Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1870

N Ook de l DiitliHudlLl wordt lu dit vimhIhu iiK zeer Ipvi tidif m rtiiold Onitrdit de looucii orm ldt dit ri rsliif In lie pijpenftibnekea nas het wi rkloon voor mannen 3 50 tot 7 voor vi au on van 2 tot 3 voor kiiidereu van f 1 tot 1 50 In de jiotteni abrieken was het loon der mannen van 7 tot 12 dat der jongens van 3 tot 4 H lüo i der ijpir nors w g l ƒ i dat der draaiers 1 50 per weck In de mac iiinalegarenspiunprij wnshetwerkloon der mannen van f 5 tot 15 dat der vrouwen vart f 3 tot 6 In de aardappeluieel t abripk die met weinig voordeel gedreven werd wegens de duurte der aardappelen Werkten Vfth K tot 111 mannen die van 5 tot 8 weolv loon hadden behalve het overwerken De btandcrijen hebben haar f abriekaat met voordeel afgezet de distdleerderijen beliielden haar gewoon debiet de bierbroinverijen en de snelazijumakerij hadden een ongunstig j iar Het debiet der leerlooitrjjen en der loodwitmakerfj was gunstig De bindrottnigwasscherij werkte gestadig door met 8 mannen en 15 meisjes Dl zeejiziederjj gaf 19 knechts werk en behield haar debiet De olieslagerijen werkten vrij gunstig de pateatoliefabrieken kwijnden üi de stearinekaariienfabriek werden verbruikt 3 500 000 kilogrammen palmolie en 2 250 000 küogramihen taik Z verkoëhfc 3 250 000 kilogrammen stearine aarvan 1 3 50 000 pn bloc benevens 5 330 000 pakken kaftïsen atómcde 3 000 000 kilogrammen oleïne Aaii uitbreiding en onderhoud der fabriek werd uitgegeven f 110 000 waarvan ƒ 60 000 in deze gemeente werd verdiend aan alhier vervaardigde pakkisten werd ƒ 45 000 betaald aan pitten 44 000 Het personeel der vlechterij van kaarsenpitten bestond uit 3 knechts en 25 meisjes De stoomflzergieterfl had druk werk het getal arbeideih kloiA tot 70 het loon waa van 6 tot 20 In de gasfabriek waren 19 werklieden wier weeMoon 6 a 8 was In de sigarenfabriek van de heeren van de Garde en Vrijlandt wareii 71 minnen 2 jongens en 7 meisjes werkzaam Het loon dor mannen versohilde van ƒ 3 tot ƒ 15 dat der kinderen van ƒ 1 tot ƒ 2 50 s weeks Het getal arbeiders in de bleekerjjen was 157 op de Bcheepstimmerwerven 19 knechts en 3 jongens Omtrent den rijkstelegraaf wordt vermeld dat van hier zijn verzonden 0073 en ontvangen 0930 telegrammen BUITENLAND ENGELAND Frity Council heeft teiie nieuwe verordfiiing uUgevnnrilif d op liet iervoer van vee Daarin wordl onder nuderen bepaald dat de hokken nan boord der schepen eene toedc vrnlilatie moeten hebben Kik Bchip moei na iedere reis schoon gemankt en gedcsinfcetifcrd wonlen De dieren itullen gere f ld ï ii water en voedsel moeten vooryien worden waartoe het water kosteloos nan de schepen ial worden verstrekt lirpaling n van gelijken aard ijn mstgcsleld vuor hei transport op de spoorwegen IV Biiltih jittti Tohucco SiJCieh hiolil de er d ifïdi li iie cegl f c lil fllU üa itle Am er waar zulkevieesdijkc gevulf iii ie dudilen ijii nog miiiijchen g voluien worden dio den moed hebben dit n ireoliseli kinid in rook te doen opgaan lloe lï het uiOf i jl d ue c j y oo bitter v ini onviiicm iikl nuUi ïi list 1 inde de rsihrikHckkende voor lipeldiii iii j ur tol j lar er eriilcieii LrledtnjHii waren de lookers in den rejiül nog sleehls arm vtrlanul kr iiik iiinig dronken godsilieiislloos nu orden ye gc igd ookiier onderhevig Ic e enaan een plolBeliiigen dood Dit laatste is een zegen egt de Ga t e aiit hoe eeider die geruïneerde krankzinnige hiilpelooze rookers dood zijii des Ie beter SPANJE De corles hebhcii een voorstel verworpen anden heer M ussonave strekkende om de suhuld der sehiilkist aan de gemeenten preferent te