Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

rf Ht uU tl 1 tal t i 1 4 iilii r i ii t il lul it iiJkiB li mé p M OpbliiiIntetéiilApiiiii ii iiririlii sii I liipi 11 ill ö lllfcll lll ltl l tail m 1 I d ttkiiudioJ anil tea pU ii Is ma kkufv ENGELAND Het hoogerliuis heeft met 77 te en 73 etemmen het voorstel vernorpeii om de Bill die wnre zij tgt wet verheven deo weduwenaiir zou heühcii veriorloofd te huwen met de zuster zijner overleden vrouw voor de tweede maal te lezan De K 1 l J betreurt dezeu uitsla Hu ir i i i i Il leii even als de hnljinuddelen worden als zeer Voldoende geroemd De kosten der school beliep ni 3851 75 het schoolgeld bracht oj 144 50 De nieuwe cursus aan de rjjks hoogere burgerschool begon met 41 leerlingen voor het volledig onderwija eu 3 toehoorders bij enkele lessen Over het onderwijs op de gymnastiekschool is men tevreden fe zwemschooi werd niinaer druk bezocht de directeur der school geeft reden tot tevredenheid De latijnsche school tdde aan het einde de s jaars 13 leerlingen De schoolineubelen en de hulpmiddelen bij het onderwijs verkeeren in gewensohten staat De kosten der school beliepen ƒ 3130 68 Aan minerval werd ontvangen ƒ 700 In Januari werden de lessen aan de muziekschool hervat met 27 jongens en 47 meisjes 4 ontvingen kosteloos onderwijs De instrumentaal klasse telde 6 leerlingen voor viool en 1 voor violoncel Het nieuwe lokaal laat niets te wenschen jver Het onderwas is grondig en doelmatig De onkosten voor de school bedroegen 1118 35 het bedrag der schoolgelden bedroeg 206 SlQt volgt In het lagerhuis had Vrijdag een zeer heftig debat plaats naar aanleiding van een amendement vqorgeiteld op de lersche landbill met het doel om de pachters veel grooter concession te doen dan in do bill was voorgesteld De beer Gladstone bestreed dit amendement de lersche leden verdedigden het venwei met baud en tand Hel belette echter niet dat het met 317 tegen 2 J stemmen veiworpen werd waarop de heer Morrison onder bittere protesten enige amendementen van gelijke strekking introk In aqlwoord op de aangekondigde interpellatie van den heer Palmers heeft de minister Gladstone Zaterdhg in het lagerhuis verklaard dat de legiering nog verdere schriftelyke inlichtingen uit Athene wil afwachten alvorens in de rooverquosstie een besluit te nemen Ingevolge de tiende oflïoieele correspondentie uit Athene heeft lord Clarendon meegedeeld dat de Engelsche gezant Ie Konstantinopel de heer Elliot Athene heeft bezocht De koning der Hellecnen moet den ambassadeur zijn diepe smart over het gebeurde betuigd hebben Op hooger bevel beeft de heer Erskine er op aangedrongen dat de Britscheadvocaat Cookson tot het verhoor dermedeplicMigen zal werden toegelaten 1 = PRANKBUK De redevoering Zaterdag door den keizer der Franschen uitgesproken luidt als volgti Mijnt Heereit Nu ik uit uwe handen den uitslag der stemming van éen 8 Mei mag ontvangen is mijn eerste behoefte om aan mijne dankbaarheid lucht te geven jegens de natie die voor de vierde maal sints twee eu twintig jaren my een schitterend bewijs van haar vertrouwen gaf liet algemeen stemrecht elks elementen onophoudelijk verwisselen en zich vernieuwen blijft desniettemin zichzelf in zijn uiting gelijk het wordt geleid door de traditie door de zekerheid van het instinct en door de standvastig heid van de sympathicrv der natie Geen ander doel toch had het plcb acit dan dat het volk aan een constitutioncele hervorming zijn goedkeuring zou hechten Maar Ie midden van het gewoel der meeningen in de hitte viin den strijd heeft het vraagstuk veel grooter proporticn aangenomen Betreuren wij dit iiieti De tegenstanders van onze staatsinstellingen hchbin do koiize gesteld tusschen de revolutie en het keiwrnjk Welnu het land heeft gekozen teu guistc van het stelsel dut orde en vrijheid waarborgt Zoo ziet zich thans het krizerryk hechter gegrondvest liet zal zijn Inioht toonen door gematigdbeid Mijne regeeriug zal de wetten onpartijdig doch ook met