Goudsche Courant, zondag 12 juni 1870

1 1 igiMP i 1 m Bierbrouwerij van ANT SMITS te sHertogenbosch Het uitmuntende GEB8TE en BIIUIN BIEB uit voornoemde Brouwerij alsmede ECHT STBAATSBUBGEB BIER Is steeds verkrijgbaar in liet depot bij A INORTIEli Gouwe wijk C n 34 te Gouda mfmmmm ZnlarJoR to lonJcii gchoailrn onlcn o n rkorlit emi a uk Min II koilkock Sr cmi iivic ige i lit in llullnnd oor Hi uiuni ill ri cc 11 stuk viin Alma la kina litt ntUltr van dull nrtiht voor fTiiin i Do Tcïouilbi idsloMtand iii Kn oljmd hoofdstad i gunstiger d m scdeit jnrui ormtricks dt n tiid dt jnnrs het gcvnl was lu de af i loojim wttk stiarvon slechts 123S pcrsunen dat IS llfi niind f dan het gcniHldcldc cijftr Burgerlijke Stand jMioKüN S Juni Wilhiliiiiiia 1 lijut th Johiiiino onders J J ïaii der Smidtir cu H van der d Lat U fjijsbertus oudt rs A ¥ J van Soest en A I icre OVHiiLDlN 10 Juni D liupko hui r van P van WaanIhiizcD i j ADViJiiT EWTIEN 25 JARIGE van L WELTER en N VAN DER WOLF Hunne dankbare Kinderen ï ïc p i of pz c f 2SL i5 KJiXJUl letaafui Gouda U Juni 1870 V DeHeeren Mevrouw DOBBE SCHAAP Tjctuigcn liünnen hartelrjkcn dank voor do vele bewijzen van deelneming l ij het overlijden van hun cenig Zoontje ondervonden Gouda 11 Junij 1870 Sociëteit Ons Genoegen Harmonie Concert j in het Abonnement im At Meittt iapcl can het Üorps SMttadfers onder Directie van den Heer op DONDERDAG 16 JUNI 1870 des avonds ten 7 ure M Entree voor HH LEDEN en DAMES of KINDEREN 50 ets per persoon Voor NIET LEDEN 9 ets i7y2 ets ONOVERTREPPELIJKE PMALZ TOILETTE ai EN o O BAD ZEEP JOIIAN HOrï S CENTKA AL I EPOT 10 co Bhoemm bij de Stilsteeg F 164 co Amsterdam Te Goudn bij J C v Vreumingen en de Wed A C Schouten te Woerden bij Hfmu J V D Ueko MVa ets Wederverkoopers Rabat Puikbeste Hammen znn to bekomen bü P HO RN BS Spekstagcr op de Gouwe wijk C n 54 Slotemakcr en Co te Gouda KUNST MINERALE GENEESKRACHTIGE WATEREN en LIMONADE SIROPEN te bekomen bij C 1111 M Apotheker te Gouda EAU lAZEUSJl piiitwater per syphon flesch f 0 12 pernbonncirient van 25 syphons 2 50 WfKmm Openbare Verkooping op MAANDAG 13 UNl I 187Ü de voorm ten elf ure in het locaal van do Kdcit ttnt Ons GBNOi diiN in de Boelekadc te fouil i ni P een GEBOUW en ERF dienende beneden als PAKHUIS en AAUDAIM ELENAF FAIRB aedert juyn met gunstig gevolg uitgeoefend en boven als WONING in den langen Groenendi J w k I n 58 te Gouda 2 een HUIS en ERF dienende als SLAGTERSWINKEL aan de Nieuwe Haven wijk N n 107 te Gouda hebbende ook uitgang in den gemeenen Gang 3 een nieuw HUIS en ERF in de Boelekade wjjk R n 44 te Gouda met grond vóór en achter en mede eigendom van den gemeenen Gang uiiar de Jan Verzwellen wetering 4 een VAARTUIG zijnde overdekt Jagt genaamd De Viiouïv Klaziena groot 25 Tonnen met den INVENTARIS en liggende in de Gouwe tegenover den Groeneiidaal te Gouda Breeder bij de Biljetten en informatien bij de Notarissen FORTUIJN DROOGLEEVER of KIST te Gouda Spulstraat 43 s GB A VENU AGE berigt aan het geëerde Publiek der Stad GOUDA diit ziju MAGAZIJN