Goudsche Courant, zondag 5 juni 1870

n m miutf ii i ül to blijven Van hnn l ant hebben zij beloofd deu rijksraad ic uilen bijeenroepen Al oo hebben de l olcn dit verkregen Hot kabinet heeft er in loegostemd jallicië ecu miiislene te geven autunoinie in jchoolanngelegeuheden Ie verlcenen eeiic zekere som uit de staatsinkomsten disponibel Ie stellen voor de noodigale bchoefleu dis lands en eindelijk de besluiten va i den l imidaj te sanclioneeren voor zoover e werkelijk tut de bi voegdhciil daarvan behoorden en van fouten lil den vorm vrij waren Potoeki zal daarenboven de eisohcn der Polen Behalve m Neilcr Oostenrijk zijn thans ook in Moravu Silezie en hlierniarken verkiezingen uitgebchreven In hel laatst van Juni zulleu zij plaatshebben in Silezié in de eerste dagen van Juli Overal vormen zich comitüa om de verkiezingenToor te bereiden De Keiw Freie Fresse het orgaan der Duitsche partij troost zich reeJs than dat de kansen m de bovengenoemde provinciën voor de partij uiet ongunstig staan liet programma dat iu do vergadering der partij van den i i Slci is opgesteld zal in de meeste Duilsohe provinciën als basis van het op te stellen verkiezingsprogramma worden gebruikt In NederOosteurijk roert de clcricale partij op het platte land zich ontzettend terwijl in Wiener Neustadt en zijne omgeving de sociaal democraten eene schrikkel ke agitatie onderhouden Mag men een Weener bri f v iu de Vng T loyd gelooveu dan hebben de Czechen weder met nraafPolocki over de ontbinding van den Bohceni elieu landdag onderhandeld Die onderhandelingen h bhen echter tot geen resultaat gevoerd daar graaf Polockials voorwaarde stelde de vaste toezegging dat deCzechen afgevaardigden naar den rijksraad zouden zenden terwijl de Czechisohe gevolmachtigde dilafhankelijk maakte van de erkenning voor Bohemenals zelfslandigBU slaat Graaf Polocki verklaarde dit viior ouniügelijk de regeering was vast besloten Rleciits op atreng constitutioneelei weg tot de verzoening te geraiïeu SPANJE De aanhanger van Ejpartero hebben een manifest publiek gemaakt waarin zij aandringen op da verkiezing van lispartero tot koning en het regentschap bestrijden Vermoedelyk zal niettegenstaande hevigen tegenstand het regentschap worden gehandhaafd ITALIË De Op miane beschuldigt den Zwitserschen bondsraad dat hij geen voldoend toezicht heeft doen houden op de Italiannaohe uitgewekenen en voegt er bij dat eene herhaling van dergelgke feiten aanleiding zou kunnen geven tot het trekken van een militaw kordon aan de grenzen dat tevens zou dienen tot het beteugelen der smukkelarij De kamer bemoeit zich nog steeds levendig met de wetsontwerpen tot vermindering van de begrooting voor oorlog l e heer Toscanelli van derechterzijde bestreed de voorstellen zelfs die dercommissie Van vermindering van het leger wildehij volstrekt niet weten In de moderne maatschappijhad volgens hem het leger de voorname taak deminderheid te noodzaken nooit de wettelijke middelen te ovftrschrijden Het leger zou dus alleennoodig wezen als een soort van politie üe heer Corie van de linkerzijde bestreed zijn conservatieven ambtgenoot en bewees in eene uitvoerige en doorwrochte redevoering dat de slaande legers nochde macht noch de autoriteit van den staat vermeerderen Ook de heer Corrado kwam op tegende bewering van den heer Toscanelli Voor hem was het leger zcoals het thans is samengesteld het gewapende monnikendom Hg stelde voor eenecommi isie van 10 leden die niet tot de ambtenaarsklasse behooren te benoemen om een nieuw onderzoek in te tellen en den minister uit te noodigenin zoo kort mogelijken lijd eene nieuwe regelingvoor te dragen ten doel