Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1870

sleutel iviin vnii zijne bloediheologu HiiimniU il vcieK volgens hem tot baHialileil de fruuhleu der humiinltcil hixft liij blijkbii ir nooit met oiipariijilit eii blil liJe kigtn ii ir oinl tüKan f ntiicho studiën heb ben bem waarschijnlijk belet rond te zieu Hiint zoo hij dit gediurti badj ïou by onlclekt hebben dat toch dre vooritandora tou de bumnuiteit op tetre Dn niet allen becsieo zijij zoo er oiulor ijn wier daden tegen hen grtuigcn als de heer van llhijn bij zijne geestvcrw mteu eens rondgaat zal hij tot de erkcaniug muelen komen dat ook deze geenszins allen tot de zoudolooze heiligen behooreu Tol oplosiinjf der rioolquwstie beweert e nAtnkrikaan een gróoten stap Ie hebbeh gedaau doorde uitvinding n mèliilr vaneen toheikuiidisr proecdü wafiidoor b j by gedeodoriseerde rioalstoffea die iiuttestïVaarde voor den landbouw verloren hebben eeneoort au gisting bewerkt die ze na verloOp v ui miigeu tjjd iu bet volle be it stelt der eigenschappeu welke haar vour den laudbouwer zooveel waardmalteii IHl proefde wordt ia verband met hetÉ ötlrioólslelfel sedert een jaar te Leamington inEueclsnd Warwioksh toegepast Op dit procédé opmerkzaam gemaakt beeft het Haagschè gemeentebestuur besloten daarnaar een onderzoek m looo iu te stellen en zoo zullen naar men verneemt etuige leden der commissie roor de plaatsclgke werken met den gemeente architect eu een andtr teehaieus eerlang naar Iienmingtan vertrekken Meu meldt uit Staphorst dat aldaar tweejachthonden zijn afgemaakt die alle kenteekeuen vanbondedolbeid vertootaden Ijster ia Dien zoo in disgemceutc als op verschillende buitenplaatsen in betnaburige De Wijk druk iu de weer geweest om eenemeuigie men zegt wel van 50 van dolheid verdachte houden dood te schieten De heer van hetbiiitenpiMd Dickninge ziende d t tqn kettinghondgebeicu werd fcaf dadelyk order heni te doodeii In wijden omtrek heeft het bestuur het vastleggen Ier houden met gestrengheid gelast Men schrijft uit Katwijk aan Zee dd 16 Mei Het badsaizoen belooft dit jaar buitengcwoau druk te zulitu zijn reeds vele apparteaiemeu ijn besproken Hel paviijueu badjiuis ondergaat eene leiiert geruiuien lijd geuenscUte uitbreiding boveu den linkervleugel ordt nu ook eeue verdieping aangebracht terwy oog afzonderiyk uevengebouw ordt opgericht een en ander met belangrijke iuVcehdige verfraaiing n verbetering In het algeIbetD belang hoopt man zrer op eenen aangenamen n bestendigen zomer die ons teker ve l vertier en bedrijvigheid zal aaubrengen BEN DEB GBOOTSTE VUANDEN VAN DEN LANDBOUWER II In het voorgaand nummer zijn we met de behandeling van een dèr grootste vijanden van den landbouwer gekomen tol de vraag Hoe zal de menseh nu itryd voereo tegen vgandeii die drie jaren onzichtbaar zijn Het moeilijkste in deze zaak is dut de vertaee dMilig der êiterlingeo ed meikeven in en erunredig verband slaiit met de vorderingen van den landbouw De hindbonw eischt eenen lossen relteu bodem ruime bemestiiigea geven ruime oogsteo En tol de voorwaarden van de voorspoedige ont Wikkel ihg vati den engerling behoort juist ook een Imse vetle goei bemeste bddeni Wat de landbouwer dus doet voor zijne planten doet hij tevens ten voordeele van de engerlingen Oélokkfg hebben de engerlibgen en meikevers vele jauden en het taat in onze