Goudsche Courant, vrijdag 3 juni 1870

i I ipmn l bctanidc al degenen die hom in zijn pelijjacht hadden geholpen en hij vluchtte met zijnea buil naar Amerika uüa zitten do goruiuoerdo onnoozelaars in het Terdf iel I t au het begin nf hebboti wij otïze lezers gewaarschuwd tPgen hel heilig bedrog van de onderneming Langrand maar helaas I de ounuozelaars luuehlen obs blad niet leMn H Bij de algemeenc beraaJsUgingeu over het wetsontwerp lot afschaffing der doodstraf zeide de heer DE BllAt W In mijn gemoed on uit mijn aard ben ik een Voorstander van de afsehaflii g der doodstraf Ik oi jelfs eer ne iid ün mijne stetn aan dit wtioütwerp te Bciienken maar ik heb bezwaren Ur is énne zaak die hij mij moet vaststaan voor dat ik mijne slem gevf aan ecu wels oniwerp als het onderhavige ik moet namelijk op oi dc gronden tte zekerheid liebbcn zooveel die mogelijk is dat de doodstraf in alle mogelijke gevallen als de hoogste straf kan worden gemist en dat de straf die men err voor in de plints wil stellen hetzelfde clfoct zal hebben als de bedreiging van do doodstraf die tpt dusverre altijd en in alle landen is beschouwd als de hoogste en zwaarste straf gecvenredigd aan de zwaarste misdrijven Welnu Mijnheer de President die overtuiging bestaat bij mij nog niet en ik zal de verdere debatten afwaohten inzonderheid I o geen de minister Van juslitic tot aanvulling van z jnc memorien van toftlichling en beantwoording en tot voortzetting van de discussien met den heei Ukkmskeiik gelijk in de memorie van beantwoording ten aanzien van diens noln is te kennen gegeven in het rjidden zal brengen om te zien of mijne overtuigiug daaromlreut meer kan gevestigd worden dan tot nog toe hel geval is Ik zal mij niet begeven in theoretische beschouwingen heizij wijsgeerige heizij theologische ten aanzien van het noodzakelijke of geoorloofde van doodstraf Laat ik dit zeggen dat naar mijn oordeel de maatsehiippij niet alleen het regt heeft om de doodstraf te bedreigen ran ir ook den pligt wanneer zij begrijpt dat de bescheriuing van het iudiviilu niet behoorlijk kan worden verkregen dan door de doodst raf Ik heb de memorie van toelichting en beantwoordiitg met aandacht herhaalde malen gelezen Ik heb öok en in vroeger lijd en vooral in den Inatsien t jd veel gelezeu over het onderwerp dat ons thans bezig houdl maar ik heb nergens ecu objectief bewijs gevonden dat de totale afseliaffing van de doodslrat in welke maatschappij ook en inzonderheid in de onze eene noodzakelijkheid is Ik gebruik hel woord modtahelijkheid omdat de cunsiderans van het wetsOBtwerp luidt Alzoo wij in overweging genomen fcebbél flat iiet noodsahlyk is de doodstraf af te tchiiffe Een waar woord ja dat moet het wezen indien men de doodstraf wil afsohalfen moet die affch lffing niet wenschelijk in het oog van soinmigon niet eene subjective overiuigiiig van dezen of genen maar eene objective waarheid wezenlijk eene noodzakelijkheid zijn Is die ufsehafiing eene uoodzakelijkheid men miujie doodstraf niet behoudin is de noodzakelijkheid niet bewezen men mag noch moei haar afscluifïeu Welnu waar is het bewijs In de memorien van toelichting en beantwoording in al wat ik gehoord en gelezeu neb dat zij eene noodzakelijkheid is Wat ik heb gevonden zijn subjective beschouwingeu tegenover subjective beschouwingen In de itiemorie vai toelichting vind ik ligt eene schoone bewijsvoering in h t belang der zaak waaraan ik alle buide breng maat wat ik niet heb