krsnhtigen arm doen ten uitioer legjen zij zal van het liberale pad dat zij zelve geko en heeft niet afwijken alle rechten zal zij heilig houden alle belangen beschermen zonder afkeurende stemmen of vijandige manoeuvres in rekening te brengen Maar tevens zal mijne regeeriug den nationaleu wil weten te doen eerliiedigen gelijk hij i Oi ktacluig zich geuit heefl Dien wil zal zij boven elk partijdig strevtn handhaven Verlost als we nu zijn vun de consliluliuiieele vr iagstukkeo die de buslen onzer tegen elk mdcr in het harnas joegen moeten we slechts iru doel voor oogen houden dat nanjeiijk van ons aan te sluiten rondom de constitutie die het volk bekrachtigd heeft Alle weldeukenden van welke partij ook zullen medewerken om de veiligheid te verzekeren de hartstochten tot bedaren to brengen en de maatschappij te behouden tegen de besmetting van valsche leerstukken Zoo zullen wij gesteund door alle erslandigen de middeleu zoeken om Frankrijk s grootheid en voorspoed te vermeerderen Overal het onderwijs te verspreiden het raderwerk der administratie te vereenvoudigen de overmatige bedrijvigheid van het middelpunt des rijks naar de al te stille uithoeken af te leidea onze wttboeken te wijzigen naar den eisch des tijds de bronnen van productie en r kdom te vermeerderen den landbouw en de ontwikkeling der openbare werken te bevorderen onze zorg te wijden aan een billijke verdeeling der lasten op do schouders der belaitingsohuldigen ziedaar ons programma Door dit te verwezenlijken zal onze natie hare krachten vrijelijk oefenend tot een hooger trap van beschaving opklimmen vlk dank u mijne heeren voor de medewerking die gij mij oniler deze gewichtige omstandigheden hebt verleend door bet uitbrengen van uwe gor keurende stemmen die het zegel drukken op de stemmingen van 1848 1851 en S52 Zoodoende hebt gij ook uw eigen bevoegdheid op nieuw gegrondvest en aan uzelf gelijk aan mg nieuwe krachten geschonken om tot heil dec lands werkzaam te zijn Heden meer dan ooit mogen wij da toekomst onbezorgd te gemoet treden Wie tigen voorui iang v n eeo stelsel dat een groot volk te midden van politieke beroeringen heeft in t leven geroepen eu dat de natie onder de zegeningen van vrede en vrijheid wil handhaven liet ministerie van 15 Mei is aldus samengesteld Ollivicr groot zegelbewaarder minister van justitie en van eerediensi Graramont ministervan buitenlandsche zjiken Segris minister van financiën Olicvandier de Valdrome minister van binnenlandsche zaken Louvet minister van landbouw en handel Plichon minister van openbare werken Moge minister van onderwijs admiraal Rigault de Grenouilly minister van mniinc maarschalk Le Boeuf minister van oorlog en Paiieu minister president van den raad van state liet programma der regeering aangekondigdin de volgende woorden des keizers verspreiding vun het onderwijs in alle deeleu des lauds vereenvoudiging van het administratieve raderwerk wijziging der wetboeken naar den eisch des tyds ontwikkeling van de hulpbronnen des lands eene betere verdeeling der lasten enz zal iu het geheele rijkeene gunstige uilwerking hebben Het Journal desDéiafê dit programma toejuichende zegt echter dat men zich dienaangaande geene illusion moet maken De Frausche natie laat tioh door hare zucht naarwijsgeerige en staalkundige stelsels te zeer medeslepen om te kunnen denken dat zij de constitutioncele quiestiim voor goed zal laten rusten al heeft de nation ile wil den 8 Mei uitspraak gedaan Doch laat het blad er op volgen de geschiedenis der laatste jaren heeft doen zien dit men van ziekere discussiegeen gevaren te duchten heeft Elk die met onbevangen blik de zaken beoordeelt moet tot de overtuiging komen dat het keizerrijk dat voor twee jaren zeer verzwakt scheen nieuwe kracht heeft gekregen uit de discussion en het woelen zijner vijanden De Gazette des Tnhmiaux meldt dat de instructie in de aak van het complot tegen het levendes keizers haar £ S2i BELGIË Do Senaat heeft al de bij hem ingediende wots