Goudsche Courant, woensdag 8 juni 1870

ip aH in i 1 at ésai BlittMnji afH P r 7 i li tegen Kn ook op dieu grond 7cp ik ii haf ilc doüdstnif iiiiM nl mimr behoud haar met met kwistige hiuid oi uir voor de zwaarste misdrijven en voeg er ver uchlende onistnndigliiden bij opdat de regter in de gelegenheid zij ccnc ligtere straf toe te passen wanneer de omstandigheden daiirheeu Toeren Ik 7 al in dit debat niet meer spreken wanneer ik er althans geen aanleiding meer toe heb hetgeen ik niet geloor want i crieus schijnt het debat bij vele lede de er vergadering hoe ernstig en gewigtig de keus ook zij niet te wezen Het amendement werd met 48 tegen iO stemmen verworpen Tegca hebhen gestemd de heeren van Pflden M UIllllKKir Flt Sh i l ni Hl Or V Ko KNBb ltC OLDIAliriblJlHTAMV HEUMSMillKllli V NavMKN V EhMNES V KnUkWIJh Sa 1 111 110 Knooi V Akkulvki n Da m oknei is Muens Bl lIbSK T OuI A1 1 LAS JONCKlll Ol T BiCIIDN VAN IJSSEUIONUE Hl MHAll DE EoO Al DPHrtEHEI T V Blom llrNfisr Gvljé v Ern Lkntinu Ruim V BeIJMV TIIOK KiNGMA TaKTS VN M EllONGKN BoMIlAClI IIU MaKCUIE van VoOllTllUÏShN Sl OET VAN UU Bkei e V Houten dk Lan ie Cue meiw KaLI K s J U OB van dek LlNDI N de Bklïn Kol S Idzerüa MiiuNDoi i E Srott M Van s Gilvvesanue DE lllI ÏEtt ZïLKEll VVïBENOA StIKI TJES TlIOUBECKR WeSTEUIIOII FoKKEU V ü M tESEN DE SoMBBEFP en de voorzitter Foor hebben gestemd de heeren V Goi ïstein JlEYDfiNa cK vvN Reenen IIvssei man Saaïm vns Vadeu van Nisi KN VAN Setenaeu üf Bkal w Bohbet Bots van Loon v Lïnden v Sandeni DBQ Smitz Keustens Pijm Hapfmans Begkam LUVBEN DB BiEBEUSTEIN VAN ZiNNICQ BeKGMAN Heemskerk Az Nieustiusz v d Hüciiï v Kuyk Hoefman v Wassenaeii v Catwïck de C asemBROOï v Sytestevn Veriieijen Insingeu en Kien Waarop de goudschc afgevaardigde natunrlijk zijne andere voorstellen in hetzelfde nr dezer Courant tnedegedeeld introk aatste Berichten Konstantlnopel fi Juni Üsieren namiddag ïs een verschrikkelijke brand te KniistiiutiiiopFl uitgebarsten Te tniddernacbt werd men di vlammen meester üe hotels der Engelsehe ambassade der Amcrikaansche en Portugeesehe consulaten een der groote schouwburgen het hotel van deu Armenischeu Titriareh verscheidene kerken en nioskeeèn en een duizendtal der rijkste hnizeu in de voorstad Pera lijn vernield Verscheidene personen zijn bij de ramp gedood en gewond Jelijk te denken is is het ferlies onberckenbiiar Bucharest r Juni Wfn beweert thans dat hel voorgevallene te Botschani nicis anders geweest is dan eene studentengrap waarbij eenige glasruiten gebroken zijn Het plaatselijk Israëlitisch comité zou het gouvernement dank betuigd heliben wegens de genomen maatregelen om elke tegen de Isfaiilieten gerichte beweging dadelijk te keer te gaan Nadere oflfleicele berichten ontbreken evenwel Madrid 6 Juni Er heeft eene maiiircslalie plaats gehad waarbij 50Ü0 vourslanders v iii Espartero zijn portret ronddroegen mei het opschrift De nationale wil zcgeviere Triomf voor demoorntisch recht en deugd De unionisten ijn van de partij van Alphonsns gescheiden en zullen den naam van Sepleinbristen