Goudsche Courant, zondag 12 juni 1870

W t WWIM HP c die het blad arlikelen geeft r keren dat het it om met de niet verwijderd iintbindcn Doch Iroorbarig ijn biifdredaüleur van r i van dit blad voorkomen alsof Idfn cener veree I enre der mannen liet blad verkocht Slim dat hij in het Ji c niet mocht van net blad een soort i ni c o I i di i III Edg u Q uinet Ie adhassie aan den en Ën als wara l ers onthaald op tii d a Presse llij dit alles prijkte ui nog als hoofd rt as maar leide enkelen dag in ttve voort te zetten I maar de heer de pli agtl Hij heeft ti weinigje ge hving i üii evenwel flauwe aardigheid Ireven zich van gedat zij zoovelen fcft woensdag uitvoe e n der redaoieiireii Ion heer de Vill t cenige ounoo ele e heeft aanleiding i rsle bericht van 1 1100 fr gezonden Il eersten sood vaQ Illuster van binuenl ld door het zenden he laken heeft in verklaard dat de et concilie als volgt Itliging van de vrj tn het concilie met s aals en der Ijar van de rechten IdiT te kennen dat Lri slolen bij de ver iinenten tot het hof I niet onderstellen 10 verlüogen zou fiiiig van de Fmnsohe iikfle inededeeliug iistei geluol dp dat is gi koinen in de ii heelt ook geen lard te Parijs uitge liaar eene staatknnde Zij volüi in dat rii kabinet Hierna buitenlandscbe za E pli een onberekenbare van de Eiigelsclie ll Ktugalen Amerika moskeeën en kerhuizen en vvinktls lorden Tallooze per iiaar brandwaarborgrijk nog weinig opItid van de Kngelsohe Jebouw dat naar de In £ 100 000 gekost T l niet dan heel wat In i h verrijzen AND g van II C Schiiyt tot sekrctaris dier 1 Stroomden in Inai ons dorp om de eriéhrikkeiijko verwoesting te zien waardoor wij le vorige weck gcIrollVn ijn al die bezoekers zijn welkom want ii clcr die ons dorp bezoekt laat iets achter tot Ipniging v ui de ramp Onder al die bezoekers was er echter jl Donderdag één Jie eker wel een van de meest welkome heeten mogt liet was de heer Jteijen een der directeuren voor Nederland van de jlrandverzckcring maalschappij Imperial opgericht Ie Londen in 1803 Die heer kwam met zijne bankbilletten van lOOU om de èclrade Ie vergoeden welke de bij do genoemde inantschappij verzekerden hebben geleden en betaalde allen zonder uitzondering en geheel ten hunnen genoege liet w ire te wenachen dat andere maatschappijen dit voorbeeld volgden het zou inderdaad ook eene weldaad zyn Andere assurantiemaat 8rl Tijeii zii i i ni ir iiUiji g if r regelen en uitpluizen tot niet geringe ontevreden ieid van sommtgcn te meer omdat hier aan geen kwade trouw te denken valt Door een groot aantal hoogleeraren predikanten fabriekanten letterkundigen enz uit alle treken des lands is aan de tweede kamer eenadres ingediend houdende bet verzoek dat de kamerde gelegenheid niet late voorbijgaan om in hetbe ABg van de kleine pers die voor den kleinenburgerstand en den handwerksman een behoefte is het port der dagbladen te brengen op een halvecent oor elko 25 grammen of elk gedeelte daarvan Evenals N If Cl en Dagbl Z II Arnh Cf en liatt Cl al Vad en Amst CL als schierde geheele pers trekt ook het UimdehUad nogmaals te velde tegen het wetsontwerp tot wijzigingder postwct en tegen de halstarrigheid van denminister van financiën Vóór 31 Deo ISUl hadde postwet behooren herzien te worden naar dehouding van den minister kon de wet haar 25jarigbestaan wel eens vieren liet llbl begrijpt hetniet dat als de minisicr eenmaal doordrongen isvan de noodzakelijkheid van verlaging der tarieven hij tegelijkertijd stokstijf vasthoudt aan een daarmedetegenulrijdige verlnooguig de beheerder der posterijen staat hier blijkbaar tegenover den minister vanfinanciën De diak van den last