Goudsche Courant, zondag 29 mei 1870

I J ta it mngo cftigciiiren tule igcn Iliings in de propniMters en wctlil tlrc autoriteiten n it v rn bevolking Il I olltnd op 31 lit die o a be35181 ioiida 10027 llotterleleu Irr idering samen c verschillende Ictkgenootsehiip in Ie regeering in omtrtnlt het be ikiugelegenheden Ijremeenlen te Am loh ftan de ver p enooten hebbea voor het Portu in Nederland l 1 opzichte van voldaan aan art Beider besturen leinte Amsterdam deu koning is over de verrich in Nederland over iTsl ind versirekt ks door de genieenis Hingen door ile urentnege bestuurd aard ƒ 3 852 293 er ƒ 4 59S 192 en oor bijzondere per i Die verslrekIrnnn 2 20 door de lor luim 7 20 door liengde bijna 9 20 I O door de bij oiieid De onderstand 8 in geldswanrde ord bestreden door Ire vrijwillige bijdrajiuDsidiën waaronder De kosten van Ceenisn van 3U0O er van 3001 10 000 M zielen ƒ 1 30 en f 5 i De getamenuedurende het geperaooen waarvan Jittii in den loop alen 192 289 waarbezinnen te zamen 9 997 hoofden van a tot het verleened laravrouwen beliep ld I liiekeiihui en 62 siellingeu ter Kerkbanken van leening en S94 tpaarban bi i v gereohtshof vannitakt met de behanliide zaak tegeu Felix I u pract geneesheer Jici afgtven eener verf lielgk is gecertificeerd niii nlda ir op 17 Fekrankzinnigheid verJc pueming in het Kelk maakte Nadat de leii uitvoert g verhoor cii laatste de redenen vV voor kranki iiinig 1 T een aanvang De a notaris Ie LeeuwaroOD van tijd tot tijd en laatsten tijd geen nnig te houden Wat mevr W en den vermoedens Hy had is zijner schoondochter nand ongesteld was huhuldigdo alleen was Jjmijderd had hij hem ü in ducht De beich geen verschijnselen ar dat de heer VV Jr en bijvoeging welke h ld getroffen Na het I tiüseh had bij berhaul delijk zijne schoondoihter aangeraden nanr Fiiesland by hem te komen doch deze had steeds geweigerd zonder geldige reden imar hij meende Als tnccde getuige werd gehoord uir S C VYiersina zich noemende vaii VeUeii Wier mu Uy verklaarde dat in het eerst de bc ocken van den besch geei achterdocht bij hem hadden ver vekt daar hij zijno vrouw verirouwde Lalter had hy eeliier die uoaiekell t uitend ge 6Iiden dai r zij steeds pi iiits vonden in den voonnicMag alt hy zelf neg te bed lag omdat hij des iilcht dikwijls niet slap n kon Ook wandelde dikwyis mevr Y des avonds en kwam dan laat ttiuis Zijne verhouding tot haar wn sedert dien tijd koeler dan te voren geworden en hij wilde haar het uitgaan des avonds beletten en vermaande haar van tijd tot lijd Eens was mevr VV waarichijnlyk uu Iit i iiii ö t te kunnen gaan daar hst huis gesloten was Uy liet toen het huis bewaken door Clemens SUirink in den avond Van 18 Febr en daan door den besch belstten in het huis te komen Deze wandelde lot m ixldernacht voor het huis an zond den volgenden ochtend een briefje nan deu get waariu by zich beklaagde over de hem aangedane beleediging De get antwoordde daarop met het verzoek dat de besch zieh verder noch roet mevr VV noch met iemand in get huis zou inlaten D ii besch zelven bad hij sedert ruim een jaar niet gesproken en hem nooit als geneesheer gebruikt get beschouwde zijne vrouw als zenuwachtig en krank van zinnen