Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1870

1 a indidaten die ereenigd I afgevnardigdcn lij Tcriflaardc lourgesteldo wet sien verlangde rekening ver bü ig saldo vaa u de oppositie iJTiden verdedigd van herstel der iittU onze te i lusi te k i i stelde vermin lion gaarne onze kunnen behou Bt naugenomen It zijn vervolgeaa t aangenomen JSTD Ie Immer in beken a tot vtT n Shngwijk met meMen Noord an Broek loven verzet zich dim noodzakelijke ück I e heer In luuatregel dier t zonder inconüver de vereeni Dübbeldiim dete fiisenomen rden tracht aan belangen van de opheffing Ji Stcltt eu B oek Zaken de wetsic j daarbij voorJen heer Viruly Ir Cranten Van de lerpen De heer jbaaft zijne bezwaals die tegen de JbLldiim golden ophetliug van kiui De heer liuchteu terwgl de p en terugkomt hij ofschoon niet Ivoor een opherRng Er ileze ontwerpen ptrokkeo gemeeulen dt aant enomen met cede wetsontwerp i stemmen van 1869 die bjj iinterie nog in actis in het genot pteld rin den kt de wet tot aftweede kamer met lid is aaugenomeo is Vwaehting doet koesaan de voordracht liiiuiyke meerderheid en ia België de doodstraf zich be londen die voor eu It geheel exceptioneel Eimer verworpen dan noveel zeggen datuo r een minister van I e aanneemt den koliiad waarop de doodun gratie te ver 1 jl door den heer l ersijn van Nautn In uitgereikt aan de III rvormde gemeente hnhrr che Uoomsch etisilic armbesturen Isweeshuis 300Ü 1 I hzabeth 500 Man schrijft uit do BetUHe U slnud von oeniso wintergewassen wordt geroemd andere lalen veel te wonschcn over zoohIs de rogge du slcolits een half gewas zal opleveren en de klaver di ter nauwcrnoüd een derde van bel gewone beschot belooft Vnn het winter koolz iad zijn velo stukken bevroren welke derhalve ziju omgeplorgil eu voor zomcrvruchleii gereed gemaakt ook de owiige akkers zijn niet zooals men verlangen zou llehalvc de gestrenge koude in fnbruari v as tevens liet aanhoudend vochtige weder in het laatste n ijjar oorzaak dat vele landerijen tot heden oiibebuurtd njii blijven liggen die uu voor beetwortels aardappelen zomcrkoolzaad en andere producten zijiL nfjieiitaan De weidegrondiu vooral die l i i jl ir v Hjr 4 V jke zn sch ar met gras voorzien dat liet vee buitengewoon lang in de stallen moest gehouden worden thans is overal veel verbetering op te merken regeu zou veel goed doen ook aan de kersen Alle ooit en fijne vruchten geven hoop op een schoonen oogst zoo slechts rupseu eu meikevers ditmaal uiterst talrijk aanwezig met groote zorg verdelgd worden Tegen de eersten heeft bet schieten met los kruit benevens het branden van petroleum of spiritus onder de takken krachtige uitwerking De tabak wordt onder gunelige weersgesteldheid gepoot Menschen eu vee zijn gezond onder de kinderen hcerscbeu de mazelen Men schrijft van het Bildt Niettegenstaande de geweuschte raeiregen uitblijft ontwikkelen zich de te veld staande gewassen naar wensch De vlassen schijnen hier en daar veel te lijden te bebbeu van de hier zoo bekende aardvtoo Koolzaad dat vroeger hier veel werd verbouwd ziet men bijna niet De eukele stukken die er zijn verraden zich reeds in de verte door hun goudgele kleur Deze streek zeker een van de vruchtbaarste van Friesland biedt in dezen tijd des ja irs dun ook een schoonen aanblik aan D iardoor ei dcu vroeger vele stadafamillies die wel eens een uitstapje en rijtoertje wilden maken aangelokt om deze streek eens te bezoeken Dat gebeurt nog wel doch het reizen per spoor schijnt daarop ook invloed uit te oefenen De thecciiltuur neemt in Britsch Indic jaarlijks toe gunstig golegen streken worden daarvoor thans beschikbaar gehouden en ineii hoopt dat in weiuige jaren alleen de theestreek in het Hiraalayagebergle gemiddeld 100 