Goudsche Courant, zondag 22 mei 1870

M N 1870 Koiidag 22 Mei N 896 GOUDSCHE COURANT Nieuws CB Advertentieblad voor Gouda en Omstreken Do uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu lo Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 franco per post 2 A VERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzoudcrlijko Nommers VIJP CENTEN Do inzending van advortontion kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BUITENLAND ENGELAND 1 prijzemwiiardija spoed wnarmede de landbill wordt ehnndeld vermeerdert de kans dat do tweede proole diti die liet gouvernement heeft ingediend niinielijk de OHderwjjsbill nog in deze zitting tot wet zal worden erlie en Werd voor eenige weken naar eeoe zeer matige schatting gerekend dat de laodbill niet vóór Jnli bij het hoogerhuis zon komen er bestaat thans veel hoop dat zg reeds met l inksteren bij het Ingerhnis zal zy afgehandeld Het ia dau ook het vaste plan der rcgeeriug na Pinksteren de onderwijsbill ao da orde te stellen Wij hopen dnt het lagerhuis die ztak met evenveel energie zal aan vutten als zij de landbill heeft gedaan en beseffen HKige van welk eeu ontzctleud belang de bill t voor het toekomstige Engeland l c Daili NeK vestigt er de aniidacht op dat in Ierland de Orangisten of oud protestanten die voorheen hunnen roem io getrouwheid lutu de kroon stelden zich aan de zijde van de katholieke Ieren en zelfs van de natioHsal Iersche partij scharen en voor Ierland een eigen parlement beginnen te vorderen Duor het opofferen der lersche staatskerk schijnt de regeering de eanige part op wier ouderelenning bet in Ierland rekenen kon verloren te hebben In janiinrt 1868 werd er op verlangen van het parlement eene stants commissie benoemd om onderzoek on rapport te doen omtrent den toestand van het lajier schoolwezen in Ierland Haar rapport ie thans ten deele bekend geworden daarin wordt de instandhouding van het in Ierland bestaande tel el dat is de openbare school voor het gezamenlijk onderricht van kinderen van verschillende kerkgenoutachuppen aanbevolvin doch meteene uitzondering waar de gansche bevolking van het kerspel katholiek is of waar zü uitsluitend uit protestanten bestaat zon de gemengd school naar het advies der commissie door de kerkgenootsohappelijke school vervangen dienen te worden FBANERUK Volgeni de meeste dagbladen heeft de wijziging van bet kabinet weinig opgang gemaakt en is men yelfs in da pJAisoitaire kringen met het eerste ministerie na het plébisoit niet sterk ingenomen Gedeeltelijk is zeker die min gunstige stemming te wijten aan de omstandigheden dnt er veel meer candidaten waren dan minlsterzetels om weg te geven en aan de onmogelykheid om in de drie portefeuilles al de kleurschakeringen te vercenigen waaruit de plcbiscitaire regenboog is saamgesleld De rMk en de Feuple Fran aia die op dit oogenblik de beide organen zijn die bet best de denkbeelden der staatslieden vertegenwoordigen van wie de volksstemming is uitgegaan houden zioh op de ruimte en laten door den toon dien ig aanslaan vermoeden dat het nieuwe kabinet slechts een ministerie van overgang zal zijn De Ztó T verwondert er zioh over dat die gruote berg der kabinetswij i ging zulk een klein ei nietig muisje heeft gebaard De heer Ch irlcs Dollfiis beweert in de Tmp d il lil mm ook v iu de heerlijke gevulg ii van het plóbiscit moge zeggen de toesi md nog onveranderd dezelfde is De zwarte stip schrijft hij beitnat nog Die stip is de dood van Niipolpoii III Wel beweert de keiler in zijne proclaniatie dat het ja des volks den overgang der kroon op zijn zoon gemakkelijk zal maken maar van nabij bezien is het tegendeel waar nu juist door dat ja meer dan ooit het bestuur over Frankrijk in den persoon des keizers is vereenigd Hoe meer zulks plaats heeft hoe onzekerder de erfelijke monarchie ordt Het conservatief instinkt is daarvan zoo zeker dat zoo dikwijls er sprake is vnn den dood des soutereins cene rilling de hehoudsmannen aangrijpt en angst voor de dynastie hen doet verbleeken Wanneer in België Engeland Ncderl iml Zwitserland of Amerika waér het zwaartepunt der regeering in de vertegenwoordiging des volks is gelegen de levensdraad van den souvcrein of president dreigt afgesneden te worden ziet men dan de meerderheid zt o sidderen en fiBren of de hoop op het gelaal der onverzoenlijk miBdlirheid schiUcrcn Voelt men dan den grond trillen onder zijne voeten en ziet men de poorten van het onbekende geopend waarvoor men met ontzetting terugdeinst O neen daar is geen schrik en ontzetting omdat