Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1870

v wv i g3ii i RanBikvreg verbeteringen worden nnn lirael l die de meest geuenschle gcvolpou voor de loekoinst van den vrijstaat doen ver irhteii In de joii r tc jn iii iiul lagerhuis d l lc de markies ao Harliligtoij mede dat het gouvotnement het besluit had genomen om de balvs etuivers poslkaarleii in ic voerea jor l Enttsce t sci vroeg de rcgotriiig maatregelen te uemcQ ow te belet pn dat er ulke grove bedriegerijen plaats g ijpen met den verkoop van levcnsmnldelen niU alleen was het vervalschen aan dü orde van deu dag maar relfs c aviiigeii Ie o rs Ht ii f i waarvoor zij betatildeu Het inlwaord des iiiioist rs klonk weinig bemoediiienil ii uige ien hij verklaarde vooralsnog gecne uiii Uregclen te kiiiiiieii nemen om die bedriegerijen volkomen tegen te g ian De njkstclegi iaf hier te lande liruft met velewedcrwaardii heden te wor tefen lii U riand werdenonlangs eeniae lijnen uit politiike inisi oegdlieidvcivvoest Thans kLiagt hol hooMbesiuur dat delijnen op eer vele pla ilsen in Kiiuel iiid en Schotlandmoedwillig worden l eseh idigi door volwassenen die ij ertn liandeii ruiidjm de di ideii slingeien envooral door jongens die de porseleinen isolators totmikpunt nemen m met stceiiuorpen verbrijzelen louter voor hun genoegen inzonderheid tot uitspanning op den ZumI ig morgcii Het hoofdbestuur heeftcenige v m die balilailigen geteehlelijk doen vervolgen maar het roepi do nieilevverking van het publiekin tot beveiliging van dat nationaal eigendom endat nationaal belang P R A N K R IJ K lie heer Oambetta hield vrijdag in eene private bijeenkomst te Belleville een krachtige doch gematigde rede Hij behaalde een schitterend succes De onverzoenlijke is volgens hem iemand die no h zijn toevlocht neemt tot geweld iioeh tot oproer qoch tot sameiirotting ïijn beginsel berust niet op het echt van den sterke Deze woordin werden hartstochtelijk toegejuicht wel een bewijs dat de kiezers van het 1ste kiesdistrict tot bezinning zijn gekomen want een maand geleden zonden ij den redenaar die hun zulk een definitie gaf licbbeu uitgefloten Het ontwerp van wet strekkende om drukpersmisdrijven en andere misdrijven vau politiekcn aardweder onder de rechtspraak der ge worenen te brengen is door het wetgevend lichaam met lüt legen 3 slecSmen aangenomen de legenstemmenden warenleden van de uiterste rechterzijde Zeventien afgevaardigden van de gematigdelinkerzijde waaronder de hh de Keratry en Bethmont die bij den heer l ieard eene amciikoiosihebben gehouden hebben zich tot eene nieuwe groepv i de constilutioneeie linkerzijde gevormd De nieuwe gemeentewet z d de volgende weeK bij de kamer worden ingediend Naar men verneemt heeft de regeering over t geheel ich aan de grondslagen der wet van 1831 gehontlcn De maires en adjuuct maires i ullen door het uitvoerend gezag worden benoemd maar de gemeenteraden zullen een voordmcht opmaken en buiten deze mag de rsgeering niet gaan Voorts zullen de raadsleden met voor zeven jaren gekozen worden gelijk tot dusver maar voor vijf jaren Het programma van de conslitulioncele linkerzijde is thans bekend geworden De heer E l icard heeft 1 ontworpen het luidt als volgt Ons programma is eenvoudig en duidelijk Er ziJD geen zei maanden kamerzitting noodig om het te verwezenlijken Het laat de bijzaken rusten het geeft alleen de hoofdpunten op Scheiding d r raiiohttn samenslelling van eeae ODufhaDkelijke rechterlijke macht door de vestiging eener jury samenstelling van eene onafhankelijke wetgevende macht dóór waarborging van de vrijheid van verkiezingen en van onafhankelijke gemeenteraden eene nationale militaire organisatie welke waarborgen geeft aan de vrijheid Ziedaar wat wij van deu eersleu dag gevraagd hebben en wat ij zonder vrees van in herhaling Ie vervallen zullen voortgaan Ie vragen Wij hebbfn tot tie minbters van 2 janu iri gezegd Op dat terrein zijt gij oiioveruiuiielijk verzekert de vrijheid van de verkiezingen schafi de oflicicclocandidaluurzonderom egcn af oulbindt de kamer en dau uit gij de minislrrs der natie zijn Maar zij verkozen liever de ministers dor TuiIcricn te wezen De taak hunner opvolgers is thans veel moeilijker al de tijd die voor de vrijheid te loor is gegaan werd enkel tegen haar iiangewcud Doch de e crisis zal van den anderen kant dat voordeel hebben dat zij ons wijzer heeft gemaakt Doen wij dus on voordeel met de gebeurtenissen Verwarren wij de