Goudsche Courant, zondag 5 juni 1870

SÏ TJISTR JL T S CB ï V IsTH Ji C3 E ni 1 Koniifig der P ® van Ui iiJ M jfr X Plüfleverantner TAPIJTEN Smimasche Doomiksche Deventer Velvet New Brussels Villen dchotseho Wollen Aoehareii Cocos fk Munilla tapijtsn KARPETTEN FOTJERS en HAARDKLEEDEN m alle soórtsu Gaieu Spijkers Oiidcrliiuieu en alle benoo digdhaileu VMr het eggen vaii Tnpijten TAEELKLEEDEN Goblin Pluweelen Ripseii Lakenschc Cachemieren ea Daniast en taf elkleuden MATTEN Ceoutcbouc Stroo Cocos en Manilla matten VLOERZEli tiN in verschillende dessins jj H w tfve j in de onmiddelijke nabijheid van het Station van den Nederl Rhijn Spoorweg ta GOUDA T veede Concert op MAANDAG 6 JUNI 1870 des avonds ten GY3 nr dojor do Kapel der Afdeeling dd Schutterg Gouda 15 Cents enfree in ComumtU Te koop voor f 200 EEN FRAAUE PIANINO 7 Octaaf in goed geconserveerde mooije kast Te bevragen bjj den Uitgever dezer Courant Advocaat SNEL IS VEK HTJISD naar de Turfmarkt hoek Gouwe Gouda 3 Jrnij 1870 LEDEN der Socijtoit Ons Gi joegen die genegen z n om mede te w erken ter oprichting van oen SCHA K en DAM EZELfeCHAP en zich daartoe bij de ondergeteekenden willen aansluiten worden opger epen tot bijwoning eener Vergadering die den 0 dezer dos avonds ilen 7 uren in bovengenoeiiule Sociëteit zal gehouden worden C MESSEMAKER GouiM J P BLANK 4 Juni 1870 J J LIESKER van GOUDA maakt aan zijne Stadgenooten bekend dat hij mtt zijne BROEUERTJESKRAAM op Stoholjkenhdi 1 gopl uitsb eu verzoekt vriendelijk ieders gunst De eOMMJSSlfi der Timmerlieden verzoekt aan hare Meesters het verzoek in n 896 dd 2li Mei 11 van dit Blad in ernstige overweging to willen ne n en daaraan gunstig gevolg te verloene Indien de behoefte ons met drong zouden wij niemand lastig vallen doch 13 centen in hot uur is in een tijd als de tegenwoordige waarlijk volstrekt noodig en wij houdsn ons daarom geheel zeker dat onze Meest rs du billflkheid van het verzoek met ons zullen inzien Gouda Nauieiis do Couiiuissie 3 Juni 1870 J ui JON i TRAP EN GANGI OOPER Doorn ksche Tapestrij VilU a Wollen Enge ic eventer Suirnar n Kneharen loopcrs LINNEN OyERLOOPEUS iu veracliillendo kleuren AMERIKAANSCHE LEDER WASDOEKEN in alle kleuren voor het bekleeden van Rytuigen Stoelen Kanapés az ena MEUBELSTOFFEN Rips Damast Lasting Algériennes Zijde Oost Indische zijde Brocatel Cretonne Bazijn Velours d Utrecht Trijpen Cöteline Lampas Chiti Moirées Saaij Merinos enz PASSEMENTERIE voor gordünon en meubels 30Ct hetPakje Sm SSm CS ad 5 GEPATENTEERDE I VAN JOHANN HOFF HOrFS CENTRA AL DLPOTBloemm e3 bij de Stilateeg F 164 Amsterdam ïe Gouda bij T C v Vreumingen en de Wed A C Schouten te Woerdeu bij llEN a J v D Beiio 30 Cent het Pakje Bij den Boekhandelaar J H l t UNK t Rottfrdam gaat ter perse om umneu weinige dagen te versi hynen BRAND geduht van GERARD J SPOOR De opbrengst zal geheel ten voordeelo van de door brand verariuden te Bodeyravni c a warden aangewend Lijsten van