er geen gevaar is daar kent men geen persoonlijk gouvernement derhalve ook geene noodzakelijkheid om de geëerbiedigde maar door e i door onschadelijke dynastie te verdrijven De hertog de Ürammont is naar Weenen vertrokken om den keizer van Oostenrijk zijne brieven van terugroeping te overh iiidigen IIij zal eerst tegen het einde der volgende maand te l arijs terug zijn De heer 011ivii r z d in dien tusschentijd weer ad interim de porlefeuille van buitenlandsche zaken waarnemen Eerst na de afkondiging der nieuwe constitutie zal het Journal Offkiel hel besl it om rent de benoeming vun nieuwe senatoren bekend maken De heer Einile de Gir irdin aarzelt de hem toegedochte onderscheiding nn te nemen niellegenstaaude de keizerin nan zijne cohtgeiioole heeft Ie kennen gegeven dat de keizer hem zeer ga iriie in het palais du Eu erabourg zal zien plaats nemen De heer l revosl l aradol heeft geweigerd De ïratK ats meent te welen dat de heer Ollivier een brief heeft geschreven nan dea heerE Laboulaye om hem zjjn innig leedwezen te betuigen dai hy geen minister is geworden De Uoniteur en eenige andere bladen houden vol datde reden waarom de sohrgver van Paris m Jme rique en van Prince Caniche niet tot minister is benoemd enkel daarin bestaat dat hij noch lid is vanden senaat noch van het wetgevend lichaam DUITSCHLAND De afgevaardigde Hiigeii heeft ondersteund door de gcheelc geavaucccrd liberale parlij voorgesteld den bondskanselier Ie verzoeken den rijksdag een overwicht der werkelijke uitgaven en inkombleii over 181 9 benevens een verslag van de verschillende pusten waardoor de begrooting was overschreden en van de bnitengtwone uitgaven over Ie leggen Znlk een verslag il de heer Hagen ieder jaar aan de vergadering gegeven zien De Diippcler sielling zal vcisterkt worden en uitgcbreiil Zij zal mei eon marinehaven m verbinding worden gebracht cii zuüdaiiig orden bevestigd dut eene vijandelijke inval van Denemarken zoo goed als onmogelijk wordt De groote en kleine Helt zouden er geheel door worden beheerscht en in il ö uren zou de Pruisische vloot voor Kopenhagen kunnen komen Wordt de voordracht aangenomen dan zou dit de vierde aanvrage zijn om de militaire begrooting te verhoogen ïe Keulen stond dezer dagen teregt Ursula Schmilz die z ich had aimgeven als hebbende den brand in den schouwburg Ic Keulen in febrnari van het vorige jaar gesticht Later had zij die verklaring teruggenomen De beschuldigde is vrij gesproken omdat het haren verdediger gelukt was het bewys te leveren ilat de beaohuldigde dien nacht van 15 op Ki febr 18C9 en twee volgende nachten niet Ie Keulen had doorgebracht SPANJE Woensdag hebben de leden der meerderheid in de Cortes eene langdurige eonferenlie gehouden waarin Prim den toestand des lands in verbind met de queeslie der candidatuuif voor den troon heeft blootgesteld Men kwam dai mit tot hel besluit dat er noodzakelijkheid beslonil om aan Serrano de attributen der koninklijke waardigheid toe te kennen Volgens een gerucht zovdeii etm e progressisten alvorens daarin tqe te stemmen eeu voorstel doen tot nitsluilii ig van de beide Uikken der iioiirbons Naar men zegt heeft Ksparlero nng niet definitief geweigerd de vorstelijke waardigheid te aanvaarden maar zou hy die zejfs bepaaldelijk aannemen wanneer zg hem door de Corte woi dt aangeboden BINNENLAND GouDK 21 Mki Bij de op den 1 fi 11 gehouden filgemcene vergadering door de Uoud3che Weerb iarhei lsVcr eeniging Burgerpligt is besloten om aan de deelnemers bij gelegenheid van het te houden derde ulgenieene concours door deu Weerbaarheiils bond te geven in augustus a s eene tegemoetkoming uit ie kas voor reiskosten te verstrekken onder bepaling dat die deelnemers Iken vrijdag tussohen jiu en het concours deel zullen nemen aan de exerei tien en dal als afgevaardigden voor den vaandelpnjs de vijf leden zullen genomen worden die bij de vier eerste schietoefeningen in de maand juli de meeste punten zullen hebben behaald i een dertigtal leden iiehben zich bereid lot deelname aangemeld De heer ü H O de Lange die aU bestuurder was afgetreden werd met algomeene stemmen herbenoemd Voorts werd aangenomen hot voorstel om eene boete van 15 cents te stellen bij mankeeren voor de leden die zich verhinden eenmaal per maand ei wel lederen eersten vrijdag bij de algemeene exercitie tegenwoordig te zijn Men meldt van hier iii het V Israel H eekMad Door liet kerkheslniir is in overleg melden opperrabbijn v in liet ri ssort de heer 1 Ctit in zijne betiekkiiig aU hulpvoor uiger amier geselicn st