Goudsche Courant, vrijdag 20 mei 1870

Kogge puike to uusi lio ƒ 7 ii 7 M Minilorc ƒ i 20 Tl 1 11 75 Boekweit per aiOü lilo vnii ƒ 220 i 250 Jerst winler r 50 ti liü ouier t 70 ƒ 5 25 Haver korlc a 7r n 5 00 Lange ƒ 30 f i OO liruiuo booncii puike Zcciiwsche 13 00 u H tO Miiulere 11 00 i 12 00 Buiteiilnndsche ƒ 75 u ƒ 11 00 Witte ƒ 11 00 ü ƒ U 25 De veemarkt met goeden aniivoer beste melkkoeien werden tot hooge prij on verkocht inferieure soorten gingen oclitcr Ir ing van de hand ook schapen waren weinig gezocht magere varkens en biggen werden tot enorme hooge prijsen verkocht K n niingt o ii 5j p i iij piga y 2 Ü0 Il ƒ 25 00 Gocbotcr ƒ 1 12 ƒ 1 22 Weibotcr 0 8fi A ƒ 0 98 Burgerlijke Stand Gt B IIFN IG Mei lliajiica uuiltia 1 I uitji s en li de Jong Auc I Cütilirilui omiele K Gtskl en M J Mniakiiiit 17 Chnstinii loniaa ouJi rs I C Koud en S A Ilurdgk JohnntiLS Nicobas ouders R lï Zmkhnan er P an der Burg 13 Siiuon ouJtrs S Krevcld m l L Cata OvEHl iDlH 10 Mei C A J Ilcuackani IK i 17 W Stikker 1 j 9 in T J W Ticlrri 8 w M h Prins 1 in 18 A T van dtr wjlin 3 nl M V C Mans 12 j 10 ra Cmlivii 18 Mn 1 lluurnan en II nu dirl alnl O htravcr tn 1 II v m eeuwen C Fortuin lii E J Kroon 11 M UIuiw eu C viiu Vuureu J q8 en A M ZandijL ADVERTENTIEN Heden overleed tot ons leedwezen ons eenigst zoontje THBODORUS TOSEPHUS WILïIELMÜS nog slecht 7 weken oud Gouda L J PIETERS 17 Mei 1870 G A PIETERS Kami o Heden overleed tot onze bittere droefheid ons lief en eenig kind MARIA FRANCINA CATHARIN V in den jeugdigen leeftijd van b na 13 jaren GouuA j KLAUS 18 Mei 1870 A M KLAUS 15oo van Osr uE V De Heer en MejufVrouwKORÏENOEVERBURGERSDIJK betuigen ook uit naam hunner wederzijdsche betrekkingen hunnen hartelyken dank voor de blijken van belaugstoUiug ondervonden bg hun huwelyk Gouda 18 Mei 1870 De Heer J HUI IBKEGTS te Gouda opgehouden hebbende als conunissiekoopcr voor ous werkzaam te zyn zoo hebben wy J H van DER TOCHT als onze Kooper voor Ka is aangesteld Adres Pakhuis aan de Gouwe wjjk C n 185 Joiis M VERSCIIURE ZOON Rotterdam 14 Mei 1870 Ik ondergeteekende attesteer bij deze dat de chocolade fabriek van FRANZ SÏOLLWEROK en ZONEN a d Rijn voor de zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrjjwillig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereischte grondstollen en bestauddeelen zoowel als de gereed ijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de onsuiupiiten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingestaan Keulen 1 September 18G9 Dr HERM VOIIL Bovengenoemde met regt aan to bevolen Chocoladen z n steeds vorkrijghiiar gosüdd bij J J VA nm SvNDUN liaiikol eii Kookbakker op de Groüte Markt te Uuiidn Sociëteit Ons Genoegen Théitre Concert AUemand et Francais onder Directie van S ERELSBACIIER bestaande uit 35 personen BUITENGEWOON GBOOTE ïïlIfSJliA J a B JlAriüfAÏI J op ZONDAG 22 MEI 1870 MATINEE aanvang 1 uur SOIREE aanvang 7 uren Entree voor LEDEN met hunne DAMES 25 ets de persoon NIET LEDEN 40 ets in de onmiddelijke nabijheid van hot Station der Ncd Rhi iiSpoorweg Maatschappij GOUDA Eer te Concert op ZONDAG 22 MEI des avonds 6 ure door de Kapel der Afdeeling dd SchutterijGouD Entri e vrij van HANDWERKEN e iz ten behoeve van het nieuwe kerkgebouw der