Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1870

y 1 T i cr y eliai in liet Ijcliiiif drr token zijn cii di lliiiiiitiöii liT sUul iiii t bdvcii iniiti iHv wiircii oitidut dl iiiliiiiiii dr it ii viUi zulk cnii idciii ziokeuhuiH leor oen oudig zou kunin ii h De keuring van leTonsiniddoleu lii ianH zicli tot vloepdienvisch LJodorveu vUjüscIi cu visrli is s ioedi f gi iioi i kciiliiuir cu lui u kiiu zicii dim diuirvoor wii Jitcii AI s ukiMin vi rd ju dan ook slechts J5 8 riuidvlotiscU en 1 tó vnrki iisvl sch fziju dat kilof fiiiiimcn oruinet liior M ii ovi rtri diii r oustiitccri u tegen ii vii stgi steldo wetY Miuir veel auilere ioveiisuiidduleü wiirdeji sü nty H vcrviilsclit Zou riiiaroi eeji keuring jiii t even noodig zijn y Met meel vermengde lioter en suiker verd nide siroop en melk opgeliweUte tliee enz enz worden somtijds verkoe iit eu hei bedrog il iiirin is niet zoo gemakkelijk nu to g uin Hoe likwijls w mlt tiiet hot brood vervtdHeht zoude eim keuring diuirviiu i iet dringend noodzakelijk zijn in een grnu iiile die zulke groote vnordeelen vmi de br i dl elusting trekt Het zoude z ker in het behing van den werkenden stand zij i die sleehts zelden vleescl jiroelt Blaar dayeljjks l rood tot zijn voeding Ijehoolt W U vcrvolj BUITENLAND ENGELAND Do Uiorby week is uangehrukeii Gedurende een zestal dagiin wordt lionileii door ceiio kleiiio stad in éilr ey ovcrsehaduwd ja jieheol gtrt lipsfieril Epeom is gedurende di u lijd ile inutrüpolia van Kugeland Londen is zijn vooistad De straten in de hoofdstad zijn l cire kelijk le lit coni i rlzalen en theaters zijn geslolrti het purliM ent heeft acht dagen reces geuomiMi du handel büaat als hel vaie stil Alles stroonu naar de duinen van Ep om oni deel te nethen aan dot nationaal volksvurniaak uij uitnemebdh id dat noj uiii emeiider zou wezen indien niet 1 00 veleu hun lust lot wedden botvieiden zoodat zij hun geheele fortuin soms op het spel zetten De fcgeerin hoeft bij hel lagerhuis eenaantal sinendementen op hare voordraeht lot niUireiding van liet lager onderwijs in Hngeland en Walesingediend daarbij te kennen gevende dat zij nietongezind was bij de artikelsgewijze discussie die ophanden is andere amenileiuenien aan te neraen Het groote bezwaar van vele liberalen tegen de bill is door de ingediende amendementen niet wcggmoinmi d l bezwaar ia dat de bill d uilsluiting vanhet godsdicnslouderricht en de verplichting totschoolgaan niet vaslsielt maar aan het oordeel vanieder plaatselijk sehoolbcstunr overlaat daartoe al ofniet over te gaan E K A N K R IJ K In de zitting der kamer is Maandag eet wetsontwerp van de regcering ingekomen betreffende de bcuceming der maires en hunne adjuncten Van verschillende kanten werd de voorlezing van dil ontwerp gevraagd De bepalingen luiden alst volgt De maires eu hunne adjuncten worden door de uitvoerende raacht uit den boezem van den gemeenteraad gekoten Zg worden beuoemd vaor vijf j ircii Alle artikeleu van de gcmeenleivet die mei ilezc bepalingen in strijd zijn worden afgeschaft Na de voorlezing van dit ontwerp gaf de linkcrzyde luid er hare afkeuring over te keniKU liet Tournal OJJiciel behelst eenc waarschuwingaan sommige dagbladen die si dert eeiiigen lijd veréCag viin tie fittingen der kamer geren zonder zichte houden au het offieieelc korte verslag of het verslag in extenso De regeering geefl te kennen datdeze handelwijze in strijd is met de wet en voortRiiB uie gedold zal worden De nieuwe partij bekend onderden naam van de constitulio eele linkerzijde heeft de linkerzijde die thans de onverzoenlijke genoemd woroi uitgeuoodigd tol het vaststellen van een gemeenschappelijk pragramni eu vermoedelijk zullen beide fraction heden avond rerie bijeenkomst honden om hieroverIe beraadsltigen De heer l ieard en cenigcn zijnervrienden hebben buitendien reeds een paar maleneene conferentie gehad met de hoofden der linkerzijde P B E L O I E De £ c tu du l aiiuiiicid zegt uit goede bron te veriieinen dat Langrand Dumonccau me een gedeelte zijner familie in ürazilie is aangekomen Men meent Ie welen dat hg zich naar Chili begeeft wiiar de beruchte zilvermijn n A un Amnrgna gelegen is die de groote finanrier wenscht te