron VVidman zijne bevoegdheid veris te buiten gegaan en zich zal moeten gelroosteuvan met een scherp antwoo d eeris goed op zijneplaats tu worden gezet Men gelooft dat de regeering zal willen tuoiiru dat de gemeeuternad op datgebied geen invloed lic efl uit te oefenen en datdus van hooger hand bij buron VVidman er op zalWorden aangedrongen sijn ouUlag nog uiet tevragen BINNENLAND GouuA 19 Mei In de eerste zitting v in de 23 algemeene vergadering der Nedcrlandsche maatschappij ter bevordering van Nijverheid zal o a het volgende voorstel van het departement bctrekkelyk de kinderen arbeidende in fabrieken worden behandeld üe maatschappij heeft zich vroeger te dezer zake tot de regeering gewend Ofschocu sedert jaren zyn verloopen en een ingesteld onderzoek heeft aangetoond dat werkelijk de toestand der kinderen arbeidende in fabrieken slecht is zijn evenwel tot nog toe geen afdoende maatregelen genomen om in dien toestand verbetering te brengen De regeering heeft zich in dien zin uitgelaten dat zij alvorens een wels voordracht omttent het toezicht op de fabriekskinderen voor te svellcn zal afwachten dat de openbare meening zich omtrent deze zaak krachtiger uitspreke Naar aanlbiding hiervan Wordt thans in den lande een pelilionnement georganiseerd Waarbij de bescherming der wet voor het arme fabriekskii l wordt gevraagd He departement acht bet wcnschelijk dat de mnatschnppy zich aan dit petitionnement aansluite en dat ook zij bij de rogeering op eene wettelijke regeling dezer aangelegenheid aandringe De wet alleen is echter niet voldoende oÖi het lot van het fabriekskind op afdoende wijze te verbetereu daartoe is vooral noodig de welwillende medewerking der fabriekanten Wanneer eene vereeniging van fabriekanten kon worden tot stand gebracht die zich verbonden om in hunne fabrieken geeue kinderen beneden een bepaalden leeftijd te gebruiken kinderen geen te zwaren eu te langdurigen arbeid te laten verriohlen en hen in de gelegenheid te siellen voldoend onderwijs te ontvangen dan zou dit ongetwijfeld van gunstigen invloed op den toestand van onze fabriekskinderen zijn liet departement zou wenschen dat door de maatschappij tot de oprichting van eene dergelijke vcreeniging pogingen in het werk werden gesteld Gccnc betere gelegonlii hl kan daartoe licitaan dm in dit janr nu de algemeene vergadering zal wordi g h6ud i in een onzer voornaamste fabrieksledeu hli Jv B batun hu H genp i r U TMtas dr 8 Ooronolj mr D J balön Macfeiy mr hJ i Buys dr J Ife V l igeU i vwi ik Wall li lte 81 jhx mr J de fijng jlfan Beek eu Donk hebbeli eeira otnHiinir nRouilM iMarby t belangstelleiideii uitnoodigeu tot het houden cener saraensprokiiig over een veraehijnssl des tijds t w het optrcjen fsin den vierden stand of zoogenaamde arbeidend klasse l e nie dnfcrïa zociali velen geen bedenkolijk verschynsel inaar zien tttuli de gevarea niet voorbij die daaruit kunnen voortvloeien en zij meciien dat het goed is voor deze gevaren eeu open oog te hebben en tijdig maatregelen te nemeu i L f c VLn u iiy stellen dus voor speciaal de twee volgende vragen op den voorgrond te brengen 1 Wat is jli de Wensebcu do aspiratiëfi tbr on c zougeiiaamde arbeidende standen en 2 Wat kan er nlstiog eu hnnrte behoeve in verband met het Igasieen belaug gedaan worden op legislatief gebied De byeenkomat zal plaats hebben 27 Mei e k deS morgens sn 10 ure te Amsterdam in het lokaal Kcusgezindheid op het Spui In Januari jl werd te Leiden eene vergaderinggehouden van onderwyzers met het doel om de vraagte bespreken of het uiet wenschelyk ware dal deonderwijzers zich ereeiligden om langs wettelijkenweg te trachten hunne bezoldigingen te verbeteren Na velerlei besprekingen werd ëeo ooipmissie benoemd V1 h réii W Hnnn N GouNventak 3 F van der Wij J van deu Bosch en W F Oostveen die in last kreeg te onderzoakeD of zulk eene verceuiging tot tand lÉau komen eu een voorloopig programma samen te stellen waarin doel an middelen werilen aangegeven Van die taak heeft de commissie zioh thans in zooverre gekweten dat zij haar programma gereed heeft eu zich in verbinding heeft gesteld met onder ijzers in de rerschillende Hollandsche sleden met verzoek om hunne mcde erking Dit het bedoelde programma blijkt dat het od derwijzersverbond üch zal uitstrekken over bet geheele rijk Het tracht zijn doel te bereiken a door zedelijken invloed b door ondersteuning van invloedrijke leden c door medewerking der Maatiehappy tot Nut van t Algemeen van t onderirijzarsgenootschap en van t school verbond Het verbond doet onderzoek naar de raste Itae tementen der onderwyzers Waar deze moeten vastgesteld worden tracht bet te werken op billijke bepalingen De leden zoeken op solKciteereDden te werken door bun t dingen naar it hraal bezoldigde betrekkingen te ontraden Wanneer de tijd daarto ty li is kan het Verbond de holp inroepen der hooge rege riug De Goesehe rechtbank is onverbeterlijk Naarwij met zekerheid vernemen heeft dit rechtscollegemet onverstoorbare kalmte te midden der agitatied or haar kinderhaUei voimis leweeggebniobt eentweede vonnis geveld dat in beginsel met het vprige overeenstemt Twee kinderen van 12 en 13 jaren zijn door de rechtbliilk veroordeeld toi gevangenisstrafi wegens bet misdrijf vnu bedelarij inverbindiu Dat de straf geriqg is doet tot demotieven van het vonnis niets af het ergerlijkevan dit nieuwe feit is dat andernutal het borddeldes onderscheids is aangenomen ¥ j vefatei Zonderdie kinderen te hebben gezien of gehoord nam derechtbank aan dat zij wisten dat zij niet ifaochtenbedelen en dat zij zich in ene misdadige verbinding badden gesteld De kinderen hebben hunqestraf reeds ondergaan Jrnh Cour Naar wy vernemen zal de zooveel geruoUtmakende zaak van dr F S Elders uit Haarlem beschuldigd van hét afgeven Vati eën talsdh ctttlfioaat constateetende de kntnkzinniglieid vim een ingezeten uit die gemeente op Dinsdag 24 Mei e vooi het provinciaal gerechtshof te Haarlem woldenbehandeld Naar aanleiding der bestrijding van de doodstraf door don predikant Van Khijn iegt de Jtrkk Cl o a het volgende Zoo iets onze verwontlering kan verminderen over de hardvochtigheid van den predikant van Ithijn die zich zoo beijvert om aan ie toonen dat de doodstraf eehe gewijde instelling i dan zou het wezen zyn oordeel over z ne tijdgenooten Zulk eene volstrekte miskenning van het goede dat er ook bij verscheidenheid van geestesrichting en levensopvatting in de mantschappij zich openbaart verrast ons wel in den man die zioh geroepen noemt om anderen te leiden maar zij geeft tevens dca