op de pers gelegd berekende le min eerst op ƒ 40 000 dezeeom moet veel irerlaagd worden na de wyziging die hij in zijn ontwerp maakli als ze niet geheelvervalt door de maatregelen die de uitgevers zullenuemeu In de postwet zelve kon men slechts eenmquivalent vinden voor de postverlagiug door terekenen op de vermeerdering van vervoer Wat deminister wil kon de herziening slechts doen schipbreuk lijden De Vm tdunmer Ct verklaart zioh krachtigvóór eene Inlsoinstenbelastiug Ofschiion zij weet dat de hr van Bosse méér is een omzichtig administrateur dati een moedig hervormer hoe el deoppositie al hel mogelijke doet om de voorgespiegelde belastii g met de donkerste kleuren te schetsen verwaohi zij dat onze minisier van financiënvaderlandsliefde ijver en zelfverloochening genoegbezitte om l verwachte wetsontwerp werkelijk aande volksvertegenwoordiging voor te dragen Het A D n N sluit ioh by die verwachting aan In de ateidnien voor IVaarlwid mi Vrede zegt dr Bronsv ld een predikant tot de confessioneele richting beliooreade op bl 524 1870 Uitstaat echter vast dut het gereformeerd bewustzijn voert tot den re ubMkeinschen regeeringsvorm en ik zou de stelling wel verdedigen willen dat indien Nederland wedei een waarlijk gereformeerd lanil werd dat dan de dagen van het constitutioneel koningschap waren geleld De geschiedenis der gereformeerde kerken verhaalt feiten wel geschikt om gekroonde hoofden te doen uitroepen Liever luthersch dan gereformei rd Het verwondert mij inderdaad dat men dit zoo weinig opgemerkt en dat zij die zoo luide de toepassing eisehen van onze oud gereformeerde beginselen op staatkundig gebied de republiek nog niei hebben uitgeroepen De Nieuwe Ulr Ct wijdt een hoofdartikel aan den raad van toe icht op de exploitatie der spoorwegen in Nederland Het algemeen belang zegt het blad vordert veiligheid spoed en zekerheid de handel verlangt goedkoo en veilig vervoer de reiziger maakt aanspraak ip fatsoenlijke behandeling comfort en hulpbetoon Tegen dio zeer billijke eisehen wordt door de exploileir rs voortdurend op de scbromelijksie wijze gpzondi d de klachten van het publiek en van den hai dcl zijn gegrond de stem der benadeelden verheft ich al luider en duidelijker Daarep vcdgt leii opsomming van feiten tol slaving de ci bcH tring de verklaring dat vcrbahsccreu niet baat en eindelijk een nensoh aldus geformuleerd De algemeene wousch in Nederland is weldra ecu ministerie van openbare werken te verkrijgen al de spoorwegen in handen van den Slaat te zien overgaan daardoor allerlei vervelende plagorijon te doen ophouden en aan ordentelijke goed bezoldigde staatsbeambtcn de zorg het beheer he onderhoud en het verkeer over ons spoorwegnet opgedragen te zien De minister kan dan met eigen oogen zien dat alles ten bate van do schatkist en van het volk goed en deugdelijk worde ingericht Een minister van openbare werken heeft geen raad van toezicht iioodig Hij ziet zelf hij oordeelt en beslist F 1 j cerneruen zegt de N llott Ct verkeeren behalve een lid van het openbaar Ministerie een tiental ad vitam aangestelde rechterlijke ambtenaren in ons vaderland sedert langer of korter tijd in zoodanigen toestand van gekrenktheid van geestvermogens dat zij buiten staat zijn hunne belrekkingen waar te nemen en het meerendeel bereids in gestichten vertoeft Het behoeft geen betoog dat dit hier en daar bij verschillende rechterlijke kolleges groote stremming in den geregeldcu loop vau zaken teweeg brengt om niet te spreken van de omstandigheid dat de traktementen niettemin ten veile moeten worden uitbetaald in weerwil dat sommige patiënten daarbij onder de alles behalve door de