hebbende het slaande legeraf Ie srhaffeii Het lot van dat voorstel is nogniet bekend BINNENLAND Gouda Juni Tn de Soeieleit Ons Genoegen zal er op Maaiid ij Ki luiii een concert gegeven worden door het iMuziek korps der dieiistdoeuJe Sehullenj alhier waarvan de geheele opbreugat zal strekken ten voordecle van de Noodlijdeudeu door den Ünnd te Bodegraven IIU OtHciercn en do commissarissen der muziek hebben zich in commissie Vereenigd om de lijsten ter mleekening aan de ingezetenen ann Ie bieden Wij luhten alle aanprijzing van het bovenstaande plan overbodig en tnijtVlen niet of het zal bij allen groute sympathie vinden De hr L L M v Koetsveld van Ankereu is op zijn verzoek eervol ontslagen als directeur van het postkantoor alhier behoudens aan9pr uik op pensioen Naar het Vaderland meldt zou bij de tweedeaa iU af sl k we ui i il i ar de sehutterijwet niet lu behandeling te nemen AI 00 dreigt du onderwerp in het volgend jaar een vijfde onderzoek in de afleelingen enz Men schrijft ons uit Oouderak Den 28 dervori maand hadden de verkiezingen plaats voor heemraJen van de polders in deze gemeente Daarbij werden herkozen voor den polder KalleiidijksblokC Burger van der Dassen en voorden poldei Muldelblük en Veerslalblok uit de ingelanden van Middelblok 1 van den Heuvelen uilde iujielaudeu van Veerslalblok 11 Verdoold Men verneemt uit Draglen Door den pemeenleraad alhier werd onlangs eeu gevviebtig besluit genomen Drie personen lil leden van de hierbeslaande jongelingsvereenigiug hadden van denraad vrijheid verzucht om des Zondags gebiuik emogen maken van een schoolgebouiv staande inde bevolkte wijk de Noorder dwarsvaart genaamd met liet doel om daarin bijbelsch onderwijs te gsven Na advies van de plaatselijke sehoolcoinmissie te hebben ingenunuen heeft de raad in overeeustemuiing met dal advies het verzoek geweigerd en nel metalgemeenc stemmen iets wat Opmerkelijk is omdateen der raadsleden tot do afgescheiden gemeentebehoort De vouniaamsle grond die werd aangevoerd was dce dat thans nu men meer dan vroeger op scheiding van kerk en staat aandringt door een getnecntebesluur het zuiverst standpunt wordt ingenomen wanneer het ain de vereeniging die godsdienst onderwi s wil geven overlaat vonr een lokaalIe zorgen eu dus zoo weinig mogelijk gebruikmankt van de vrniveid welke bij art 2 i de laatstealinea van de schoolw t wonlt vergund Te Parijs waar nog geen norinaalschool voor onderwijzeressen bestond zal eerstdang eene dergelijke inrichting tut stand komen Ëene menigte personen die er naar treien het lot der vrouw te verbeteren hebben zich vereenigd en eeu kapitaal van lOUOOO francs in aotien bijeengebracht Een raad bestaande uil personen van allerlei richting op het gebied van wetenschap onderwijs en kunst zal als commissie vnn tuezicnt aan het hoofd der schoolslaan Laatste Berichten M drid 2 Jum De commissie der Cone heeft voorgesteld de slaven die ouder dan 60 jaar zijn geheel vrij te laten Volgens lijdingen uit Vallad did hebben aldaar door een fjOU tal werklieden ter zake van de plaatselijke accijnseii rustverstoringen plaats gehad Zeven personen zijn by die gelegenheid gewoud De orde is er thans hersteld Eeuige personen zijn gearresteerd Parijs 3 Juni De raadkamer van het hooge hof van justitie is gisteren bgecngekomen Tot dusver zijn alle aanklachten gehandhaafd Een definitief arrest zal waarschijnlijk zat iig a s gewezen worden Parijs 3 Juni In de zitting van het Wetgevend Lichaam heeft de heer Cochcry van het Ministerie eene verklaring geeischt omtrent de vrijheid van discussie in openbare vereenigingen bij de verkiezingen van algemeene Kaden De heer Chevandicr