Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

Men sr hv ft nii ml I aiiijcra vnn il JIci l i n viilj i VMM li U I 1 i i lii ii di r ina elim is vcderl Irie cki i li iijiciilini vhiMd ilr rr gcniceiile gslutcu Op Maiunhi il ii di cr uordtde seliüol wader gcopcud Men selirijlj nit IJoskoop Tengevcdge vimden liingdiiri ri n inlor was in dit voorjaar U nllrTcriug van liiinmen en planten vQor liet biiinenluud Kuinif Naar liet buiuiiland echter zijn in massiiveraondeii I oiiif cren groene gewasben en bonle hulsten Ook arm per gevraagd de nieuwe soorten van nioduuniilKii h Dee L i in hier thans in vollenbloei uaardoor vele kweek rijen een prachtig aanzienhobbeu J e vruehthoomen alann rol bloesems en deaardbezii ii gev liet nil ielit op een mime opbrengst Men meldt uit het Westland N het weder Bedert S dagen liel ij door een vruehtbaren regen lielzij door koesterenden zonne cliijn zeer ten gunste ia gekeerd is niet alleen heisleld wat achterlijk of kwjjnendo was muur heeft zich allerwege eene verbnzeiulo grocikracht ontvvikk lil De aardappelen zijn dan ook met het voornit ieht op een sehoon gev ua in ouivaug tuegenpmen De aspergiea kunnen HU vlug gestoken worden tengevolge waarvan de Vrachten schier verdubbeld worden Ki rlaiig neemt het vervoer van nieuwe aardappelen met ioderen dag toe Do vruehtboomen staan overal voortreffelijk in bloei de meeste verloonen één bouquet van bloesems Men schrijft van Bergschenhoek Het zeer sehoone weder en de zachte regen der laatste dagen oefenen eeii merkbaren invloed uit op de gewassen De landerijen toch die tot in de eersie dagen dezer ninand nog zeer schraal met gras waren be et leveren thans voor het vee voldoend voedsel op Van het oliezaad en vviuterkoren is tengevolge van het hooge water en het gnre natte weder gedurende den winter eu het vroege voorjaar sleohls de helft van het gezaai le upgekoraen doeh dit gedeelte slaat tamelijk goed Van het zoniergraan en de aardappelen heeft de landbouwer goede verwachtingen Onder de schapen doen zich enkele gevallen van wormziekte voor maar overigens is de tocslaiid van den veestapel vrij voidoende Uit Alblasscrwaard wordt gemeld Sedert een malsehc regen in het laatst der vorige week gelegenheid gaf om tot hel zaaien van den hennep over te paan is men daarmede nlgeiucen begonnen Haar Ie hennep voor den opging van het zaad bepaaldelijk een voehtigen grond behoeft en aanhoudende droogte den zaaitijrl naiuneikelijk kan doen verloopen is men in de laatste j iren gewoon vóór het laaien de akkers uit de slooten te besproeien Dit besproeien der akkers wordt dan ook in deze dagen op uitgebreide schaal toegepast daar de sterke zonneschijn binnen enkele dagen het ontkiemde zaad boven den gronil brengt en een gelijken opgang doet plaats hebtien Op deze wijze zijn de landlieden in staat de akkers naar goedvinden ceiiige dagen nu elkander te bezaaien waardoor de eerstgezaaiden ook het jerat ter plukking gereed zijn t geen in den herfst den geregelden arbeid zeer bevordert en de dengdclijklieid van het product aanmerkelijklieid verhoogt W E K Ë L TJ K S C tTÖ V Ë R Z I C H T vau t bohandeldö in do T wek uk Kam e ji der Statea Geueraal 18G9 1870 23 Mei Verleden Vrijdag werd het wetsontwerp tot afBchaffing der doodstraf met 48 tegen 3Ü steuituen anngenonuMi ei zijn we alzoo op goeden wfg om deze ondoelmatige oiirechtvaardige en gevaarlijke straf uit onzr wetboeken te zien verdwijnen De beslissing kwam verleden Vrijdag