Goudsche Courant, zondag 29 mei 1870

r e Ivet iiwjjk i ii SluijiwijK iiNiiic di dn van N i ii Waddiu ivi rii L or itOlid eai UvO de vraiig of de v orgest lde regeling zoo al niet de beste dan toch in zooverre aaiiiiemelijk is dat zij voldoende waarborgen bevat voor de zelfstandigheid der nieuwe gemeenten BUITENLAND ENGELAND In de zitting v in liet lagerhuis erd door den soUicitorgenerd de tweede le irig voorgesteld van de University Test lidl Indien du ontwerp lot wet wordt verheven dan zullen de hoogoacholeii voortaan verplicht ijn ook iHHJcre aludcnleii loe Ie Jiiten dan degenen die de geloofsartikelen der laat3kerk hebben ondersehreven Tot nu toe ntochten geene andere dan laatstgenoemden worden toegelaten Na eene heftige besinjiling werd de tweede In de ilting van het huis der Amorikanusche Tolkevertegenwoordigers heeft generaai Banks voorgesteld eene commissie te benoemen tot het onderzoeken der gruwelen door de Spanjaarden op Cuba bednven Het comité van buitenlaiidsche zaken besloot met den aanvoerder der insurgenleii Jordan in onderhandeling te reden De president Jrant vaardigde een proclamatieuitk waarbij het volk wordt gewaarschuwd otn deelte nemen aan eene beweging der fenians die eeninval in Canada beoogen Aan de autorileiten n le t gegeven die beweging te beletten eu hen diedaaraan deelhebben iu hechtenis te nemen F R A N K R IJ K De PtU lic maakt eene ch mische analyse van de redevoering des keizers Dit devoermg is volgens hem saamgesteld uit na leoutisihe en iliinisterieele beslaoddeelen eu de kei cr is de apotheker die ditmaal aan zijne leerlingen vcgund heeft hem in zijn laboratorium bij ie staan Natuurlijk ijn voor den heer Dréolle de iiapoleonlisohe bes anddeelen die de apotheker iu het mengsel heeft gedaan uitmuntend de ministerieele daarentegen welke van de leerjongens afkomstig zijn slecht en naar reden waarom eerlang eene nieuwe afscheiding dier heterogene bestanddeelen is te verwachten BELGIË Het faof van Assises heeft uitspraak gedaan in de plaintc tegen den journalist Mandel iiigcclcld wegens hoon en laster tegen den procureur generaal en den procureur des koniugs gepleegd iu de zaak van Langrand Dumonoeau De jury heeft Mandel vrijgesproken Er heerschte een onbeschrijfelijke geestdrift De uitslag van de provinciale verkiezingen is veel meer nog dan men het verwacht had tengunste uitgevallen van de liberale partij hetgeeneen goed voorteekeii is voor het resultaat der verki Zingen voor de kamer van afgevaardigden Ook bij de verkie mg van een lid van den gemeenteraad te Bruesel hebben de clericalen vereenigd met de radicalen de nederlaag geleden Men mag veilig aannemen dat de quiestie Langrand Dumonceau aan de clericalen hier te lande den doodslag heeft gegeven = è aOSi = 2 = DUITSCHLAND De rijksdag heeft definilief aangenomen h t strafwetboek de wet 0 i de niiMiluchaiipijen bij aandeeleii en de subsid e voor den spoorweg over den St Gothard Bij de tweede le ing van Ulanktnhurg i voorstel betrolfende de wet op de premie leeningen waarschuwde de minister van financiën tegen de aanranding van wel verworven eigendom waaraan men rich zou schuldig maken door het verbieden van buitenlandjche prcmic leeiiingcn op de beurs De eerste paragraaf van het voorstel liondeiidc verbod Vin uitgifte van bnitcnlandschc prcmic lceiiiiigen werd aangpiioinen Kven oo oen rcsolnlif om de regcering te verzoeken dat ij een wet op de picinieleeiiiiigen zou voorstellen De overige paragrafen van het voorstel werden toen ingetrokken Donderdnrg heeft de koning van Pruisen den N Duitschen rijksdag gesloten met eene rode die behalve eene gedetailleerde opgave van het door de vergadering verrichte eene lofbrftuiging bavnt dat lij zoowel ala de boudsregecring iets van hare beginselen heeft opgeoll erd om de aanneming te verzekeren van het wetboek van sirafrecht De koniug noemt voorts de buitengeH bne ontwikkeling der Duitsche weeibiarheid een wnarborg voor dcfi