heeft hierop geantwoord dat het Gouverment Ue wei zal toepassen De wet heeft de vrijheid van vereeniging willen beperken tot den tyd der verkiezingen voor het Wetgevend Lichaam maar niet voor de verkiezingen van algemeene Baden De Eegcering heeft den diepslen eerbied voor de wet en zal haar ook doen eerbiedigen De heer üllivier verlangde dat de dag lot beraadslagen over die aanvraag zou worden uitgesteld De heer Oambelta gaf het gevoelen te kennen dat daarover in elk geval heden niet kon gediscussieerd worden maar verlangde eene beslissing dat hel debat morgen zou worden geopend De heer Ollivier beklaagde zich over deze volharding der oppositie maar was bereid aan het verlangen van den heer Gambclla toe te geven Gemengde Berichten Te UurtliiiXM lil U als pucht ƒ Uö per bunder hoolland btlci ia Ill iil ibiu 1J11 i i intlvHchu roüscm gi laiul Zij verlaten hun üiiaiiiikh i ir n kIm mul oiii vvw bi ttT tf zoukeii Hlivitr eyt tliit luj ikn ktucr murr hef heeft Jnn do viijheul LVriiua hi Jio üOH OOU fr ai om hit nccu zi ggeü to btvcrilercu hccfl vcüuf bcküim u um naur rniiikrijk terug te koincii Te Taiijs hecrsrht vrij hcvi Je kuuierziekte Ook te iimigiiiliin 18 CU dulle hoiul Mmr rkomeo i e KiigiUrlie maniH bezit tlmiis 47 ijwn i ciwntscrdo Melie nii yij umtiii j i tiuerilijk X t WhX Ion tlibi u inaehiiies nii y8 UU i iiiml MikriKbt en ijn iwui eml met 041 kauoniiLii MUI tJO tüt tijü ponders Het gruulstu acbip de Warnur luitt 3l i imouu i nmi hmr it kl in J 3 u Dïvüünutt l raiistln3 eoiistitulic Ollivier ia de 13de ii 17 1 ai Tl Kuii tniitiiiDpil ziju wtder ten vijftigtal hui eu verbraud Ia do Uisrueii s roiiiiLu l oIbiiir iu Amerika iiagcdrukt koit dullnr de Kngelsehe uitgauj ƒ 18 lil üiihiiigt t uleel in mi Klciu Aiic riehtcn de sprinkli innt fxiooti tiv oe tuigcii aan aii M 1111 lk i ikuopers te Duidreeht bleek bij ondtrxoek lilt Uelils t 11 nul te vetl watir lot bet wasBcheii bezigde lilt Hiig liinui lueiiieiit is beiliiobl voor oproengi bewe L iiifit ii dn 1 Viii iii Ie WodUsuIi ui iieeiiil voorzorgeu Te Linembur wordt inet ijTtr vooriyeg tu a u ua ont muiiteliii dtr btud In Kiigdaiid e Ouitsehluud gaan stcmmeu op voor eene l uifi iiii öpoorvNegliint f Burgerlijke Stand ïiuuukN 1 Jum Suphiu ouders G Aret tD A van ilcr iMrijit Adam ouikvs C H Vretsviijk cu G Wilschut 2 Uilhtlmma Johauua oudera J A Jaukuegt en E J lUapis nitn FN 31 Mei A Verblaauw 10 m 1 Juni A vmi der Üraaij ül m O leeubroek 3 j 8 J van Crcvcld 2 j 2 ui ADVERTENTIEN Ondertrouwd H STRAVER van Gouda en J M STRAVER ÜTKEtHT 3 Junjj 1870 Receptie te Gouda 6 Junlj Te Maria Nostra in Iloiigarijf is op den 30 Mei jl bevftllen van een Zoon Mevrouw L KALÜ8I Romehn t De Ondergeteekeuden betuigen bü deae hunner dank voor de bljjkeu van deelneming bij het uungaau van hun huvelyk ontvasgen H 1 VÜÜRDUIN J M VOORDUIN ScHAAï Schoonhoven 2 Jung 1870 V AnTvTssËR SYLVÏÜS en C p1 VISSER SYLVIUS ScHouTEN betuigen bg deze hunnen hartelijken dank voor de vele blflken van belangstelling bjj hun huwoljjk ondervonden Zjj nemen tevens de vrijheid bg het oprichten hunner BROODBAKKERIJ zich in de gunst van hunne geëerde Stadgenooten aan te bevelen 0 ening der Bakkerij DINSDAG 7 JUNI 1870 De ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ tegen brandschade gevestigd te Zutphen gewaarborgd door een Jrondkajiitaal van EEN HALF MILLIOEN on door EEN AANZIENLIJK RESERVEFONDS verzekert tegen Brandschade tot VASTE l remii u Gebouwen Inboedels Koopnians Goederen l nl riekcji Gereedschappen Vee en Ooijst Schepen enz Nadere iiiliclitinKen zijn to verkrijgen bijden iiiderj li i k ii li ioi in De Agent Juuij 1S70 H II VAN olWBRVR