nog tamelijk onverwnch De algemeeno beraadslagingen waren op b iede schaal opge et in een aantal umendcmeDtcn n den heer i B BiiAUW dreigde de oppositie met een l ngdurig debat doch men begreep waarschijnlijk hoen gn r Tgnur men maakte door al die fraaie redevoeringen die toch niet in Btaat waren nieuwe gezichtspunten te ontwikkelen eti evenmin om hen die met eene gevestigde overtuiging ter vergadering waren opgekomen daarvan te bekceren Met eene gevestigde overtuiging kwamen toch bij dit onderwerp bijna allen want hier gold het niet een wetenschappelijk of politiek raaar een niaalbclinp elijk vraagstuk en de volksverleginwoordigcr die zelfs daarin niet zoo volkomen l liuis is dat hij er zich vrij in kan bewegen zoo n volksvertegenwoordiger vertegenwoordigt het volk al i cer slecht Men kan een goed kamerlid zijn en bij zijn tem over de Chiiiesehe ambassade b v of over de licauraont geweren if zelfs ten rleelo over koloniale onderwerpen door d oogen van anderen zien maar hier bij dit vraagstuk moei eigen onderzoek een eigen gevesligilo overtuiging doen ontslaan Het mecreiideel van hen die voor cd tegen het ontwerp het woord voerden verkLiarden dan ook onverholen wat zij met hun stem zonden doen De heer nii Uii M w maakte daarop echter eene uitzondering Hij was in lujitmel voor de afsehuffinp maar aan dit ontwerp zou hij wellicht z jiie slem moeten ontzeggen felf dan wanneer de nmeiulementen die hij voorstellen zou werden aangenomen zelfs dan zou hij nog niet weten wat hij met zijne stem doen zou Wat zou hij er mede doenV t Is ons niet vergund t te welen want t amendementen kaartenhuis viel uileen zoodra het eerste verworpen werd en toen stemde de heer E liu iw niemand verwondert er zich over met de til anderen die er legen waren Onder de en waren er slechts enkelen die niet den C Miiiseiien afgeva t i istemd uh V Lyn PEN V 1 Dor ü i F Vii i r i ois en LtJVUE J waren de eenigslen die in t moddersvsteem altlians eenig beli igen schepten hoewel le eersie en de laatste niet onduiilelijk te kennen gaven dat in geen geval hun stem aan dit ontwerp of eenig ander dezelfde zaak regelende zou worden geschonken Overigens waren het groolendeel ultranioiilaneii en anti revolutionairen die tegen de wet hel woord voerden en met de bekende argumrnten lot behoud der doodstraf streden zonder eenige illusie Zij althans stonden getrouw op hun jicst Wil men nu eenmaal aannemen dat de e straf litrust op den bijbel berust op t Kvaiigelic der liefde men kome er rond voor uil zoo rond als de bh v T WYCK BiruoN V i KK eii V Loon deden Hun beginsel hun woord en hun slem waren te en Hetzelfde gold van de nitramontnnen want ook bij lien die dit uit overtuiging zijn hetgeen we mogelijk achten was aanneming onmogelijk maar de overigen gavrn te duidelijk blijken dat zij eerst beslclen hadden tegen Ie Stemmen en daarna de schijn argnmentcn bijeenbrachten omdat 7 ij met hun eenig argument wij moeten op t kussen niet voor den dag konden komen bij dezen bleek de oppositie quand mème Ie duidelijk om eenig gewicht aan hunne molieven te heeliten Het voorbeeld der breedsprakigheid werd door de voorstanders der wet in den beginne gevolgd Vele liberalen deden meile aan dit spicgelgeveeht Hadden zij zieh onthouden de beslissing zou spoediger gevallen zijn Onmisliaar waren echter de redevoeringen van de hh s l oii en v VooitTili TJSEN die door niemand voor r idicilen sloopers of raiiiislcrvrieiiden zullen worden gehouden s