vrijheid niet langer met den sehijn daarvan dien een behendig bestuur aan de eenvoudige menigte als de ware vrijheid voorstelt Wanneer wij uitspraak uilen doen over de openbare aanpclegenhclcn wanneer wij ons sterk en verantwoordelijk zullen gevoelen en onbi seliroomd on en weg g i in dan eerst zullen wij vrij kunnen worden i e óik deelt in eene uota die oiigeteckcnjis Bieilc dat de oonstitutioueele linkerzijde die doorden h r l icard genoemd ia de rechtervleugel vande linker ijde be Iuten heeft om de vergaderingen van laatstgecoemde partij wier hoofdbegiusclen metde hare overeenkomen en van welke zij zich dusniet verlangt te scheiden zul blijven bijwonen Volgens den Gaiilois daa eptegen ii diV laatste o 70 zeker int DUITSCHLAND Nu is het duidelijk zegt le Seite True Presse aiirom graaf Bisraarck in weerwil van zijne ongesteldheid zOo haastig naar fierlijn is terug gekomen De nationaal liberalen schenen in ten rijksdag bij de derde lezing van het strafwetboek voor de afschalfing der doodstraf te willen stemmen maar Bismarok kwam zag eu overwon Dit resultaat was reeils vuur eenige dagen te gemoet gc ieii al wist iiicii toen nog niet dat bij iu persoon voor beul en schavot zou komen pleiten De rijksdag had de doodstraf in de rommelkamer kunnen Herpen alwaai reeds de middeleeuwsohe foltertoestellen liggen te verroesten maar ongelukkig ijn de nationaal liberalen hiertoe veel te buigzaam tegenover Bismarck Evemila vroeger in andera quieslun zijn zij ook in de zaak der doodstraf teruggetreden De Oihee Zeiluny meldt dat de commissie uit Stettin die in de v jrige week naar Engeland vertrok om stoomschepeu te bestellen voor de stoombootliju tusscben Stettin en New York contractenheeft gesloten voor den aanbouw van twee schepen Zij zullen 300 voet lang zgn hebben eene aanzienlijke ruimte voor de lading en plaats voor 7 ü 800 pasiagiers De maatschappij zal den naam dragtnvan Baltischcr Lloyd 20 maart 1871 zal het eersteschip in de vaart worden gebracht Sedert de benoeming van den hertog de Grammont Franiich minister van buitenl zaken schijntgraaf von Beust groote verwachtingen te hebbenaangaande eene toenadering tusschen de kabinettenvan Parijs en VVeeiien liet is natuurlijk niet onopgemerkt gebleven dat vou Beust de Polen bijzonder begunstigt en al bet mogelijke doet om aan deautonomie van Gallicic meer u tbreidiiig te geven juist omdat llusland ii Pruisen dit met gaarne zien terwijl hij tegelijk speculeert op Frunkrijks sympathiejegens Polen Maar het spreeKt van zelf dat graafvon Bismarck op al deigelijke manoeuvres het oogheeft IIij zal lu bet vervolg wel begrijpen dater aan geen alliantie tusschen JiVankrijk en Oostenrijk te denken valt zoolang Frankrijk aan Oostenrijk mets heeft eu dit laatste is thans inderdaad hetgeval Immers Oostenrijk heeft te veel met zijnebiunenlandsche aangelegenheden te doen om aanFrankrijk wezenlijken steun te kunnen verleenen Daarom zal er van die toenadering nog vooreerstwel niet veel komen 6ïfcS i 5 € R 5 ii OOSTENRIJK Het regeeriugsblad maakt twee keiz besluiten openbaar waarbij de heer Lonyay onder dankbetuiging voor de uitstekende diensten door hem als Hong iarseh minister van Snancien bewezen uit die betrekking ontslagen eu tot rgks miaiste van financiën benoemd uordt SPANJE De spaansche gezant te Lissabon heefteene not aan den maarschalk Saldanha ter ham gesteld waarin hij verzekert dat de Spaanscheregeering de onafhankelijkheid van Portugal in alleopzichten zal eerbiedigen en hij laat het verder aande meest welwillende betuigingen jegens Portugal nietontbreken Aan het slot dier nota zegt de gezant dat de staatkunde ijner regeering jegens Portugalin de twee volgende beginselen kan saaragevatworden Voor alles de meest mogelijke eerbiedvoor de onafhankelijkheid der Portugcesche natie en vestiging op dien grondslag van een hechtenband Ier lievordering Van de belangen der beidevolken vin het Schiereiland De commissie der Cortes belast met het ontwerpen eener wet regelende de wijze waorop de koning zal gekozen worden is met haren arbeid gereed Hel ontwerp bepaalt dat de verkiezing acht dagen vooiaf moet aangekondigd worden In dien tusschentijd villen de Cortes geen openbare zitting houdou Al de ledeu van het bureau zijn met de taak belast om de verkiezing te controleeren Do stenibrieljes moeteu geteemend zijn De volstrekte meerderheid IS noodig om gekozen te worden Mocht bij de twee eeistc sterainingcii geen candidaat