fortuin misdecKlen behooren Daar de wet geene bevoegdheid geef onder dergelijke oinst iiidigheilen ontslag te verlcenen ware het in alle opzichten hoogst wenschelijk ja noodzakelijk in het Igemeeu bllang door eene spoedige partieele wettelijke regeling aan dergclijken ongelukkigpu toestand een einde te maken te meer daar de ioekorast voor de invoering onzer nieuwe rechterlijke inrichting waarbij oof af 22 in het geval wordt voorzien tamelijk duister schijnt Onmiddelijk na de ontvangst vap het rapportder commissie bestaande uit de hoofdingenieursvan den uaterslaat Waldurp Conrad en van Opstall betrekkslijlc het onderzoek naar den staat vande betoolaag die voor de fundeeriug der sluizenbij Veere dienen moest is door den Min v Binnenl ï aken daaromtrent eene beslissing genomen Deze is geheel in overeenstemming met het voorstelvin genoemde commissie om de onwillige betontot 1 70 meter diepte uit te graven en door metselnerk te vervangen Het schijnt dat door dezewijze van handelen bij verdubbelde werkzaamheid geen belangrijke lertruging in de voltooiing vanhet werk zal behoeven te ontslaan U C Door burg en weth van Amsterdam is aan den gemeenteraad voorgesteld eene commissie te benoemen tot onderzoek van een uitvoerig plan tot rioleering der stad do ir den stadsingenieur van Nifterik opgemaakt en an de vraag Wat moet er van gemeentewege gedaan worden om den gezondheidstoestand van Au sterdam te bewaren voor de nadeelige gevolgen welke eene afdamming van het IJ zal medebrengen en voor dat onderzoek ƒ 5000 beschikbaar te stellen Burg en weth willen als leden der coinmisiie benoemd zien vijf technici onder voorzitling van den wethouder voor publieke werken deze wethouder echter wil behalve de lechiiiik en de hygiene ooii aan den financier den jurist eu den agronoom een plaats in de commissie geven De koslen van het door don heer van N t lerik ontworpen plan zijn geraamd op 3 146 800 De heer van Nifterik acht liet stelsel Liernur voor hut reinigen van steden geheel onvoldoende en gelooft dat by de toepassing ook de fiuanciiicle uitkomsten zullen falen Tot dusver heeft de katoen oogst in de Vereen igdeStaten van N Amerika dit j lar 2 674 933 balen opgeleverd tegen 2 002 17 J balen gedurendehetzelfde tijdperk van het vorige jaar Het lijdtthans geen twijfel of de oogst van 18 0 zal driemillioen balen beloopen De uitvoer heeft in ditjaar tot dusver bedragen 1 842 240 ba en tegen 1 279 641 balen gedurende hetzelfde ged elte vanbet vorige jaar Naar men nit Drenthe meldt slaat dn rogge in die streken goed en brengt de droogte daaraan geen nadeel toe Het veenbranden is nagenofg afgeloopen het drooge vaste weder is daartoe bij uitnemendheid gunstig geweest door de noordwestelijke winden heeft men dit jaar in Holland van de veenrook weinig last gehad ook is het voordeelig dat het veenbranden zoo spoedig heeft kunnen alloopen er is dan meer kans dat de boekweit rijp wordt voordat do nachtvorsten in den herfst beginnen Men schrgft van het Eiland Voorno Omtrent den stand der gewassen kan thans over het algemeen het volgende orden gemeld i Vlas heeft ich tot dusver vrij goed gehouden niettegenstaande het weder daarvoor meestal ongunstig was Verscheidene stukken die nog weiiyg of geen regen gehad hebben beginnen het te hrgeven en zullen denkelijk verloren zijn Bogge staal zei r goed te veld larwe miniler a over het algemeen zeer schraal Gerst zeer uiteenloopend sommige stukken best anderen weer slecht De aardappelen in het land die hier veel gezel zijn staan uitmuntend In de tuinen echter minder goed Gras is er niet te veel Kegen zou misschien nog helpen om wat bij te werken De behoefte