Goudsche Courant, zondag 29 mei 1870

r 1 1870 Ziiliiliig 2 M m 899 kien IlINENvanTULE OEK KANT enz GOUDSCHE COURANT Nienws en Adverlentieblad voor Goiiila en Omslrckcn De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave Bqué en Reisdekens tte Randpn mogelyke dessins teu en Kapokma ïentlinnen 1 gekleurde franje p lde Garnituren ouretjes herder al wat tot De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is 1 75 iiranco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels ii 50 Centen iedere regel meer 1 0 Centen ü R O O T E L E T T E R S worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers Vl li CENTEN Pillen füude en echte het bijzonder ld heden der MAAG pVERTERING Zg SCHERrTB in Idir HUID uij zgu llJMAFDBIJVEND l j Cent en dublMle Ie hh lfoogi ten heilige weg III 278 p traat Ilcmmerstr hoek Balc cs e Wagentt Itcpuw over de Dqb jliljnniia Pillen sinds en in njjreinepn gela alleen en uitheer L SCHENK ir W 1 N G ler ocht wel attent te B niemand anders de l het oude en echte l inr gesteld in de hier it WH da bij it hier P elk doosje is een hmdir e naamteekening i iNEN Zoon Apo ïich ook bevindt op i osjes verzegeld zijn matantelijk daar wel I wel toe te zien llui haalt Alleen dieIt onze Ilnnilteekening Ik 11 te wachten voor laikipls 41 bi tukinuu Bekendmaking BURGEMEESTER en WETHOUDERS van Goiiiia luen ie weten dat het primitief kohier vour lie plnittselijke directe belasting deiier Gemeente voor het dienstjaar 1S70 door hen voorloopig vastgesteld gedurende veertien dagen van des voormiddags ten tien tot des namiddags ten een eu van drie lot vijf ure ter Secretarie der gemeente voor een ieder ter lering is nedergelegd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag bij den rud bezwaren kan inlirengeu by verzoekschrift op onge egeld papier geschreven Gouda den 24 Mei 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeetiter DKOOGLEKVKRFOllTI IJN an UERUEN IJZKNDOOR V De Wetsontwerpen TOT VEREENIGING DER GEMEENTEN REEUWIJK EN SLUIPWIJK MET OPHEFFING deb GEMEENTE STEIN EN DEii GEMEENTEN N en Z WADDINX VEEN MET OPHEFÏINO IMSR GEMEbNrh BROEK I De grondvpet heeft in haar tweede artikel de veieenigiug en splitsing alsmede de grensverandering der gemeenten af hankelijk gesteld van de wetgevende macht Naast de zelfstandigheid der gemeenten sedert 1848 meer bove tigd moest e n waarborg bestaan t gen w illekeur De administratieve macht iu den staat heeft de strekking hare administratie zooveel raogeh k te vereenvoudigen en wanneer de grondwet nu niet iu den weg stond zoude deze macht al zeer spoedig allerlei kleine gemeenten tot een groote vereeuigen ten einde daardoor hare administratie gemakkelijker te maken Een eenvoudig beheer is echter niet alti het liepte en de omslag die gewoonlijk bjj t bestuur der taten gemaakt wordt is onmisbaar voor eene buhooriijke coutróle Wat de splitsing betreft menig deel eener gein r t zou alweder wanneer de grondwet bet fi t Ix lette zich van die gemeente afscheiHcn en eeiie zelfstandige gemeente vormen vooril oude men da trvan in de oo itelijko dcelen i ii ittuds en iii l neslaiid de o rk eldün kuiini ii vinden Hieriii allei ii ecliier liiiii de aiiiili iduig tot dat u t der gniii l ve mei gelegen ijii Kene zoo gewichtige zaak te dpen regelen door de wetgevende macht en te elijker tijd de zelfstandigheid der gemeenten te decreteeren te nemen met de eene hand at met d andere gegeven wordt daartoe moet meer aanleiding zjjn dan de vrees voor administratieve almacht of bekrompen espnt de eloeher De voornaamste aanleiding tot dit wetsartikel is dan ook gelegen in de historie in de wording van den staat Deze laatste toch heeft aan de gemeenten zjjn oorsprong te danken Vroeger stonden dezen onafhankelijk op zich zelf en toen zjj zich aaneensloten en