Goudsche Courant, woensdag 1 juni 1870

Southampton 20 Wci l uMnn hprirht n lUiui e sto iihuot Qiiidi uit Boinbij nniigLbracht winnen dc Mohnnimrdnanschr ui unfenten in dc iioord wcjlc kr provinciën vn i Chun voortdurend veld en m reigen y reeds de grcn en van llon m Do Russisch 1 re eeriiig leeft ini dc Mongoolsehc stammen bee hcrming t Jge egd New Yl l k 30 M I Pa rcgc g lietft I cvcl gegeven tot het verl oopeii sn illiocn nin goud CU tol inkoop van iichi milHoM mii bonus gedurende dn inaan l Jut i Zekere k suu en teniae iii dere Ili I fa ter 1 eniaiis ijn gurroslccrd Pc AiueriL ui jm hc jouvir UMir houdt het meercudul dei Keniiii m doniilij h ld viin M ilun m het oog uk imi i i 3 te Iccrcn ontbreken hun Brussel JO Mei Pc i iho iht 1 ilemeiU iVt i ciin brief iiicdc van den priicuieur gciuMul die ij h it proces Alandel ih belrokkin ilij egt da inu d it onjuist 19 d t hij ijn ontslag heeft gcvnangd en niet geneigd is tot dien stap over Ie gaan London 0 Mei In i e itling van het lagerhuis IS de derde le ing van de lersche landbill geedgekeiird Het huis IS tot Juni op reets gescheiden Madrid M Mei Dc gpueraal l rim heeft de afwe igtt afgevaardigden bij eeiie missive uitgenoodigd om de zitting der Cortes op C Juni te komen bijwonen daar ulsilan belangrijke i ueestieu behandeld uilen ordcii Alsdan al de regeering ook ophelderingen gcvLii üinlrint hire pogiiig ii om het gouvernenent voor pcd te vealigen G iiienü 4ie Berichten T e lir Iinbouln o wordt loor dcu oiiwil yner hoordcis brlct ijno voorle tnjjen li houden Op Cuba viorden afgetnnrdigdcii gcKo rti voor de cortis £ eii timmerioau te llarlingen htcft llii vater vcloci Mde gituaiilvt gcob do gednoiigcii Loiiversi j Hordttlk nicun OoKtcnrylvseh effect geweerd nn dt bfurs te Loiilm Dcti 29 inu ifl lil dtu ouderdom van iiumndLii te Aiubterdsm overleden het wcekblind MUurgerplRlit ïe Orcu7ot js de lust volkomen hersitld dt trwptn ijn terug uaar I ou cu Moulnis Ztveo arbt idtrs wouiiiftui zyn afgtbraud ti Kerk IViel Tt titnpbortit is aan dcii undtrvsij tr bij dt opbtllnig 7ijnpr seboo tten gulden nnobtgeld tocgLkciid danr hij dt gtmtieute 30 jaren diende De Belgische f rocurLiti generaal betrokken bij het prücs Mandtl h cft zegt ineii zgii outat i gcvraugd Het 4c vredes con rt zal 12 ipt t k gthoudtn VNorden te ïïunch George koning der Uelltti e dreigt met htengaan en hcdaukm als e diplümatie bet hum l l ang maakt M a zegt iAt Graaf Pototki aaiivankLlijk gtslaagd is nt het tot stand brengen van eeu vergelijk mut dt l ultu In Galhtie beeracbt bij voortdiinng dt rundtrpctit Da Zwitserscbo bondsraad heeft vnbodui de gonden pauBClijke muitten aan te nemen op do liuidikantori n In Ovonjsel heeft raeu de ir dagen twee bij onniii j c ien een tea noorden en oen tcu zuiden van de on Do Istdcrlandsche praitiuc fabriek te Amsterdam is door gunstige gezindh id der credttturcn gered tn zal dt uptia tfcu nog ecDS beproeven Burgerlijke Stand GjBOlirN 25 Mei Hendneus Anthonms onders G Jnsfeti en J M WaltinauB 2S Kva Maria oudrnt J do Wolf 641 C btravQ Coenraad ouders C Ittllaug m l M Kemp r Ovi fa bbEN 29 Mei H K Koks ned M de Ilruijn GÜ j C C isliedrciht 2 j C btluiik U ni K J Jaapirs 15 m 30 A van Oudslioorii 11 m C Uithol j I ADVERTENTIEN Hedeu overleed ons eeuig Zoontje JAOÜB DIRK in den aanvalligeii leeftyd van ruim twee jaar GouuA D DOIJIJE 31 Mci 1870 1 W ÜOHlJE SnuAi Eenlije Kenuisijo imj Volgens de ameustcUing van den Ueluinien Hoi raad en Professor m de medK ijnen Dr