inillioen S leveren zal In 1851 bedroeg de uitvoer uit Indiü naar Engeland iets meer dan 2S0 O0O ponden in ISÜ8 was het reeds meer dan 8 iiiillinen 18 De Indische thee is uitsluitend voor uitvoer naar Europa daar zg in Midden Aziï ver beneden de Chineesche gesteld wordt Men schrijft uit Zevenhuizen dd 23 Mei De vrees van den landbouwer aangaande de weilanden is geheel verdwenen daar z j meest alle in dezeomstreken door het buitengewoon groeizame wedervolop met gras bezet staan Ook op audere producten heeft hel sohoone weder grooten invloed dete veld staande gewassen zien er uitmuntend uit De vruchtboomen staan overal in vollen bloei enbeloven veel ooft De aardappelen die hier weinig van de nachtvorst hebbeu geloden staan uitmuntend zoodat men van een en ander op een gezegendenoogst mag hopen Ofschoon de veestapel een geruimen tijd ineen gezonden toestand mocht verkeeren zijn rr inde laatste dagen enkele gevallen van longziekte indeze gemeente ontstaan 29 Door stemgerechtigde ingelanden van den Eendrachtspolder onder deze gemeente is in hunne vergadering van Vrijdag jongstleden tot dijkgraafherkozen de heer P Keijzer Pz oudburgemeesterdezer gemeente De herkozene die reeds den ouderdom van 83 jaren heeft bereikt heeft alle stemmenop zich vereenigd In dezelfde vergadering werd mede met algemeene stemmen tot heemraad herkozen de heer E Jongeneel Men meldt uit het Eiland Voorne Omtrent de veldgewiissen kan hier hel volgende worden gemeld De larwf die over het geheel al in Januari is gezaaid slaat redelijk goed doch zal aarscbijulijk maar een middelmatig beschot van troo geven de rogge is licht en heeft veel door de koude geleden kool and dal er weinig is ih Ci goed intergerst staal vnj goed de zomer nvassen staan in den icgel ook goeil van het vlas is nog niet veel te zeg gen Alles verlangt wel naar een weinig regen De lage weilanden zijn droog dat wel in geen twee jaar gebeuld is en zullen dit jaar wel de helft minder hooi opleveren dan hel vorige jaar De boomgaarden piijken met een wit kleed van bloesem en leveren met het groene wcil md en korenveld eu het goudgeel ki olzaad cm pniohtig gezicht op Volgens berekeningen heeft hel onderwerpen vnn den Kaukasus een miUioen mcnschenlevens gekost en belust dat wingeviest hel llussisch budgetjaarlijks met een postje van 80 milliocn roebels Herinneren we ons wel dnn heeft de liussische rcgecring onlangs in een opwelling van ongeëvenaarde edelmoedigheid lOO OUO roebels beschikbaar gesteld ten behoeve van het volktond rwijs liet k ibinct van den c ar beeft dus vijf cn ze cntig malen meergeld v il gehad voor ecue onderneming die eenmilliucn menschea ten grave deed dalen danvoor de oprichting van scholen door welke minstens 40 millioen ouderd iiien tot een hooger trap van welvaart en levensgeest zouden kunnen worden opgevoerd Ivlen leest in hel Nieuio Bat UanMMad dd 10 april Twee geruchten Verdienen de anii lacht Men wil weten dal de raad van liidic in de afgelüopen week ecue buitengewone vergadering heeft gehouden ter bespreking van een aanzoek van de directie der Nederlandsch lndische spoorweg maatschappij om een voorschol te bekomen in afwachting van nadere voorziening liet zou toch blijken nu men het einde der werkzanmheden n m den spoorweg Samarang Vostenlandcn n ulerliij komt dat de kosicii eeuigsziiis hooger uilen stijgen dun de heer üroll geraamd had zooihit voorzieiiin noodig is Indien wij goed ingelicht zijn zou rael zekerheid kunnen worden aangonuinen dat de lijn Batavia Buitenzorg voor raiiider dan de geraamde 4 millioen gulden gehei l af lo werken zal ijii De werken in verband roet den aard van den ondergrond vooral op den zijtak van do lijn Samarang Vorstenlanden vallen intusschen niet mede wat