Goudsche Courant, zondag 5 juni 1870

TJ W I pidjonait liil bivoiil i ii iu m li Ii KIim I lid jiiKcn 11 11 wil VI I iliMuiii 11 l l UI oovdi mill II ilii I tin M 1 J I IJ 1111111 vdidiKii ti il 01 iiioiilc toili IS i li dl eiii i vi i iiiii luii raim ilmiiil i i ii i ii li c nii Ki u mui du II irgi ili Kii 1 d diii ill l iiiuemi ov I t diior dl I pi lil iri lii ld i I14I11 1 I BttTdirm s iiiuiujf il u ili 11 ook Ii liiiti 1 dit Il stuit te ul lurlt iiin 111 11 111 lict gtbii dei ktrk en wiid n i uiuii de vroefi rt lu 11 t li ijipij ti 1 i wi hm lii u bi KI i 11 ij idi lig 0 ir dl kni 1 1111 oi 1 d p iiuatM lmp di V gebied tt dm 1 is iim ii or1 111 bcbiiiirt btpxdd tot d iiii ping ili 1 ki rk moge oen gevolg der gc o iJ 1 iirmwit ipi dat do klik di iiigvooid bi li idti mup uli nune 1 11 d v mg g 1 11 bd i t iig IkIiIi hgbLid idleen moet ni di b liodli v mdeuMi lEnideii n iliiurgi noot vooi un Di kcik ia mt h v ir a rd geiotptii lot de vir orgiii der beboeftigin dl stuts 01 is 1111 luod iktlijk kwaad d it oo poedig mogelijk moet ophouden Eon verbli dcnd beiieht 111 b t veislag vai de kamer van koopbandtl is 1 t vol endi Ibt getiil spinuer 5 is ifgeiiomen omdat di kinderen diQ als draaiers werk aam ijn en onder welke g en spinner zijn werk verriditen kan moeilijk zipi to krijgen Tabnek arbeid der kinden n is een hoogst lüoeilijke qujjstie De fabrik uit klaagt dat hij niet kan blijven concurreueii als hrj geen gebruik maakt vin den goedkoopcn arbeid der kinderen Voor 1 i 1 0 per iviek beschikt hg over de krachten van het kind moest hg een grooteren voor dat werk nemen licht werden de kosten verdubbeld wel woidt htt kind opgeojïerd wel mist het alle onderwijs wel leert het reeds vroeg alle ellenden des levens kennen de fabrikant houdt dn hulj noodig en de ouders offeren hun kind op dikwijls omdat hun eigen verdiensten niet oldoeude zgn om in do behoeften vaii hun liuisge m te vooi icn Een spinner verdient 6 een pijpmaker van f 50 tot 7 bg zulke loonen moet op de kleintjes gelet worden en de verdiensten der kinderen zgn een welkome tegemoetkoming m de kosten van het gozm Verblgdend is h t versclujnsel dat ouders schgnen m b zien dat zij hun kinderen niet mogen opofferen Het getal draaiers is afgenomen Moge het vojgende verslag ook van andere beroepen kunnen berichten dat de arbeid der kinderen vermindert Hi t is zeker de eenvoudigste en zekerste oplossing der quaeshe omtrent den fabnek arbeid van kinderen Kunnen de fabrikanten geen kinderen meer krggen ZIJ 7ullen van 7elf genoodzaakt 7ijn tot andere maatregelen hun toevlucht tt iw men en de machine zal m de mei stc gevallen den arbeid van kinderen vervangen ENGELAND De ond r secretin vnii stmt heeft iii het lagerhuis medegededd dut volgens de liiitstc bij hot depnrtemeiit vnn kolomen oiilv ingen dcpeclie iiau de grcn en vnn Canmla volkoiniii rust hterstlite dat hi militie reeds niiir hiiis w is tciupjsckcord cii dit het verlies d r feiiiiiis 111 hu lelitel es mm mii doodcii en Iwiiitiji nnn jie ouden bidroep l t polilii lioudt fli ii toe ieht op de siliccp vniirl op dl lliiimi ilsmedt op hit useinil vnn Wool ieh omil it men een iiiiiislng iltr fiiii ins vreest Pc beun mondu uit het Wiat lUid hcift htt tcjrciiwoniilig lliibli i l I iliij i n mill lil athip Miliiiii 11 thuliim iif iloo iiii iiiilit htt WIS ge doopt door de d lilti uiii den I nrkschen gi iit tt louden IlU stliip ra tt j 2iü ton en huft niithinis lan boor 1 vin 1 D piirdenkr ichl 11 1 is üS voel Inng 5 voil irttd en 21 vott iliip Üiii tnd werklulin zijn ulert 1 Augustus II bt ig gtutist om lie zoover te voitooitii dut htt kon illooptu Da S a lil gettiipend lorden met 12 rins ithlige en eciii c kitiui knnoniicn De Tiiiiti ter ingenomen nat dt iin iust vim dit sthip lm beluivt dtr Liigi 1 tlit miiiine en meent dittiroot liriiluinit er stt ds n lar moet blijven trithliii ijiit niiiine oo