st eds ruim voorzien is van eeuo goote keuze ï m alsook van de Fijnste Stoffen waarvan desverkiezende volgens het laatste Modejournaal alle kleedingstukken naar het lijf worden aangemeten Dr Chantomeianus OOGENWATER Dit onwaardeerbaar Oogenwater is een van de gelukkigste uitvindingen der wereld hetzelve bezit de kracht om alle eogen te kunuen vexbeteren welke door den lijd ouderdom of andere omstandigheden lijdende zgn aan verzwakking afmatting prikkeling hiltighoid bloedroode en druipende oogen welke des nachts toekleven zware jeukenüe drukkende en stekende oogen door lang ingespannen zien of lezen verstopping in de oogspieren of deren ook oogen die dikwijls tranen vooral bij koud vieêr en die welke bij een stf rke lucht of bij schel licht met goed kunnen zien nl deze en meer andere oogccbrckcn orden door dit Oogenwater hersteld en waarborgt de gezonde oogen tegen die gebreken en houdt ze in stand zoodat men tot in hoogen ouderdom geen bril zal behoeven Hetzelve is verkrygbnar a 6Ü Cis pet flacon by T A 1 VAN DETII Gouda J 1 BKUZEMAKER leiikii J H KELLEll weste wiigenstraiit üoWerrfaw Mcj Ïj A StiiouiBNs SciiLurER Oostmolenstrnnt J J GUOENHUIZEN C Utrecht Openbare Vrijwillige Verkooping in étne Zitting oj WOKNSDAG den 15 JUNIJ 1870 des voorniiddigs ton 10 ure ten huize van den Heer AIÜK BROERE Logementhouder te Ouderkerk a d Ysnel van P Een HUIS en ERF staande en gelegen te Ouderkerk a d IJssel in het dorp groot 1 vierkante roede 41 vierkante ellen Te aanvaarden dadeljjk na de toewijzing W r rai mtie BOUWLAND celeg n in dezelfde Gemeente in den polder Kromme en Geer groot 38 vierkante roeden 72 vierkante ellen Te aanvaarden 1 December 1870 Nadere informatien ten kaatore van den Notaris G J SPRUIJT te Ouderkerk a d r htel Geen Rood of Grijs Waar De CHROMOPOEDER eenigst middel om HAAR en BAARD in alle tinten te verwen de kleur gaat er nimmer af de huid vlekt niet Onschadelijk Aanvraag ranco bij THEOPHILE Hofleverancier Amsterdam 1 Doos h f 2 b voor 1 a 2 jaar voldoende Ontvangen direct van de bronnen Fachinger en Selxerwater op Heele en Halve Kruiken K O JONKER Mede verkrijgbaar bij Mej de Wed A C SCHOUTEN Dadelijk gevraagd TWEE VERWERSKNECHTS tegen HOOG LOON Adres b A Brinkman Courantier alhier WicOf TOivanAeti 2ëahrn en fi 4eKaieüfentien yn cte aloom cAococaaen van e WeuMn a tl d un en oierAate aait ife n SCe iiié ie j oaaa 6y O iT van oer anae i atmei en woeA Emser Pastilles uit de zouten van de Koning Wilhelms RotsBHONNJSN bereid door geneesheeren aanbevolen tegen maagkwalen als catharre verslijming zuurvorming oprisping en slechte spi sverteering Prijs van de geplombeerde doos 50 ets maar alleen onvervalscht voorhanden te Gouda bij Apotheker J H BOERS t Moüerdam in alle Apotheken De Administratie van de Rotsbronnen Goud Dl uk vau K liimkLiiin té a k w stóe ttl p m na MUIS ini iiKjel tiiMl iw a r ta f i l JllMIwèlljIiOSIIÉïk lÈÊwM n lol Mteif m iï MiifiiÉ ito ii c ftntsff lotkéraikècBnl naüfawti iiM lf è nt iln Ma èpiniy f 4rJ aié èlii niÉilaini kikièi Qdn L 0 I H Métlkiu