Goudsche Courant, zondag 5 juni 1870

SUF 1870 Zondag 5 Juni N OOS GOUDSCHE COURANT Nieuws cd Advei lcntieblad voor Gouda en öraslrekeis De inzending van advertentien kan geschieden tot éön uur des namiddags op den dag der uitgave in hot Station van a te GOUDA poneert 70 dos avonds ten Dr de I i ühutterij Gouda Vüllia Mng JDA V V liRÜAGEN en het cideti retourbiljetten ldig tot en met den vertrek van Gouda 2 uur in plaats vau 8 JUNI sm 21 3 uur Insten naar gewoonte De DIRECTIE opol tc huur rn ruim WINKELi f eerder op een der Te bevragen met tcr B bij den Boek iliier NDElT lil LKDEBOEa UiDAM Bouwe wgk C n 34 FDA Scholen I CHOOLCOMMISSIE i ineene kennisse dat JUNIJ 1870 inbiiouden voor de Kinfordt verlangd aan de eiisohool de HoUandlongens en die voor voor minvennogenden n Bewaarschool bete Scholen verbonden lauts hebben op boven i dags te vgf uren in 1 fjufvrouwenschool en Il isjes en jongens zal ItMuimte in die Scholen lel oor de belanghebbende fti lijk of mondeling de inner kinderen wordt ld ie hunne Kinderen of ien opgenomen aan de ordt verlangd eene ver Heeren Wijkmeesters k ermogendheid verkee kune Kinderen aan de toegelaten te zien v or jn belang de bevijzen lil bedeeliug ontvimgen ïaatsing aan gr jne be le openbbre Scholen opiinne komst tei Schole i wfls van wel afgeloo Itiine kinderziekte ï i den indachtig gemaakt geene kinderen op de ordun toegelaten vóór r vti School mmissie P Jttchner Sfcri tarin De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VEIJDAG In de Statl geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 BRAND te BODEGRAVEN De ondergeteekenden verklaren zich bereid tot het ontvangen der giften die onze lezers willen afzonderen voor de ongelukkigen die door den brand te Bodegraven van alles beroofd zijn De giften zullen aan den Burgemeester van die gemeente worden ter hand gesteld terwijl van het door ons ontvangene in deze Courant kennis zal worden gegeven D VAN HINLOÜPEN LABBEIITON Mr J PORTUIJN DROOGLEEVER Kennisgeiring De BURGEMEESTER on Gouda brengt bij deze ter kennis van de beliingliebbenden dnt door den Heer Provincialen Inspecteur der directe belastingen te Rotterdam op den 24 31 Mei jl zijn executoir verklaard Een kohier der personele belasting en een koliier van het patentregt dienst 1S69 7Ü Dat voormelde Kohieren ter invordering ijn gesteld in hnnden van den Heer Ontvanger dut ieder daarop voorkomende verpligt is zijnen aanslag op den bij de Wet bepaalden voet te voldoen en dat heden ingaat de termijn van drie mnandeu binnen welke de reclames behonren te worden ingediend Gouda den 3 Junij 1870 De Burgemeester voornoemd De GRAVE W 1 B OP HET VERSLAG van den TOESTAND DER GEMEENTE Slot De weerbaarheids vereeniging Burgerplicht telt 56 begunstigers en 70 werkende leden Wat zullen wy van die cijfers zeggei Van een algemeene deelneming getuigen z volstrekt niet in eene gemeente als de onze kondt zij minstens tienmaal grooter zijn Moeten wij die cjjfers als een bewijs beschouwen dat de weerbaarhpidsbewpging volstrekt niet nationaal is en ons volk in dit opzicht zijn tradition is getrouw gebleven Zijn zy een bew is van echt Nedorlandsche onverschillighoid omtrent de heiligste belangen omtrent de vrijlioid en onafhankelijkheid van ons dierbaar vaderland om woorden te gebruiken zooals die in vele oproepingen tot de deel name aan weerbaarheids vereenigingen voorkomen Of getuigen veel meer die cflfers van gezonden zin des volks dat afkeerig van geweld van geweld geen hulpe verwacht dat overtuigd van het nuttelooze en noodelooze van een kostbaar en uitputtend verdedigmgs itelsel zelfs let spelen met wapenen afkeurt en daardoor stilzwijgend protesteert tegen ontzettende oorlogsuitgaveu tegen conscriptie tegen den nienschonteerenden oorlog Is dit laa ste de oorzaak van de geringe deelneming w j zouden dit toejuichen en daarin een voorbode zieu van een betere