Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

1870 Woensdag 25 Md N 897 GOÜDSCHE COURANT Nieuws ca AdysrlsBtisWad voor fionda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prys per drie maanden is 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERÏENTIEN woi den geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel moer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN De inzendi ig van adveitentien kan geschieden tot dén uur des namiddags op den dag der uitgave uithoofde van den Hemelvaartsdag wordt de volgende Courant één dag vroeger uitgegeven UIT HET VERSLAG van DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 186 9 Vervolg Het totajil der verpleegden in het ziekenhuis was 53 mannen en 49 vrouwen overleden zijii er 17 mannen en 15 vrouwen ontslagen zijn 38 mannen en 18 vrouwen Aan het einde van het jtiar bevonden zich daar nog 8 mannen en 16 vrouwen bovendien zijn in het gasthuis eenige oude lieden opgenomen die daarin of de kost gekocht hebbeu of tegen een wekelyksche bedrage worden verpleegd De overbrenging dier laatsten naar een ander gebouw is nog niet gelukt hoewel daartoe pogingen zgn aangewend De regeling van den geneeskundigen dienst blykt doelmatig te zijn Op de stads apotheek werden 20 167 recepten gereed gemaakt ruim 3000 meer dan in het vorige jaar Volgens opgaven hebhen 381 vaccinatiën of revacciuatiën plaats gehad De keuring van levensmiddelen bepaalt zich tot vleesch en visch Ter keuring werden aangeboden 835 runderen 455 vette en 284 nuchtere kalveren 462 schapen 1120 varkens en 17 geiten Bij den invoei zijn verder gekeurd 24 522 IC rund 457 E i alfs 189 S scliapen en 1692 B varkensvleesch Afgekeurd werden 95 S rund vleesch en 12 E varkensvleesch Viermaal werden pe tjjen visch afgekeurd De gemeenti politie is samengesteld uit één commissaris van politie t a inspecteur twee agenten l klasse drie agenten 2 klasse achttien nachtwakers en twee noodhulpen Het gedrag der politie bcanibten gaf geen reden tot aanmerkingen Er deden zich zoveutien ge allen voor van diefstal oplichting of ininliruik van vertrouwen Van elf werden de vermoudelijkc daders aan de justitie overgeleverd De waarde van het ontvreemde bedroeg 119 82 121 politie overtreilingm werden geconstateerd door 16 overtreders werd de boete vr willig betaald Tegen 116 persi nen werd vervolging ingesteld waarvan drie van rechisvervolging werden ontslagen De brandbluschmiddelen bevinden zich in goeden staat Er kwamen in 18G9 twee branden van niet veel beteekenis voor VooL de straatverlichting worden thans 250 gaslantaarns gebezigd Behoefte aan vermeerdering doet zich meer erv HjaBI 4S oelen Het aandeel der gemeente in de lichting van 1868 was bepaald op 37 man Ingeschreven waren 106 personen fit werden om verschillende redenen vrijgesteld ingeljjfd werden 28 lotelingeü 1 numnierverwissclaar en 8 plaatsvervongers De werkelijke sterkte der schutterij bedraagt 503 manschappen waarvan 290 actief en 213 in reserve De eerste ban bestond uit 423 man De gewone exorcltiën zijn in de maand April begonnen en wt rdeii geregeld voortgezet 3700 schoten zijn naar de schjjf gedaan waarvan ruim 68 percent treffers zijn geweest De weerbaarheids vereeniging Burgerpligt telde bij het einde des jaars 56 begunstigers en 70 werkende leden De vorderingen zoowel in het exerceeren als in het schieten geven roden tot tevredenheid Het getal schoolgaande kinderen is toegenomen dat op de openbare lagere scholen bedroeg in het laatste kwartaal 1192 op de dagscholen tegen 1160 in het vorige ji ar en 327 op de avondscholen tegen 270 in dat jaar Op de bijzondere lagere scholen was het getal leerlingen 402 tegen 358 in het jaar 1868 Er zijn vijf openbare scholen allen voor uitgebreid lager nnderwp Aan de armenschool de tusschenscliool en de burgerschool voor jongens zjjn avondscholen verbonden Het personeel aan ile openbare scholen bestond uit 1 hünrildiidirvvijzers 1 lioofUoiulurwjjzeres 13 Inilpc nderwijzcrs O huljMmdcrwijzei chsen eli luunnelyl en vier viouweiijlu kweekeliugeu In het 1 latste kwartaal was het getal leerlingen op lie arraenschocd 315 jongens en 214 meisjes op de tussclienschool 167 jongens en meisjes op de burgerschool voor jongens 175 jongens op de burgerschool voor meisjes meisjes en op de jongejufvrouwenschool 90 meisjes Op de armenschool werd op dut tijdstip de avondschool bezocht door 140 jcngens en 88 meisjes de tussclienschool door 35 jongens en 89 meisjes en do burgerschool voor jongensdoor 25 jongens De schooUokalen verkeeren in oeden staat oven als de hulpmiddelen bij hot onderwjjs Over het algemeen is er veel reden tot tevredenheid over het gegeven ondei wjjs De kosten van het lager onderwjjs bedroegen f 21 687 14 aan schoolgeld ward geheven ƒ 7 794 50 Er zijn in deze gemeente vier bijzondere scholeTi twee voor gewoon en twee voor uitgebreid lager onderwjjs In het laatste kvyartaal werden de twee eerste scholen bezocht door 23 jongens en 197 meisjes de twee laatste door 89 jongens en 93 meisjes 81 nioisjen ontvingen op die scholen kosteloos onderricht Het onderwjjs op die scholen wordt gegeven door twee hoofdonderwjjzera twee hoofdonderwij ercssen twee hulponderwijzers drie hnlponderwijzerossen en een vrouwelijke kweekeling Do zondagschool werd bezocht door 4 mannen 10 jongens en 30 meisjes het onderwijs werd gegeven door een hoofd en hulponder wijzer en een kweekeling Er zijn drie bewaarscholen een openbare en twee bijzondere Het getal leerlingen op de openbare was 152 jongens en 124 meisjes dat op de bijzondere 174 jongens en 155 meisjes Op openbare school bestond het personeel uil 1 hoofdonderwij eres 3 hulpondorwüzeressen cii 4 kweeliohngcn op de bijzondere 2 hoüfdonderwi zereshen 1 hulponderwjjzeren en 4 kweel ingen De rijlisnonnaallcssen werden bijgewoond door 27 kweekeliugeu wiiurvan 14 mcisjis Het getal leerlingen aan de openbare burgera on lseho il Wiis 9 de zomercursus erd lijgewoond loor 60 ii erhiigen De nieuwe lokii