Goudsche Courant, vrijdag 10 juni 1870

mmm il Hofleverancier van Z M den Koning der Nederlanden X Klffftflip 3in ZoeiiwicliP por licctol oude 10 T iif i Nieiiue piiiki I9 i 11 ƒ H Uit den 1 1 1 Ier SIM ƒ mHI RoKRc fi 11 7 25 jerst wmler S 33 iV f i üU i ƒ ll vcr korlc a + 75 Dilo InnRo 3 h 4 BotLweit per 2100 kilo vnu 245 n f 270 iiruiiie hoüiieii ƒ 11 tt U Witte 12 h f U 50 Ter veemarkt waa de annvecr gering en do hiimlcl Usteluus Daareutcgcu wu do aanvoer a iiiirienlijk van varkens en biggen en v in seli ipeii en liimiiirreu olsclioiriu dt h indel daarin niel levcniligei ds Kaas Aangevoerd 112 partijen prys ƒ 23 00 il 8 00 üoehoter l lö i ƒ 1 36 Wrilioter O Ofl 1 06 Burgerlijjie Staud GlbOUhifl 5 Juin Juhnuiits ouders A bchooiiderwcMiid en M Wurts Ilcmlricua Corntlis oudtrs N van Iteuwea en A van Wijineti 6 Nir lii Ts Ovmi KiLM 3 Juui K C vnu Gi ltl 19 ra 4 C P HenuKH 10 111 B S L vnu feteijnvoort 1 j 6 in N Verblauw 3 j N Naliijl 1 j O m 0 P Stre iaf 1 j 7 ni 7 i iïnel ü m C vmi Oije t m C tien Hlankiu wed S Dekkor 52 j J Verhoef 70 j Gfhüwü 8 Juui J van LeeuHcu cu J do Kouiug W den Edel en A H van der Klein ABVERTEMTIEM Kennisgeving BURGEMEESTER en WETHOUDERSvmi Gouda brengen ter kennis van de bclaujrhebbendeu dat de Bcheepvaart door de stad van den 13 tot en met den 18 Tuuij aanstaiiiide gesloten zal ziju ïuUende zij langs de Turl singelgracht kunnen geschieden Goi Di den 11 Mei 1870 Burgemeester en Wethouders voüi iioemd De Secretaris De Burgemeester DROOGLr i VKK lOnrilJN van UEKGt IJZEN IlOOKN Aan de Stearine Kaarsenfabriek verlangt men ESNE JUFVROUW niet beneden de 25 jaren om in eene der werkplaatsen toezicht te houden op het personeel € n den arbeid Men adressere zich op de fabriek bij den Diresteur Van ITERSON Wordt gevraagd in Gouda bij deftige lieden voor EEN EENJG HE R EOST INWONING en vrije ongemeu beleerde KAMER met ALCOVE of afzonderlijke Slaapplaats Adrqs met franco brieven onder letter A bij de Boekhandelaars J van BENTÜM ZOON te Goitda TAPIJTEN Smimasche Doorniksclip Deventer Velvet New Brussels Vilten Schotsche Wollen Koeharen Cocos Maiulla tapijten KARPETTEN FÜIJERS en IIAARDKLEEDïïN in alle soorten Garen Spijkers Onderliunen en alle benoodigdheden voor het leggen van Tapijten TAFËLKLEEDEN Goblin Fluweelen Ripseii Laken sche Cachemieren en Dïimaiston tafolkloeden MATTEN Caeutchouc Stroo Cocos cu Manilla matten VLOERZEILEN iu verschillende dessins Slotemaker C TE Gouda van RiiiistMinerale Wateren te bekomen bij J THIM Apoth te Gouda J RIJZEN uEii fflNERALE EN GENEESKRACHTIGE WATEREN PEK SYPHON H ESCH rachjnger water 0 15 Mineraal e vi gazense O I2Y2 Selters s 0 15 Soda 0 15 Püllna Bitterwater 0 30 Si dlitz 0 30 Seidschutz 0 30 AdelUeids quelle Heilbrunu 0 20 Carlsbad 0 40 Maguésienne 0 40 Mnguésienne Saturée 0 40 Dt l yrmont Stahlquelle 0 40 Spa Pouhon 0 30 vichy Grande grille 0 30 Verdor worden alle Medicinale watereu door on volgens do nieuwste analysen vervaardigil LIMONADE SIROPEN Sirop p Ilesoh p VjH P Vi l de Citron f 1 f 0 00 0 35 Framboises 1 40 0 80 0 45 2 Gro seillesEramboisées1 20 0 G5 0 35 Frambozen Azijn 1 0 50 Kruiden Essence 0 70 per fleschje Zoowol voor de Minerale als voor de Geneeskrachtige wateren kan men zieh abonneren Vocn het Mineraal water eau