Goudsche Courant, zondag 12 juni 1870

M 1 1 l l a lei toogjaroipiicn Nederlandern hoort gjj t wel ï e minister vraaj t 11 dat gij kraehtiffer spreken zult lln de openbare ineening heepzicK verklaard en de vogek zijn teruggeke d uit hei wamio zuiden en hebben hun nustjoK gebouwd en u boomen zijn groen geworden n moii heeft Jwrwia gevier in de Residentie en die kinderen in do fabrieken liebben gewacht en geleden Heeft Un e JExo misscbion nog to weinig stemmen gehoord te weinig vooral in evenredigheid van Ncei i V ds bevol ng t Is zeer waarselijjnlijk liet ietitioneereu ligt niet in den Nederlarulschen volksgees t In weerwil dat t adres ongeteekend bleef verzeker ik U de volksgeest wil verbeliOviug van t lot der ilbhnkskindoren Maar nii t uilen villen at de arbeid dier kiiukreu bij de wet zal worden goregeld want de regeeriug moet zieh niet mengen in zaken van handel en nijverheid het middel zill erger zijn dan de kwaal waar de kinderhanden voor een deel aan den fabrieksarbeid worden ontnoineu zal de fiibriekant een grooter getal kinderen aan den arbeid moeteji etten bij minder verdienste dev kinderen aal dearmoede grooterworden onmenaclielijke ouders zullen t kind elders buiten de fal riek tot nog zwaarder arbeid noodzaken de wet Tvorkt in Engeland of slecht of gebrekkig de handhaving der wet zou niet zonder grooie en ivoor den staat drukkende lasten kunnen plaats hebben Uwe Excellentie zal toestemmen dat de be waren niet door mij worden voorbij gezien Mag ik zoo kort mogelijk een antwoord geven ï Jteen inmenging der rogeoring en Ma CAüLAY dan die grootste voorstander van den vrijen handel die was er voor Het getal fabriekskinderen zou vermeerderen maar dat dubbel getalzou minder geëx loiteerdzijn Meer armoede maar een onzer eerste en edelste fabriekanten heeft het tegendeel ondervonden Het is immers een gezonde redeneering het kind dat minder werkt werkt beter £ u in t ergste geval zal die meerdere armoede leehta tijdelijk zijn De kinderen zullen nog meer te lijden krijgen maar als zij 7 uren fabrieksarbeid verriohten en 3 uren schoolgaan ontbreekt de gelegenheid Om hen nog aan een aii deren winstgevenden Mbeid te zetten Bovendien staatstoe icht De Engelsche wet w vld gebrekkig of slecht maar nu wordt daar een wet in den geest van die c den fabrieksarbeid voorgedragen tot regeling van den arbeid der kiinleren die in de OTflnen werken De dmkkende lasten maar ik heb een tequixcalent een belasting op de voornamen De eerste voornaam vrij dat is gelukkig de tweede Vflf gulden en dan met klimmende taxe zoodat b V voor de zesde 200 gulden of meer bij de geboorte aangiften moest worden voldaan De Bom die daardoor jaarlijks ontvangen zou worden bereken ik op 200 0 0 en die zouden kinmen besteed aan de onteigening der fabriekskinderen Doch dit laatste voorstel dient hoewel uitvoerbaar slechts om U te bewijzen dat ik de zaetk aan alle kanten heb bekeken eer ik onze landgenooten opwekte om aan uw loe tem gehoor te geven Boeiend welsprekend no inden wij don brief tnaar niet overtuigend We zullen trachten dit MOg nader aan te toonen BUITENLAND ENGELAND J c TiiMH zegt dat de gcviiiijjiiuiicraing en het verhoor van Diivitt eji Wilbon dir venliicht Hcrden tot Ie Fcniaiia te bchuorea tot de oiitilckkiii gp leid hebben vnn eeno uiipcbreidc vcreeiH ing die door het fichtclc koninklijk wii H ii ii vcr uni lt on uitdeelt Kcnijjen tijd li li ii crden er uurwiipeiion en rtliKuiiiutie n i u jlasgnw NewoHJitU iM uieheslcr en Leeds ijezonden oni in die plnats en naiir lerl ind injiC üliecpt te würdcn linksen liiijoni tlcn rpvüivrri en palrüiicn werden in i ieelvaten luiriiigloniidji S en ep ikt llel if eindelijk i in de poiilio el ikt UI achtei ic do n endcr van een dec dier w ipenen was De gruDle lioev eIli id beivijiit dal er nog liehtgeloovigcn genoeg ijn oni het foniaiiisinua met milde bijdragen te ondersleunen Een onderzoek der in beslag genomen revolvers heelt doen zien dat zij zoo sleeht gi maakt 7ijn dat zij na een piiar rniial gebruikt