de kosten betreft hoezeer de ver akkiugen zonder beteekenis uiteen lechuisch oogpunt zijn Men spreekt van minstens één millioen gulden tekort op al de werken Ie zimen Wij zien daarin ge ne zaak vnn overwegend belang want de lijn Samarang Vorsiei landen belooft de beste uitkomsion wilt de exploilalie biireft ooals de lailsie zes maanden reeds be ij cn Onderde leiding m den heer Maarschalk gaat goed werk anii spaarzaamheid gespaard Voorts zon het Indisch bestuur den eersten goii vernementssecretaris belast hebben met het bewerken van de plannen lot herziening van onderscheidene middelen waarvoor hen cene vrij ruime toelage zou worden toegekend W Ë K E lIjIÏSC H Ö VÊU Z IC UT vaii tbeliaudolde in de Twekue Kamer der Stnteu Geiieraivl 18 39 1870 30 Mui Niet veel zegen had de regeering op haren arbeid gednrcnde de afgeloopen week Een belangrijk wetsontwerp werd afgestemd een ander onderging eene wyzigiug die ofschoon op zich zelf van weinig belang gewichtig wordt door de omstandigheid dut zij uit den boe em der liberale partij voortgesproten gericht was tegen den besten der ministers uit du kabinet dien van binncnl zaken Het verworpen wetsontwerp ariian de kamer Dinsdag en Woensdag hare zittingen besteedde diende tol goedkeniing vnn een den 27 November ic Mannheim gesloten tr ictaat inci eenige Duitschc staten over de vissoherij op den llgn Tegen lit ontwerp WHS een storm van adressen i brochures gericht door znlmvisschers van professie en uil liefhebberij door ichthyologen en iehtyophagen visehkundigen en visehelers meuscheu die versland vau isch hebbeu zoowel wanneer zij zich bciveegl ia den natuurstaat als wanneer zij op onze markten ligt te spartelen Ook verdediging ond het ontwerp eu o a van geduchte zijde door den beroemden natuurkundige Pollen die een hevig voorstander van i traclaat was omdat hy als noodzakelük gevolg vermeerde zalmproductie vooruitzag Het was in de kamer vooral de heer v Lynden V Sandenbekg die het ontwerp aanviel en met zooveel ondervinding over de qureslie sprak dat men hem nl roor een zalmvissclier hield voordat hij t zelf gezegd had De heer Ckkmeks behoorde onder de voornaamste verdedigers Als kenmerk der discussie moeten wc noemen dat dit ontwerp vooral niet beviel omdat daardoor een groote hoeveelheid der zolmen ons land en onze neus zouden voorbyzwemmen om t Uuilschland gevangen te worden Geen nood wtrd daartegen aangevoerd de zalm keert terug naar de plek waar hij werd geboren wanneer hij in t ruime sop is groot gebracht De vrees dus dal deze tak van nationale welvaart gedeeltelijk zoutcloir gaan dat de zalmen oorloopig maar zouden anncxirt worden die vrees bleek de overhand te hebben hoewt velen nietilesku idigcn op het dwaalspoor gebracii door de grooie versicheidenlieid van govgelcns onder de deskundigen zoowel in als builen de kamer den regel 111 pruclijk brachten m duhiis ubdine dat dan hier zou moeten luiden weet ge nog zoo weinig van de zalmnatuur dan kunt ge ook de gevolgen van dit traclaat niet berekenen breng mets tot stand waarvau gij de gevolgen niet berekenen kunt stem dus tegen dit ontwerp In hocverrn het raadzaam ia dezen regel toe te passen is nog de vraag Men kan haat ook aliliu ouiacbiyvcu zoo gij voor u zelven geene gronden hebt om voor te stemmen stem dan tef i n en dan wordt daar met meer grond tegenover aangevoerd steun de regeering zoolang gij geen gronden hebt haar te bestrijden Het ontwerp werd ingetrokken nadat art 1 met 34 tegen 31 stommen tvas verworpen de stemlijst toont duidelgk aan dal de politiek er hiii ii geï iteii werd met Si oKT en SroiiM bk Biiiivj Koi s en v N lldUTK N eindc i V ir rn van Nisi en Van tiKii Dols en IKfimans voor met Thoubeckï en VAN uek IjInuf n Vuiui ï Vekhiilgok