Goudsche Courant, zondag 22 mei 1870

F A BR0EK8IIIT Wiidsiraat wiik A W lo8 aan de Markt heeft de eer te berie len dat zijn Matvaziin ia TABAK Sl IUIF SIGAUE KOFFY en IImEE van al heden is yeopend Bierbrouwerij 11 Blini van ANT SMITS te s llertogenbosch ïlet iiltmuiilcude GEKSTE en BIIUIN BIER iilt voornoemde Brouwerij alsmede ECHT STBAATSBUIlGEIl BIEB Is sleeds verkrijgbaar In het depot bij A IITIEB Gouwe wijk n 4 e Gouda i n trok tril t ure iii il morcm Lisiib ni Innnen liij fruiiJ 1 uli lijk uur liet puli is l ouqiie h ut een oiHlirhoud iiitl Icn koning 1 oulf hcuI gerorppn eu bood ijn onislng aan tsalilaukn is opgcdragcu een tjieuw ministerie snmiu te atollen hij zul de portefeuilk v ir oorlog behouden Oporto cu imdere steden liehbcii de beweging ondersteund die etliter vnu zuiver inilitniren anrd viw l c bivolking U zeer rustij Pi ontbinding der kamer is gcprocliiiueerd 20 Mei N 1 hotgeveobt voor de vensters mii bei paleis bcbbcir de troepen lich verbroederd liet slut wordt thans door gewapende boeren hetel met de wapperende nationale kleuren Gedurende den strijd werden de generen üimnol 6p de vensters van het paleisgelost Het volk schreeuwt Leve de kouiug cp het lo T i eg nie iet nai iistetie Ingezonden STAAT TIN VKltniENSrKN van een Ambachts mnn welke een geheel jaar werkt of met verruimt en nooit lek is 13 weken van 6 40 per week ƒ 70 20 13 a 00 72 00 K I 6 60 4K 20 7 16 57 20 12 95 70 7 97 Va Ta zamcn Ul iü 6 Christelijke feesid igen verzuimt men a ƒ 6 60 blijft er over 33170 dus men verdient gemiddeld i tS a pe l Ën komt het voor tnige winteravonden te erken hoewel enkele dan stelt men dn lu verhouding nat de werkman dagelijks afslijt van klecreu SÏ AT AN UllGA lF wat man vrouw eu 3 kinderen gemiddeld genomen onmitbaar m Huithuor per week ƒ 1 10 Ziek en bografenisfonds O dS Uitgaaf voor reiniging u ui O 40 Kleeding en schociireparatie O 90 Onderhoud van gereedschap n i ii O 25 Olie en brnndslollen O 55 Kleine behoeften te gering om het te vermelden k nu 0 35 Te ismen ƒ 3 93 Wanneer men nu ƒ 6 IS j verdient eu voor onderhoud 3 93 noodig heeft Blijft voor levensbehoeften ƒ 2 49 a over Dat 18 s weeks voor een huisgezin van 6 personen per hoofd nagenoeg O 50 eu dagelijks genomen voor ie lor hoofd per dag ruim 0 07 en nu kan men er met builen met te zeggen dat is te veimg want de wcikinan moet er toch van s morgen vroeg tot s avond laat op werken Ën wordt men lek dun ligt idle dat door de bank i og al eens voorkomt en vraagt mtti uu gouden er met bij zgn die ick worden van t overschot of van wat men te koit komt Oordeelt nu lezer is hetgeen de werkman neer vraagt met hoog noodig Geiiieii de Berichten Ucntlilcu uit de Kaapstad melden dut aldaai op 2G ipril eeii braud heeft gewoed waardoor verscheidt ii paitdui met 4aariu aanwe ige goedcrea een prooi der vlsmmiu 2iju ge üidui JpL sebade wordt by do ossnii utie ma4siliap iijtu bi groot op ƒ 240 OOÖ Dl rtuublilwiDKho gensml Piernd is door bet grnilitskof to rariagona cgens deelntmliig aan den tin lorigin jare gcpleegdrn moord op den wnarnemenden gonrenimr aldaar vtruordeild tot ecno gevaugeuisstraf vau 8 jariu Dnc pcrsoatu iju ter dood vyf tot levenslangen en vLrB hcidcnt anderen tot 12 of 20 jangon dwangarbeid veroordctld hl regunt van Spanjo heott nau het Iraiuehe bewind ecu blijk van ingenoineuheid gegeven door hot grootkiuis van do orde der adellyke dames van Spasjt to schenken aan de ecbtgeuüote van den minister OUivitr Dea 13 mei vierde paoa Flus tijii SO geboortefeest l c cerato nieuwe aardappelen zija woensdag uit bet Westland verzüHrden naar Amsterdam Carl tieidig volocipcdenialte te Fetadau ou zondag te Berlijn icn walnlje maken over een koord doeh Iieoft atordag b een proefrid den bek gebroken In bet Canadasehe lagurhulB werden onlangs nllorlci talen gesproken EngelsLh en ïmnseb Hoog Schotseh Ijtijn Griekoch eu eindelyk bpaansch Men vcibault Jut de 1 rausrlie ri gtcriiig