gevonden it het bewijs dat de afschaffing moet geschieden het bewijs dat zy inderdaad zonder gevaar kan geschieden Tegenover iedere beschou ing tegeiiover ieder citaat in de slukken en de disouasien vooropgezet kan eene andere even plausible beschouwing een citaat van oven groote autoriteiten worden gesteld Ik zo u u tot in het oneindige kunnen bezighouden indien ik citaten van dien aard wilde geven Zoo is al hetgeen de beer Thonissbn heden ochtend door den geachten spreker uit Roermond aangehaald daaromtrent gezegd heeft wederlegd door den heer Pirmez een subjeotief oordeel van TiioNisSEN een subjectief oordeel van PiwiBz en zoo gaat het ook én met de overige autoriteiten èn met de beschouwingen die men ontwikkelt Het krachtigst argument en ik erken dat het krachtig ia voor de afschaffing is de feilbaarheid des regters het is mogelijk dat de regier een doodvonnis uitspreekt dniir waar hij op een verkeer len weg gebrngt te goeder trouw en volgens eed en pligt Voor waar aanneemt wat luct der daad niet waar is Maar let wel op dat de voorbeelden daarvan aangehaald meestal zijn uit Ilelgio eu Ji rankrijk en dat daar door de jury regt wordt gesproken sur moit i mi et ma conscieime zonder reden te geven van haar oordeel Maar bij 0113 waar do rcgter rekenschap van zijn gevoelen luuei geven on bepaaldelijk bij de wet voorgesehreven bewijsmiddelen moet kunnen aangeven tot bewijs der feiten waarop hij zijne overtuiging kan gronden waar hij een en ander moet moiiveren is dit gevaar zoo groot niet ja zoo niet onmogelyk ullhaiia lot dus ver eer zeldzaam Intusschen wil ik de feilbaarheid des regters met wegcijferen dwaling is on blijft mngelijk Maar zijn er geeiie andere middelen om aan die feilbaarheid te gemoet lo komen zonder daarom nog de doodslrat uit de ry der slralFeii te doen verdwijnen Ik meen dat die middelen bestaan zonder mij daarin nu Ie willen verdiepen Men heeft ook onderscheidene voorbeelden nangeh aUl va i ud waar de doodstraf is afgeschaft Men weet dut in onderscheidene vau die stalen ue doodsiraf ook weder is ingevoerd Dat er landen zijn waar de doodstraf is afgesohafl kan dat een argument zijn Wat ik in de memorien van toelichiiug en van beantwoording gezocht heb en dat zou ten argument zijn ia het bewijs dal de afschaffing der doodstraf geen verkeerde gevolgen heeft gehad Maar d aiirvau wordt ge wegen Feilen moeten wij heLiben in het leven getreden na ile afschaffing der doodstraf feiten die aantoonen ilai de afichafling geen verkeerde gevolgen heeft gehad Wat bcteckeut het dal in een of anderen kiemen staat de doodstraf is afgeschafl wanneer men niet weet welke gevolgen die afschaffing gehad heeft i Wat beteekenl het dat in 1K68 de afseliaffing heefl plaats gehad in Saksen en Zurich wanneer men niet weet welke gevolgen die afschaffiiug geliad heefl Men kau er niels anders uit idleiden dan dat de doodsiraf kan worden afgoschafl Maar dat behoeft men ons niet te zeggen wanneer men uit die afschaffing als voorbeeld gevolgen wil trekken il in nioi t men het ofl cct kennen dat de afschaffing elders gehad heeft Dan moet men dat ell ect kunnen uit langer tijdsverloop dan van een of twee jaren Ken ander argument Ijedurenile jaren is de doodstraf niet uitgevoerd ten gevolge van het gebruik maken van hel regt van graiie en loch zijii de zware misdrijven nici vermeerderd tk geef het in zekere mate lue maar zuiver is het argninent niet want indien de doodsiraf gedurende eeiiige jirrn niet