J C H en V VooRTill IJZ KX twee bep ialde eonservatieven spraken voor de wet Hun slem doel die van Hec5ISKKiiK A ur ÜIIAUW et mtli quanti des te helderder niikomeii Langzaam sleepte het debat zich voort en hoewel men vrijdag wel den afloop der algemcene beraadslagingen verwachtte h ul niemand gedacht dat reeds op dien dag de zaak bcblist zou worden De heer UI lil VI tv toch had een stel amendementeii ingediend d it tot strekking had de wet geheel te verlammen en men vreesde dat danrover nog menig woordje zou vallen doch d meerderheid be il eindelijk de wijsheid zieii zeer sch iarsi h in t gevecht te mengen dat dus imiigde ik comhaHatifs Reeds het eerste amendement van len heer DE Bli vi W viel in t wiler toen r ain hij de overigen terug daardoor stilz MJgend rkennende dat hij niet alleen niet tot de wet maar ook niet tot verbetering daarvan wilde medewerkei Hei behandelde voorstel van den heer IiE Bu M W was eenvouilig liah C afichaJjiiKj Ier ilooihtraf Bij enkch civiele en politieke misdaden wilde hij haar behouden doch de kamer verwierp zijn vuors el met 4S tegen 30 st Op liet lueede art dat de gevallen bepaalt waarin de doodstraf voor militaire misdaden blijft behouden was een ainendement van den heer V Bei ima om ook hier algeraecne afschaffing te bepalen Hij werd hierin gesteund door den heer v EcK doch sleohls 17 leden waren t mei hen eens Onder hen lic voor algeheele ufschafling waren dus nog verder wilden gaan dan deze zoogenaamde radicale regeering behoorde ook de heer Hoeïman Als deze radicaal wordt wat z al er dan van den lande worden Het is jammer dat het amendement van defi heer V Belima niet doorging Al wat toch tegen de doodstraf wordt aangevoerd in andere gevallen geldt ook bij mililaire misdaden Zij is daarbij niet meer doelmatig meer rechtvaardig en minder gevaarlijk dan bij andere en daa om had zij ook d lar door andere alrnffeu vervangen moeten zijn Ken troost is er alweder de misdrijven waartegen de doodstraf nog bedreigd blijl i komen zelden of nooit in de gerechtszalcn van om v iderlanil voor Misdrijven van niilitaireu in oorlogsiijd en voor den vijand gepleegd alsmede oproer opstand samenzwccring sanieurotting of niuiter j aan boord in volle zee of in den vreemde gepleegd zelf in tijd van vrede ziedaar de gevallen die nog met doodstraf k dnii d worden l c overige artt werden zonder of na zeer korte di iru sie aangenomen en daarop de gelicele wet Voor stemden de heoren i E Janok Cukmmhs Ivvlff Jmoii vvn ni ii Limien iie HiifrN Koi s v n lozi ltlu Mm Wliul l E S lllU M tN s UlU ESVMlE Zvi KEll Ut ii i Si 1 kI T 1 KS riJOUUECKE Wr STKIllllll I l iiMil U II M VISEN 1 K Sdmuheh v n Dei III N Viiifi Kil v n iie 1 i tte Ut T iEUs v lilt MAM Hl l M SKHiK Bz V N VMKN V KeIIKWJJK SwDiiEiii Knoih V AM Hi Kr N D ot dii JEEta MllhNS l l l SnK loM KIII DET Dl HU Mt DE IlllO V Jti oM lli sdsr tii i Ji V litih Leniinu Bi m V ni i iM l i uiiM N v i Tm I s I uimiucii v n Voiiiiriir sEN Sl iii T v Hoitjn inde vuorzittei Tegen de lieeren v i Hfcirr KivK ll EEM l N V W hM N Eii C vrwK K DE st Mini HiT v SïekSTin s Veiiiii uen Insimii ii Kii n v jhetstein HI 11 v iVIN llri SEN IUssei win S v vymans V Mll ll n Nlsl EN BU ltON V VN 1 JSStl MONDE DF i L liiiuiiET N LoQX V Lyndi n Sstiïz Ki iibrENs l iji HviEAi Ns Beoii vm Ll ïiien UE lilEUEKsrEIX HeEMSKEIIK Az en MlEUS i ll VSZ Het ontwerp is daarop dadelijk naar de eerste kamer gezonden Zaterdag werden eenige kleine ontwerpen