do grouJbolnstiiig Vormindereu wil mot 10 pet en daarvoor ecuo bclnstiug liclten van don Coupon tlci lintBrLiilc Oildor de tngiK he cllcct n hnndelareu hcerstht groote ontevredeiiboid mii hit plun do ragen mg om nllc coupons aii 2 p Kt CU lioogor cu pcising te hclkn icrrano heeft I c Iiulsilii oiMuiit hespicckt bet duikhuld eciicr zeebuvLU te Kalwijk J i vküiii lil II iiD ei ilcilt nn ultijd luliin oiikn uit i U III u 1 ml I wil piitiji 1 lul lul tiitrtiiiiKiii iii dl 111 1 I koiut II n MiHt lUiuvi hcpft lil dril mnaii It ii voor 7ijiii rrkeuing j lil mill V iii iiiisstiul eu lueei iliii JDUllOlis beten iii Ji ISiOsl lu 181 9 naar Amerika verhiiiMleu waren l li ISJ lluiU lurk Ie Hoiuu dtukt men weder ernstig aim do onnouiaatie van Cbrlstuforus oliimhui Burger 11 ijke Stand tllO I It M i Mne uadws 1 tiuipera ui L Candors Girrigjo ouders O van Uuuren on II Ugnbart OVb lt l l N 19 Mei S r Kolik 4 j C Tojger man 24i d H J i au der Mrigt Ig j J c Mohle 4w deKruijf 28m i A vauHOornSj ADVERTENTIEN tr uw l H P VOORDUIN Notatia te Schoonhoven en J M BCHAAY Waumond 19 Mei 1870 Hevallon vaii cene Pochter P C IJS SELBTIJN VAN EfcuwJsN Gouiu 20 Mei 1870 Voorspoedig bevalleu van oene Dotliter Mevrouw E C DUPPER Hvrtooh lltYs IlAASiiiiuir 20 Mei 1870 Eenige en algemeene kennisgeving lievnlleu vau eene Dochter D H KAULING DE NiiiFF VkiixiroesiiN Gouda 21 Mei 1B7 K De Heer en Mejufvronw de KOK TIMMEliS betuigen door ile ie ook namens wederzijdsche lietrekkingen huuuen welgemeenilen dank voor de menigvuldige blyken vau belangstelling bjj gelegenheid van hun huwelyk ondervonden R mMti Aii 21 Mei 1870 Do CüMMISblE dei imerlieden brengt bij deze hunnen meesters hare dankerkentenis voor de deelneming in hunnen toestand daar 7U liet loon van 11 tenten op 12 Lentcii per uur hebben gebiagt doch neejiit by vernieuwing de vryheid hun welwillende medei orking iu te roepen om aan het verïoek van 13 oen ten per uur to voldoen daar het uit nevenstan ide belekenmg blykt dat het tegenwoordige daggeld verrena niet m hunne noodzakeljjkste behoeften kan voorzien Namens de Commissie J Dl JOiN G üfl vonnis der Arrondissements Regtbank te llottiuiam dd l April 1870 behoorljjk op de Erpeditie geregistreerd zflU de echtgenooten JAN MOES IJOOTenANTOINETTASrHIEVEEN op beider verzoek verklaanl te zyn gescheiden van tafel en bed met al de gevolgen daaraan bi de Wet verbonden Dü l rücureur van de Requiranten Mr AN REESEMA Openbare Viijvvllllfte Verkooping iu i iie Zitting op WOENSDAG deu 1 JUNU 1870 dM voormiddiigs ten 10 ure ten huizo van den Hoer A KIE ItROEHE Logementhouder te Oiiderkerl ujd ki van 1 Een HUIS en ERF staande eu gelegen te Ouderkerk a il IJiieel in het dorp groot 1 vierkante roede 41 vierkante ellen Te aanvaarden dadelijk na do toewjjzing 2 Ken partijtje BOUWLAND geltgoj a dezelfde Gemeente in den polde Kromme H Getr groot 38 vierkante roeden 72 vierkante ellen Te aanvaarden 1 December 1870 Nadere iiribrmstiën ten kantore van d a Nd taris O J SPRUIJT te Ouderkerk a d IJuel Openbare Verkooping o l LONfANr iM d te MOEREAPELLE ten sterf huize van M A Hui UMAN iuhet Deip op VRIJDAG den 27 MEI 1870 des voornuddags ten 9 ure van Aleiibilaiie Goederen en Inboedel MANS KLEEDINGSTUKKEN alles w t tot eene complete Metnelaars Affaire behoort Voorraad van STEEN PANNEN gemaakte en ongemaakte KA LK TRAS den OPSTAND van een Kruidenierswinkel met Gereedsefaappea en Voorraad eenige gemaakte GOÖfJEN ca ZILVEREN VOORWERPEN en tele oadate GOEDEREN meer Nadere information zflU te verkrögen ten kantore van den Notaris A N MOLENAAR te ZuidWaddtnxveen m de onraiddelijke nabyheid van het Station der Ned Rhijn Spoorweg Muatschappj GOUDA Eerste Concert op ZONDAG 22 MEI des avonds ÖV nre door de Kapel der Afdéelinj dd Schnttery Gou DA EnMe uHj Ontvangen di oct van de bronnen FacMnger en Selserwater op Heele en Halve Kruiken K ft C JONKER Mede i etltijobaar hij Mej de Wed A C SCHOUThS