ontwerpen aangenomen roet inbegrip van het He l ering9voorslel tot OTcmamo door den Staat van 11 ichilleiide aan particulieren gccuncessiuneerde oorwcglijiien De Senaat is daarna voor onbepaalden tijd uiteengegaan De Monitmr behelst de wet waarbij de rechten op zout en visch afgeschaft en die op sterken drank verhoogd worden De Koning heeft alzoo die wet bekrachtigd waaruit blijkt dat het Gouvernement zich niet bekreunt om de reclamatiën van de Nederlandsche Ilegeering DUITSCHLAND Bij do derde lezing van net strafwetboek heeü do bondscomraissaris Leonhardt verklaard dat de bondsregeering zooveel mogelijk aai het besluit van den rijksdag tot afschaffing der doodstraf tegemoet wil komen Zij verlangt dut de straf toepasselijk zal blijven op poging tot moord gepleegd jegens bet hoofd van den boud en de bondsvorsten j i 7c e tR552 9 OOSTENRIJK De Wiener Zeitmy deelt eene circulaire mede van graaf von Beust aan de Oostcurijksche gez aBten in het buitenland Daarin wordt gezegd dat het programma van het ministerie Potocki ten doel heeft de oprichting van een volksparlement samengesteld door rechtstreeksche verkiezingen voorts voldoening aan de nationale wenschen binnen de grenzen der bestaande constitutie eindelijk beroep op de kiezers na de ontbinding van rijksraad en landdagen Na goedkeuring door den ryksraad zal aan de landdagen een ontwerp worden voorgelegd tot uitbreiding van de autonomie der 7erschilleude landen de rechtstreeksche verkiezingen zullen op liberalen grondslag zijn gebaseerd Het aantal leden van het heerenhuis zal vermeerderd worden door toevoeging van vertegenwoordigers uit de landdagen Ingeval een landdag weigert over te gaan tot verkiezing van leden voor den rijksraad zal de regeering zich de bevoegdheid voorbehouden rechtsireeksclie verkiezingen te verordenen De regeering is niet voornemens eene vergadering van uoiahelen bijeen te roepen doch zg zal rechtstreeks met de leiders der verschillende nationaliteiten en partyen in overleg treden om te trachten tot eene algemeene overeenstemming te komen B j keizerlijk patent zijn de kamer van afgevaardigden van den rijksraad en alle landdagen met uitzondering van die van Bohemen ontbonden verklaard en nieuwe verkiezingen uitgeschreven tf S2ï I SPANJE In de Cortes is een telegram uit Lissabon voorgelezen luidens welke Loulé geweigerd heeft de benoeming van Saldanha tot president van den ministerraad te contrasigneeren op grond dat de koning niet uit vrije beweging zou hebben gehandeld hierop heeft Saldanha zijn ontslag ingediend hetwelk door Z M is geweigerd onder verz ekering van volkomen verlrouvien De portefeuille van binnenlandsche zaken is den bisschop v in Vizeu aangeboden Gisteren avond v ireii ile troepen onder de wapenen er heerschte echter in de stad de meest gewenschte rust liet gerucht loopt dat Espartero de deputatie der Esparteristen zeer welwillend heeft ontvangen hy zou geëindigd hebben met te verklaren dat hij bereid is zich voor het heil des lands op te olFeren Met dit al gelooft men dat ook die cnndidatuur mislukken zal GouD v 24 Mei Gisteren werden de hh G C Fortuijn Droogleever en J A Roest van Limburg onlangs door Z M den Koning respectievelijk tot 1 en 2 luitenant bij dl dd schutterij alhier benoemd als zoodanig geinsi illeerd eu aan de manschappen voorgesteld Met de muziek aan t hoofd t ok mtn de stad door naar t exercitie tetrein waar de plechtigheid p a ts had Na afloop daarvan vereenigde zich het corps officieren ten huize van den heer Roest terwijl de muziekanten in hun voornemen om aldaar eene serenade te brengen verhinderd door een naburige zieke vergunning verkregen in deu tuin eenige muziekstuitken uit te voeren In de zitting der tweede kamer van Zaterdag zijn aangenomen het ontwerp tot vereeniging der gemeenten Reeuwijk en Sluipwijk met opheffing der gemeente Stein met 38 tegen II en dat van de vereeniging der gemeenten Noord en ZuidWadilinxveen met opheffing der gemeente Brook roet GO tegen 3 stemmen 1