Rem Geref gemeente in de Boelekade Sociëteit Ons Gf NOKt KN VRIJDAG 20 MEI van 12 ure voorm tot 4 ure nam TREKKING ZATERDAG 21 MET te beginnen des voorn ten 10 ure Gouda MARIA LAFEBER 14 Mei 1870 MATHILDE v H LABBERTON Openbare Verkooping ten storfhui ze van Hbndbik Gkokne ki i te uid Wuddmn eeii om contant geld op DINGSDAG den 24 MEI 1870 des voormiddags ten 10 ure van ecnlg Meubilair Manufacturen GEMAAKTE KLEEDEREN eene groote p vrtjj GEMAAKT GOUD en ZILVER enz enz Alles te bezigtigen op Maandag den 23 Mei 1870 van des namiddags 2 6 uur Nadere inlichtingen bjj den Notaris A N MOLENAAR te Xukt Wadditurveen 60EDKÖ0FE HUZIEK voor Piano Soi o Uifijare van F KOKS MA te Fmneker Hofleverancier van H M de Koningin Paust Mïrchen aus schoner Zeit Walzer C 0 60 JuNGMAN Sehnsucht Melodie C B 0 40 Heimweh Melodie C 0 20 KoNïSkv Le Reveil du lion B A 0 90 LuMiiiJK Traumhilder Fantaisie 2e druk C x 0 60 Mki IU Les Roses Valse C 0 50 RiciHRDs Marie Nocturne 2e druk C B 0 50 Sybille Romance C B 0 40 Complete atalogusson GltATlS Alle inniniiovs doyor IJitgiivo 7ijn st vds vonr liiiiiilcii liij don llooKliiiudolaar 1 I tl I A A M A N II Gouda WIJNHANDEL Van ALPHEN en LËDËBOËR te ROTTERDAM Adres A NORTIER Gouwe wijk C n 34 te GOUDA Openbare Verkooping te MOERKAPEjlLE op WOENSDA i don 25 MEI 1870 des voormiddags ten 11 ure in do herberg van v Dbiel van oen hecht sterk en soUede onderhouden Huis met Schuur LOOTS ERVE en GROOTEN TUIN te amen ingerigt tot Metselaars en Kniideniers Afliiiren staande en gelegen in het Dorp en binnen de gemeente van Moerkapelle Te aanvaarden hg de betaling der Kooppeumngen op den 1 July 1870 Nodere informatien z n te verkrijgen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te ZuidWaddin Tveen t C C 4 0 C sm gunstigen invloed de gepatenteerde MALZBONBONS van JOIIANN HOKK Berlijn door hunne Slijmoplossende bestanddeelen bij heeschheid verkoudheid aandoening der burst uitoefenen weten allen die slechts eenmaal de MALZ BONBONS gebruikt hebben en het overgroot getal gebruikers toont de in de laatste maanden enorm gewordeoe consumptie bet beste aan Door 3 H 5 Bonbons in eeoe kop heele melk genomen merkt men tea spoedigst in heilzame werking Zakjes niet Geel 30 Ct verlctijgbaar JOUANN IIOFF s Cenlraal Dépot Smalle Bloemm bij de Stilsteeg F 154 te Am terdom Mede echt te verkrijgen te Gouda bij J C V Vkfi mik k en de Wed C Schouten te iroerdeit bij Hl KI J V D Beug Kissinger PastiUesi vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kiesingen OTer welks heilrflke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Ballino den Hofraad Dr Erhaiidt en Dr Dibdp handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegev traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloeilsgebrek als ook tegen hümorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs per flacon 50 ets Dópóts te Gouda bij Apotheker J W BOERS te Rotterdam in alle Apotheken KO i BEIER MINER WATER VKRZËNOING Radcrstoomboot VIJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens fi uren de overige werkdagen s morg 7 aren Zondag s morgens G j uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks Retmtrkaarfen Gouiln Dl uk van Hrnikmnu I ri UI il H m kMi W T 0 H U llili l lMè nrt ï r iA lil