Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1870

vr Kr DF Ri N Hill Di A GEMEEXTERA VD U Mm Ti pcii unrili lie lirorrn in linden I I eiiiloorii voorj do drove Vriutü llrng oar liuoliucr vaii Geinicp hist van Strnatcn m Küi k De notulen ilcr vorige vcrgnJcriiig wurden gelezen en genrrcBtceril Do heer üemy lieefl kennis gegeven dut hij verhinderd 19 do vcipidiriiii bij ti oncn Door den T n ilter wordt medegedeeld dat de haardflseh is Tcrpüelil t iilini Mdu Arie jnron min deli hr G J Muos te Kotterdniii oüi f ünj s jaars en de straatvuihii vuur ƒ KÏO aan deii ellde Ingekomen W ib iA sMv an den ïtiiuMer van biimanl zakon in antwoord op liet verzoek om dtu drHJari eu cursus der R H hnt ppHscliouT e ire Teii c t it ri i houdende dat E dit vetzuek in ovorweging weiiheht te houden tot de maand Septei iber en af te wuelileu of er al Uil een pcnoegzuam aantal letrliugtiu zal rijti om den vlerjungen curWs aantcvangen en onder gehuudeiilu id d it de gemeente de daarvoor noudtge verglooting dirlok ilen voor hare lekeimig moet uemcn nutiüe iBélitó missive vnn den heer commissaris des koniugs in dez pl oiiiicili houdende kennisgeving vau do herbouoeming des burgeineestcrs door den koning en deelt de voorzitter mede dat hij Zaterdag jl deu voorgeschreven eed in zijne vernieuwde betrekking beeft afgelegd De heer Ikiehner spreekt ook uit nsani zijner wedeleden hartelijke golukneutchea uit en zijae vcrwaohting dat die herbenoeming véle goede vruehtea zal opleverou voor deze gemeente Toejuiehingen De voorzitter brengt der ïcrgaacring zijnen dank voor die goede gezindheid eeiie missive van hh gedeputeerde staten huudeude goedkeuring van twee raadbbesluite i tot afstand fan groud aan de Stearine Kaorsenf ibriek en aan de hh van de Garde en CtJ inf eene ipissivo van de Directie der N 11 S maatschappij iingniiMils faareu dank betuigende voor het feestelijk oiiiliaal bij de opening van den spoorweg iouda s Hage inf eeae missive van don inspecteur der posterijen kennis gevende dat lij deu aankoop vau het societeltsgebouw op de niarkt Aeh uiui ter niet in overweging kan geven ü en W hebben dnaromtreot een onderzoek ingesteld maar wtten voor hei ougeublik geen ceschikt gebouw aan te wijzen cene missive van librj meesters inzendende rekening enz over hun gelioudeii beheer eene gelijke missive van het Israel armbestuur en worden beiden in hondeu gesteld van de hh Romy Luytcn en vun Gennep eene missive der comni bel t met het eindexamen der burgeriivoiidsehool houdende 1 jlag vao de uitkomst ter visie cene missive van de dir i tie der Ned bouwverecniging alhier verzoekende den gruiia tosscheu hunne gebouwen eu die der gemeente aan te leg a tot t Mu Dit verzoek gesteld ili haadcii van contta van fabt cage wordt door haar geadviseerd om afwijzend daarop tebesehikketi Ter visie eene missive van dezelfde directie verzoekende j zijl achter hunne gebouwen te dempen en te riolecren Dit verzoek wordt gesteld in handen der eoniniissio van fabricage eene missive van dezelfde voorstellende om de straat voor fauone woningen te noemen de uieuwo doelegracht Gesteld in handen van B en V eene missive van deb heer M L A Koek kennis gevendedat hij de betrekking aanneemt van regent van het Weesen domoezeniersbuis Notif wordt geleeen het rwiport dar commissie in wier handen was gtstold de rekening der dd schutterij over 1S69 verklJiende alles in orde te hebben bevoudcn eu adviscerende tot goedkeuring ler visie twee