de volatfcktc racerdeihcid bekomen hebben dan loopt de derde stemming enkel over de beide i itndidaten die de meeste stemmen op zich hebben vercenigd ITALIË De beer Sella heeft bij de kamer van afgevaardigden bet budget voor 1S71 ingediend lig verklaarde dat wanneer de door het mmlilerid voorgestelde wetten met de daarin door de commission verlangde wijzigingen werden aangenomen de rekening over 1871 zal kunnen sluiten met een batig saldo van 2 700 000 francs In antwoord aan de oppositie heeft hij tevens uo nnaneieele maatregelen verded met aanwijzing der noodzakelijkheid van herstel der geldmiddelen llij eindigde aldus als onze tegenstanders meenen de linaiicion des lauds te kunnen herstellen zonder de door ons voorgestelde vermindering van uitgaven dan zullen wij ben gaarne onze plaats inruimen wij zullen die niet kunnen behouden als die vermindering niet wordt aangenomen Na eenige ulgemeeiie beschouwingen zijn vervolgens de voorstellen met liiS legen 107 st aangenomen GouD v 31 Mei Zaterdag werden in de eerste bltner in behandeling genomen de wetsontwerpen a tot vereeiui iiii ihr cjeitweuten lleeuwgk en fSlui icijk met ojihijini vau Stein b ideta der gemeentm Noorden Ziudffttddiiuwen met i i7iejjini uan Sroek De heer Messchcrt van Volleuhovcn verzet zioh tegen de z i door geen enkele reden noodzakelyke opheffing der genieeuten Stem en Broek De beet Viruly verdedigt daarentegen den maatregel diet opheffing De beor van Riiemen betoogt dat zonder inconsequent Ie worden aan hel votum uver de vereeniging der gcnieeiiien Dordrecht en Dubbeldam deze wetsontwerpen kunnen worden aangenomen De heer van Nispen van Paunerden tracht aan te toonen dat de bevordering der belangen van üouda niet behoeft mede te brengen de opheffing der kleinere zelfstandige gemeenten Stein eu Broek De Mi iister van Biniienlandsche Zaken de wetsontïverpeu verdedigende refereert zioh daarbij voornamelijk aan de argumenten van deu heer Viruly die hij nader toelicht De heer Fransen van de Putte bestrijdt de beide wetsontwerpen De heer Messchett van Vollenhoven handhaaft zijne bezwaren die in beginsel dezelfde zijn a s die tegen de vereeniging van Dordrecht en Dubbeldam golden De heer Schot verklaart zich vóór de ophethng van Broek maar tegen die van Stein De heer Viruly verdedigt nader de voordrachten terwyl de heer van Nispen op zijne bedenkingen terugkomt De heer van Bylandt zegt dat hij ofuchoon niet gaarne voor eene vereeniging of voor een opheffing van gemeenten stemmende echter deze ontwerpen zal aannemen in t belang der betrokken gemeenten Het eerste wetsontwerp wordt aaugetmmen met 18 tegen 13 stemmen Het tweede wetsontwerp wordt aangenomen met 25 tegen G stemmen De miliciens der lichting van 1689 die by de verschillende regimenten infanterie nog in activiteit zijn zullen den 15 Juli a s in het genot van onbepaald verlof worden gesteld Men leesl in het VolkMad van den hr de BoschKempen Afschaffing der doodstraf r at de et tot afschaffing der doodstraf door de iseede kamer met eene zoo aanzienlijke meerderheid i i aangenomen is een gewichtig feit hetgeen de veriv ichting doet koesteren dat ook de eerste kamer aan de voordracht hare goedkeuring met eene aanzienlijke meerderheid zal scheuken De toestand waarin bij ons en io België de i u iNtie der afschaffing van de doodstraf zich beviiiiii is buiten de algemeene gronden die voor en tegen kunnen worden bijgebracht geheel exceptioneel Werd de wet door de eerste kamer verworpen dan zou die beslissing inderdaad zooveel zeggen dat de eerste kamer wenschte dat naar een minister van justitie zou worden omgezien die aanneemt den koning bij de eerste groote misdaad waarop de doodstraf gesteld is te adviseeren geen gratie te verleenen Te Leeuwarden zijn vrijdag jl door den heerPranoiscus Hijuia de Jong van Persijn van Nautade volgende aanzienlijke giften uitgereikt aan deDiakonic der Nederduiisclie hervormde gemeente ƒ 1000 aan de Evangelisch lulhcrsche lloomsch katholieke en Nederlandsch israelietisehe armbesturen ieder 1500 j aan het nieuwe stadsweeshuis 3000 en aan bet geslijht van de II Elizabeth ƒ 500 r r t S lilt Hf = f lil f l o lil 1 1 i t tiii jji mul iHBpipB l ttéa ï JdUiiiiiMuWl a r lilll fIllli lll IIH ll l ll K lliDiMittur nèiliiiikf i t imji p ilto II iteiifl n W Sniin tófUpé Kliitaflmir fc Wöwtaï 11 fi lil Kil BI ilU l ffi 1 llimiibiloiwiuii ii i iiMMiieiiiliiiiikU rb i nU rail l il ili uT W J i iiiiy t H ftS f