den staat vormden toen hadden zy reeds ieder hun eigen geschiedenis hun eigen grondgebied en grenzen die voortgevloeid waren uit den natuurljjken loop der zaken niet uit de willekeur der me ischen En zoo stond dan elke gemeente daar als een gedenkteeken uit den grjjzen voortijd waarin de zelfstandigheid der gemeenten hetzelfde beteekende als haar alvermogen Het is hier de gelegenheid niet om aan te toonen hoe dat alvermogen op den duur in onvermogen ontaardde en hoe eerst in onzen tijd de gemeenten hare oudhistorische rechten herkregen en hare zelfstandigheid slechts in zooverre beperkt werd d it zij daardoor nimmer tot despotisme konden overslaan Meer dus om te handhaven dan om te vernietigen is dat artikel in de grondwet opgenomen De onsc iendbaarhei l van t gemeentelijk grondgebieu wordt daardoor op den voorgrond gesteld en eerst dan wanneer blijken mocht dat veieenigiug van twee of meer gemeenten of splitsing eener gemeente dringend noodzakelijk is dan is het de koning met de vertegenwoordiging des volks dan is het de wetgevende macht die iot de vernietiging van een historisch gedenkteeken besluit Het algemeen belang treedt daarbij gewoonlijk op den achtergrond ten einde plaats te maken oor het belang dat de landstreek anrin de voorgestelde verandering zal plaats grijpen daarbij hei ft En juist daarom is t voor eene volksvertegenwoordiging eene mocielijke zaak om daarover te beNlisscn De locale kennis die daartoe onmisbaar is ontbreekt aan de mee sten en waar de e a iii ig is diinr zal zij vooral door partijili liiid oor een groot deel onbruikba ir worden iirniiiakl Na deze algemeene beschouwing komen wjj op ons eigenljjk onderwerp de belangrijke verandering die in onze onmiddellijke nabjjheid zal plaats grjjpen wanneer althan s do beide wetsontwerpen aan t hoofd dezer regelen genoemd ook verder de goedkeuring der wetgevende macht mogen verwerven De geringe en bijna stilzwijgende tegenkanting die deze ontwerficn in de tweede kamer ondervonden moge de vrees voor eene verwerping door de eerste kamer aanmerkelijk doen verflauwen toch is de aanneming nog zeer onzeker vooral daar deze kamer zich toevallig of met voordacht meermalen als de handhaafster van t tegenwoordig gemeentelijk grondgebied gedroejr Behalve een zeer gegrond voor itel van den heer Viruly Verbnigge om te voorkomen dat de nieuwe gemeente Waddinxveen belast zal worden met t onderhoud van eenige werken gelegen in dat deel van Broek dat door do nieuwe regeling bjj Gouda zal komen behalve dit voorstel dat trouwens verworiien werd had over geen der beide ontwerjien eenige discussie plaats zoodat de redenen die enkele leden er toe brachten om tegen deze ontwerpen te stemmen de heer Viruly Verbrugge stemde vóór niet kunnen opgegeven We willen eenvoudig constateeren dat onder de tegenstemmers zich ook de hceren Uoifinan eu de Braiiw bevfmden die toegerust net de locale kennis van t district dat hen afvaardigde zedeljjk verplicht waren geweest de redenen vau hun stem in de openbare vergadering te ontvouwen juist omdat die tegen het regeeringsvoorstel uitgebracht werd Destenner is dit bijna volkomen gemis aan discussie over deza ontwerpen in de tweede kamer te betreuren omdat deze jiieer dan u eerste kamer in staat is bekend te zjjn niet de locale gesteldheid en omdat hare discussie ook nog tot een ander resultaat kou Ididen dan tut verwerpen namelijk tot gewijzigd aannemen Hoe t zij de tweede kaïeer heelt aan de e ontwerpen hare goedkeuring gehecht en t is nu de vraag of het wenschelijk mug worden geacht dat de eerste kamer dit voorin eld volge VVj meenen van ja Het IS an Ik Inng voor idle bjj deze ontwerpen betrokken gemei nti ii dut zij tot wet worden verbi sen i ojihc tiiig d r ifeineenten iiroek en Steiii di iveniging der genieenten w