adressen houdende verzoek om in aaiiinerkiug tb komen bij de benoeming van een brtigwaehter ter visie Overgaande tot de orde vnn den dog woi It gelezen eene missive vau deu heer Hruiusiua der gemeente ingevolge testameutaire besebikking van niejufvrou de wed Feugen aanbiedende vier grau u en honderd gulden de vergadering besluit tut het amuaarden van deze aanbieding li en V belilicii opgave gevrangd betreffende de onderhandselie besteding van den bovenboyw der lau Katteubrug en vim de brug aan de voormalige Pott crspooi t bij vier fabrieken als van den heer Schutte eu den Atlas te Het adres van den heer J G Kooseboom betreffende do gasvcrliehting en het afwijzend advies vau U en W komt in beliaiHlèling De heer hoek verlangt het benoemen eener commissievan onderzoek De voorzitter noht dit te kostbaar voor de gemeente die daarenboven by contract betaald en dat dit onderzoek door tWnngatellenden zóu d ïenen ingesteld te worden De heer Ivock persisteert bij zijn gevoelen en wordt ondersteund door deu hear van Mraaten De voorzitter verwacht weinig van een ouderzoek waarvan volgeus coutroct vooraf kennis moet worden gcgeveu Uc heer Kist meent dat de verplichting tot onderzoek wel degelijk rust op de regeering eu dat bij niet nakoming van het contract termen zouden bestaan om ophoüing te elschen In stemming gebracht wordt afwijzend beschikt op het adres met 7 tegen 2 stemmen de hh Kuek eu van Straatcn Tot brugwaelittr aan de IJtreehtsche brug aan do haven wordt lieiioemd 1 Mljngiiardt Eindelijk wordt machtiging verleend tot uitvoering zonder ifosufotic waarna dè vergadering overgaat in eene met gcplütell deuren Die ooren heeft om te hooren die hoore En het rcschiiilde in le ihijren vnn het gekwnnk der kikvorbchcn in het gfncslel der vogelen diil er een gebod uilgiug dat de krnjiien en ekstcrnesteu uitgeroeid moesten worden En ziet crn groot gejuich ging daar op onder de meikevers en hunne lieve engerlingen Zijn daar toch niet die uarc kraaien en eksters 7 00 geiden ze met dien hatelijken mol onze bitterste vijnnden Vernielen ze ons niet bij honderden en duijendiu Is we daar boven den grond op ons gemak de boomen knal willen vreten en onder den grond een jimr of drie aaneen de wortels doorknagen en afvrelen van dt aardappels mangehvorlels knollen en zooveel meer von dien aard wat de goede menschen voor ons in den grond neerleggen We f gn maar doodeenvoudige witie wormen wij engerlingen maur kunnen ongemakkelijk veci vreten iiOo hebbuii wjj nog onlangs iu zeker land I0 pet van de rapen 50 pet van de gerst eniiO pet van den haveroogst voor on z e rekening genomen En we kunnen des noods nog meer aan Als dat leelijke mollen en kraaiengoed ons maar niet oo in t vaarwater zat en ons uiet zoo ongenadig opvrat dan zouden wc die landbouwers nog wel anders op hun neus laten kijken we vraten hun zoo wat alles op wat in den grond komt We zijn maar wiit blij dat de boeren t land hebben aan die molshoopen en dat t daar niet nl te diep over nadenken ze zouden dan misschien achter de waarheid kunnen komen en eggen als er niet zooveel engerlingen en ander soortgelijk gedierte ia den groud huis hield dan bad de mul daar niets ie wroeten want planten wil en kan hij maar niet eten dat is eene uilgemaaklc zaak Wy boeren uilen danrom van twee kwaden maar l kleinste kiezen en den mol als een goede helper eo bondgenoot beschouwen tegni al het rolkje dnl daar in den grond met ome produkten gaat opstappen