is uiii evoerd dan was zij loch hedreiijd en niemand kou welen ui zij niet iii eeiiig geval toegepast zoa worden jV zou het langzamerhand zekerheid gaan wor leii waal uu begint inuu met de riispraken tut de duoilslraf den spol ie drijven als een gevolg van eene handelwijze die mij voorkomt minder met deu geest der grondwet met die onzer wetten met ge onde begiippeu en met deu eerbied voor reglerlijke uilspr ikeu ie slrooken Maar de memorie van toeliehling wel verre van argunicutea te leveren vaarnit men zou kunnen besluiten dat het nood akdijlc is om de dooilstr if af Ie schatfen geett argumenten voor het legendeel Ik bedoel de vermeerdering van de misdrijven nu ISiH waarop erfuV IS jI de doodsiraf was bedreigd Juist de twee inisilrijven waarop de doodstraf is afgeschaft kindermoord en brandstichting onder zek ire omstaniligl edeu zijn in aanzienlijke mate ua dien tijd vermeerderd ieloof nu niet dat ik de vermeerdering van die misdrijven geheel op rekening wil stellen van de afseliaffing van de iluodstraf Maar men moet toch niet zeggen dat die vermeerdering uitsluitend aan andere omstandigheden geweten moet moet worden Andere omslandighedeu knnneu haar ell ect gehad hebbeu maar men kan nimmer beweren dat zij mut het gevolg zijn van de afsehaffiiig van de doodstraf en alzoo de kracht van dit feil verminderen Wat is uu het gevolg van hetgeen ik heb vooropgesteld at ik in omni casu vóór hel behoud van de doodstraf ben Neen het resultaat is dat ik voor het oogenblik nog geen zekerheid heb en kan hebben En ik durf zeggen dat niemand de zekerheid kan hebben dal de alschaHing niet die gevolgen zal hebben die wij na de afschaffing op de beide bedoelde gevallen hebben kunnen waarnemen dat namelijk somraioe misdrijven en juist degeen die het moest plaats hebben vermeerderen zullen In die onzekerheid en die onzekerheid kan misschien opgeheven worden wanneer ik den minister van justitie zal gehoord hebben is niemand geregtigd een wapen uit de hand te werpen dat bet leven en de eigendommen der ingezetenen beschermt Of dat wapen veelvuldig of weinig wordt toegepast doet niets ter zake zoolang die onzekerheid bestaat mogen wij het wapen uiet uit de hand geven Ik ben allijd een voorstander geweest van eene aanzienlijke vermindering van de gevallen waarin do doodstraf in het strafwetboek bedreigd wordt Ik zou het een verstandigen stap noemen indien men de doodstraf afschafte voor een aanzienlijk aantal misdrijven waarUgeu die nu veel te uwistig is bedreigd maar dat men ze behield voor enkele zeer zware waarvan suminigo helaas niel zeldzame misdrijven en dat men ten einde Ic gemoet te komen aan lii l bezwaar van de ondeelbaarheid der doodstraf dan nog voor die gevallen aan den regier de gelegenheid gaf verzachlendo omstandigheden toe te passen Dan gaf men het wapen niet uit de hand Dan zou een stap gedaan zijn tot eeuo wekomsiige afsehaffing der doodstraf die ik ook evenzeer als zij die voor dit weta ontwerp gesproken hebben wcuseh eenmaal uit do rij onzer straffen te zien verwijderen Ik wil reeds uu zeggen dat ik aan het oordeel dor kamer eenige nmendementeu zal onderwerpen iu den geest waarin ik zoo even sprak in den geest dat de doodstraf voor enkele feilen behouden blijft met bevoejidheid tot het aannemen van v rzac u le unisiandighcdeii Die nmendementeu zal ik reeds nu op het bureau van den voorzitter nederleggen D iarbij behoud ik mij natuurlijk voor al worden die amendementen verworpen en