Europeesclicn vmln en zegt dat dit meer en meer i d i e ie i uu r vorsten en volken ITALIË Naar men uit Florence meldt heeft de minister Lanza ijn ont lag aangeboden wegens de verwijten die hij moet hooren over de onhandige wij e waarop hij bij de verschijning der republikeiiische bende de zorg voor de openbare veiligheid heeft uitgeoefend De koning heeft echter geweigerd het ontslag aan te nemen Het concilie heeft op 17 18 en 19 Mei de beraadslaging over de voorgedragen leerstellingen helreffende de kerk en haar hoofd in comitégencraal voortgezet Een nieuw document betreflende het eoneilie is door de Augsburger AUg Zeit openbaar gemaakt namelijk de schriftelijke aanmerkingen van de bisschoppen der minderheid op de voordracht tot vaststelling der onfeilbaarheidsleer GouD 28 Mei Naar wij van goederhand vernemen zullen morgen Zondag 29 dezer des namiddags ten half een ure door het muziekkorps der dd schutterij iu hot plantsoen bij de watermachine eenige ibuziekstukken worden ullgevoerd Door het provinciaal gerechtshof in Züidlfol land is nis oandidaat notaris toegelaten de heer J Samsom Dinsdag 11 had alhier op den Fluweelen Singel een ongeval plaats dat ernstiger gevolgen had kunnen hebben Er werd dien dag erfhuis gehouden doch hoewel alle tocbereidselen reeds waren gemaakt het was nog niet begonnen loen een geacht ingeicten van Moordrecht met echtgenoot en i ee jeugdige kinderen in een licht tentwagentje daar voorbij wilde rijden Een der achterwielen geraakte echter in de war met een der gewichten welke het uitgestoken zeil bevestigden waardoor bel rijtuig omsloeg Zoowel de personen die er in zaten als enkele omstanders werden eenigszins gekwetst doch geen van allen gevaarlijk De heer chirurgijn Reutinger die juist aan kwam rijden gaf voor zooveel noodig zijne heelkundige halp en weldra kon de reis in een auder rijtuig worden vervolgd en de verkuoping beginnen Men weet niet waaraan het ongeluk is toe te schrijven daar de ruimte om te passeeren volgens ooggetuigen overvloedig was Z M heeft den beer T A O de Eidder Fz te Oudewater benoemd tot burgemeester van Hoogwoud Woensdag is in de zitting van de tweede kamt der staten generaal hel wetsontwerp tot goedkeuring der overeenkomst wegens de visscherij opden llijn na zeer uitvoerige beraadslagingen met 34 tegen 31 stemmen verworpen Gisteren heeft de tweede kamer aangenomen het wetsontwerp tot vestiging der gemeente Anna I nnlowna De discQssien over desuikerwet zijn anngavangen Ilet ontwerp is bestreden door de hh MiitANnoLLE DE Lanoe eu v u HutiiT De eerste kamer heeft gisteren met 32 tegen 4 stemmen de gewijzigde armenwet aangenomen Aan Burgemeesters en Wethouders der gemeenten in deze provincie is door den Commissarisdes konings toegezonden een afdruk cener missivevan den rijks archivaris den heer L Ph C ven den Bergh die daarbg de gemeentebesturen in Zuidllollaiid behalve die van Delft Dordrecht s Gravenhage Leiden en Rotterdam waarvan de gemeentearchieven reeds geïnventariseerd zijn verzocht worden aan den commissaris des konings eenige berichtenover de in het gcracenle archief berustende stukkente geven ten einde den heer rijks archivnris met mcdinvciUiif dor gpineeiiteliestiirni in staat raogo worileii gefield iii den looilaiid dezer rfugeiiiventariseerde archieven verbetering te brengen üuor den caiumissaria des konings in de provincie ZuidlTolland it aan burgemeester en wethouders en ve Jere burgerlijke en militaire autoriteiten in deze provincie toegezondeft den staat van bevolking dei gemeenten lu de provincie Zuid Holland op 31 December IsiiO Daaruit blijkt dkt die o a bedroeg te Delft 22190 Dordrecht 25181 Gouda 1010S sGravenhage 92021 Leiden 40027 Rotterdam HIO J CU Schiedam 19728 zieleu Door eene constiuieerende vergadering samengeslcld uit afgevaardigden van de verschillende onderdeden van het Israëlitisch kerkgenoolsehap in Nederland is vastgesteld en aan de regeering ingezonrfeli een