verklaren en alzoo de regeering te nopen zich van die sehiiUlhet eerit te kiMjlen De heei Mnissönnve heeft bij de oiitu ikkeliiig van ijn voorstel een treurig tafereel ipi eh ingen van den finanoieelen toestand der gerneeiiieii m t algemeen en hij verzekerde dm denood in de provincie Alieante zoo groot was datgemiddeld dagelijks 150 werklieilen die provinciemet der voon verlaten De minister vitn financiën heeft geantwoord dat de genacnleraden veranlwoordclijk zijn voor dien treurigcn toestand doordien zij geweigerd hebben de personeele belasting en andere belastingen waartoe de wel haar vergunning geeft te heffen Goun 25 Mei Wij vernemen dat het bericht in ouB nomnicr van Zondag overgenomen uil het N Israel Weekblad ointrenl de schürimg van den hti r A 1 Cats als hulpvoorzanper bij de Isrni litische gtroeento alhier gt heel en ai bezijden de waHrhcid is W g hulden geineend op gi z ig van l Iv israul V eekblad dit bericht te kunnen overnimen liet ontwerp tot alsehnffi ng van de doodstraf is in de tweede kamer aaiigeiioineu w tarschijnlgk zal het ontweip nu wel el orden Vóórdal echter de eerste kamCr hare adhaesie nan liet onluerp geeft en de konilig de wet afkondigt ZIJ het vergund op ecnige moeiehjkheden te wyzeu die uil de afschaffing der doodstraf zullen voortkomen en waarin misschien door overgangsbepalingen iou kunnen voorzien orden Vroeger hing men de kleine dieven op en liet men de gioote loopen at zal men nu doen Wtit als men nu nog eens zoo ngdig wil zien als de beul van Haarlem nOpgroeien voor galg en rad gaat niet meer en men nl dus nu geene galgentronies meer kunnen ontmoelen jelukkig dat ineii ioh met meer zal kunnen afbeulen evenniiii leraand bedreigen dat iets hem 7gn kop zal kosten zulk eene bedreiging zou nu toch boter nan de galg gesmeerd zgn I Het klassikaal bestuur heeft jl woensdag en donderd ig de aanklachten inzi kede lidmatenquaes tie te Sneek behandeld en beslist De eerste van Os Niemeyer is nis ongegrond afgewezen Er werd beslist d it de oudeMingen als gecommitteerdeu met den predikant recht hebben lelven te vrageo naar de verkregen kennis en een onderzoek in te stellVn itanT de geloofsovertuiging Zij handelen naar bevoegdheid en plicht wanneer zg hen afttij en ler overtuiging in strgd is met de letr der keik de ijl de Icervryheul rechtens niet bestaat en den ouderlingen de handhaving der leer s opgedragen De tweede aanklacht is eveneens als ongegrond afgewezen op grond dat de leervrg ieid zoo zg al feitelijk dan toch geenszins lechtei s en etti de Ned Ilerv kerk bestaat Ten opzichte van de derde aanklacht is beslist dal de kerkeraad verplicht is oniniddelgk de 9 personen die Ie IJsbrechtum zijn aangenomen en beveiligd in te bchrgvcn in het lidmutenregisler der heiv gem te Sneek De beide eerste beslissiiigen zijn genomen bij staking van slcmmen zoodat ten fevolgo van A 1 il kerk opz en tiioht de beslusing en giiiisle 1 111 lien beznnarde as De Slimtvoinunt maak eciic statistiek opcnliiar omtrent bet aautal personen die alp landverhnirtrs in bc jaar 1869 uit het vaderland gn vertrokken Hieruit bigkt dat er vertroUen zgn 1070 mannen en ItO vrjuwen een totaal uitmakende vnn lïlO persoi c n onder dit getal bevonden 7ieh i l welgestelde personei 847 mingegoe lcnen 273 behoef igeii Uil de provincie Gelderland 13 hel groülit n intnl landverhuizers afkomstig Van de ineestca ui vnn 1030 was verbetering der middelen vu i bestaan de reden vnn hun vertrek Laatste Berichten Londen 2t Mei De leilen vnn het lagerhuii hebben iii cumili vergaderd nlle urlikelen van Je lerschc landbiU aangenomen BrÜSSOl 4 Mei Bg do verkie zingfen van