Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1870

1870 VrUdag 27 Md N 898 GOÜDSCHE COURANT Nieuws en 4 lverienfiéli d voor Ooiiila en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De pry per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nummers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot éto uur des namiddags op den dag der uitgave Posterijen Lijst vau briercD met onbekende adreisen verzonden in de maand April 1870 Van Gouda auu B U Wooitmnn Amsterdam Mej Wessels Bredii W Statter Gonda C Uithol Haniweert v d Veen Hazerswoude Mej S Ver Haaf Leiden N Znidervliel Nienweiihoorn V Leeuwen Rotterdam F v Handel Slirdrecht Mulder Utrecht A Verbree Waddin sveeu F Gorseman Zevenhuineu ü Makdaniel Zuidbroek V van Baaien niet vermeld Van Ootderak aan N Weiel Amsterdam Ë D Hosiwoilijk Amslerdam Van Moordrecht aan Uapetie Bodegraven A Vil Oouda Van Ouderkerk aan J H van Rijn Amsterdom Vau Ueeumjk aan I Dongelmant Linscholen Voorts in de maand Januari 1870 van Oouda lau Bottum te Dortmnnd ÜIT HET VERSLAG v in DEN TOESTAND DER GEMEENTE GOUDA 18 69 Slot In den toestand van het armwezen kwam weinig verandering Het getal der bedeelden die in deze gemeente wonen en hier armlastig ijn was even als de aan hen verstrekte beuling kleiner dan in het vorige jaar Het burgerlflk armbestuur verpleegde onafgebroken 97 huisgezinnen en 61 afzonderljjk levende personen tijdelijk 135 huisgezinnen en 31 afzonderlijk levende personen Vandeeerstgenoemden hadden elders huu onderstaudsdo micilie 41 huisgezinnen en 12 afzonderlijk levende personen van de laatsten 48 huisgezinnen en 22 afzonderlijk levende personen Aan 910 personen van hier en aan 238 van elders werd geneeskundige hulp verschaft Voor rekening van deze gemeente werden in andere plaatsen 182 huisgezinnen of afzonderlijk levende personen ondersteund Op het einde des jaars werden in het weeshuis 38 kinderen verzorgd in het bestedelinghuis voor kinderen waren toen 15 jongens en 12 meisjes 13 mannen en 18 vrouwen werden op het einde des jaars als kostkoopers of bestedelingen in het gasthuis en 39 vrouwen in het ouduvronwcnhuis verpleegd Hei Israi litiHch armbestuur door de gemeente gesubsidiiiord verleende omifgubrokeu oucku tand aan 2 afzonderlijk levende personen en tijdelijk aan 6 huisgezinnen en l afzonderlijk levend persoon In het gesticht werden op het einde des jaars verpleegd 5 mannen en 3 vrouwen De ontvangsten dezer ihstelHngen samen bedroegen in 1868 ƒ 50 759 19 en de iiitgaven ƒ 47 217 83 De subsidiën uit de gemeentekas bedroegen ƒ 20 415 Voor andere gemeenten vrerd door het burgerlijk armbestuur uitgeschoten f 3910 12 en ter ig ontvangen 1515 83 Het terugbetaalde van hetgeen elders voor onze armlastigen was voorgeschoten was 3395 47 De werk inrichting tot wering der bedelarij bestaat door büdragen vart particulieren Het werk bestaat in oouwpluizen eu zwavelstokken maken Het grootste getal verpleegden tegelijk beliep 90 het kleinste 58 personen 3ü oude lie len zyn tegan eeu kleine geldelijke bijdrage in de inrichting gehuisvest en worden doorloopend verpleegd Het genootschap itot hulpbetoon aan eerlijke en vlijtige armoede doet vrouwen tegen een bill k loon naai en breiwerk verrichten In de bank van leening werden in 1869 beleend 82 265 panden voor f 204 865 75 gelost werden 82 865 tjgeu ƒ 207 151 60 Er werden 6772 panden minder beleend dan het vorige jaar In de spaarkas beheerd door het burgerlijk armbestuur werd door 724 personen 6845 ingebracht er werd terugbetualc ƒ 7038 12 In het vorige jaar was door 754 personen f 6827 90 ingebracht De landbouw en veeteelt zijn hier van weinig beteekeris De huurprijs per hectare bunder is gemiddeld f ma f 90 De afdeeling Gouda en Omstreken der Hollandsche maatschappü vaii landbouw telt 134 leden Van ziekten der gewassen of van Let ee is niets vernomen De bloemisterij gaat vooruit Er werden ter markt gebracht 110 paarden 6170 runderen 2690 kidveren 4100 schapen 2340 lammeren 2114 varkens 7265 biggen 52 070 HC boter en 770 00 HC kaas In het persüiuiel der lamer vau koophandel kwni i gi cu verandering De inrichting tut hot sortcereii lu anijdeu vau lompen hield op to bestaan concessie werd verleend tot het oprichten eener vernisstokerij Over het algemeen werkten de fabrieken met gunstig gevolg De pijpenfabrieken hadden minder bestellin i gen uit het buitenland Het geial arbeiders in die fabrieken bestond uit ongeveer 500 mannen 300 vrouwen en 100 kinderen De pottcufabrieken waarin 150 mannen en 20 jongens werkten mochten zich in een ruimen aftrek vaa het fabriekaat verheugen De kleingarenfnbrieken werkten nietonvocr deelig Zjj hielden 600 werklieden bezig waarvan de helft kinderen In de Btearine ÏAbriek arbeidden B8S personen 148 mannen I i3 vrouwen 3 jongens en 28 nieisjes die aan i beidsloon ontvingen ƒ C 1 000 De binnenlandsehe handel wordt voornamelijk gedreven in vee boter kaas en de voortbrengselen onzer fabrieken Over het algemeen was hjj vrjj levendig die in vee was minder dan het vorige jaar De winkelneringen gingen niet achteruit De weekmarktnn werden druk besrncht i De buitenlandsche handel die niet onbelangrijk was bestond voornamelijk in püpen garens stearine en stearineknarsen boter en kaas De scheepvaart nam belangrijk toe In het jaar 1868 passeerden of kwamen hier aan 41 928 schepen en 4246 stoombooten gezamenlijk metende 2 251 625 tonnen In dit jaar bedroeg het getal schepen 44 169 on dat der stoombooten 5905 waarvan de tonnen inhoud het cijfer 2 450 768 bereikte Op de twee werven liepen 6 schepen voor de binnenlandiche vaart te water 5 werden op stapel gezet Het getal schepen in deze gemeente te huis behoorende van 10 ton en meer is 76 metende samen 2150 ton Uit het verslag van de kamer van koophandel en fabrieken ontleenenwij nog het volgende De kamer heeft briefwisseling gevoerd met den commissaris des konings betrekkelijk een bjj haar iiigekoinen klacht over den slechten toestand van het jaagpad langs den gekanaliseerden Hollandstlieu l Isel tiisschen Oudewater en Msclstcin en ook over hi t veelvuldig en lang gesloten lioudon van don It jnspourvvegbru over de ionwe