Goudsche Courant, vrijdag 27 mei 1870

® ft ® W Hofleverancier van Z M den Koning der tem 1 p V V TAPIJTEN Smfniasche T jD v n npypp a Vplvof New Brussels Vilten Schotsche Wollen Koeharen Cocos Manilla tapijten KARPETTEN POIJERS en IIAARDKLEEDEN itt alle soorten Ctaren Spijkers ünderl nnen en alle benoo digdheden voor het leggen van Tapijten TAFELKLEEDEN Goblia 4Fluweelen Ripseu Lakeusche CacheittiïreB en Damasteu uafelkleeden MAJTEN Caontchoue Stroo Cocos en Manilla matten VLOËRZEILBN in verschillende dessins Emser Pastilles uit de zouten van de Koning Wiluelms RotsBEONNEN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming zimrvorming oprisping en sltcbte spij ivertecring Prijs van de geplombeerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS te Rotterdam in ajle Apotheken I Administratie van de Rotsbronnen ooft iuJtz eii a ifiilc vtMhtntiien myn dr éloom cAoco aueti itau UtM M 4e Mtteüsn tX van clef c itrfc rti SoatiAri m mof OEDKOOPE MUZIEK voor Piano Solo Uitgave va7i F KOKS MA te Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Faust Marchen aus schoner Zeit Walzer C ƒ 0 00 JüNGMAN Sehnsucht Melodie C B 0 40 Heimweh Melodie C 0 20 KoNTSKY Le Reveil du lion B A O 90 LUMBIJE Traumhilder Fantaisie 2e druk C 0 60 Metua Les Roses Valse C 0 50 Rtchaeds Marie Nocturne e druk C B 0 50 Sybille Romance C B 0 40 Complete Catalogussen GRATIS Alle nummers dezer Uitgave zijn steeds voorhanden bij den Boekhandelaar A BRINKMAN te Gouda Radersloomboot dUSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens 6 uren de overige werkdagen s niorg 7 uren Zondag s morgens fi j uur Vjw ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avond 5 uren DiUjt lijLs Jiftoiii bnieleii TRAP EN GANOLOOPER Doornikscne T ipostrij Viltpn Wollen Engelsoiie Ufcï enter ömirnascue en ivoeLaren loopers LINNEN OVERLOOPERS in verschillende kleuren AMBRIKAANSCHE LEDER WASDOEKEN in alle kleuren voor het bekleeden van Rijtuigen Stoelen Kanapés enz enz MEUBELSTOFFEN Rips Damast Iiasting Algériennes Zijde OostIndischi zijde Brocatel Cretonne Bazijn Velours d Ul recht Trjjpen Cotehne Lampas Chits Moirt es Saaij Merinos enz BEST VLIEGENDOOD 5 ets het Blad bg A BUINKMAN PASSEMENTERIE voor gordijnen en menbels IVl lEfiFN I DOOD E VON GIIIIBORN Apotheker en Fabriekant van ChemischTech nische Prasparaten te Emmerik a d Rijn Specialiteiten Zuiver Malz Extract Mimtiiroop uit 7oi moutsuiker dextrnie eiwitachlige atoffeu en phoapbonure r ouleii samenKesleid wordt door prof VoN LIEBIG Dr BOCK en alle geneeskundige autorili Jleu als een licht te verteeren en voedzaam middel eer aanbevolen bij huest schorheid borstkwalen kuikhoest en voornamelyk bij scrophuleuse kinderziekten in plaats van diin walgeliji tmahnden Levertraan De flesch van 6 ned oneen 75 Cenls StaalWijn een aangenaam en licht in te nemen ijzerprffipiiraat is van de gunstigste uitwerking bij bjeek ucht gebrek aan eetlust zenuwachtige hoofdpijn en vooral bij beginnende longft ring De lesch ii f 1 universeel Zuiverings Zout bekend als het eenvoudigste en goedkoopste huismiddel tegen alle ma igkualcn als maagpgn maagkramp slechte spijsvertering am enz in pakjes van j kilo ii 60 4 Vs kilo ii 18 Cents Wormpatronen tot verdrijving der wormen bij kinderen en voUasscnen per stuk ii 6 Cents Haarbalsem E u de cologne philo COME uiverl het hoofd van de schilfers belet dadelijk het uitvallen der haren en brengt in eenen korten tyd eenen geheel nieuwen groei le voorsehij Groote flacons a 90 en