gazeuse a 2 50 de 25 tiessclieu Het water wordt in de stad gedurende den zomer dagelijks behalve op Zon of Feestdagen en in den inter vier malen per week franco aan huis bezorgd Alles a Contant bij de aflevering De ündergeteekenden verklaren kennis te dragen van het doel eener op te rigten Fabriek van Kunst Minerale wateren door den Heer L SLÜTEMAKER Pz ouder toezigt van den Hr C TH IM Apotheker te Gouda Zij achten zulk cone iurigting hier ter stede doelmatig en zijn bereid haar te ondersteunen Gouda Juuij 1869 G P BüCHNER Med Docler J C Th GANDVUURDER I ö yil H DB KANTER s j A LUIJTEN teekena A ROMEYN J J G RÜOSEBOOM TRAP EN GANGLOOPER Doorniksche Tapestrij ilten Wollen Engelsclie Deventer Smimasche en Koeharen loopers LINNEN OVERLOOPERS in verschillende kleuren AMERIKAANSCHB LEDER WASDOEKEN in alle kleuren voor het bekleeden van Rijtuigen Stoölou Kanapés enz enz MEUBELSTOFFEN Rips Damast Lasting Algériennes Zijde Oost indis he zijde Brocatel Cretonne Baziju Velours d Utrec ht Trijpen Cóteline Lampas hits Müirées Saaij Merinos enz I A S S E M E N T E R I E voor gordijnen enmeubels Ouudn Üiuk vnu Bnnkmuu Openbare Vorkooping op MAANDAG 13 JUNIJ 1870 des voorra ten elf ure in het locaal van de Sociëteit Ons Ge koen in de Boolekadeto Gouda van 1 een GEBOUW eü ERh dienende beneden als PAKHUIS en AARDAPPELENAF FAIRE seilert jann met gunstig gevolg uitgeoefend en boven als WONING in den langen Groenendaal wjjk I n 58 te Gotida 2 c H H cii liF dienende nU SLA ÏERSWINKEL aan de Nieuwe Haven wijk N n 107 te Gouda hebbende ook uitgang in den gemeenen Gang 3 een nieuw HUIS en ERF in do Boelekade wjjk R n 44 te Goitda met grond vóór ea achter en mede eigendom van den gemeenen Gang naar de Jan Verzwellen wetering 4 een VAARTUIG zijnde overdekt Jagt genaamd De Vrouw Klaziena groot 25 Tonnen met den INVENTARIS en liggende in de Gouwe tegenover den Groenendaal te Gouda Breeder bij de Biljetten en informatien bij de Notarissen FÜRTUIJN DROOGLBEVER of KIST te Gouda EPiLKPSIE vall Mi lezlekte Fr A QÜANTE IN Wauendokp Westpalen Uilvinder en Fahrieknnt van het eenige echte en wereldberoemde universeel Geneesmiddel tegen Epilepsie vallende ziekte epilopt krampen bezitter van verscheiden Medailles van verdienste Prospectus ook uitstekende Hollandsehe referenties en attesten bevattende gratis Brieven wederkeerig franco Bestellingen worden omgaande uitgevoerd Raderstoombüot d IJSSEL Van GOUDA Maandag en Dinsdag s morgens C uren de overige werkdagen s morg 7 uren Zo idag s morgens 6Y3 uur Van ROTTERDAM op gelijke dagen s nam 2 uren Zondag s avonds 5 uren Dagelijks lietourkaarten WITTE MEUBELGORDIJNENvan TULE GUIPÜRE RANDNETELDOEK KANT enz Stores en Jalousien DEKENS Wollen Meubel Molton Piqué en Reisdekens Behangselpapieren Baguette Randen Schoorsteenstukken in alle mogelijke dessins Springveoren Paardenharen en Kapokmatrassen Geheel conipleete bedden Gordijnlinnen Watertwist Tentlinnen Alle soorten van witte en gekleurde franje Mahonie Ebbenhouteu Vergulde Garnituren voor meubelgordijiien Vergulde Stoeltjes Tabouretjes Kristallen deurplaten en verder al wat tot ameublement behoort htdf 81lik PK 5 Uïl li l IfcktóttMtfMW ll e Dl mum wi y j iimMhiniliupiiijiiiiuiJï i iltliiii iHiiiiiimtai n ii i M m i r a kil ir i i if