Ie zijn niiarschijiiljjk zouden springen Eeiip der belangrijkbie zaken die eersidaags bij lu t lagerhuis in bcliandcling uilen komen is de vuürdraoht der legeering tot uitbreiding van het lager onderwijs in Engeiuud en Widlis T e oniwerper dier bill de heerForsler voerde de er ilaj n in eeiie openbare bijeenkomst hel woord en eide o a Al ch in dr e bill vervatte en toegepaste hegiiiselen zijn vroeger door mij voorgesUuin met uitzondering van één namelijk de verpliehling tol sehoolgaan Vroeger heb ik mij raèe malen openlijk verklaard tegen het denkbeeld om het beimolbe oek door regtslreeksehen dnaiig algemeen te ni iken dueh ik beken dat iji op dat punt tot andere gedaehlin gekomen ben he is thans mijne uiertuigiiig dat wij voor de toekomst den naarborg voor algemeen schoolbezoek rootendoels in reehtslreekbclien d ang moeten zoeken Doch dit is naar ik geloof nog geenszins de overtuiging van do meerderheid in den lande zelfs is het bij mij twijfelachtig of het huis en het publiek zich zullen vereenigen met ons voorstel om aan die plaatselijke seiioolbesluren welke bij de nieuw op c richten genieentesebolcn de verpliehling tot schoolgaan zouden willen invoeren vrijheid daartoe Ie geven lu allen gevalle is het eene zaak waarin het van groot belang is de publieke opinie niet vooruit te loopeii Laat gelijk onze voordracht bedoelt aan die seliooldistricten alwaar hel gewichtige van algemeen sehoolbe oek het levendigst wordt gevoeld bij voorbeeld Manclicster vrijheid om het beginsel van ehooldwang in Ic voeren iaat tiet aldaar in volle en oordeelkundige toepassing komen en zijne vriielUen dr igen slaagt de pioefnemiiig dan zal het beginsel overal kunnen wortlen toegepast sla igde ij niet rlan zouden wij onze dwaling erkennen en traelitcn ons doel zonder reehtstieekschen scliooldwang te bereiken F R A N K R IJ K eeds De grondslagen eeiier nieuwe kieswet ijn in dcu ministerraad vastgesteld Wil dit zeggen lat hei kabinet de kamer denkt Ic ontbinden I Zooveel weet men dat de ininisterieele bladen het wachtwoord hebben ontvangen ora van tijd tot tijd op deze gebeurlijkheid te wij en Maar het kan ook nel zijn dat de zaak den heer Ollivier volslrekt geen ernst is doch dat hij dit middel bij de hand ueeml ora de rechter ijde schrik aan te jagen IJe heer Roiiher heeft eene langdurige conferentie met den kei er gehad betreffende de luirstieomtrent de dotatie der nieuwe senatoren De reactionaire bladen sehrijveu ten onrechte het initiatieftot dezeii maatregel aan den minister van justitietoe Op de Tuileriiin wordt ten minste verzekerd dut de keizer een groot voorstander is vau dienmaatregel dien hij nu de senaat niet meer is duneene eeraie kamer en ulzoo gelijk aan het wetgevend lichaam noodig acht Woensdag is een ministerraad gehouden Daarinmoet besloten zijn genoegen te nomen met het voorstel van een der afgevaardigden ora de plaatselijkeaocijnscn op den wijn in de hoofdstad met 50 pot Ie verminderen Doch van het voorstel des heerenSoubejran om de subsidién aan de spoorwegmaat sehappijrn uit te keereii conversie van 711 millioenin staulssehuldbrieveii die binnen dertig jaren zullenafgelost worden wil het kabinet niets weten Mengelooft dat het ten aan ien dezer zaak toi eene schikking tusbchen de regeering en de commissie voorhet budget zal komen He CohUiI ut ionnel bevat een artikel geleekenddoor den heer Itobert Mitchell waarin aan liet mini itiirie de raad wordt gegeven om enkel op delinkerzijde te steunen Dit artikel heeft in de staatkundige kringen zeer de aaiidaelit getrokken wantbet is bekend dat de CoiistUntioir tel in betrekking staat met den minister vnn justitie die het blad van tijd lol lijd wenken voor zijne artikelen geeft De viieiideii van het uiiiiisteiie verzekeren dat het kabiiiel de onmogelijkheid iii ieude om met do tegeuwuordigo kamer te regeeren niet verwijderd is van het di nkbecid om haar te ontbinden Doch men gelooft dat die lieilen wat voorbarig zijn De heer de VilJemessunt hoofdredacteur vande Figaro heeft dinsdag