en achtte het weuschelyk dat zij in Meerenberg als een maison de santé werd verpleegd Hem was het niet bekend dat zijne vrouw gelijk de besch had opgegeven wel eens teekende en de teekenkunst met den besch beoefende De besch merkte op dat hij de getnigenis van den heer W niet als waar kon aannemen en dat hij over hem had gepraciiseerd omdat de familie namelijk mevr VV en anderen hem daarover hadden gesproken Sedert wordt dit getuigenverhoor voortgezet dal weinig nieuwe bijzonderheden aan het licht brengt Het was gisteren nog niet ten einde gebracht de vol In de Nljm Nieuwsbode komen o m gcnde vragen over Hangsche politiek Hoe komt het toch dat alle pr esters uit alle tyden en uamurlyk ook zij die hen blindelings volgen zoo bloeddorstig zijn Men leze de soms met langgerekte en uit hun verband gerukte bijbelteksten doorspekte redevoeringen van on orthodoxe en vrome vertegenwoordigers vao Loon Vader e a of de profetische waarschuwingen en niet conciliante annathemn s van on en prieslerlievenden Hcydenrijck overal viudt men die zucht terug om bloed te vergieten Hoe komt het toch dat christenpriesters en hunne kweekelingen zoo wreed kunnen zijn Hoe komt het dat van Rhijn de hand reikt aan Hcydenrijck Hoe komt het dat tulher en Calvijn torechtstellingeu en moorden konden bevelen en dat wel n Godes naam Hoe komt hel dat brandstapel werden opgericht dat pijnbanken werden geplaatst in afschuwelijke kerkerholen om daar ter wille en ter liefde van Iliristus i ongeloovigen te martelen V t Was zeker een symbolische handeling gepleegd uit liefde Getuigt het bleeke schimmen die in Spanje bij den aanvang dezer eeuw als uil uwe graven verreesl Hoe korat het dat Christenleeranrs de hand reilen aan hunne heidensche voorgangers aan B iitlspriesteri en andere dienaren van den Moloch die kinderen wierpen in de armen vau hunnen gloeienden en verslindeuden meester Maakt bet priesterkleed zelfzuchtig en ongevoelig voor t leed van r deren en dientengevolge bloeddorstig Heefi Garibaldi in zijn roman de waarheid gesproken Wat betc kent dat goddelijk recht waarop zij en de hunncL zich beroepen Is dat de geest van t goddelijk woord is dat hunne inspiratie hunne traditie iiunne onfeilbaarheid Strijden zij alleen uit heerschzucht en eigenbelang tegen het humanisme en het inlcUectualisme onzer eeuw aan welke zij evenals Robespierre zijnen lijdgenooten uoor byl en bloed rcea zoeken aan te jagen W it bedoelen zij toch met dut schelden op onzen zirl jkeii bedorven tijd Zeker ontbreekt ons nog veel zeer veel j maar wij tarlon hiii om een eeuw aan te wijzen waarin zij mei reclit ons en de onzen weder zouden kunnen verplaatsen Om van de middeleenwen niet te spreken zouden van Rhijn Uos van Loon Saayraans Vader Heemskerk lleydenryck e a naar de ll5 17 of 18 eeuw terug willen De hemel behoede ons voor zulke Christelijke wenschen en nog meer voor hunne vervulling Men meldt uit Katwijk aitn Zee dd 21 Jlei aan de Lnh Cour iedurende de laatste twee dagen werd alhier zoo van buiten als vau binnen afkomenile eeiie aanzieiilyke hoeveelheid sehol aangevoerd hetwelk op de prijzen evenwel geen merkbaren invloed maakte nog werd besleed voor de droogsohül ƒ 5 25 per mand e