Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1870

1870 Vrijdag 10 Jnnl N 904 GOUDSCHE COURANT Nieuws en yverleiitieblad voor Gouda en Omslreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG lu de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prgs per drie maanden is 1 75 franco per post 2 AÜVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GROOTE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afeowlerlijke Noinmers VI JF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BRAND te BODEGRAVEN Ontvanji en bfl D v H Labbeïiton Uit de spnarpot van F J 1 Met het vorige ƒ 202 23 = Conciliante Politiek Concilianten en onverzoenl ken de eersten worden met welgevallen ontvangen de laatstea met mistrouwen bejegend onverzoenlük het woord klinkt hard is geheel in strijd met ue m deme begrippen Vernietiging der partgschappen onderlinge welwillendheid toegeven aan de zwakheden zijner tegenstanders om daardoor ten minste iets te verkrijgen omdat het betere zoo dikw is de vijand van het goede is het klinkt zacht en liefelijk en het is dui niet te verwonderen dat velen zich gaarne ouder de concilianten rangschikken al was het getal slechts uiterst gering die het vlaggetje der conciHante politiek in ons parlement hielden opgeheven Conciliant zijn de nationaal liberalen te Berlijn die op aandringen van den pruisischen pr mier op een genomen besluit terugkomen en de doodstraf weder in het wetboek doen opnemen conciliant zijn die mannen in het Fransche wetgevend lichaam die zich van de linkerz de feitelijk afscheiden om op het hellend vlak der conciliante politiek in de regeeringskringen te geraken conciliant zijn eindelijk die Nederlandsche volksvertegenwoordigers die zg het dan ook met weerzin en onder protest voor wetten stemmen die naar hun eigen oordeel op verkeerde beginselen berusten Alom conciliante politiek alom transigeeren met beginselen waut daarop komt helaas de conciliante polititk neer welke mooie woorden men ook moge gebruiken om dit te verbergen Conciliant tegen personen het kan bestaan het kan in 3onimi e gevallen goed zijn conciliant omtrent beginselen het kan nimmer goed zijn het wordt plooien en schikken waardoor men per slot van rekening niemand tevreden stelt en hen met walging vervult die nog prijs stellen op du consequente toepassing van oen beginsel Oiis ministerie kun meu in vele opzichten conciliant noemen De minister van financiën is conciliant bij uitnemendheid Met toejuiching is de afschaffing van het dagbladzegel door de liberale partij begroet om die vreugde eenigszins te matigen en de tegenstanders der afschafBug te believen komt de postwet die wel uniformport bepaalt maar voor de pers minder voordeelige bepalingen bevat Afschaffing van accijnsen en patentbelastingen ligt in de richting van dit ministerie maar om daartoe te komen moet een belasting op het inkomen vastgesteld worden Het woord alleen doet enkelen in den lande reeds b ven en vreezen voor socialistische en communistisohe begrippen en nu i de mimster conciKant genoeg om hun geeu ergernis te geven hjj dient verschillende wetjes in om te toonen dat men aan heo ministerie van financiën niet slaapt maar doortastende hervorming van ons belastingstelsel blijft uit Ook de andere ministers hebben bewijzen gegeven van hun conciliante begrippen Om nu niet te spreken van de ƒ 6800wet en van uc missie naar China viert de coucilianio politiek vooral haar triomf in de maatregelen door dit ministerie ten opzichte der koloniën voorgesteld De agrarische wet en de suikerwet zijn verbeteringen wij willen het aannemen omdat de toestand in ludio zoo fataal slecht is dat verandering allicht verbetering is maar de tegenstand aan die wetten vooral aan de laatste geboden de stemlijst bewijzen genoegzaam dat geen part met die wet vrede heeft en een hoogere politiek enkele leden van het parlement een goedkeurend votum heeft doen uitbrengen Men is conciliant geworden op het voorbeeld van den minister de schatkist werd toch door de suikerwet niet benadeeld de suikerfabriekanten worden geholpen alleen de toestand van den Javaan bl ft dezelfde en nu was het toch wat veel van concilianten te vergen dat zij om den wille van Javanen de positie van het zoo liberale ministerie met concilianten tint in de waagboliaal stelden Zoo is met afstemming van alle amendementen bepaald dat de cultuur nog tot 1890 zal in stand blijven dat over niet meer dun een vyi de V der velden van elke betrokken dessa zal beschikl worden dat den lande ven billijke cijns vcvzckerd wordt De conser conservatieven weten het is nog een groot verschil en ook de conciliante Uberalen hebben geen reden tot klagen ook voor hun beginselen z jn eenige gunstige bepalingen opgenomen die wanneer zjj geen doode letter blijven maar uitgevoerd worden eenige verbetering zullen aanbrengen Iedere partij heeft dus reden tot tevredenheid V transigeerende is de wet tot stand gekomen alleen de onverzoenljjken op koloniaal gebied zijn ontevreden Zij zijn overtuigd dat de Javaan verdrukt wordt dat alleen doortastende hervorming verbetering kan aanbrengen Zij hebben oen weerzin van het modderen en plooien en hebben dan ook consequent tegen de conciliante wet gestemd Zj atdden de toepassing van die beginselen die zg vo t de vare houden hooger dan het behoud van een ministerie hoe liberaal het moge afgeschilderd worden woorden zijn hun niet voldoende zjj wenscheu daden en zoo die daden uitblijven zoo het ministerie op den concilianten weg voortgaat om het allen naar den zin te maken dan zullen zij het voor eker krachtiger bestrijden dan dit ooit door de conservatieven gedaan is en ook in de pers zullen zij medestanders vinden die de toepassing hunner beginselen hooger stellen dan het behoud van welk ministerie ook Gaarne zullen zjj zich den naam van radicalen van onverzoenlyken getroosten overtuigd als zij zijn dat zij voor waarheid en recht strjjden dat de zegepraal hunner beginselen in de toekomst verzekerd is Zij weten dat zjj slechts tyd behoeven om de consequente toepassing hunner beginselen te zien Die overtuiging troost hen als zfl het plooien en schikken der conciliante halfheid krachtig moeten bestrjjden ook bg zoogenaamde geestverwanten die overtuiging geeft hun kracht om bij eei nederlaag niet te wanhopen maar manmoedig te volharden om op koloniaal zoowel als financieel gebied hun beginselen eindelijk te doen zegevieren BUITENLAND ENGELAND Dezer dagen is in druk versclicneii de zoogoniiiimde Alwn AcA eriic wet elke iiiiiiKeeft de rechien en ïcrpliohlingfii van vrceiDdcliiigi ii die icli iii Engeland bcviudcii Ü iiiriii komt oixler iiudercu de