En nog steeds zijn du meikevers en enger j lingen aan t woord wat een geluk voor ons dat de raven ei eksters den boer voor cene enkele maal eens wat lastig zijn dat heiu dit erg boos maakt en hem wel baast blind schijnt te maken voor de verschrikkelijke verwoestingen die dat vogelgoed iu vereeniging met il 11 mol oniler one aanricht Ongelogen ze helpen ons bij duizenden naar de maan Honderdmaal dnnk daarom gij brave landlui die ons zoo welwillend ter hulpe komt en de voor ons zoo lastige kraaien en eksters van uwe hofsteden en laiiderüen verdrijft en er zelfs uw lieve geld niet te lief voor hebt om hunne nesten uit Ie laten seheuren en den voor ons nog lastiger mol vOur goed aan ijn eindje Ie helpen Dui emlmaal dank vooral gy edelmoedige regcering van Slad en Ivande die du menschen er door a e publicatien toch wel aan wilt herinneren dat denesten vnn die nare kraaien eu eksters moeten worden opgeruimd op verbeurte der boeten hij de verordeningen tegen de iialatigen vastgesteld Uw voorbeeld is in ons oog uog altijd spreekt hel meikevergebroed onbetaalbaar En wij zijn tevens de tolk van iooveel honderdduizenden andere larven en rupsen die even bard den oogst van den braven landman helpen vernielen als wij Immers nu de jongi IS zien of hooren dat de regeering voorgaat vogelneslen te veraloren rekenen zij min of meer oük in hun lecht te zyn eu bepalen zich niet enkel tot de kraaien en cksternesten maar nemen natuuilijk wat ze maarvvinden kunneu t Spreekt van zelf dat tt ij en ojize familie daardoor te vrijer spel liebbeii en dat het ons recht aangenaam is dat het de lieve landjeugd moeiehjk aan t verstand te bren en ie dat het ver amelen van nitgebla cn eieren de schade van hunne eigene ouders uitloopt 1 musschen en spreenwengoed is Vooral voor onze hoven den grond levende familie zoo erg lastig Schiet ze neer als gij kunt bij heele hoopen te gelijk gij brave menschen en de oogst zal jaar op jaar voor ons ruimer worden ja wellicht gauw reeds hier of daar geheel de onze zijn En daar kan de brave en ons zoo welwillende boer toeh immers niets op tegen hebben ëo de regeering immers ook niet I Eu het geschiedde gelijkerwijs de meikevers en hunne lieve engerlingen en medelarven en rupsen gcvvenscht hadden Want in vele gemeenten werd eene sehouw aangekondigd over de ekster en kraaiennesten opdat dezo dieren den lande uit verdreven werden lal van spreeuwen en ninsachen werd neergeschoten en menige stuiver uitgeloofd om de mollen naar de andere wereld Ie helpen En er was groote blijdschap onder de vernielers van den oogst zoo boven als onder den grond Dit alles nu geschiedde in dtn jare on zes Heeren achttien honderd zeventig in vele gemeenten van Netierland Ingezond e Opposition quand méme liij de behandeling van het wetsontwerp afschaffing van ilo doodstraf toonde de heer i K IJrai W een builcLgewoncn ijver om in sommige gevallen het schavot in cere en de galg opgericht te hinden Door amendementen an tcgenstemming spanden de afgevaardigden van het kiesdistrict Gouda al hunne kraohtoQ iu om het wetsontwerp te doen vallen T vergeefs met eene verpletterends meerdsrhaid behaalde het gevoel van menschelijkheid de zegepraal over middcleeuwsche barbaarsehheid Het schynt evcuwel dat de mislukking der poging om het schavot in Nederland te laten voorlduren den heer BK Bbauw uitermate versuhrikt heeft da de val rab de galg zulk een verpletlerenden indruk op ZKd gemaakt heeft dat hem de lust en de