Goudsche Courant, woensdag 25 mei 1870

GoiHlschc Broodf ahrick Wij vrarfun hoo eerder hoe liever TWEE BEKWAME BAKKERSKNEt HTS tegen gopit loon PERK C TWEE BEKWAME SCIIOE MARERSRNRCIITS worden gevraiigil Vast wi rk Pnxnco lineven onder letter G ter drnKkerij van 11 GOORJSfcJEN te Gouda Laatste Berichten Washington a Mn lordm is alhier aangekomen Volgens de geruchten Is hij met succes be jg met het aanwerven van manschappen tot versterking der insurgenlen op Cnba Lissabon 22 Mei Blijkens berichten uit Valparaiso van 1 3 April verwacht men aldaar eene ministerieele crisis Lissabon 2 i Mei Er zijn tijdingen ontvangen Uit Kio Janeiro loopende lot 3 de cr De inkomsten v in lirazilie over lS i8 i hebhen ruim 18 millioen gulden meer bedragen dan hei vorige Jltiia jaar en Lissabon 23 Mei Volgens tijdingen met de Kiomail ontvangen is ar icras de hoofdstad van Venezuela door de revoliiiionaircn genomen Er hnd eerst een hevig gevecht plaats waarbij 500 personeu gedood zijn Ue president Monagas heeft de stad overgegeven en is op vijn woord van eer op vrije voeten gesteld T e generaal Blanco is benoemd tot vonrloopig president De7e heeft de uitvoerrechten nfgeschdft en de invoerrechten op 70 pCt Terminderd Parijs 23 Mei De president van het wetgevend lichaam heeft van de regeering een wetsontwerp ontvangen waarbij bepanld wordt dat de voortaan te benoemen senatoren niet meer dan 15 000 frs vergoeding zullen bekomen Berlijn 23 Mei Bij de behandeling van het strafwetboek in den rijksdag heeft de heer von Biansarck doen uitkomen dat de bondsregeeringen aanzienlijke concessien hebben gedaan voor het tot stand komen van een nieuw strafwetboek Het voorstel des beereu Planck beperking der doodstraf tot gevallen van ge ualijieeerden moord en poging tot moord van het hoofd des bonds of van een der bondsvorsten is onaanneembaar omdat het de rechtseenheid verbreekt en twee klassen van noordnuit sche burgers in t leven roept De heer Planck heeft hierop zijn voorstel ingetrokken en de rijksdag heeft vervolgens met 127 siemmen tegen 119 in het behandelde artikel aangenomen de recils eenmaal geschnple woorden met den dood en daardoor de doodstraf in het wetboek weder opgenomen leiiiensde Berichten £ en onbckencte to Amsterdam heeft ƒ 7Ü0U gegeven tot voltooiing van het VondcUpark De Ueterseho afgc uaid gdt u hebben zattrdag de arbebalbng der doodstraf vcrworpeii meteene meeidiib id van ü sttmcncn Het dividend der Ned bauk over lbOi 7U bcdraigt 190 j er aandeel De provinciale Fnesrhe leeniu van 12S 0Ü0 is geheel boven pari aangenomen de iusehnjvingen bedroegen ƒ 258 000 Vrijdag middag zijn te Amsterdam drie meisjes uoüJlottig omgekomen door het omvallen eener ij ertn gictkas waarop twee hunner al spelende geklommen waren Sedert do upcniug van het concilie op 8 dec II zijn 13 leden overleden De studenten te Oxford hebben zich t cbuldig gemaakt aan barbaarscho vcrnielzucht in de bibliotheek van Christ Cliurch De goedkeuring der benoeming van Msgn Stiussmajer tot aartbisschop van Agram wordt door Rome geweifüord In Engeland wordt ernstig geklaagd over talnjkc failliasementeu in de kacoendistricten Het Amcrikaansche congres schorst zijne zittingen tot 17 juli Het Decnsci e ministerie heeft zijn ont lag ingediend De werkstaking der kleermakers e StuUgart tn Carhruhc is ten einde jn die der bakkcrkneehts te Alunchcn bij minuelgkti schiVidng voorkomen Peru aliit ccue nieu e leening cu komt goud oeKeu ui Europa l e Arasterdam wil men een Ncilerlandsch workliedcncongres stichten Vrijdag zijn te Wilnis 14 woningen wnnrondcr ctne bakkerij en een grntterij door een lievigen brand vermeld Vrijdag middag is tiisbchen Luik en Maastricht de tiein gederailleerd en zijn daarbij onder meer O ptrftüiicn zwaav gekwetst Espartero blijft bedank n voor do hem opgedragen candidatuur Üe nationale vergadering to Hneiios Ajrcn hetft zekeren Jordan chuldig veiklaard aan dtn inouid van l rgiii a preBident der Argent ijnhche coiircdcratic Do gevreesde Albarieesrhe rooveibciide in Acamanie ts uïtgeroiiid door eene afderling soldaten Dü ietterzetters te Prang weigeren voortaan te wcikeu op zondag To Nogy liuu in Hongarije ijn 30 huizen vernield door eene wolkbreuk en üO menschtn onifcküinen dooi de overatroomittgen Pater lïyacinthc heeft Munchcn wcilcr veilaton ËËN ¥ eII GllüOTSTE VI lANDEiN VAN DMN liANDBOUWKIl IV De krnniciitcelt door i enl Sticber beschreven verdient alom navolging Hij gl dat men in eenige gomccnlcn van de districten riaar Noiistnd en Bistrit vrij iügeraeen in cl cnboomon hokken voor kraaien gemaakt ziet op de wijze als oiue duiventillen Molenaars en landeigenaars houden zich daarmede onledig De kraaicusoort die men daar teelt heet roek Het is eene zeer vreedzame kraai even mak als onze duif Tweemaal sjaars nestelt zij