Goudsche Courant, zondag 12 juni 1870

1870 Zondag 12 Juni N 905 GOUDSCHE COURANT en AdverleQÜeblad voor Gouda en Omstreken De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de Stad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prfls per drie maanden is ƒ ï 75 franco per post ƒ 2 ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels h 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderiyke Nommers VIJF CENTEN De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave BRANBjeJHlAVEN Ontvangen bij D v H Labberton Van N te O 10 de leerlingen der openb Burgerschool voor meisjes alhier 14 51 Ontvangen hy mr J Foutuyn Duoogleeveu Van J J 50 Een wissel groot 60 Vau H M N 2 Met het vorige 349 245 Na tionale Pttil itie AFKONDIGING De BUBGEMEESÏER van Gouda brengt ter algem ene kennis dat ingevolge art 138 der Wet op de Nationale Militie viin den 19 Augustus 1861 StaalBblad n 72 de Inspectie der Verlofgimgers voor de Gemeente Gouda is bepaald op Vrgdag den 24 Junij 1870 des morgeus ten 10 ure Dat daaraan behooren deel te nemen de Verlofgungers der Nationa e Militie van de ligtlngcn 1866 186 1868 en 1869 voor zoo ver ij vóór den 1 April 11 in het genot van onbepaald verlof lijn gesteld daarouder ook begrepen de ulkeii die tot eene andere Gemeente behooren doch thans in Jee Gemeente woonachtig zijn welke Verlofgangers op voorschreven dag en uur zich behooren te bevinden op de Stadstimmerwcrfaan de Turfmarkt alhier Worderde bun voorts medegedeeld a dat zij volgens art 140 der genoemde wet ter inspectie behooren te verschiji en in uniform gekleed en voorzien van de Kleeding en Uitrusting stukken hun bij het vertrek met verlof medegegeven van hunne Zakboekjes en t tn hunne Verlofpassen l dat zy volgens art l SO dier wet worden geacht onder de wapenen te zijn niet alleen gedurende den tijd dien het bedoeld onderzoek duurt maar in het algemeen wanneer zij in uniform zijn gekleed zoodat zg die ongfregeldbeden als anderzins plegen hg het gaan unar de plaats voor het onderzoek beppald gedurende het onderzoek en bij het naar huis kecren te dier zake tullen worden gestraft volgens het crimineel wetboek en het reglement van krggstucht voor het krijgsvolk hier te lande bij genoemd art 130 toepasselijk verklaard c dat hij die door iekle niet kan verschijneneen atlest van oen geneesheer of heelmeester door den burgemeester geviseerd moet overleggen CU d dat degene welke houder vergunning absent is volgens de wet met arrest zal worden gcblnift ÜOUUA 11 Junij lb7U De Burgemeester voornoemd Dh GllAVE VV 10 B De brief van den Heer Crenier De Heer J J Cbemek de bekende letterkimdige de schrjjver van Brnur Joapik Arme Satnuél en Anna Rooze heeft een openbaren brief geschreven aan Z Ex den minister van binnenlandsche zaken Die brief is het eerst verschenen in het Vaderland daaruit in andere bladen overgenomen en nu laatstelyk ook afzonderlijk verkrijgbaar gesteld Nu dit alles is niets vreemds voor den Heer Cremeb want hfl is gewoon dat zyn geschryf onverschillig of het romans in 3 dln vluchtige novelles ot openbare brieven zfln met open armen wordt ontvangen Welk ander letterkundige zou zooveel voor Mejjer Heijmans hebben opgebracht als CitisMEE met i n Thijs de smid f Hij is een geliefd een populair auteur het publiek houdt van hem en zoowel zijne pennevruchten als onovertrefFelijke voordrachten vinden overal en terecht een feestelijk onthaal Dnar komt by dat hjj bijna overal bekend is Daar is wellicht niemand die het land in die mate lezende is doorgetogen als hij overal heeft hij betrekkingen aangeknoopt overal vindt bü voor elk liefdadig doel medewerking en sympathie Hoe komt het dan dat deze openbare brief nu reeds het derde pleidooi is dat hij in zake de fabriekskinderen contra den Nederlandschen wetgever houdt en dat de sympathie van t Nederlandsche volk voor den schrijver verkoelt wanneer dat onderwerp door hem wordt aangeroerd Het is reeds vele jaren geleden dat de Heer C in eetie bede doch niet om geld het eerste welsprekend pleidooi voor de fabriekskinderen gaf Het boekje werd veel gelezen de kindertjes werden beklaagd en daar bleef t bü want er was eene commissie aan t werk door den koning benoemd om een onderzoek naar don tocHtaiid der fabriekskinderen in te stellen en dat onderzoek moest men niet voornitloopen Eindelijk verscheen in het vorige jaar het rapport dier commissie cu haar resultaat was wettelijke regeling vim den fabrieksarbeid is niet aan Ie bevelen De voorzitter dier coimiiissie editor kon zich bij dat resultaat iiif t nedorlcggcn bij het rapport schreef hj een afzonderlijke nota waarin hij de wettelijke regeling van dien arbeid aanprees In de Staten Generaal gingen stemmen op ten einde van de regeering hare inzichten te vernemen het inzicht der regeering was dat de publieke opinie zich krachtiger moest uitspreken Dat w s aan geen doove gezegd Weldra verscheen het tweede pleidooi van den Heer Crehee in den vorm van een request aan den koning In een algemeen petitionnement scheen toen den aandrang tot wettelijke regeling gelegen te zflu Uit alle oorden vernam men ook hier is t adres van den Heer C ter teekening gelegd maar van zeer weinige plaatsen vernam men dat het werkel k geteekend werd niet door enkelen maar door de meerderheid Wfl ge loeven niet te veel te zeggen wanneer we be weren dat het adres is in t water gevallen Men hoorde er niets meer van Zoo de Heer CiiEMER in ziJn beroep op het Nederlandsche volk ontvankel k was dan heeft hj de taak verloren want hoewel de publieke meening rich niet openlyk tegen de wettelijke regeling van den fabrieksarbeid heeft verklaard hetgeen nog niet noodig was zou toch de weinige belangstelling die het adres als zoodanig ondervcmd zeker niet ten voordeele daarvan getuigen En thans komt de Heer Cbeme toet zjjn derde pleidooi nu geen bede nu geen request maar een openbare brief aan den minister van binnenlandsche zaken De bedoeling is natuurlijk om spoedig met een ontwerp voor den dag ie komen dat dien arbeid regelt De volksstem heeft gesproken en ziin wensch tot den koning gericht Gü hebt dien wensch vernomen en wanneer g nuin deskoningsnaam de handen aan t werk slaat ik bid ü vergeet dan toch de vele stemmen onzer eerste Industriëelen niet en vergeet Macaulay niet en vooral niet dat de behandeling dezer volkszaak na zoovele jaren wachtens spoed vereischt grooten spoed want de verdrukking van die ellendige kleinen moet een eind nemen in ons vrije dierbare Nederland Excellentie Minister van binnenlandsche zaken men wacht op U Is dit niet forsoh gesproken Vooral na al wat voorni ging Hoe boeiend hoe we skend ook deze brief is luj overtuigt evei als al t andere dat over die wettelijke regeling reeds het licht zag Minister Gjj hebt de volksstem willen hoorcn Ik heb müuö landgenoof rT