ik word door deu rainistir overtuigd dat er hoegenaamd geen gevaar bestaat in do afschaffing zoodat ik met vrijinoed ghcid tot de conclusie kan komen die men ons voorstelt het is nood akelijk dal de dtxMhtraf wordt afgeschaft dan ook nog roor ilil welsiiiiiwerp Ie steramen Ik vrees echter dat lil laatste niel hel geval zal zijn Na al hetgeen WIJ vernoineii hebben wee ik niel hoe men op objective groiiilen eene overtuiging zon kunnen vestigen waarnil noodwendig volgt de noodzakelijkheid om de fi straf uit de rij on er strall eu Ie doen verdwenen Ik vind hel daarom nuttig ten einde van de gezindheid der kanier zon kunnen blijken nan de vergadering reeds nu de araendementen mede ic deelen die ik zal vocirslellcn waarvan het eerste art 1 der wet betreft zoodat daarbij al dadelijk het beginsel zal kunnen worden itgemaakt De door hem voorgestelde amendementen waren I rt 1 te lezen als volgt fVie doodstraf wordt afgeschaft in alle gevallen waarin zij duor c e burgerlijke strafwet wordt bedreigd behalve in die bedoeld iu de artt 86 87 291 ü Ji en iül van het Strafwetboek II liet tweede en het derde lid van art 3 telezen door tuehihuisstraf van twintig tot veertig jareu voor de misdaad voorzien bij art 303 van het Strafwelboek voor manslag voorafgegaan vergezeld of gevolgd dojr eenige andere misdaad of eeu wanbedrijf en voor kindermoord anders dan in de gcviülen omschreven in art 13 n 3 en 4 det wet au i J Juuij 18Ö4 Stiil n 102 door tuehihuisstraf van vijf tot vijf en twintig jaren voor de misdaden voorzien bij de arit 76 77 79 80 SJl 82 83 91 g t 9r 96 97 125 31 344 365 en 81 van het Strafwetboek en voor brandstichting anders dan in het geval omschreven bij art 13 11 5 der wet van 29 Junij 18 i4 mi 11 102 III Art 4 ie lezen als volgt Wanneer in de gevallen van de artt 1 3 en 6 de beschuldigde hot zij uit hoofde zijner jonge jaren betzij wegens dwang bevel billijke vrees verleiding bekrompenheid van verstand de geringheid of hel vrijwillig herstel des nadeels door de misdaad toegebriigt of andere verzachtende onjstandighoden een aanmerkelijke vermindering van straf raogt verdienen kan de doodstraf vervangea worden door tuehihuisstraf van twintij tot veertig jaren de tuckthuiastraf van twintig tot veertig jaren door gelijke stra van minstens vijfjaren en de luchthuisslraf van vijf tot vijf en twintig jaren door correctionele gevangenisstraf van drie jaren minstens IV Art 6 te lezen als volgt f De poging tot misdaden waartegen de doodstraf is bedreigd wordt gestraft met tuohthuisstraf vau twiuiig lot veertig jareu tot die waartegen in art 3 tuehlhuissiraf van twintig tot veertig jaren is bedreigd met gelijke straf van tien tot vijf en twintig jaren en tot die waartegen in art 3 tuchthuisstraf van vijf tot vijf en twintig jaren is bedreigd met gelijke straf van vijf tot vijftien jaren V Deu considerans van het wets o werp te lezen Alzüo wij in overweging genomen heLoen dat het wensehelijk is de doodstraf iu vele gevallen waarin zij nog is bedreigd af te schaffen en door andere straffen te vervangen POLITIE Gevonden en aan hel bureau van Politie gebracht een geruite zijden halsdoek Regthebbende kan dis aan gemeld bureau terug bekomen Laatste Berichten Parijs 1 Juni Het officieel orgaan bevat een deereet waarbij de prefecten van Algerie worden ontheven van liiiiiiie ondergesehiktheid nau de genoralcn die iu de provinciën bevel voeren De pro feclen zullen voortaan alleen van den keizer af lian