aan drinkwater is bijna overal zeer groot Laat ste Be richten Londen ll Juni Charles Dickens is gisteren avond te Higham Rochester aan eene beroerte overleden Parijs 10 Juni De ComtUidionnel weerspreekt het gerucht als zou het Uouvernement er aan denken om lie K imer te ontbinden Madrid lO Juni Het is onjuist dat er eene oproerige bende in Andalu ie is verschenen De Cortes zuUeu morgen de ijuaestie betreffende de keuze des Konings behandelen Waarschijnlijk zullen de pogingen om eene keuze tot stand te brengen ijdel zijn Men verzekert de ex Koningin Isabella aan Keizer Napoleon de acte van afstand van den troon heeft ter hand gesteld RiOJaneiro lO Juni via Lissabon Hot Ministerie heeft in antwoord op eene interpellatie verklaard dat de Kegeeriug voor bet oogenblik nog geene bepaalde maatregelen tot afschaffing der slavernij zal nemen maar dat zy een particulier initiatief in deze zaak met alle kracht zal ondersteunen De vertegenwoordiger van Brazilië Uraguay en de Argeniynscbe Confederatie zijn het eens geworden omtrent de voorwaarden van een vredesverdrag met Paraguay De burgeroorlog in Uruguay en de genoemde Confederatie blgft echter nog nanhoudea Florence lO Juni Ten gevolge van het afbreken der olficieelc betrekkingen tusschen Saldanha en Oldini heeft deze laatste verlof aangevraagd in afii scht ug dat de Portugeesche regeering nadere opbelde itigin zal geven Tot zoolang zullen oolc de relaliun met de Portugeesche legatie te Florence opl inden veu ofücieel karakter te dragen Berlijn lO Juui De National Zlg i ee lmtAe dat graaf von Bismarck op aanraden ran zijn geneesheer de baden Ie Carlsbad zal gaan gebruiken om zich later naar e n Engelsche zeeplaats te begeven Parijs 10 Juni In het wetgevend lichaam is het voorstel van den hoer lliienijes belrcIFendo de belasting op het meubilair naar de commissie teruggezonden De eerstvolgende zitting zal Maandag a s plaats hebbeu xeiuciiiüdc Ucrichtcn De runderptist v ocdt hevig in Ruslaod en is de Pruisische grenzen genaderd tut op 10 roijleo De kinderziekte bcj iut te Parijs af te nemen iu hevigheid Ook in Vorkshire klaagt men eruitig over de voortdu rende droogte Op de lilgemeeue juurlijksche vergadering der Mantschappij van weldadi henl te Aoiüterdum is overtuigend gebleken ran haren guiiïttigen toestatid In het huüch van Foutaincbleau zyn 5 juni 200 hectaren bosch verbrand Vour de eerste maal i te New York een Duitsch oorlogschip binnen gekomen 0 Pinkster onüag hebben do aanhangers van Ëupartero eene demonstratie gehouden Gedurcndü den optocht der studenten te Leiden is duizend gulden gocolU cteerd voor Uodegraven Te Sittard is iemand gekoz D tut ltd van het jirmbcstuur die noch lez ni noch schrgven kan Uit Schotland luiden de berichten omtrent den oogst gunstig Op drn 3den Pinksterdag werd het glazen paleis te Lon den bezueht door 30 1 00 personen Te breuieii heeft op den 2dcn Pinksterdag een brand gewoed waarbij 12 pokliuizon en 20 woningen zijn vernield do schade wordt begroot op een millioen thlr Id ht t kuQtoii V aiidt is voorgesteld du tabakrookers ta onderw erpen faun eene jierBoiiocle bcdabtiiig Hij hevill i lubben de geusdiirnict de bandieten overvallen die de Kngtlsolitn hadden opgelicht en drie dier booswichlen gedood dic een groot gedeelte van het losgeld bij ich hadden Tc Glasgow is een iiiouftReliuc rabnck totaal afgebrand de schade wordt begroot op 3 OÜ0 wLfl Libi rtr van Eni de Girardin ia verkocht voor 1 200 000 fr lic wetg kmiiiTh te l issubon zijn vcnlangd tot 30 October Jraaf von Uimiiarck is weder tot hot najaar vertrokken naar Vin iii Op een veiling aii bchildeiijen van moderne meesters 1