TlAllfiKHS vervaardigd lu de RTOLLWEHCKsche BOliSTBONBONS sedert M jaren als genezend en vei achtend bj hoesten heesthheid luchtiii keelknohlK l en clironische longen ontsteking lieil aani bevonden De elven Z n in alle steitn verkrijgbaar 13313 3T OMS Hi OELIJK niEGlNSlOOD B C S per öi iiij A B U a i V i Boekliaudelaar I nig Tieiiilev eg te G tUA Opcnijare Verkooping op MAANDAG K JUNIJ 1870 dos voonn ten elf ure m het locaal van de Societe t 0 s Gii OK i in de Boelekade te f ovrfn van 1 een GEBOUW en EEF dienende beueden als PAKHUIS en AARDAPPELENAF FAIRE sedert jaren met gunstig gevolg uitgeoeiend en boven als WONING in den langen Groenendaal wjjk I n 58 te Gouda 2 een HUIS en ERF dienende als SLAGTEllSWINKEL aan de Nieuwe Haven wjjk N n 107 te Gotula hebl snde ook uitgang in den gemeenen Giuig 3 een VAARTUIG zijnde overdekt Jagt genaamd l j Vrouw Ki H N groot 25 Tonnen met den INVENTARIS en liggende in de Gouwe tegenover den JroclU iidaal te Gomla Breeder bij de Biljetten en informatien bij de Nütanssen FÜRTÜIJN DROOGLEE VER of KIST te Gouda Openbare Verkooping op WOENSDAG den 8 JUNIJ 1870 des voorraiddags ten 9 ure vóór en m het huis wj k K n 237 aan de Peperstraat te Gouda van eeuen INBOEDEL waaioiider een LINNENKAST een CHIFFONNIÈRE twee eren LEDIKANTEN drie MANGELS en verdere MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED en Daass te voren te aien MialS ExtraCtlegen verouderde hoest MalzExlraCt tegen maagkwalen 1wM IIS MjjXIÏ UC € chaamsitnnkking MalS ExtraCt tegen vermagenng t nesschen 2 50 13 fl 5 05i 28fl 10 G5 met inbegrip der tiessehcn die n 5 ent worden teruggenomen JOUVNN HOl F s CcntranlIVpot Simille I5loemmnrkt bg de btilateag 1 154 Mede echt te veikrygen te dotiiln bij J C lil i Ml t N te Jf mn eu bij Hpmii 1 v Ui iin NED RHIJNSP00RWE6 Met 1 Juni i o k wordt Station O juiu opgenomen in het tarief voor het vervoor vaa STEENKOLEN en K OKES in extra tremen van Sn lONs van kn Ki ui i vMindiiM rSpoou wk Tarief met ijnc bepalingen verkrijgbaar op hel St ition tegen betaling van 10 centen De DIRECTIE UTitKiiï 28 Mei 1870 Voor een HEER zyne bezigheden buiten s huis hebbende l estaat gelegenheid bij fatRoeiilijkc Burgermonschen tot eene VRIJE G EMEU BELEERDE KAMER met KOST en INWONING Adres onder letter A bg A QUANT Gouda GOEDEOOPE MUZIEK voor Pi NO Soi o llfgarf ran F KOKSMA ie Franeker Hofleverancier van H M de Koningin Favsi Mllrchen aus schoner Zeit Waber C ƒ 0 60 JuNf MAN Sehiisucht Melodie l B 0 40 Heuuweh Melodie C 0 20 KoxTsiv Le Reveil du lion B A 0 90 LuMiiiji Tl auinhilde Fiuitaisie 2e druk C 0 60 MEriiA Les Roses Valse C 0 50 Riru tti s Marie Nocturne 2e druk C B 0 0 SybiUe Romance C B 0 40 Complete Cattdogussen GRATIS Alle nummers de er Uitgave zjjn Rteeds voorhanden 1 1 den Boekhandelaar A BRINK M A X te Gouda Klss I il E Pastilles uit de zouten VKn de Rakop te Kmsiiiijen van voor werking tegen traag1 heid der spijsvertee rings organen be zwa arlijke ontlasting bleekzucht bloedsgebrek h imorrhoiden en neiging tot jicht en scrophuleusheid De flesch Pastilles welke de zouten uit eeu liter Rakoczy bevat kost 50 et Depots te Gouda h Apotheker J H BOERS te Rot dam in alle Apotheken KON BEIER MlNEll WATER VERZENDING a 9 Radcrstoonibüot d IJSSEL Vaii GOUPA Maaiidiig en Dinsdag s morgens O uren de overige werkdagen s luorg 7 uren Zondag s morgens 6 3 uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren DaijilijLs liiloiiilimilen itiiidu DiuK villi riiulviiiiin m k to w ld In lit