provinciale lilden heelt de liberale partg bgna overal de zegfe Jrj il bbbaald Oudei aliUereU te Leuren Meeheleii Doornik enz Berlijn 24 Mei De rgksdag heeft bij de voüilaezelle behandeling van bet ohtwetp jthirvletboek het voorstel der heeren Luck e s om feiteIgkhrden tegen bondsvorsten met den dood te straff ii alsook het voorstel vun den heer Becker om daarop iii eventueele gevallen levenslange tuchthuisof vestiiigstraf toe te passen verworpen Het voorstel kardorll om de doodstraf te bepalen op poging lol moord geHtht tegen het hoo H vatl den bond of een der boiidvorslen is met 128 tegen 107 bieinimn aangenomen Al het overige is meest gebleven gelgk het bg de tweede lezuig van het nt erp was vastgesteld De et betreffende de maatschnppgen op tndeelen IS bg derde lezing aangenomen Lissabon 24 Mei N dal in de Corles het koninkigk besluit tot schorsing der zitting was voorgelezen hebben de afgeviiardigdcn plechtig verklaard Portugal s onafhankelgkheid te zullen handhaven Dit geschiedde ten gevolge van eenige dagbladartikeleu waarin Saldanhu werd beschuldigd vun de Iberische eenheid e willen bevorderen Lissabon 2 1 Mei Men verwacht dat hel ministerie aldus zal orden samengesteld Saldanba Dorlog de bisschop van Vizeu binnenlandsche aken iJavallo openbare werken Aviln büitenlaudsche zaken Pnraba financicn en Andrnle marine Madrid 2 i Mei Het comité ter bevordering van Esparlero a candidatuur voor den troon heeft eene neinig bevredigende confereuiie met Prim gehad De e verkhiarde dat het gouvernement eene categorisohe afwijzing van Espnrtero hsd ontvangen en dat men daarin moest berusten Op vier mglen afstand van Gibraltar zjjn vier Engelichen door boosdoeners weggevoerd Het gouvernement heeft dringende orders gegeven om de daders op het spoor te komen Brussel 2I Mei De candidnal der Auociadon Liherale is tot lid van den gemeenteraad gekozen Toronto 2J Mei Er loopt een gerucht dnt de Ftiiians van pi in zijn een inval te doen in Canada De militie licelt bevel ontvangen zich gereed te houden voor nlle eventnaiiieuen De ver stnten hebbeu in April jl afgelost 11 697 795 don s Te Home bc ceit men dib cgu aanslag ontdekt ia te 11 L dütu m dt lucht iterdag aïond hebben ook p1c paiticuliercn te Parijs gcilluiiiiiKtrd ter gelegenheid v m de afkondiging vah de folks stem 111 iig OuK de 19de te Schevenmgen beroepen predik at bf eft bedaïilt bismarck heeft deu rijksdag beduid dat de afschaffing der doodstraf niet mag doorgatm fn Ituhc duren de woelingen voort en vertooaen x c öprocnge benden De spannsohe republikeinen verwachten veel goeds van de Poitugeescbc orawtiiulmg De invoer vnn EngtKche koto nen te Shangay vermeerdert uau ioulijk fii teren nndd ig i brand oiit t ian in het dak der ijaerpktterij te Cipcllt op dm llssil die echter weldra gestuit weid duor de ncrkiiig van t ec brandspuiten Acbtei Oieicn is 1 tn een bnlf Ijuiidtr jong dennenbout door brand veriiitid llij lict vtrbouHcn van de hervormde kerk te Bathraen ia eene inuurBcbildering ontdekt van oude dagteekeniug en met oiitblo tt van kiinstw lardn lïij d vuüit ttini dir LxiunciiH voor het middelbaar ouderwijH ia nets van totlatïug ïerleeud voor do natuurlijke gcfailiicdtnts ü in mevrouw L clmeidtr v n Rotterdam Geineiiffdc Berichten 7r 5 v in j ii 1 f i j k til uwèt lik k ii l jiMti kp IA iéiiiiéirikmium rlsiji m 111 ini k W bniiMfij lik mdté k ftoii tiiiAti tiw pitW a il Jj imii II II koe Hl 11 m l c iiiipiiëiitmmimiwiltt hmm 1 Hl ikkiilmliiipIlÊÊil fs Mlbl It ut mw m m mfej k P ittata iW iiiii iimiJ KV t tturtnilftól ttatah sum ïm t ni U rtirt ipl aa i tt i Wn itósrui II Mliihii I 1 linnrai ïrr T n a