en legt dan l a 6 eieren De jongen worden op i én na uit net nest genomen voor ze uitvhegen Men braadt ze even als patrijzen en ze smaken overheerlijk t is een recht zondagsmaal Is dat niet veel beter dan er duiventillen op na te houden welker bewoners leven ten koste van den landbouwer e ivijl de k d t doet ten proPHe van den hoer Wat eet toch de e kraai Medeoers engerIhtgeii slakken rupsen en allerlei andere larven van insecten jongi muizen zelfs Terwijl men elders jammert over niisgewas door insecten of muizen riet men in bovengenoemde streken goede oogsten te gemoet Nooit heeft men in de maag van geschoten kraaien graankorrels gevonden Da landlieden aldaar verzekeren dat indien zij ze s winters voederen met aardappels brood enz en men daartussoheu graankorrels strooit het graan blijft liggen W iarom onderzoeken onze landbouwers ook niet de maag van gedoode kraaien om zich te overtuigen van dj soort van voedsel dat ze gebruiken Hier hangt men ze op als vogelverschrikkers Men gunt den arbeider geen loon Zijn er enkele lijden 111 het jaar dat vogels schade doen welnu men handde als in Saar Neustad en Bisiritz dan heeft men de iogels onder slag men sluilc de hokken zoolang en voedere de vogels daarin tot men ze de vrijheid weer durft geven Door al deze middelen ernstig en voUmrJeiict aan te wenden sol ee is de meikever mcru onnen worden Burgerlijke Stand OLitoKEN 10 Mei Ilclcua Joliaaua oader L Smit en C van liossum 20 Neeltjc Johanna ouders G IJssel tijn en P C van Eeuwen Geertje ouders T J de Hoüin en II van liireii 21 Maria ouders G V Kauhn en D H de KeeiT Vergroesen 22 Gerrit ondcrs D van den Berg en F Tiggers Bastiaantje ouders J M Tuuieaburjï eii li Kruijnc OvFui EDKN 20 Moi W van der Hek O j 6 m J linpke 35 j A D van Willigen 21 d 21 J M de long 1 5 w 23 H J van der Kind 10 ni ADVERTENTIEN Mineraalw ater on Limonade Inrichting fiierhaven n 401 iiotterdmn Prima kwaliteit FRAMBOZEN en CITROENLIMONADE zeer gescliikt voor het warme aaizoen DEPOTHOÜDERS ook voor Let Mineraalwater worden gevraagd in Zuid Holland en Zeeland Brieven en bestellingen rawco BEST ONSCHADELIJK VLIE6END00D 5 ets per Vel BIJ A BRINKMAN Boekhandelaar Lange Tiendeweg te Gouda Wordt gevraagd om dadelijk in dienst te treden eene IIIB of l ® Adres bij don Boekhandelaar A BRINKMAN Langen Tioudeweg alhier Wordt gevraagd voor een Heer z ne bezigheden buiten s huis hebbe lp KOST en INWONING benevens VRIJE KAMER Brieven franco met opgaaf van prijs onder letter G aan het bureau dezer Courant Kissinger Pastilles vervaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissincfeii over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraad Dr Balijno den Ilofraad Dr Eiihakdt en Dr Diruf handelen Bijzonder aanbevelenswaardig tegen traagheid der spij sverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleusheid Prijs per flacon 50 ets Depots te Gouda bij Apotheker J W BOERS te lioUcrdam in alle Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING Van al de middelen die bereid zijn om den groei van het hoofdhaar bevorderlijk te zijn staat de OÜD CARTHAGENA S Berg F lanten 01ie wat haar dengdelykheid betreft boveu aan Door bet p bruik dezer Olie ia men stellig onfeilbaar verzekerd dat het uitvallen van het haar ophoudt en dit zijne natuurlijke kleur behoudt De ontdekker vau dit krachtig werkend middel heeft lang en m t de meeste naauwkeurigheid de geneeskracht en de heilzame eigenschappen der planten van OiidCartha gena in Spanje onderzocht en door eene allergeiukkigste vereeniging van hare hoofdbestanddeelen verkreeg hij een znmenstelling die zijne verwachting vprweienlpt en die der gebruikers overtroffen heeft Daarbij heeft men zorg gedragen de metnalzonten die zoo vaak schadelijke uitwerkselen bebbrn er uit te houden en zoodoende een Haarmiddel verkregen hetwelk men onvergelijkelijk noemen mag tegen kaal en grijs worden Hetzelve is ü 60 cents per Fleschje verkrijgbaaraan het Hoofd Depot te Delft by A BREETVF LÏAz en verder bij Mej de Wed BOSMAN Gouda J H KELLER Rotterdam Westewagestraat A REIJNAARD Oostpoort C WILHELMUS Woerden A PRINS Zevenhuizen W BARES Gorim hem 3 J GROENHUIZEN Utrecht F L VAN DETH Dordrecht En meer bekende depots in ons Rijk Stollwerk sclic Borst Bonbons Met premiën begiftigd op alle tentoon stellui jen Eene za menvoegingvan suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademhalings organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Guuila Di uk vau A Umikmau Di lióts dezer Borst Bonbons zijn te Gondu bij den Apotheker J W BOERS te Haastrecht bij J K OOSTERLING te Oudewater bij F J VAV VREUMINGEN en te Schoonhoven bij A WOLFF I nli ta 5 ll l 4 ks ¥ UWlluila h rmlirJMiii ii Wijfini l L lnl li n U teffi ttUWailLwliitiiMiM IStfém 111 1889 IJTTTRESSEL ij ut SM V Ir k l S Sn