macht deze vijanden te helpen loo we slechts willen Zou men dan niet willen niet ernstig willen Is de strijd niet belangrijk genoeg MiUioenen schats gaan jaarlijks d ior deze dieren verloren en men zou ze niet willen verdelgen Laat ons ziep wat men doet Onder de bitterste vijanden dèr meikevers behooren de k aiüeo eksters en raven Men weet dat deze vogelsoorten van diefachtigheid beschuldigd worden bepaaldelijk dat ze houden van ringen en dergelijke kostbaarheden De reden hiervan is dat ze wel eens door de schittering t6n goud zilver of edele Bteenen bedrogen mcanen eene tor te pakken en eerst fe laat bemerken dat ze voor haar nuttclooze dingen in bare nesten brengen Deze vogels zal men dus zeker wel in eerc houden hunne voortplaaling bevorderen vooral in die streken waar men byzonder last heeft van meikevers Luister slechts lezer In ons land hebben de omstreken van Arnhem CJelderlanils schuonc hoofdstad de treurige beruohtheid vorkregen dikwijls door ineikevers de Icnie te zien vergallen ln der tijd schreef dr J Wtlewaai ncrdcn nl de opgaande beuken en eiken met het eiken hakhout van Ariihcin naar Zutfcii geheel door du mci kivers onlblailerJ VNcluu lid vuorj inr v in j iili is de getui c gc ceal d it ichhuid de liiijjels cliir sl id rondging cii ten aanschoinve on ter verlusliging ener tulrjjke schare volks al do kniaieiHicslen die Hl zag ditltlet De l mil i ic Coiirttlit van den 14 Mei CS veriuelddo het feit t uu anders ongeluofelijk zgii vooral indien het zooaU iaiaihijiilijk 18 op last der regcenug gejilcegd werd is dat niet de paarden nch er den wagen spannrii Ym dil feit staal met alleen Meer dan eens is er door ons en anderen op gewczfn hoe verdi rfelyk bet is voor den landbouw dat de jongens ou gretig zijn op het uitacheoreii der vogelnesteii Hoe moeielijk is hol de Inudelyke jeugd lo overliiigni dm hul vcr aiaelcn van uilgoblazen eieren die zuo menige bocrcinvoning versieren op de sch ide hunner uuuers uiuuop i Cc jongeus zien of hoeren dat de cgecriug voorgaat vogeluesten te verstoren rekenen zij in hun recht te zijn missebien beschouwen zij het als hun phoht de regeering te volgen Het bosch de natuurlijke verblyfplaalst der vogels worilt van jaar tol joar beperkter in ons land van hoeveel belang is het dan niet de vogels heusoh te behandelen willen wij niet Jeor de insekten alle hoop op goeden oogst verliezen I De vogels ryn door de natuur bestemd de keerkringen der inspkten Ie zijn ludien wy nu onvoor ichtig in het r iderwerk der natuur grijpen in ons geval i e vogels uitroeien of belemmeren m hunne vermeerdering dan kan het niet anders of y moeten de gevolgen daarvan ondervinden £ en geduchte vijand der engerlingen die in den grond leven eu nooit uit eigene beueging d iar boven verschijnen is de mol die eveneens in den grond leeft Eu wat doet de dwaze menseh llij vervolgt den mol niet omdat deze planten rei want dat kan es wü bij niet Zyn gebit toont ten duidelykbte aan dal hg van dierlyk voedsel leeft en nooit heeft men nog ander voedsel in zijne maag gevonden inMr omdat hg inden tuin weleeiis kleine plantjes ontwortelt door zijn wroeten en op het laud gangen graaft en hier en daar aardhooprn opwerpt In plaats van na te denken boe men deze lasten kan verminderen om in allen gevalle van twee kwaden bet minste te kiezen looft men prcmii n uit cm