moed schijnen benomen Ie zijn om in een der gewichtigste aangelegenheden die de belangen vaa een deel vau dit kiesdistrict raaen te li ti lt H In eene zitting der kamer toch volgende kort op die waarin het schavot tegen den weiisch van den heer iir Uiuuw voor altij l in Nederland ik tf e schalt kwam een voorstel aan orde om tot wet te verhell en de vereeniging van zes gemeenten Sluiitwijk en Slein met Keeuwijk N en Z WaddiirgavMo en Broek Van de aanneming of verwerpioi tmi die wetsontwerpen hangt voor een merkelyk deel de bloei van zes gemeenten af ftg de openbare behandelirg vinden beide wetsontwerpen geMt enkel woord van afkeuring btj de hh Dl lUtAUW ea Hf FM iN Of ï io er bij heii bezwaren bestonden legen de wetsontwerpen waren r y dan uiet verplioht geweest tot hel laatste toe hunne stem t venMlffta tegen de aanneming er van een enkele Mleii king brachten zij in t midden bij de openbare behandeling Mocht men dan niet redelijkerwfs verwachten dat beide heeren i anden stemmen tot aamwming der wclsontwerpeii Ue uitslag der ten miiig leverde het bewijs dat beide afgeVBardigd B tegen de wetsontwerpen ingenomen wiiren Zij stemdea legen De reden daarvnii kan uiet getegen t tl ié de conservatieve richting die beide heeren ctt t gedaan omdat vele conservatieve leden vóór de aanneming der wet hebben gestamd Wat kan de reden dan zijn dat heeren afgcraardigdea di iobi é0 kiezers iiaar de kau cr zijn gezonden om de Mla ge i van liet vaderland en dus ook van hun kiesdiitriot te behartigen eenvoudig weg tegen Ae aannetnrn f der wetsontwerpen stemmen zowler itt liet mitrt vooraf hun stem Ie motiveeren Nieti dan op M ii tion uand même Daardoor zal het voor de kiezeredier zes gemeenten in t vervolg geece moeielyke zaak kunnen zijn wie zy niet als afgeviMird gii a behoorcn te stemmen daar zij niet gediend z ju meti eene behandeling van zaken waarbij de oppositiezucht tegen een liberaal ministerie eoo ver gaat dat ook uil oppositie het schavot wordt in bucherming genomen en tevens wetsontwerpen door heii worden afgestemd zondereenige motiveering Waarb niet minder dan zes gemeenten iu dit kiesdistrict groot belang hebben MARKTBERICHTEN OoudA 25 Mei Tarwe en rogge moeat wedejt tot lager pryzen worden afgegeven bruine boaofn weinig aangeboden en hooier betaaH Tan roolsche per im kilo wi it Ji Roode f 300 Zeeuwscbe per hectare oude ƒ 10 75 a U Ü Nieuwe ƒ 9 00 a f 9 50 Mimleie soorten ƒ 8 00 a ƒ 8 75 Afwijkende T SO 4 é Rogge puike ZeGuwsche 6 80 it y 7 35 MiliUer ƒ 6 00 i ƒ 6 85 Boekweit per 2100 kilo va i ƒ 240 l f 270 Gerst winter B 60iVti 25 Zomer 4 6 0 a 5 2B Haver korte 3 75 ü 5 00 Lange a aOt a f 4 25 Bruine boonen puike ZeeuwscWe 14 00 a tS OO Mindere ƒ 11 00 a 13 00 Witte 11 00 ü 15 00 De aanvoer ter vee Aarkt wai eden gérinifde handel was niet levendig inmuehen werden vetteschapen tot hooge prijzen verkocht Uminiren weivnig gevraagd Ie handel in varkens en biggen iet minder levendig Kaas Aiingevoerd 55 partgen pr js 32 00a 25 00 Goeboter 1 20 a ƒ 1 30 Weiboter 0 96a ƒ l 0 Burgerlijke Stand OvFKLtiiiX S3 Mei 6 O Kramer 16 m ii 1 E M van Uik 16 ra H Bennei 12 d Gi iitwu 25 Mii P Klaverveld en G J Snellcman C J van WijngHErden en A van Vliet F Groeneadal en J P van der Kleijn C Sijlvius ea C P Schouten ADVERTENTXm Openbare V erkooping op DINGSÜAG ai MEI 1870 9 uur ia d Nieuwsteog te Gouda ten overstaaB vq B de Notaris spn MONTI N en KIST vim MEUBELEN HUISlv An en7 I aa s te vort ii te ieli