volui iikt mogtlijk te doen ijn nieiit genstninde di btkwiiimsti olEtiertii niet geen mo gelijkheid kunutn nignn wtik kinkttr etn mo dim etgtvecht lou kunnen opltvinn f R A N K K IJ K In het pilnis du T u embourg litnkt men der regetriiig shg te leveren tin 11 inzitn vnn htt ontwerp betredende de dotitie der nieuw te benoemen stnitortii au het hoofd dtr oppositie stam de heiren Bonje m de Sirtigcs en de Buten vil Door dit ontvverp tggen die heeren wordt de waardigheid van den senaU gekrenkt Dat onder iulke omstnn dighedeu aan gten siiucnnerking tussthen de beide kimers gedicht kin orden spreekt van elf Mi ir het ministerie zil vin de zaak etr ztker geen kt binetsquaestie maken te minder omdat na ir uit eene goede bron vernomen wordt verstheidene minis ters tegen dtn raiatregel ijn In de kiraer is de groote meerderheid voorhet ontwerp dtr lUgeering aangaande de btnoemmgdtr muires Donderdag ou de tommiasie btuoemdworden om er veislng over uit te brengen in dedistussle zal eer zeker spoedig aan de or Ie wordengesteld De commissie vjor het budget stelt op nlvm posten op het depirlim nt vin ooilü bt iiiiii gngen loor Üe Aliiitsth ilk Cmrobert geniil j iirIjks J7U U U fr ongerekend iju ingekomen alsgrootkruis v in htt legioen van eer de toelage voorde füurige ijner pairikn en Dt commissie heeftvüorgtsleld de 1 0 000 frs met 70 000 te vermin deren en het inkomen van den Maarathalk Ba ainevan 100 000 fis te brengen op 72 000 Dt Mmuteur egt gemnchtigd te ijn te melden dat dt noti van het Joh ai Olfiud betiellende hetverbod am de dagbladen om parliouliere verslagen V UI dt ittiug der Kamera openbnr te maken enkel geritht is tot hen die particuliere verslagenmedcditlen zouder de oCBcieele dairaan toe te voegen Het isi igeenen deele de bedoeling der Kegeerm het stelsel dat in bloei was onder het Ministerie Kouher weer in te voeren loeu werdeubladen die pnitituliere verslagen te gelijk met deoBioieele optnbaar maakten vervolgd Volgens een gerucht is de regeering methet oog oowel op de oppositie uelke het ontwerpbetrelltnde de jaarlijksohe vergoeding aan de nieuwte benoemen senatoren in de afdeclingen der kamerheeft ondervonden als op de verbillering welke hetontwerp bij de seAlDren heeft te eeg gebracht met ongeneigd de voordracht m te trekken De minister van jusUtie heeft Woensdag hetwetsontwerp op de drukpers bij den senaat ingediend tegelijk met cauge inderc ontwerpen lu strijd metde pirlementaire gebruiken vin viocger toen deeerste kamer even als thans het wetgevend gezagmet de andere kamer deelde was geen dt er voorstellen erge eld van eene memorie vnn toelithtmgWaaraan is dit toe te schrijven Aan een onwillekeurig ver uim Hoe dit ij de senatoren warenover dt e hindtluij e alles behalve gesticht en hetschttldt weinig of het ministerie wairv in geen enkellul in deu senaat tegenwoordig w is on beleefdelijk uitgcnoodigd ijn gevioiden haar verzuim tehersiellen l mr tin slotte is men ovei deze ziakheeiigtst ijil niuht de heer Rouher dt senatoren daartoeh ld nnn maand De heer Jlouher is toch een welwilltiid man voordo ministers I Dt heer JUivicrIS voord ijn vriind Wtl gif hij hem in de zitling tin kleinen coup de pilti mui de presidentvan den siiiait nil ijiit vritndm met te veil spi ren lio r no u s nn li j dm seliijn van pnrlij digliti I op uil 1 idoii 111 lila dt sthijU moet veelal vtiin lm wordiii Dl hitr Liunicuv voor itter van hctcintrnic comiti dtr JUiam Imi lile Vmnrailli ti Parijs httft het volgend iihrijvin ontvangen SireM 80 Mei cigistereiiivond was do stad Botoaihan het tooiiitl vin iiii vneselijken lodenmooril itu afsobu ml ikt blaihtmg lol mi Idernuht hebben de wresdh lui teemde Isri littui vooi jcdnurd en gisteren moigeii viirlc de levolking op nu uw door allerlei gi wi I ld ulighi lm 1111 hiren blotddoist den vryen ttn il Dt loleii n hunne hnisgo innen werden op II strut 111 huiint oniugen overal