de mollen te dooden Zoo men de levensgeschiedenis van den mol kent kan men weten dal deze slechts korten tgd zouder voedsel kan leven aaruit dus blijkt dal zoolang hij wroet er nog duizenden ergere vijanden dan hg is in den ftotui varvolgd worden Met vreugde moest men de aardhoopeu en gangen aanschouwen De meikevers zijn nog niet overwonnen omJaf men den oorlog niet goed voerde en niet ernstig genoeg nadacht elke wapenen iu dezen strijd passen Op bet gevaar uf dat ook ditmaal euze slem eeue stemme des roependen in de woeelijn al wezen als die van zoovelen vroeger willen y vermelden hoe een vermiuird landbouwer in Frankrijk den strijd aangevangen heeft eu boe bij op zyn land de overwinning behaalde Doen ij dat in een volgend nummer Tfrnr n nt i IIII I A gBa B1 1 11 1 i i ii aagc Laatste Bericht en Parijs 18 Mei De heer fournier is benoemd tot bisschop Ie Nautes eu de heer GroUeauz tot bisschop te EvreUx Het wetgevend lichaam komt heden bijeen Florence is Mei Een 20tal personen gewapend met geweren hebben zich op het Israel kerkhof te Eeggio in Emilia vereenigd en zich d lania naar hel gebergte gericht Ondertveg groeide bet aantal steeds aan De troepen hebben de benden echter uitcengqaagd en rietal peisèaen gitangeu genomen BCliii l3 i Mei De dagbladen deelden mede dat de vorst j Bokhara en Abdul Rahman Khan beideii doo Ru jland gesubsidieerd zich met een talrijk leger gereed maken lot de verovering van Afghanistan Stuttgart 18 Mei Vé Staats Ameigcr s KeH bet berieht tegen van eene aanslaande conferentie lusschen dqn Beierschen en Wurlembergschen minister van oorlog die te Munchen zou plaate hebben met hel doel om het eens te worden over de bonding in de militaire quieslie Rome 17 Mei De Fronsche bisschoppen beijveren zich om aanstaanden Zondag wegens den uilslag van het plebiscil een Te Deum te doen houden Er zyn troepen naar de provincie Vilerbo gezonden om eene bende van 80 insurgenten die in Toskanen geslagen is het passceren dor grenzen te beletten Parijs 18 Met De Marseillaise is in beslag genomen naar aanleiding van de daarin voorkomende zinsnede Cesar I zij die gij w ilt doüden sterven uict In lic illiiig viin hel wel fveiiil lieluidn lm ft de heer h liiieuler na te hebben vuurgilc en de gueilkeiiring iler rapporten door de b re iu ten opziehto van hut plebiscil ge egd dal aangezien de stemming zeer geregeld heeft pl i its gehad het Eranschc volk het plebiscil goedkeurt Deze woorden werden gevolgd door den kreet Leve de Keizer De heer Simun vveuscht eenigc opmerkingen in het midden te brengen Hierop ontstaat eene heftige beweging lil de kamer en een votum wordt uitgebracht om tot de orde vun den diig over te gaan Madrid 18 Mei in den minislerraad is besloten aan den voorloopigcii regeeriiigsvorm een einde te niiiken door aan den regent de kuniiiklijke waardigheden tue te kennen ingeval het onmogelijk zal worden bevonden een caudidaul vooi den troon te vinden Kopenhagen 18 Mei in het Folketbing verklaarde de heer Frederikson bij de beraudslagingen over het budget dat indien het ministerie verklaarde na de zitting te zullen btgven fungeeren de middeuparty vuur do budgetten zou stemmen zoo met dan zou zij er zich tegen verklaren De president van lien ministerraad verklaarde dat zijiie kr i hten tiict zouden gedogen langer dan gedurende deze ziliing het bewind