verdiensten der visschers zijn zeer ongelijk twee schuilen elke zeer ver om de Noord gevischt hebbeu besonidon in 18 dagen elk ƒ 880 11 775 een iiiuler aartuig verkreeg in 14 dagen slechts 70 Sedert jl Maandag morgen zijn te Schevcningen met belaiigryke vangslen niiiitifküineii niet minder dan 50 scliuiten De Ju ianiifH Jucolius stuurman 1 lloeleveld reeder M de Niet A n die 17 dagen is afwezig geweest besoradc ƒ 12 9 znt schuit van den reeder J Kiogenraad D n stuurman S Rog besomde ƒ lOoU en eeuC van dt i reeder VV Vcrhey nadat er reeds zooveel vi ch was verkocht dat er manden te kort waren Dinsdag nog 974 Deze laatste leverde 2C0 manden schol of p m 7300 stuks De oudste visschers herinneren zich uiet dat iramer zooveel schol is aangebracht Men weet dat van deze visscherij na aftrek van 20 percent voor den reeder de reeder en vissclier als deze volmatroos is gel k op deelen met d it onderscheid dal de stuurman vyf vicieiideol geniet Toronto 2 Mei Een Iwee dui eiidlal rciii ins hebben onder O Neill de Janadasclie grenzen overschreden Een korps vrywilhgers is op e uin hen te bestrijden Pr ns Arlliiir is niei dii corps uitgerukt De feiiians hebbe aan de grenzen ich schuldig gemaakt aan plunderingen De Canadaselie troepen hebben de fenians aan de overzijde vau Fniiklin lerug gedreven Twee feni ins werden gedood en twee ge mul Van de ooblolgive gren en wordt bericht dat de geheele beweging m duigen is nevallen en dat de feuians uiteengcdreven en op de vlucht geslagen zijn London 27 Mei liet lagerhuis heeft de in comité goedgekeurde addilionneele artikelen vau de lersche landwet aangenomen anstaanden Maandag zal het voorstel worden gedaan do Bill voor de derdcmaal te le eii Madrid 26 Mei Ien ver7ek rl dat er eciie langdurige conferentie plitats gehad tussclien den minister Sagasla en de gez iinen van Pruisen Ojstenrijk en Italië betielfiiide l oringal Ma drid 27 Mei l rim heeft gisUrcu eeiic conferentie gehad met ile fmelien der iifgeva irdigdeu uit de provinciën Er waren 8C leden tegenwoordig Daarvan sieraden 22 legen en 12 voor de toekenning der koninklyke attributen aan Serrano Volgens gerucht wordt tegen Zond ig alhier eene manifettalie der voorstanders van Espartcro voorbereid New York 27 Mei De bende vau generaal Neill heeft zieh nieercndcels i aar M ilo begeven il oogenschijnlyk de basis is de operatiui De bende onder bevel van Gleasons bevindt zich n iliij de Toronto rivier Men begroot dal zij 1000 man sterk is dueh elk oogeiiblik versterking erl iiigl OcmeiiJ lc Berichte Een wonder lm tor te houden or icuL t zieh in een ontzetttndeu tucloop Jaur hg J igilijk duor ü leggiiig der IiiiimIiii blliidtii doüvtn enz geiiuLsL De luali noemt lell Muuton Aan vcrselieidi ne dti vuornaanistc magazijnen te Hridn heeft men dezer diigi n des nachts de kostbare aiiiegelruiteu door lusiiijdingeli beschadigd e Italiaanselie munster van oorlog heeft eeue bezuiniging van 15 millioco op zijn bndget toegegeven üc spaansehc cortra hebben het burgerlijk liuwdijk definitief goedgekeurd De Urentsche en l riesthe vecnwcrkcrs hebben voor erkRtaking een eigen woord uitgevoudeu en noemen het r buUejeijeu 500 fabriekimoisjca te Kiluiarnock hebben het