toekomst van een toekomst waarin het gezond verstand hooger geschat wordt daa het ruw geweld Het getal schoolgaimde kinderen is toegenomen Op de lagere scholen ontvingen ongeveer IGOO kinderen onderwijs 1200 op de openbare 400 op de bijzondere 10 der be i olkingontving dus onderwijs in de zoogenaamde schooljaren kwamen ten minste als schoolgaand op de snhoollijsten voor en dit getal moge nu nog voor veel verbetering vatbaar zijn het geeft geeu reden tot ems tig beklag Geheel van onderwijs ontbloot zullen er niet velen zjju te weinig onderwijs door te kort en ongeregeld schoolbezoek zal vooral door deafdealingvanhetschoolverbond hier ter stede moeten bestreden worden en zouden we dien toestand niet in de meeste gemeenten van ons land terugvinden Met belangstelling worden zeker door velen de pogingen om daerin verbetering te brengen te gemoet gezien Zal de afdeehng slagen Wij willen niet vooruitloopen maar moeten toch op het betreurenswaardige im wijzen van de geringe belangstelling door de leden in de laatst gehouden vergadering getoond Een groot aantal leden is zeker uitmuntend als die niet slechts in naam maar inderdaad leden des verbond i willen z jn Niet slechts de toetreding en de betaling der geringe contributie is voldoende er wordt meer van de leden gevraagd Toetreding tot het verbond sluit in dat men de verplichting op zich neemt persoonlijk en in eigen kring te zullen medewerken oin de bedoelingen van het verbond te helpen bereiken art 2 30 leden die met ijver aandevrijivillig zicli genomou verplichting voldoen zullen meer ten goede uitwerken dun iOO le ADVERTENTIEN woirden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GEOOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlpe Nommers VIJP CENTEN den waarvan de overgroote meerderheid het betalen der contributie voldoende acht omdat de weinige leden die met jjver voor de zaak bezield zjju door de flauwheid en onverschilligheid ttr groote meerderheid gemakkelijk worden medegesleept De avondscholen bloeien zegt het verslag Een kleine bedenking daartegen In het laatste kwartaal werd de avondcursus op de tusschenschool door 35 jongens en 39 meisjes bezocht Hoewel men nu op eenigo verbetering kan wyzen in het eerste kwartaal toch waren die cyfers 24 en 23 zijn zij toch verre van voldoende Al te spoedig is het geleerde in de schooljaren vervlogen als de gelegenheid om het te horhalen veronachtzaamd wordt daardoor wordt hoofdzakelijk het treurig verschynsel veroorzaakt waarop de commissie van toezicht voor de openbare burgeravondschool in haar verslag wijst dat nog zoovelen afgewezen moesten worden die ruim den leeftjjd bereikt hadden om aan het onderwijs deel te nemen Hopen wij dus dat in een volgend verslag terecht kan gezegd worden dat de avondscholen bloeien en de cijfers niet met die verklaringen in strijd zijn In den toestand van het armwezen kwam weinig verandering en de verandering zal waarschijnlijk ook niet van aanbelang zyn door de wijziging der armwet Uitgeschoten werd ruim ƒ 3900 de terugbetaUng der elders voor de gemeente gedane uitschotten beliep f 3400 de verandering kan dus niet groot zjjn als ten minste op den ouden weg met bedeelen wordt voortgegaan Bedeelen is een oude gewoonte het is gemakkelijk voor de armverzorgers maar of het juist de beste wijze is om in de behoefte der armen te voorzien is een andere vraag Op velerlei wyzen kan men helpen zonder dat daartoe geld noodig is Men mag van een armverzorger iets moer iets anders eischen dan het rechtvaardig uitdeeleu en het zuinig beheorender gelden door de burgerij opgebracht en door den gemeenteraad voor de verzorging der behoeftigcn bestemd Op hem rusten ook andere verplichtingen wier getrouwe vervulling het cjjfer der bedeeling zuu verminderen en heilzaam werken op den toestand der bedeelden lluihbezook hei uiloeleuen van een soort vaa l n BiiiiKuimi