exploieeren door middel van eeiio inaatsehappij die hare prospeeiussen nog altijd in Frankrijk verspreidt Het is waar dat die prospeetusscu niet meer met zijn naam prijken DU1T80HLAND Te Berlijn heeft zich een comiti gevormd t eene zoo krii hiig mogelijke bevorilering van hel stelsel y i i j f lir tri li lei en vn nnderscheideue partijen Het voor ittersehap is opgedragen aan den heer Prince Smith Wijders noemt men onder de leden de heereii von Forckenbeck von llennig von Blaiickenburg SchulzejDelitsch graaf Lehndorff von Hoverbeck Stephani enz Hinneu kort z d aan het publiek eene oproeping lot mede crkiiiR worden gericht Uit St l elersburg meldt men dat de tweeKnssiïehe huisbedienden die den prins van Arenhem attaché bij hot Oosteurijksehe gezantschap heuben vermoord door het hof van assises zijnveroordeebl lot levenslange verbanning naar Sibcrii tot vijftien jaren dwangarbeid ia Siberische mijnwerken Er was door eene partij ten hove welke einif ingenomtn is inct de hervormingen van de laalati jaren verlangd dat die zaak naar den militairen rechter zou worden verwezen ora h l dezespoedig recht zou kunnen doen en naar het militaire wetboek een doodvonnis zou kunnen uitspreken Te Hamburg waren gedurende eenige dagenongunstige berichten in omloop omtrent het geldelijk beheer van de stedelijke waterleiding Eensklaps werden die geruchten op noodlottige wijzebevestigd door de treurige tijdinf dat de kassier ende ingenieur van deze iuriuhting zich van het levenh ddeu berool u De verdere hierbij betrokken personen hebben zich allen uit de voeten gemaakt waardoor het onderzoek ten hoogate wordt bemueielijkt Het voorloopig onderzoek naar den toestandder kas wees een deficit van 2UU U0 mark mm doch men vreest dat het tekort uog veel aanzienlijker zijn zal BINNENLAND GOI ÜA 2 JCNI Aangaande den brand die Dinsdag te Hodegraven gewoed heefl ontvingen wij hel volgend bericht De brand is ongeveer s nam half 5 begonnen aolilerbovru in jiji broodbakkerij van Mol Zoowel de hevige Uüordweslewiiul als het groot aantal rieten daken dat nog in de kom der gemeente werd aangctroll en gaven aan het onheil spoedig eene hopeiooze uitbreiding 1 weerwil dat 5 brandspuiten van Bodegraven en omstreken met ijver werkten zijn toch een 80 tal woningen in den asch gelegd en ruim 600 personen daardoor van hun dak en zooveel meer berooid Tot half negen was aan geen blusschen te denken de pogingen der brandspuiten om de gespaarde huizen te bewaren gelukte slechts ten dceie daar uu hier cii dan daar een vielen dak vlam vatte Men moet op de plaats des onheils geweest zijn om zich eenig begrip te vormen van de verschillende rielilingcn die het vuur door den wind gedreven nam Van meubelen of ander huisraad is bijna niets gered terwijl ook weinig geassureerd moet zijn Ook verzekert men dat eene G2 jarige vrouw in de vlammen is omgekomen terwijl zekere van Hoorn die nog meubelen wilde redden ouder een valllenden muur het leven verloor Ouder de vernielde gebouwen behooren de Evang Lutbersche kerk met de pastorie en het kostschool van den heer van Buuren De Gereformeerde en Eoomsch katholieke kerk ziju gespaard Gisteren was de commissaris des konings om de ruïne in oogensehouw te nemen uit sGruvenhage overgekomen At is in ilen eersten nood zoo goed mogelijk voorzien doch de ellende moet groot zijn De vele nieuwsgierigen die ziah ook van hier naar t tooneel van deze ramp begeven mogen daaraan vooral wel denken Dinsdag is alhier aangehouden de minderjarige Cornelia lanmaat verdacht van zich aan diefstallen ill loon trekkenden dienst te hebben schuldig gemaakt Het ontvreemde zou zij bij hare moeder gebracht hebben die het beleende en de gelden voor het grootste gedeelte behield Deze laatste is omdat zij nog een zuigeling heeft niet aangehouden doch zal hare welverdiende straf voorzeker uietont gaan dair zij alleen de schuld moet zijn vnn het ongeluk van haar kind Medeu morgen had het ll jarig dochtertje vao Icii hmr V d Vlist het ongeluk op de stoep aan het Water van de lUeekerssingel uit Ie glijden en daarin te vallen Door ceiio gelukkige omstandigheid merkte hare tante tusschendoi r de vele rijtuigen hecD dat er een kind in het water zinkende was en op