Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1870

IMJkiMMM 1870 Vrijdag 3 Juni N 901 GOUDSCHE COURANT Nieuws en idverlenlieblad voor Gouda en Onislreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VaiJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie mannden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 ADVERT ENTIBN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Cellen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afïonderlüke Nommers VIJF CENTEN Do inzending van adverteutien kan geschieden tot éón uur des namiddags op den dag der uitgave OP HFT VERSLAG van den TOESTAND DER GEMEENTE Vervolg Hoogst belangrijke zaken zyn in 186P door den gemeenteraad behandeld By een overeenkomst met het hoogheemraadschap van Rijnland werd de af en aanvoer van water naar en van den Use en hetgeen daarmede in verbauk staat geregeld Verschillende werken aooals het verw den der kleiwegs en Weekersbrug en het verdiepen van de Gouwe zjjn van die overeenkomst het gevolg ook volgde daaruit de opheffing der door IJselwater gedreven volmolens Voor een en ander werd een schadevergoeding van ƒ 50000 bedongen Heeft die overeenkomst nu geen nadeeligenHvloed op den toestand van het water in de gemeente strekt zy veelmeer zooals het verslag zegt tot het verkrijgen eener meer geregelde waterverversching dan moest men die overeenkomst toejuichen zelfe wanneer de som van ƒ 50000 niet in die zaak betrokken was Goed water toch is allernoodzakel kst voor de volksgezondheid in alle groote gemeenten is deze aak aan de orde omdat de overtuiging algemeen is dat slecht drinkwater de oorzaak is van verschillende ougesteldheden en epidemiën In verschillende gemeenten is herhaiddelyk het a i nleggen van waterleidingen of het boren van putten besproken Zullen wij ons weder als de nood aan den man is met het koopen van IJselwater moeten behelpen Zal de waterverversching nu werkel k aan de dringendste behoeften voldoen of moet de ƒ 50000 een te geringe vergoeding zgn voor het gebrek aan zuiver water Het verschaffen van zuiver drinkwater is een der eerste plichten van een gemeentebestuur bestaat de gelegenheid dit te verkrijgen dan mag op eenige duizende gulden niet gezien worden Is het water in de hoofdgrachten vrij goed in de achtergrachten laat die toestand nog veel te wenschen over en werd de afkoopsom van Rijnland gebruikt om dien toestand te verbeteren dan zoude zeker geen betere bcHtemming voor dit geld te vinden z jn Art 247 der geniiMMitewet zegt De aan het slot VHU art 210 vernielde rechten loouen en gelden worden tot geen hooger bedrag geheven dan nooMg is te achten om den betaler naar evenredigheid van het gebruik of genot dat hij heeft in de kosten van aanleg onderhoud of verstrekking van het door hem gebruikte of genotene te doen dragen Onder de rechten hier bedoeld behooren ook de brug kaai haven kraan sluis dok boom en veergelden Wjj mogen dus verwachten dat na de vaststelling der gcheepvaartrechten voor een tydvak van 25 jaren de werken dienstig voor db scheepvaart uitstekend in orde zullen gehouden worden De scheepvaart neemt steeds toe de inkomsten der stad vermeerderen daardoor joarljjkg en al dat geld moet volgeus de gemeentewet uitsluitend besteed worden iu het belang van de scheepvaart Wordt het voor iets andern gebruikt dan handelt men in strijd met de gemeentewet die op dit punt zeer duidelijk is Onder de verordeningen in 1869 vastgesteld komt oik voor ecu verordening van den 19 Januari tot heffing eener belasliug op het gemaal voor zooveel de tarwe en spelt betreft alsmede op het van elders ingevoerd meel of gebak van die graansoorten afkomstig Nog altijd bestnat iu onze gemeente een gemaalbelastiug en nog altijd is Gouda een hulpbehoevende gemeente en dat in weerwil van een batig slot van ƒ 31 237 33 op de rekening van 1868 Hoewel het niet ieder gegeven is een goed inzicht in gemeente rekeningen te hebben valt het toch in het oog dat de begrooting van 1868 slechts met een batig saldo van y 7 59 sloot en de ontvangsten ƒ 22000 meer en de uitgaven 9000 minder dan de begrooting bedragen hebban Het batig saldo voor 1869 is geraamd op ƒ 2 64 Wordt dit nu ook zooveel door de werkelijkheid vergroot dan zoude afschaffing der gemaalbelasting voor het vervolg niet tot de onmogelijkheden behooren Men wil de stad uitbrciHen men wenscht vermeerdering van bevolking men verheugt zich in toeneraenden bloei dat ia uitmuntend maar wil men waarljjk den vreenuU ling doen besluiten zich hier te vestigen dan is afschaffing dor geraaalbelasting dringend noodig wie toch vestigt zich buiten noodzakeljjklieid in een hulpbehoevende gemeente ï De sterfte ofschMO veel grooter dan ten vorigen jare was nW veel boven het gemiddelde cjjfer Maar is dat gemiddelde cijfer niet evenzeer hier als in andere gemesnten des lands te hoog Is het voldoende dat de sterfte niet boven het gemiddelde cijfer gaat en moet het niet veel meer het streven van gemeentebestuur en gezondheids commissie zgn om dit cyfer te verminderen Te betreuren is het daarom dat het gemeentebestuur nog niet heeft kunnen voldoen aan ver oeken van de gezondheids commissie zjjlen en stinkslooten moeten uit de gemeente verdwenen en hoe dankbaar de burgers aan het gemeentebestuur mogen zyn dat het de handen aan het werk geslagen heeft nog voel is in dit opzicht te doen Mogen de pogingen aangewend om die overal te doen verdwenen met goed gevolg bekroond worden het geld daaraan besteed zal ryke rente opleveren n een verbeterden gezondheids ioestand en een verminderd sterfte oyfer Regenten van het ziekenhuis dringen weder in hun verslag aan dat maatregelen zullen genomen worden om de bestedelingen in het ziekenhuis verpleegd dit gesticht te doen verlaten en het uitsluitend ter verpleging van zieken te bestemmen Ook het gemeentebestuur is van oordeel dat een afzonderlijk gesticht voor ouden van dagen waar zjj tegen e n wekelyksche bjjdrage kunnen verpleegd worden voor deze gemeente een behoefte is Maar waarom dan niet met het oude gebroken en een nieuw ziekenhuis gebouwd buiten de stad waar voor de zieken overvloed van versche lucht is waarom dan nog langer een gasthuis midden in de stad op een der voornaamste grachten een gasthuis dat hoe groot ook toch ondoelmatig is eu blyft In bet geheel zijn in het afgeloopen jaar 90 zieken ter verpleging opgenomen Op 1 Januari 60 waren er 22 op ultimo December 24 zieken zoodat het gemiddeld getal ongeveer 20 zieken zal zijn Zouden de kosten nu zoo groot zjjn om buiten de stad een eenvoudig gebouw te plaatsen geschikt tot opneming van die zieken Men konde dan het tegenwoordige gasthuis of geheel tot bestedelingahiiis inrichten of het voor een ander doel bestemmen Die maatregel zoude