de lezsre van dit bladwillen myslifieeeren Ilij deed het voorkomen alsofde lijaro was overgegaan ia handen eeiier vereenigmg van onver oeniijken in het genre der mannenvan de Jfarseillaiso IIij verklaarde het blad verkochtte hebbon voor eene zóii aanzienlijke som dat hij in hetbel mg zijner familie dil buitenkansje niet mocht vande hand wijzen Verder behelsde het blad een soort in nieuw programma gevolgd door epistels parodie natuurlijk van Garibaldi Ledru Rollin hdgar Quinet Ei li l yat en anderen om hunne adlufisie aan denrepublikeiiischen Fii arv te betuigen En als waredit nog iiiet genoeg w erden de le ers onthaald opeen gedicht van Victor Hugo getiteld la Presseiks Aloiiuliarils een ellendig vers Ilij dit alles prijktede naam van de Villemessant ditmaal nog als hoofdred leleur boven aan t blad t Was maar zeidehij orn zijne opvolgers voor dien enkelen dag inde gelegenheid te slelleii de uitgave voort te zetten Hel mag ongeloofelijk schijnen maar de heer de Villemessant is in zijn doel geslaagd Hij heefttal van personen gemyslilieeerd Een weinigje gezond verstand bij eene aandachtige lezing zon evenwelvoldoende zijn geweest om de flau ve aardigheidin t water ie doen vallen De mannen van de Figaro wreven zich van genoegen de hauden toen zij z igen dat zij iocveleo beet hebben gehad Het blad heeft woensdag uitvoerige ophelderingen gegeven en een der redacteuren mcenende dat de geestige zet van den heer de Villemessant onbeia ilbaar is verhaalt eeiiige onnoozele uitvallen waartoe de mystificatie heeft aanleiding gegeven l p keizerin heeft op het eerste bericht vaaden braiul te Konstantinopel 10 1 00 fr gezondeuuit hare particuliere kas om den eereten nood vande slachtulfcrs Ie lenigen e minister van binueal zaken heelt ilil voorbeeld geiolgd door het zendenvan de som van ÜOOO fr ITALIË De minister van buitenlandsohe zaken heeft in den senaat op eene inlerpellalie verklaard dat do politiek van Italië betrellende het concilie als volgt geresumeerd kan worden eerbiediging van de vrijheid der kerk in de vrijheid van bet coneilie met voorbehoud van de rechten des staats en der burgermaatschappij als beschermers van de rechten van allen De minister gal verder te kennen dat de regeering zich niet heeft aangesloten bij de vertoogen die door eenige gouvernementen tot het hof van Home zijn geriehl om lat zij niet onderstellen kon dat haar r iad kracht n iii die verioogen zon bijzetten ïen aan ien der bezelling van de Fr insche troepen heeft de regeering ttPen enkele mededeeling V 1 Frankrijk ontvangen De minster geloofde dat omtrent die zaak geen verandeiiiig is gekomen in de Fransehe politiek De regeering lieelï ook geen nieuwe mededeeling van dien aard te Parijs uitgelokt Hare waardigheid schrijft baar eene staatkunde van reserve en afwachten voor Zij volu i in dat opzicht de politiek van het vorig kabinet Hierna heeft de senaat het budget van buitenlandsche zaken aangenomen ï U B K IJ E GouoA 11 Juni Z M heeft de benoeming van H C Schuyt van Castricum burg van Lissc tot sekretaris dier gemeente goedgekeurd Men schrijft uil Bodegraven Stroomden in de jongste dagen duizenden naar ons dorp om de De groole brand te Pera beeft een onberekenbare schade veroor aakt Het hotel van de Engelsche ambassade de consulaten van Portugal en Amerika het theater Naoum verscheidene moskeeën en kerken benevens eenige duizende huizen en winkels ZijO een prooi der vlammen geworden ïallooze personen zien ziclj van alles beroofd daar brandwanrborgm i it ohappijeu in het Turksche rijk nog weinig opgang hebben gemaakt Het hotel van de Engelsche ambassade was een prachtig gebouw dat naar de Echo verzekert niet minder dan £ 100 000 gekost heeft Waarschijnlijk zal het wel niet dan heel wat kleiner en nederiger uit zijne aseh verrijzen C 1 ö ï jpei iaii orlii w te Ér y i W e iiH lmliflW H W4 iii jiiiijiiiliir iiiiil iii i f i inli Jiii iliiiti® i fiwii ma lièfiilxHiiiiKi KI i 1 m nik m i m f éi i i it iniiitan I ma 4 V il Wittn fcï 4 r ssj f tail fa tt i