aannemen Lissabon 5 Juni Saldaiih i wil de vergadering van constituerreiHlc eov es bijeenroepen en de sterkte der armee op 30 000 man brengen Genieiii2 Ie Hcriclitcn Te I iiJcn li aan tie inarlvt gcbnu lit ccnc Perunaubihe leeuing van uageiiocg 12 niilliücu püiultüi sterling De khcdive gaat rcnc vibife brcngr te Koiislnntiiiopel I e conamisfcic Jer Fraiische kamer ovci het vnorstcl vau Julca Siinon over de afsclinlliiig Aw üuudstraf eouchuleürt met 7 tegen 2 stcmnuu tot vtrwcrpuig van liet voorstiL lic Kir lii i u licbben ecu nieuwen opstand iinngevangen in Siberië De ab firrtry heeft een vierden brtcf het lieht doen zien lü Zweden het niHiibterie gewijzigd Dd Poi tugeeschü minister van bnin znkcn heeft ziju ontfllag genomen Te Florencü is beslag gelegd op 90 geweren en 4000 jmtroneu Kppartero heeft Kr i eonccüsie gevraagd tot hevnarbaanaaking vau deu Oudon Ybet van üoeaborgh tot Duetinchem De provinciale Frieöehc ouniiit al publiuk verkocht worden De proef uin te Leeuwarden duur Kortou ponipeu goed drinkwater Ie bckoinen is n i liikt Burgerlijke Stand OvFHi H kN i iunij N vau den Üevcr 1 j 4 11 Cmlier 1 j U lu ADVERTENTIEN Te Maria Nostra iii Honijarije is op don 30 Mei j bevalleu viui een Zoon Mevrouw L KALOSl Komkun Heden overleetl ons eliel d kind AltüLUS MARIA in den aanvalHgon leeftijd van ruim achttien maanden II M CARLIEB C M CAHLIER GoNNET ouHA 4 Jn 1870 Door bovengenoemde verbinding beveelt zich de ondergeteekende aan om op de mce st voldoende wgzo nit s Haf e te Gouda te kunnen leveren allo soorten van DEJEUNERS DINERS en SOUPERS en ook alle FIJNE SCHOTELS waarvan aangifte of information genomen kunnen worden bij Geb KAMPHUIZEN Banketbakkers te Gouda J C IDE a K EEIP Kok Heerestraat N 4 te HAG E De ASSURANTIE MAATSCHAPPIJ tegen brandschade gevestigd te Zutphcn gewaarborgd door een Groudkapitaal van EEN HALF MILLiOEN en door EEN AANZIENLIJK RESERVEFONDS verzekert tegen Brandschade tüt VASTE Premiën Gebouwen Inboedels Koopmans Goederen Fabrieken Gereedschappen Vee en Oogst Schepen enz Nadere inlichtingen zyn te veikr gen bij den ondergeteekende UouD v De Agent Junfl 1870 B H vax dk WEllVE Advocaat SNEL IS ER iaiTJISID naar de Turfmarkt hoek Gouwe GouD v 3 Junij 1870 Wordt gevraagd in een der Fabrieken alhier EENE JUFVROUW om toezicht te houden inlichtingen by don Uitrnver dezer Courant Piot PEIIGIIER D ALION HaarExtract Dit bovengenoemde Extract geheel berusteodf op de kennis der wetenschap en geregtvaardigd door le vele gunstig geslaagde proeven is een middel om de haren en het hoofd te versterken op nieuw voedsel te geven aan den haarbol waardoor de ziekelijke en verflensde baren zich weder krachtig vastzetten en tevens het hoofd verfrisohl en verhelderd het oude ü voorbijgegaan m alle is nieuw geworden het verouderde en nimmer voldoende stelsel om elk huarmiddcl met vet üf olie te vermengen is ten eencnniale onhoudbaar geworden en duizend en bij tienduizenden malen gebleken dat zulk een vetmeng el slechts alleen kan dienen om de haren te parfumeeren doch overigens de haren ruil en week