waar zij itli VI i iholtii hilleu door ten la eid gepeupel iing villtn Tm mi ure dt mimildugs htbben til vm Isriflietischi fimili n zich door de vlucht 1 ri I m ille kmtm hoort meu den kreet sla d i si 1 doodt De wotde vau het gespuis 19 vusihiikkilijk Wij smttken u om hulp BELGIË Het protLS Alindel maikt nog steeds het onderwirp van iiUt gisprekken mt Den di na het veidi t 111 de Jury is de instructie door ecL auder migistnutt nelf hervat r zijn huiszoekingen ge ihiiii m dt burtelen van den liilirnatiunal ea de ij U k bij den heer 1 ejeune ndvocant van Langranil en bij den l rins van hiraay die naar men virztkerde een geheim dossier m i i bewaring Züa htbben Bovtndien hooft de rechter van liistruotie 7ijn intiek genomen in het hotel van den Ittternati al ttiar het getuigenverhoor wordt voortgezet De 1 uiitlsche en de Belgische justitie liggenmet clkinder overhoop en dat el naar aanleiding van het gebturde met den Intei national Dozeloth IS etn 1 ngtisehc mutschiippij die haar zetel in België had Nu heeft de Loudensohe kinselarijtot liquid itie gemachtigd terwijl de handelsrechtbank te Brussel den botdel failliet heeft verkhard Ookda rmt ullcn weer processen voortvloeien De aandeelhouders uiUcn thins met alleen de admiuistriteurs doch 7olfa de agenten van Langrnnd al venntwoordtlijko personen vervolgen t Laat zich dus voorzien dat onze rechtbanken met deze zaak en hiren nasleep nog jarea hing de handen vol zullen hebben Gelijk van zelf spreekt zijn de Katholieke bladen Is verplet De meesten hunner offeren Lingrnnd op ten einde de politieke grootheolcn te redden die met hem ouder ten deken lagen maat ook dit laatste valt il moeilijk genoeg Het behoeft gttn betoog dat de onthullingvan dit ongehooid schandaal zoo kort voor de aanstiande verkiezingen alle mogelijke kansen van deolericale partij vernietigd heeft fer 7 jfe crr DUITSCHLAND De onderwijzersvereenigu g te Berlijn heeft na uitvoerige bespreking van de hervorming welke bet godsdienst onderwijs in de volksstliool behoeft do volgende stellingen a ingcnumen 1 Het godsdienstonderwijs behoort op de volksschool gi h indhaafd te worden 3 Godsdienst onderwijs zonder bepaalde confessie is mogelijk en wenschelijk 3 De groudslig van het godsdienst onderwijs is uit den aard der zaak geschiedenis 4 Het onderwijs naar c n bepaalden catechismus behoort uitgesloten te blijven 5 Het aantal uren voor het godsdienst onderwas behoort verminderd en het geheugen werk beperkt te worden 6 De bijbel wordt uij het ondern ija niet gebruikt maar een leesboek is noodzakelijk dit de belingrijkste bijbelsche geschiedenissen en de meest passende stukken van dichterlijken en leerstelligen iird nit oud en nieuw Testament bevit 7 Ook het godsdienst ondernijs wordt met door geestelijken maar door paedagogen behartigd Men zat zich herinneren dat de wet die dertthtsverhouding der beambten van den Bond regelde op leu rijksdag driemaal terug erd gezondeis Thansziju de stukken openbaar genordon Bismarok wildat de hoogere beimbten ieder oogenbhk zondermeer of minder kunnen afgezet worden post entelegraafkantoordirecteura wil de graaf mede onderde beambten van den bond gerekend hebben gelijkhj dan ook dergelijke bep dingen gedurende hetjair der koninklijke diot ituur in de nieuwe Statenheeft ingevoerd Het il hem evenwel moeite kosten in Bruisstu dt e Vmtrik lansche toestanden teicchmittcren o cLSi c p r5 i iitf OOSTENRIJK Griaf l otocki heelt in eene vergadering die tot lait UI den nacht duurde de bei ladslagmgen met de Voleii tin tuide gcbncht Ltn l ool is nooit tl V ruim dit 13 wair mmr Icgeiiover zoovele conlosbiis IS het UTirlijk si hier onmooglijk o tevredea lJ l ll 1 u wil IO 0 lu it 10 ÉiW Sijl f w i o l Ji iipHl iT W j NjU Le iT mm 1 wkjlUVll lwWlRSHilis ttii iiiliwiit Vi tl kV iifM toltaVijüiiliiiiiLijiaf j l¥ 41 Iiii f i f BiWl wwi fti ♦ fll W it MibT sk niu i ïtVt l ïï