kleine ii 46 Cta Idlaton droppels tegen kiespijn zonder schadelijke bestaiiddeelen bevryden oogenblikkelijk van de hevigste kiespijn Het fleschje 45 Cta Aromatisch Mondwater verwijdert den kwadeu reuk uit den mond en zuivert de tanden Het sterkt bet gebit en ziek taudvleesch en houdt al de deeleii van den mond gezond en frisch De flesch ü 90 Cents Dr Bomershausens Oogwater tot behoud herstel en versterking van het gezicht in groote flacons n f 1 en in kleine j flac a 30 Cts Origineel flesSChen van Apotheker GEISS il 1 50 Te Gonda bij h WELTER en L SCHENK te Oi dewater bij T JONKEK IDENBEEG te Potter dam bij v SANTION KOLFF te Scliounhoien bij de wed ÜLFF Zn te iroerdeii bij D KllA A IJ ENBRINK Bij ieder flacon of pakje ia cent gebruika anuwij iiig Nederlanden WITTE MEUBELGORDIJNENvan TULE GUIPURE RANUNETFLDÜEK KAN j Stores en Jaiousien DEKENS Wollen Meubel Molton Piqué en Reisdekens Behangselpapieren Baguette Randen Schoorsteenstukken in alle niogeljjke dessins Springveeren Paardenharen en Kapokmatrassen Geheel corapleete bedden Gordijnlinnen Watertwist Tentlinnen Alle soorten van witte en gekleurde franje Mahonie Ebbenhouten Vergulde Garnituren voor raeubelgordijuen Vergulde Stoeltjes Tabouretjes Kristallen deurplaten en verder al wat tot ameublement behoort Urbanus Pillen bereid volgens het aloude en echte Becept waarop men in het bijzonder attent maakt Zijn zeer nuttig in ongesteldhedtn der MAAG on werken heilzaam op de SPIJSVERTERING Z j zijn uitmuntend tegen de GAL SCHERPTE in het BLOED en UITSLAG der HUID zij zgn ZACHT LAXEREND en SLIJMAFDRIJVEND Verzegelde doozen van 377 Cent en dubbele doozen zijn verkrijgbaar bij de hh arlandemeen J F Allart MUcsserdam M Punt Wz Alphen ajd Rhtjn C van Arkel Amsterdam M Cléban C droogisten heilige weg D 321 en huidenstr KK n 278 Senthiiiien C den Bonmeesler Sleisteiji S v d Kraata Bodegraven B Versloot Del t H W de Kniijff Derenier Gebroed Timsn Gouda L Schenk op de Hoogstraat t Gravesande VI v d Boom Hamtrecht K Oosterling Legden J ï Terbnrgh Haarlemmerstr hoek Bak kcrsteeg Moordrecht G H Post OudeKater H J Knijper Rotterdmn t d Toorn Weste Wagenat Schoonhocen A Woltf Tiel A F Faassen Utrecht F Allcna op het Steeuw over de Dan kerstr n 372 Woerden L Ruijlen Zevenhuizen A Prins Het depot dezer echte Urbanus Pillen sinda zoovele jaren met roem bekend en in algemeen gebruik is door ons te Gkjuda alleen en uitsluitend geplaatst by den heer L SCHENK op de Hoogstraat WAAESCHUWING Men wordt instautelijk verzocht wel attent tewillen zijn dat door ons bij niemand anders deUrb iimsPillen bereid volgens het oude en echteHeci pl in Depot zgn verkrijgbaar gesteld in de hierboven opgegeven Steden en plaatten dan bij de iierbovetigenoemde Sepóthouders In elk doosje is eenbiljet voorzien met de eigeii umdige nnarateekeningvan de vervaardigera Wed Keinfn Zoon Apothekers welke Handieekeiiing zich ook bevindt ophet Zegellak waarmede de Doosjes verzegeld zijn Wij verzoeken de gebruikers instantelijk daar welop te letten en raden hun aan WOl toe te Zlen bij wien men de Doosjes Pillen haalt Alleen dieDoosjes waarin een biljet met onze Handteekoningis zich luiu te schaffen cd ich te wachten voorhet gebruik van de vele niimaakscH 41 buudii Uiuk vati V Umikiiiuu je eadffiM ai i Up lei lè W k i kMiïH tos ljJiliin iili iiili m i4k t rjiil Miin til iPiiojii tmkl if jj gmn i ili ii i i fltbiii mmmmi nittsmm K J DeWetsontwttp i Nlltt Jl mi tAf Wiiiifi Il nirl Nï 4 ftitói to il i S 11 1 1 1 k X H n i