en UE lloo slemden llKEMskEiiK Az en IIeiuemiycr BicilON en DE asembroot tegttt zoodat men dus sprekende van t echec dat t ministerie leed niet aan een politiek echec moet deuken maar aan een wetenschappelijk en dal dit alzoo door de adviseurs der tegeering meer wordt geleden ibin door haar zelf die wat men er ook van zeggen moge met tul de de t undigen in ilieii zin behoort Vrg lag werd eerst het neisonlwerp lot vestiging ceiier nieuwe geineeiile Viin il aulowna aangenomen en daarna d il tot wij iging van liuofdstnk V der begrooting over 1861 binoenl zaken t Was echter hierbij dat de minister van binnen zaken een klein tikje kreeg van bevriende band De wij igingen beiruffeii natuurlijk overschrijvingen verhnoging van posten zij gingen er allen voetstoots door behalve de liatsle die den post voor onvoorziene uitgaven met ƒ 10 000 wilde verhougen Hel was de heer van Delben die daartegen bezwaar mankte De som kwam hem te hoog voor wanneer zij nllecu moest dienen om vorderingen die voor 1 Juli nog biiinenkoineu te voldoen maar ook meent hij dat dit departement de noodige spaarzaamheid niet lil acht neemt dat er geen orde heerscht en dat hel motief dezer som door den minister aangevoerd dal posten waarover de rekenkamer bezwaar inaakl dan uit deze post kunnen worden gedekt niet aannemelijk is Hij geeft den minister tot raad de som met de helft te verminderen doch de minister was hierloe niet bereid Omtrent het eerste punt zeiile de minister niet veel wat het tweede betreft betoogde hy dat t voor 30 Juni niet mogelijk was te berekenen wat werkeljjk wat verschuldigd He derde punt berustte op een verkeerd be rip Het is niet om de rekenkamer te oui wijkeii maar om ruimte te hebben deze haar lin te geven De heer van Delden stelde daarop als amendement voor deze post op ƒ 5000 te brengen Door de heereu Fii NSEN V D PtiTTE v NisPEN v Sevenaeii en v Houten worden verschillende voorbeelden gegeven van de niet al tegrootte spaarzaamheid van t departement en ten slotte bet voorstel van den heer v Deluen met 30 tegen 23 stemmen aangenomen Daarop volgde eene interpellatie van den minister van kolouii n door dea lieer t Sypesteyn over de kolonisatie in West ludie Het merkwaardigste dezer interpellatie is hierin gelegen dat die beide beeren bij deze gelegenheid wederkeerig de meest mogelijke beleefdheid in acht namen Geen grof of onaangenaam woord werd ge proken eu de heer V SypbSTEYN misschien is dit nog merkwaardiger was over het antwoord voldaan Er bleek uit dat het traclaat met Engeland over de landverhuizing naar Westlndie nog niet is gesloten donh dat t wels ontwerp reeds gereed ligt om te worden ingediend zoodra hel traclaat is geteekend hetgeen spoedig t geval zou zijn En toen toen kwam de suikerwet in behandeling het struikelblok voor den heer de Waal of hel voeisiuk zijner glorie Het it algemeen bekeiid dat de minister aangaande de regeiioK der suikercultuur sterk afwijkt van t gevoelen zijner geestverwanten op koloniaal gebied Noch Fbansen v D PijïTr noch Sloet noch Mibandqlle noch V D HuciiT zijn t met hem eens Hnif bemoedigend slechts is de verklaring van den eerste dat hij geen amendement zal voorstellen ten einde den minisler niet te vermoorden De discussie is nog piel afgeloopen zoodat we het verslag daarvan uitstellen tol ons volgend overzicht Wal zullen we dan mede te deelen hebben Zou de hr v VoortiiuijZEN gelijk hebben Keh i toen hij zaterdag denminisier van kolomen vergeleek met den man diedoor Zijne twee minnaressen kaal geplukt werd omdat de oude hora al de zwarte en do jonge nl degrijze hare uiltrok Wij hopen hel niet Laatste Berichten New York ii Trout lliver hebbtii gekwetsten verloren Mei In hel gevecht aan de de Fenians 8 doodcn eu O