Goudsche Courant, zondag 29 mei 1870

w P GROOTE OPRUIMING EN TEVENS LAPPENDAG die maar eens per jaar wordt gehouden en nu bepaald is op MAANDAG 30 MEI 1870 bij op de Vlschmarkt Bierbrouwerij BB SlfSHStli van ANT SMITS te sHertogenbosch Het uitmuntende GERSTE en BRUI BIER uit voornoemde Brouwerij alsmede ECHT STRAATSBURGER BIER is steeds verkrijgbaar in liet depot bij A NORTiEE Gouwe wijk C t 34 te Gouda I BEKROOND § 1865 OPORTO I SziLVEBEN MEDAILLE H EEBSTr KLASSE I BEKROOND I ® i 1 P A K IJ S j MnRo zF medailie i B e 1 e r i g t De vonrtreffel ke uitkomsten welke het gfbruik der Sohmidtsche Anti Rheumalnohp WnldwolWatten ii 25 en 50 et het pak Deunennaaldcn Oiie n 40 en 80 et de flesch nan rlnircmle lijdersv in JicLt en Rlieumatiek heeft opgeleverd niettegenstaande nlle andere genepsmnldelen te vereecfs beproefd waren de bijzondere annbevelingen vau HH Geneeskundigen geven voldoende bevij en der deugdelijkheid Verkrijgbaar in onderstaande depots alsook de zoo alom beroemde VValdwolüezond heids Kleedmgstukken bekend als behoed en geneesmiddel tegen alle Ticht en Rheumatische aandoeuineen Scbmidtsche B0R3ÏB0NB0NS a 30 et de doos zynde het beste middel voor Slijm Hoest Verkoudheid Asthma benaauwde Borst enz KIEFERNAUEL l OMADE ü 60 et de flacon is een goedkoop en heilzaam middel tegen Rheumatische hoofdpijn zwakheid der hoofd enuwen het uitvallen van het Haar en het vroeg grys worden Verders verschiUeiide Waldwol Artikele i volgens prijscourant Hoofd Agent voor NeiK rland M J C HAM Utrecht Te GOUDA Mej de Wed BOSMAN M dii Ilia i l N f lit iMm whté n ig w Mij iiiiliié lilMS I l tt ift tii31 llai8ïll l ijtipié Mddsi mui H BB h k SM mi En verdere Depots op de gebruiksaanwyziugcn Aanvraag om DEP6T bij M J C HAM Utrecht lul Ju a C S 1 i Rottordamsche OONEEL VeREENIGING AHICÏTIA r 9 Buiteugewonc Voorstelling met IB A L te geven op ZONDAG 12 JUNIJ 1870 des avonds ten 8 uur in het loL a j rr CLI du iaejuivrouw de Wed van SOLINGE VAN HEES nabij het Station te Gouda ten voordeele eener Weduwe en vjjf Kinderen ENTREE 50 CENTS In alle Sociëteiten liggen lasten ter intcekening gereed Openbare Verkooping op DINGSDAG 31 MEI 1870 9 uur in de Nieuwstecg te Gouda ten overstaan van de Notarissen MONTIJN en KIST van MEUBELEN HUISRAAD PENDULES en BEDDEN enz Daags te voren te zien Openbare Verkooping op WOENSDAG 8 JUNIJ 1870 des voorm ten elf ure in het Koffijhuis BELLBVii s in de St Anthoniestraat te Gouda van ZES HUIZEN en ERVEN waarvan drie in de Vrouwensteeg Wijk H n 190 104 en 195 en drie in het Anthonieklooster Wijk G n 108 109 en 110 Breeder bij de Biljetten omschreven en nadere informatien bij Notaris Mr KIST te Gouda De Jufvrouwen de JONGE boven het kantoor van den Heer ZIJNEN op de Haven vragen met 1 Augustus aanstaande eene fatsoenlijke Dienstbode van middelbaren leeftijd en den protestantschen Godsdienst Iloogheemraadscbap itijnland KENNISGEVING DUKGRAAF en HOOGHEEMRADEN van Rijnland brengen ter kennisse van belanghebbenden dat zij hebben ontworpen eene keur houdende bepaling van hetgeen aon het Hoogheemraadschap zal moeten worden betaald voor de waarschuwingen sommatiën en dwangbevelen tot voldoeninj van achterstallige betalingen aan het Hoogheemraadschap dat dit ontwerp tegen h 3taUng iran vijf cent verkrijgbaar is ter secretarie van Rijnland en ter lezing zal liggen zoowel daar als op de geraeente secretariën van de hoofdplaatsen der districten en onder districten als ook op de secretariën van al de Waterschappen in Rijnland gedurende 14 dagen Zondagen uitgezonderd en wel van 28 Mei tot en met 11 Junij e k van des morgens 10 tot dew namiddags 1 ure ten einde belanghebbenden iu de gelegenheid zouden zijn hunne bezwaren zoo die beslaan mogten binnen den tijd van uiterlijk acht dagen na het verstrijken van den termijn voor het ter lezing leggen a ange o en aan Dijkgraaf en Hooghceraradcn schriftelijk in te leveren Gedaan bij Dijkgraaf cii Hoogheemraden voornoemd den 20 Mi i 1870 H e J HOOG DijKgranf W i 1 1 niïllI IN K I S Secretaris Jlplten L VAROSSIEAU Z Sodoop J GOÜDKADE Jlarmehn W G KURVERS Hazenwmtde Mej J GAARKEUKEN Montfoart i A JACOBI Oadewater i v vN LIEFLAND Dr Chantomelanus OOGENWATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de krarht om alle oogen te kunnen verbeteren welke door den lijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zijn aan verzwakking afinatti ig prikkeling hitsigheid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukende drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of le en verstopping in de oogspieren of adersn ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud weer en die welke bij een sterke lucht of by schel licht niet goed kunnen zien al deze en meer andere ooggebreken worden door dit Oogen water hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen onderdom gen bril zal behoeven Hetzelve is verkrijgb iiir u 60 Cts per flacon bij T A G VAN DETH Ginida J T BKU KMAIvEK 1 II K HL1jEK wnste w igenstraat Rotterdam Mej L A S ii inENS S iii fiii R Ooslniolenslrnat J J GliOENHUlZKN k Utm t tn mcir bekende Dnpóta in ons iijk Roelofs irendveen H NAPERMAN Rotterdam Wed P de KOSTER Schaonhomn Wed WOLFF en ZOON IToerden Gcb PFENNING Wovlrugge A DE WILDE IJav stein J B MOLLE Door bovengenoemde verbinding beveelt zich de ondergeteekende aan om op de meest voldoende wjjze uit s Hage te Gouda te kunnen levere i alle soorten van DEJEUNERS DINERS en SOTIPBj S en ook alle FI TNE SCHOTELS waarvan a ngifte of informatien gf nomen kunnen worde i bij Geb KAMPHUIZEN 5imketbakkers te G mda cr o ID3 ± C3 i E ei f Kok Heerestraat N 4 te HAGE De zoo zeer met roem bekende THEEËN P W TROUSSBLOT te Rotterdam Hofleverancier van H M de Koningin en van Z K H Prins Henuiuk zjjn te bekomen zonder Prijsverhooging voor Gimda by J 1 VAN T KR SANDBN üaiiketbakker Markt T r Ij s o V aiit IJ r a t i i iMirlri l nilv vnu V ItntikiDiiii f =