algemeen reglement omtrent hel bestuur der Israëlitische kerkelijke aangelegenheden De beide Portugeesch Israéliiische gemeenten te Amslerdani en te s Gravenhage die lajh aan de verp inging met hunne overige geloofsgcnooten hebben oTVlirokk en hebben een regleiAeui voor het Portu geescülsraelilisch kerkgenootschap in Nederland ayiii de regeering ingezonden Ten opzichte van beide kerkgenootschappen is alzoo voldaan aan art 1 der wet van 10 Sept 1853 Beider besturen zullen gevestigd zijn in de gemeente Amsterdam welke vestigingsplaats door Z M den koning is goedgekeurd Ulijkens het officieel verslag over de verrichtingen aangaande bet arobestuor in Nederland o er lS i7 werd in dat j nir voor onderstand verstrekt ƒ 10 017 119 waarvan rechtstreeks door de geineentebesturen 1 180 071 door de iiislellingen door de burgerlijke overheid geregebl en harentwege bestuurd zoomede door die van gemengden aard ƒ 3 552 293 door die van kerkelijke gemeenten ƒ 4 596 192 en door die geregeld eu bestnunl door bijzondere personen of vereenigingen ƒ 1 018 026 Die verstrekkingen hadden dns plaats voor luim 2 20 door de gemeentebesturen rechlsireeks voor ruim 7 20 door de burgerlijke overheid en gemengde bijna 9 20 door de kerkelijke en omstreeks 2 20 door de bijzondere instellingen van weld digheid De onderstand iu geld bestond uil ƒ 3 108 053 in geldswaarde ƒ 7 639 066 De onderstand werd bestreden door collecten inschrijvingen en andere vrijwillige bydmgen y3 012 230 en voorts door subsidiën waaronder ƒ 2 139 227 van de gemeenten De kosten van armenzorg beliepen in de gemeenten van 3000 zielen en minder ƒ 0 69 per inwoner van 3001 10 000 zielen ƒ 0 80 van 10 001 20 000 zielen ƒ 1 30 en van meer dah 20 000 zielen 1 52 De gezamenlijke armbesturen ondersteunden gedurende het gehecle jaar onafgebroken 94 341 personen waarvan 53 372 hoofden van huisgezinnen iu den loop van t jaar slechts een of meermalen 192 289 waarvan 96 625 hoofden vbn huisgezinnen ie zamen 223 630 personen waarvan 149 997 hoofden van huisgezinnen Het getal der genootschiippen tot het verleeneii van onderstand aan behoeftige kraamvrouwen beliep 54 dat der godshuizen 705 der iekeiihuizen 62 krankzinnigengestichten 11 instellingen ter we kverschafflng aan behoeftigen 36 banken van leeuing 76 zieken en begrafenisbussen 394 spaarbanken 166 Dinsdng werd voor bet prov gureohtshof van Noordholland een aanvang gemaakt met de behandeling der zoozeer geruchtmakende zaak tegen Felix Septimus Elders med dool en pract geneesheer te Haarlem beschuldigd van hot afgeven cener verklaring waarbij door hem v ilschelgk is gecertificeerd dat de heer mr S G Wiersma aldaar op 17 Februari jl in een toestand van krankzinnigheid verkeerde die zijne voorloopigc opneming in het geslicht Meerenberg noodzakelijk maakte Nadat de voorzitter den beschuldigde een uitvoerig verhoor had doen oudergaan waarin de laatste de redenen opg if waarom hij den heer VV voor krankzinnig hield nam het getuigenverhoor een aanvang De eerste getuige mr C Wiersma notaris Ie Leeuwarden verklaarde dat hij zijn zoon van tijd tot tijd te Haarlem had bezocht en in den laatsten tyd geen reden had hem voor krankzinnig te houden Waf de verstandhouding lus sohcu mevr W en den besch betreft had hij sleclils vermoedens Hij had den besch dikwijls in I huis zijnei schoondochter aangelrollVn zoiiiler dal er iemand ongesteld was Eenmaal toen hij rnet dei beschuldigde alleen was daar mevr W zich bad verwijderd had hij hem gevraagd hoc hij over zyn zoon dacht De besch had loen geantwoori dat er geen verschijnselen waren van krankzinnigheid maar dat de heer V Jr leed aan hoogmoeil met een bijvoeging welke hem get zeer onaangenaam had getroffen Na het begin der vervolging tegen dCn besch had bij herhaal I IKI II il J v Mslmllfti HifW U krnk l i s M M u r l titittklliiAiMiiuè n rtii Ni ioiii jMWt iÉlap gj iniitaimm jV Wi i k B l Bi ikiu 41ii iili4 r i ld lul k lui ttns Kil ri