weven gestaakt ouida net weikloon crJ verlangd Zondag jl heeft zich boven Parijs een oimedor ontlast dat ruim een uui duurde en vergc eld gliig van hevige stortregens en gcvseldige hagitbuieii Op iet graf vau Snnd den inoordena ir van Kotzebue is een gtdenktceken gesticht De Marseillaise is voor tivec inanndon gtschuist Een der voorst den van limbec is door brand vernield COOO personen zyii vau wouiug berooid Tc Oud On lcl IS leii h t iger vciplctteid door een hooin die van de stelling icl In den stooinineelniolfii te lloermoiid is een jongen in de buis i i schuil n co gestikt in de zimelea tn den dHientuin der residentie zijn de hoesten vvel vrij rustig maar de miiisehcn bijten elkander IV Leiden vvil men de stichting beproeven van een gcbou voor inn eku tvociinglll Hel veuihiaiidrii in Drinthc is uJor ii voilcn gang Tc Ilulsb ig bij Manstrirhl on een onderwij er bij ongeluk ecu lulling doodgeslagen hebben Te T issabna is liet Wüdlg en het volk roept I evc de Ibeiisehe unie l ruisen moet op een budget v in 170 inilliuen ruim bO inilhitcu hijdrugen tot oorlog en luanne Ho Uoiign ir he minister von linancicn heeft nis rljksininister den eed afgidcgil in s kei ers handcu Dinsdag 19 to U inaohoten de slag van lUiligcrlco weder fecstihjk hcrd icht Burgerlijke Stand GeiioucK 25 Mfci Willem Cormlis ouilcrB W Krüèiliout en C K Torn fiijhbcrtus ornlcrs J Knrliiigeu en A WijnaoilB Simon oiidera J Keij cu N Haïebroi k 2 Aiinft Aothonia omliN II V vim Kcrabcrpm cu Iiutt n 27 Johannes Lilvc en Marti iua Aiic ouddra T Vernit ij vu C nn den kvcr 0 nn 2t Mei H van der Wolf 10 in 25 C C IJrugnvis hiiisvr van J de Itooij 9 j 20 G vnn liMi lltr 11 m 21 J J van ilcr Sluijf 19 in ïftivÊRTÏËMTlÉR Ootrouwil A C VlöSEB SYLVIUS oil C P SCHOUTEN GofD v 25 Mei lb70 Bevallen vim een Zoon C E KIU MnOUT Tori Gouf v 25 Mei 1870 Den 25 Mei 1870 is te Dordrecht ia den ouderdom vnn 77 jnreu overleden onze geliefde Vader en Beliuwdvader G PERK VAN LITH Ridder der M W O enz Namens de Kinderen en Behuwdkinderen Bnmle J G PERK VAK LiTH 27 Mei 1870 Eenige kennisgeving l t familie wcnsvht van rouxebeklag verschoond te hlijven Voor de menigvuldige blijken van belanfjatelling en deelneming gedurende de ziekte en bij liet overlijden zijner Bohtgenoote Vrouwe J E PFEIFFER ondervonden betviigt de ondergeteekeiide ook namens wederzüdsche iainilie betrekkingen oprechten dank ioUDA J J VAN DIEREN 27 Mei 1870 Majoor Kwartiermeester De Heer en Mevrouw KLAUS betuigen hunnen harteljjken dank voor de vele bew jjen van deelneming bij het smartelijk verlies vaa hun eeuig kind ondervonden Gouda 28 Mei 1870 Openbare Verkooping op DINGSDAG 7 TUNIJ 1870 11 ure in ü Paauw aan de Miirkt alhier van WOONHUIZEN en GROND te Gouda aan dei Turfsingel kad Sectie E n 259 260 942 eA 945 in twee perceelen Broeder bij biHetten Inforraatiën bij Notaria MONTIJN Ontvangen direct van de bronnen Fachinger en Selzerwater op Heele en Halve Kruiken K C JONKER i de rei lrijijhiinr hij Mej de Wed A C SCnOUTHN Waarschu ving Wordt verzocht geene gelden of goederen nfte geven aan mijne Eehtgenoote GRIETJEELISAHETH SCHOUTEN zullende hoegenaamd geene betaling door den oilderjïeteekendeplaats heblien G MEUI S m M