inteekbj ing zullen inmiddels door alle Bo dihandelaren worden aangeboden of by hen ter teekemng liggen even als bij den Uitgever Openbare Verkooping op WOENSDAG 8 JUNIJ 1870 des voorm ten elf ure in het koffijhuis ï Bellevui inde St Anthoniestraat te Gouda van Zes HUIZEN en ERVEN waarvan drie in de Vrouweusteeg Wijk II n PJO 194 en l 5 en drie in het Agnietenklooster W k G n 108 109 en 110 te Gouda Breeder bij Metten omschreven en nadere information bij Notaris Mr KIST te Gouda Openbare Verkooping op WOENSDAG den 8 JUNIJ 1870 des vooriniddags ten 9 ure vóór en in het huis wgk K n 237 aan de Peperstraat te Gouda van ecnen IMBOEDEL waaronder een LINNENKAST een CHIFFONNIÈRE twee ijzeren LEDIKANTEN drie MANGELS en verdere MEUBELEN en HUISRAAD BEDDEN en BEDDEGOED een fraai iOüDEN HOROLÜGIE mei KETTING GEWERKT ZILVER enz Daa S te voren te zien Nederlanden WITTE MEUBELGORüLJNENvan TULE GUIPURE RANDNETELDOFK KANT enz Stores en Jalousien DEKENS Wollen Meubel Molton Piqué en Reisdekens Bohangselpapieron Baguette Randen Schooi ateenatukken m alle mogfl jkB dessins Springveei en PaardcuLaren e Kapokmatrassen Geheel compleete beddon Gordijnlinnen Watertwist Tentlinnen Alle soort on van witte en gekleurde franje Mahonie Bbbenhoateu Vergulde Ganituren voor meu belgordijnen Vergulde Stoeltjes Tabouretjes Kristallen deurplaten eu verder al wat tot ameublement behoort Zij die iets te vorderen hebben van of verschuldigd zijn aan LAMBEPTUS va ÜETH in leven koekbakkersk cM gewoond hebbende en den 28 Maart 1870 overleden te Gouda worden verzorht daarvan vóór den 1 Juh 1870 opgave of betaling te doen ten kantore van den Notaris W J FORTUIJN DROOGLEEVER te Gouda EM8EB Pastilles uit de zouten van de koning Wilhelmsbron helmsbronnen DE Ems weten aanbevolen tegen maag zaur oprispen slecht spijs verteering gebrekkige ademhalingen e graveel In voorraad iu yeplomheerdc doozen i dt gebruiksaanwijzing a TjO cents alleen onvervalscht te Gouda bjj J H BOERS te Rotterdam in alle Apotheken Dr AnMINlSTRATIE van de ROTSBKONNEN Ik ondergeteekende attesteer bij deze dat de chocolade fabriek van FRANZ STOLLWERCK en ZONEN a d Rijn voor dr zuiverheid van hare fabriekaten instaat en hare bewerking vrflwdlig onder de controle van de geneeskundige politie gesteld heeft dat de tot de bereiding vereisohte grondstoifen en bestanddeelen oowel als de gereed zijnde chocoladen worden geanalyseerd en daardoor jegens de Consumenten voor zuivere chocolade cacao en suiker wordt ingeotaan Ketjlen 1 September 1869 Dr HERM VOHL Bovengenoemde met regt aan te bevelen Chocoladen z n steeds verkrijgbaar gesteld bj J J VAN DEii Sanden Banket eu Koekbakker op de Groote Markt te Gouda GEGADIGDEN voor de Huizen en Grond op den Turfsingel alhier aanstaanden Dingsdag in de Paauw te vtilen gelieven d kadastrale afpaling van lu t vergroot terrein in km te bezi tigen Gouiln DruV van V BriiiVmaii w L 2 JriiM itM ha ïnïuuni 9 l ll ii lilui Ui iiilt tt B N