maakt benevens het hoofd zacht en vatbaar voor ongemakken en krachteloosheid voor den groei van het haar Welnu alles overtuigt u dat gij Trof Pergrer d Alior s HaarKxtract moet geb uikcn hetwelk ii to cents per flacon verkrijgbaar is gesteld bij Mej de Wed BOSMAN Gouda T A i van DETII 1 II KKLLEll Mterdam F A BüUONlK Goudii Unik vnu V üniikiunii VI ets ONOVERTREFPELIJKE MALZ TOIlETTEf EN H O ü rj AD ZEEP 10 JOIIAN IIOFI S CENTRAAL DEPOT Bloomta bij de Slilstceg F 154 Amsterdam co Te louda bij J C v Vrf imincen en oe Wed A V Schouten te Woerden bij llENiii J v 1 Beiki 17V3 ets Wederverkoopers Rabat De zoo zeer met roem bekende THEEËN P W TROUSSELOT te Rotterdam Hofleverancier van H M de Koningin en van Z K H Prins H b n d ii i k zijn te bekomen zonder Prjjsverhooging voor Gmida bij J J VAN DEK SANDEN Banketbakker Markt Prijecourant gratis Kissinger Pastilles vei vaardigd uit de zouten van de RAKOCZY te Kissingen over welks heilrijke werkingen de geschriften van den Hofraiid Dr Bait ino den Ilofraad Dr Ehiiaudt en Dr Diaur handelen Bijzonder aanbevelenswaardig ti3gen traagheid der spijsverteerings organen gebrekkige ontlasting bleekzucht bloedsgebrek als ook tegen hiimorrhoïden neiging tot jicht en scrophuleushoid Prijs per flacon 50 ets Dépóts te Gouda by Apotheker J W BOERS te Rotterdam in allo Apotheken KON BEIER MINER WATER VERZENDING DenWeled ItelrXaPÖPP te WEENEN Zaanuam 29 JsQuur 1869 Ik verzoek UEd my ten spoedigste weder te zenden 100 fl Anatherin Mondwnter en 6 doosjes tandpocder Het debiet vooral van het AnnlherinMondnater neemt alhier door de steeds heilzame werking steeds toe en kan UEd melden ik van verachilleude zyden heb vernomen het de gunstigste resultaten heefi uitgewerkt legen verschillende mondongesteldheden ja zelf tegen hevige tandpijn waartegen andere middelen vergeefsch waren aangewend Myn voorraad byna verkocht zynde hoop ik UwEd de afzending zooveel mogelyk zult bespoedigen Met Hoogachting UEd DW dinaar H G vaii Aken Te verkrijgen te Gouda bij L Schenk winkelier op de Hoogstraat wijk A 123 j te Rotterdam by F E van Santen Kolff apoth en A Sühippereijn C blaanwe porceleinwinkel te s Hnge bij J L F C Snabiiié apoth te Leyden bij E Noordijk te Utrecht bij F Altena apoth te Amsterdam bij F van Windhiim C verkoöphuis te Oudewater bij T J van Vreumingen j te Schoonhoven bij A Wolff itollwerk sche Borst Bonbons Met premiën begiftigd op allotentoonstellin gen Eene y a menvoegiugvan suiker en zulke kruiden extracten wier weldadige werkingen op de ademhalings organen door de geneeskundige faculteit is vastgesteld Dépóts dezer Borst Bonbons zijn te Gouda bij den Apotheker J V UOERS te Haastrecht bij J K OOSTERLING to Oudewater bij F J VAN VREUMINGEN en te Sehoonlioven bij A WOLFF lU f i WMe Pitt yiBlai ffl mm Jt nrtsi kar s ë ml itljmllumWij k k p it Hmm lijijeil onmoaB kt s ie itó d W W 9 gtM u M OMW ib ijp 7li lif 4t kj attï Ualii Wji pa bi h mé é te ttfcia iib ai ts fe letffi w ilïii i J nJMil m Is j ft fflki te lart 1 mxi au tl E fa ItiFi ï ifèi Si w IIOON A i 4 V iniel llil ï