te voeren xeiiieii le Beiiclilen üor di u groütcii coiu iaii st Cihick ynl te VVcideuwaiig in lliitri n zijut gtboorlt jlo it8 ueu ijcdtnlvlcckeH wordeu opgeralit Düur htt gfbeurile in Jra lveUiid i tKs de üostcnrykscbe pülilit wakktr gcnordeu tn hti ft dicht bij de Thcisa eeno rDuvcrbcudi uvcr ulku btbtaaudc uit 2 i iDaiiiiuu en 14 vrouwen Iu deu Haarlemmerhout ii eeu fonteio gtplaaltt lUe op Zon lu fcL fltdageu lal wcrkeu Te BiïvmMjk is Mti Aa küonimoku afgibrand Zondag aroud ia te ItoBri ueue boerenwoning vaa prina Hendrik door bratid vcruiild D kamer vau koopliaudcl te Grouiugcn zal roortaaa ia het openbaar vergaderen Tü Koritichau lu Morafie ia de groolo fabriek vnn Wee ucr meubükn verbrand de sehade woriU geraamd op lOO OOÜ en 400 werklieden rijn ïouder arbeid u N Z Wales worden te diamanten gevonden Japan wordt eeu land van beschaving het heeft over 1809 een dtQcit van 50 mlUioeu frt uor den gebeeleu N Uuitscheii bond zal eeuo uieuwo phnrniocopoea t orden samengesteld Het kauip VQQ UbuUMia ial geo rttad Worden in h6t btgJn vuil JUUl Miiaiidjig IS te Vieuur depart Ibère htt standbeeld onthuld vuil d n dietiltr l üiiaard Uc Kug ldt he nioonn tax liieft in htt jaar 18B9 O meer dan 10 imUiocn p bt opgebracht nu ttegentttaiiude de beUsting slechts 5 d pir p st dnt is iets meer dan 2 pet bedraagt üij htt reglement der ï ondeusehe dierenbesehermeri is het afdrijven van den Imtwirm verboden Uc lijkstoet van Wiildeek te lierhj bistond uit 1306ü peraonen en de toekijkers wordtni op ruim liH 000 geïchat IKt plan der Stoonibootvaait tusüebcu Slettm en NewYurk IS vastgesteld i j Breslau heeft een geveelit pliuits gtbod tu schcn e a prottstantsehe en certt katholieke btudenten vereeniging liet eindigde met v te gu uiideii en gvarreottierden Te San l Vliee in kataiüiiie heeft hi t volk geweigerd du belastnigu te bttalen eu het huis vuu den burgemeester in brand gtstokeu l e heer De l ianfi lie fuinitd inind zal dezer dugen een aanvang maken met de bthanduiug vau het vraagstuk der keu o vnn eeu moiinreh Naar men verneemt neeft het huis liothnehild zijnc tusschenkonit tot het sluiten van eene lefning aan de pauselijke regecruig geweigeid Nu viordeu onderhandelingen aawgekïioopt met eene Utlgis he bankvcret nigiug IHt i pierB ordt gemeld dht bij de laatste trekking dep Beijerbche 4 petb prcmien leuuing de hoogste iretnif viiii 70U00 d ten de l is gevallen anii den tolgaarder Oi Ha l Arnold en dat de man ten gevolge zijner opgiWotidenheid over dit geluk kraiik innig is gevsordnL De Times maakt melding van eeu gerucht volgens het nelk ten voorname Ürma eeu nieuvvd 5 pets spoauseho leeniitg ton bedrage van 2 000 01 0 p st gen i irliorgd door de inijiieu van itio Tinto nan de mnrkt zal hiTiigeii De gezant van Frankrijk heeft aan de regeering te Athmo it kennen gegeven dat imluu ouit roovcra ieh vnn Franscbe onderdanen iituehttn meexter makeu Griekenland het losgeld znl moeien bttultn De hurvüimdi gtraeciilc te Doeshorg heeft ren gift van f 7000 5 pet elVieten ht komen lot tuik c ments Veibetering MARKTBERIOHÏEN GOUdd 19 Mei Hij eiiiig kooplust w iren de prijzen lager dan in de vorige week beli ilvo bruine booiien Tarwe Voolsche per 2 KIO kilo oude ƒ 315 Nieuwe ƒ i iri Uoode KI 3 10 leeuwschc por heel oude ƒ S 5 i ƒ 1 T l Nieiiue il OU ii J OU Mindere aoorlen j l M ii t it