het eerste geroep snelde B van Aohthovea toe sprong gekleed in de gracht en had het genoegen zijne kleindochter van een gewisseu dood te redden Als fene byzonderheid deelt men ons uit Woerden mede dut aldaar op de Departementsschoül van de 81 schoolgaande leder Ipc 9 iiL aciioo jezoenen en wel door het heersehen der mazelen die zeker van geen kwandaardigen aard moeten zijn daar er tot nu geen enkel kind aao bezweek Bij kon besluit is met ingang van 1 September 1S70 de rijks hoogere burgerschool met driejarigen cursus te Alkmaar uitgebreid tot eene van vijfjarigen cursii en zijn bij die school beuoemd lot leeraren dr J 1 Boeke te Kampen H de Vries Wz te Alkmaar en J G Senuett te sGravenbage In de sitting van de tweede kamer is dinsdaghet welsontwerp tot nadere regeling van de suikercultuur enz zooals het door de regcering was voorgesteld onveranderd aangenome a verwerping van al de voorgestelde amendementen Artikel 1 met 40 tegen 37 stemmen artikel 2 met il tegen Ml stemmen Do wet in haar geheel met 42 tegen 35 slemmen Bij de aangenomen regeeriugsvoordraeht is nu o a bepaald Ten aanzien van de op hoog gezag ingevoerde suikercultuur wordt uit 5 1 van het reglement op het beleid der regeering van Nederlaudsch Indië met uitzondering van ile laatste alinea vervaagen door de volgende bepalingen 1 Nieuwe invoering van de suikercultuur op hoog gezag heefl niet plaats 2 Waar zij beslaat eindigt de beschikking over gronden door de inlandsche bevolking voor eigeu gebruik ontgonnen met den aanplant van het jaar IS JO Na den aanplant van het jaar 1878 wordt behoudens de rechten bij het in werking treden van deze wet verkregen die beschikking voor elke ouderueming jaarlijks tri psgewijze verminderd p leden van hel algemeen cullegie var toezicht öp Jjet beheer der goederen van de hervormdegemeenten zijn door den voorzitter opgeroepen loteene vergadering te sGravcnhage op Dinsdag den 7 Juni e k en die van het verdubbeld algemüencullegie tol eenc vergailering aldaar twee dagen later Wij vernemen zegt liet Weehhl o h Regt dat de eerste vergadering van de Nederlandeche ju ristenverceniging in de rnaanil Septembar vaa diljaar zal gehouden orden Ie s iravenha u Te Amsterdam is Vrijdag de bijeenkomst waartoe belangstellenden in de sociale quaestie dootde hh van Hugenpoth Testas Coronel Mnokay Buys van Hengel vin de Wall Bake en de Jongvan Beek eu Donk waren uiigenoodigd gehouden Nu uitvoerige discussion is besloten nogmaals eenebijeenkomst te organiseeren tot welke een grooteiaantal belangstellenden zal worden uiigenoodigd enwaarop een programma zal worden vastgesteld Men leest in de Stad Oent gOp doodzonde mogen zij geen liberale gazetten lezen Langrand werd door den Heiligen Vader geliefkoosd gezegend en tot edelen graaf verheven Langrand werd door hél puik der illiberale party door deu heer Nothomb Dochamps d Anethan De Durker enz vurig ondersteund Verhaasten wij ons hier ook bij te voegen dat die katholieke ministers den edelen Langrand den geliefkoosden zoon van den Paus in zijne geldondernemingen niet belangloos ondersteunden Volgeno de getuigenis van mijnheer Pieter De Decker zelf werden die groote hecren hiervoor rijkelijk betaald zij kregen volgens deze getuigenis somtijds elk i eenen keer 402 000 francs Dat is nog al een sommeken I De pastoors en de oudcrpastoors gingen bij de eenvoudige godvruchtige lieden om hun aan te raden hunne spaarpenningen aan Langrand te geven de deugdzame man de geliefkoosde zoon van deu Heili rn Vader hij zou hun zulk n grooteu intrest verschaffen Eu die onuoozclc kvvezelnars lieten zich in bet net vangen j zij gaven hunne penningen af iii f S iiw L 1 T W i ii 1 iwifj ï lr lm i iSIll H ii f i fO r iJi i i fS Jltll it ia llll is V t l l l ll l t i f ft 1 r y ntnX if nita dir W A liioit ï r Hf Mli i Il i uiu r Wil N N k taAttlliiliHiisjn tel il llll Ifnwi JmoI iliffl l a H t i j I l8ibii ii ta in a j i Itto tliii i i ikliif lt H iiJi liUii iijtt ia iH r ld a II i vihs ml uk m ¥ lpl ii l Mjmi l i if pii ji f iS ll lHtófa r J li ikiimisii i iU mnid ad miffllmiiiiiü Biiii V v KWjli i o filil Hnf uhiwh lijm i rae okjui wiiiil eat i i Ma 11 ntitiKta i l i iiiii W s tit iiij 4ti ft f Ni 11 11 ill