bebanileld en laiigcnnmen Daaronder M idienen de volgende vermeld te worden 1 Het ontwerp tot intrekking van de artt i en 4 der wet van 23 Iuli houdende verbod van alle vreemde of particuliere loterijen Het eigenlijke onderwerp werd nog al op den achiergroiid gedrongen door een deb ii oier het recht vau jmeiidcment Hoe ver kan een aiiiendeineut gum was reeds vroeger de vri ig gewee l toen de heer PoKKEll dit ontwerp voorslelde aldus te wij igen dat de yeheele wet werd ihgetrokken en alleen ilic loterijen te verbieden van welke de voorwaarden niet vooraf openlijk werilen bekend gemaakt en waarvan de trekking niet in het openbaar plaats had Toen was men t daarover reeds niet eens men zond t voo rslel naar de afdeelingen ten einde daar eerst in behandeling te worden genomen Thans bleek t zelfile verschil van gevoelen bestaan De heer FonKEii hield en wij gelooven dut hij gelijk had vol dat eerst dan een voorstel niet als araendiment kap worden beseliouwd wanneer het over iets andera dap t aanlianpi ii onderwerp handelt De heer v Keenen bestreed dit in zooverre dat de quffislie eenvoudig afhing van den gobezipden vorv Zoo al de heer Fokkeu zijn voorstel forBuleerd e was t geen amendement maar hij zou hetzelfde als zoodanig kunnen voorstellen ouder eene andere lormnle Overigens noemde hij t recht van amendement onbegrensd Wat het welje zelf betreft het werd niet dan na veel praten aangenomen De minislei had eerst alleen art 2 en 4 willen intrekken maar later nam hij er art 3 ook bij naar den weiisch van den heer v VooilTUUïspN Ni t minder dan drie amendementen werden er nu voorgesteld door den heer V KuYK om de geheete wet in te trekken loor den heer Fokker om de wet in te trekken doch met behoud der bovengenoemde verboilsbcpalingen en van dep heer V N vMEN om alleen artt 3 en linie trekken Qeen liez er amendemenien kan meer ilun enkele sleolmen verwerven doch t ontwerp werd met 48 tegen liS Bteminen aangenomen 2 Hel ontwerp lot vereeniging der gemeenteii Keeuwyk en 81nipwijk met opheffing der gemeente Stein Dit ontwerp werd zundei discussie en met 33 legen 11 stemmen aangenomen Onze beide afgevaardigden stemden tegen t ontwerp zonder echier de redenen op te geven die hen daarioe brachten Dit is zeer bevreemdend waiit hoewel de afgevaardigden het gehcele volk vertegenwoordigen mochten zij in dit geval waarin het belang van een aanzienlijk gedeelte van t district dat hen afvaardigde betrokken was toch Wel eenige rekenschap van hun egenstemmen hebben gegeven Ditzelfde kan ook r ezegd van 3 Het onlwr p tot vereeniging der gemoenlen N en Z Vnd ingsveeii met opheffing der getneeqje Broek dat iLCt liO legen 3 stemmen werd aangenomen nl de bh Hofeman ub Brauw en Van Wassen 1 BH Over dit ontwerp had nog eene discussie plaats lusschen den heer Vikcia VEHBllUGdE en den minibler waaruit een amendement voortvloeide ifir komen door deze wet eenige werken in de gemeente iouda te leggen waarvan het onderhond dat vroeger op Broek riisile overgaat op Waddingsvesn Deze onregcliuatiglicid waardoor de eene gemeente belust is met t ouderhouil van werken in eene andere gemeente wilde de heer ViiiULY VEniMiur OE verhelpen doch hel gelukte hem niet daar zijn amendement word verworpen met 30 tegen 20 stemmen Al hot overige werd zonder discussie nangenonien of goedgekeurd ook het voorstel van den voorzitler om Maandag de snikerwet nog niet in behandeling te nemen maar op dien dag te bepalen wanneer dit geschilden zon