Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1870

ÜÜPP mmmm ST tJ r ji r ritl T jiij It ail iiiicil ijii iiiiil tri in ii vim den slii it de luncht te gevn n om de uoiiinyrii liiiuicii I dringen nn einde icli vei Ljcwissi ii dl de wet ook ovcrlred n u erd Zon l r iin dat nu U steeds en voöi tó ii Olid in tigen Woning Woot sliilid aan controle ¥ eii lioc ildo men eontrolceruny Zal de htaat de kiiideivn tegcnoyor do inderh in verhoor nemen of er hpioimeu op na gaan honden V Nog het een nog liet ander V Jloewd dat staatstuozicjjt dan plauta hebben y De beide laatste bezwaren sohatten wij weder goring üw wtrkuig der i lugcihcne et ii oge zoo goed zijn als men niaiir enscheii kan eene vergelijking van t Engekclie met t Nederlandselie fabriekswezen is oninogelijk Er ijn andere toestanden luidere gewoonten andere gobriüken Ook de geldquiuslie i s iiarir oii e meen ing geen bezwaar al kunnen wij de belasting op de voornamen al niet meer dan eene aardigheid beschouwen Js de regeling verkelijk go d i ill t algemeen IHaug dan moet t algoiiK en de iioodige maatregelen ook bekostigen Alaar dat blijft juist de grooti vraag die nog op de oplossing wacht ten lj de wetgever liaar doorhakt Geboliiodt dit ilan st iat er geen reden om ook niet de mishandeling van dicrou of tdronktjn nijn te straften eu is men eenmaali op dien weg dan zou een tafelwet tegen het te veel eten of een zeepwet teg en t to weinig wasselien ook niet tot de onmogelijkheden behooren Toeh verheugt tons dat eennianalsCuKMiiu zijne talenten aan deze zaak wijdt omdat daardoor do qua3stic steeds aan de orde blijft en zijno talrijke lezers moer en meer overtuigd van de cUendo dezer gemartelde natuurgenootjes uit eigen beweging de handen aan t werk zullen slaan en het schoone doel hen door den geliefden schrijver aangewezen zij t dan ook langs anderen weg zullen bereiken Ibuitenland ENGELAND Bass C de beroemde brouwer van liit bittere bier gebruiken volgens de IJansed Vklualler a GuanUaH 5200 qu irU iiioiit pri ucck Zij doen 43 2 0 jicres hiiid bebouwen voor de bcuoodigde gerst i ij bezigen i ifi i c i hop en eiken dag löO ton koii ii geduiencle ileii brouwtijd Aan mouibelnstin bi cnjjen zij op € l ü en aan latent £ 8994 per jaar Zij hebben lederen dag 452 waggons noudig om hun bier te vervoeren waarvoor zij aan veröohillende s poorwQga a il cbappyeu S 67 598 4 3 4 d per j iar bclidcn Kr zijn bij deze brouwerij 500 000 val n gcbiuik ïe Jturton alleen zijn Ih ii vvecklieden bc ig die iedere week £ 2000 loon verdienen Kr zijn tachtig pa irjcn noodig om het bier iii den omtrek aan huis Ie be i gBn In GrickenlanJ heeft Bieniand het zoo druk als de scherprecbler Volgens een sehrijven aan den TmesyAi Athene duet hij een rondreis in de proTinciün Deh vorigen Vrijil ig onthoofdde bn drie rooTers iu Slylidu Zalcrdag avond twee in Lamia des Maandags twee in Hygale thans is hij in Lydiu waar hij kennis moet maken met een bekenden boosdoener da i begeeft bij zich naar Jhnlicis waar ook iets voor hem te doen ib en van daar komt Lij naar Athene om de onlangs ter dood veroordeelde zeveu roovers van de bende Van Arvauilaioi te üutboofdcu Van Alheiie begeeft hij zich naar Corintlie om vijf roovers die sedert lang op de e cculie waehlen onschadelijk te maken tlisriuede is de lijst ten einde OF de uian van het zwaard zich ecbler daarna in een langdurige rust zul kunnen verheugen valt Ie betwijfelen er zijn nog te veel lerende roovers iu ji iekeul ind overig De er dagen crd Ie Manchester een coöperatief congres gehouden eene vergadering nl van belangstofienden in die nijverheidsondernomingen waarbij als beginsel is ai gcnomcn dat de werklieden zich onderling of met den patroon vereen igen tot oi iii firmn en onder ekero voorw tardrn m naar eieren maatstaf hun d cl verkiijgcii iii i wiriilen De samenkomst kcinnerkle icii niet door bij onJere opgewektheid Toeh kon de secretaris uiedi deeleu dat sinds IMlO het gclal de er coöperatieve VBreenigiiigen waarin menigeen do bette oj lu sing iet van de hangende raoeiülijkliedcn lussclicn kapitaal en arbeid werkgever en werkman v m ITiO giblBgcn Was tot lOüli met een c jl er van iriO OOO deelnemers en een kapitaal van ongeveer 8 nuUioen pond si irooten opgang heeft te l arijs do interpellatie M kt v iil r n Tl Raal lilüVOr SO nilll c str ll rc iiia itii geloii v iii het iniiiibierie van oorlog ten aanzien van iMilitaiieii lie in zake het plrbibi ite niet ii i ir li ii ueiiacli Ier regeering zich hadden gcdiagni Dien opg mg heeft de e iiilerpcllatie met Ie daiikui aan len heer Ri pail die integendeel door ene i eks van overdrevciic senliinenteele opnieiknigen en afgeliokkenc bespiegelingen de vergadering nu eens verveelde dan weder iu lachen deed iiilliarslen maar wel aan de bondige wijie waarop Ie lieer Ferr v de ware toebracht der zaak in liet liplit stelde tn in onderhcid aan de welsprekende licbirijding v iii leii heer j ambetl i wiens rclcvoeiiiig of liever wiens improvis ilie door alle dagbladen geroemd wordt als een meesterstuk van slaalsiiiausdiior ieht en onweersl ianbaie welsprekendheid Ziek en Ier nauwernood in slaat zich door de vergadering Ie doen verstaan wist hij do gaii ehe kamer vri jnd zoowel als vijand anii zijne lippen te boeien en bet kostte toen hij eindigde der rechterzijde groote inspanning om niet dtii spreker met lull toejuiching te begroeten die op nieuw het bewijs leverde dut hij meer dan Ollivier en 00 le andere ministers aanspraak raag maken op den ii iaiu van staatsman dIj t s c h1 = aIüj f e 1 nigemeene Duitsche ondcrw ijkers vergadering is te Weeuen geopend Uit alle oorden van Dniisehlaiid waren afgevaardigden opgekomen de tribune was dicht be et De stad Weeiien was vertegeiiivuoidigd door haar burgemeester en ook de minister van onderwijs had zijne belangstelling getoond door iemand vaii zijn departement naar de verg ideriiig e zenden Een Weeiier de heer Kohier leidde het eerste punt waarover de vergadering zou beraadslagen het vraagstuk der onderwij erskweek scholeii in Aan de langdurige disenssicn daarover namen deel afgevaardigden lit alle streken van Diiitschlaud zoodat zy met recht algemeen kunnen worden genoemd Over t algemeen gingen echter de redenaars mank aan ie groote breedsprakigheid wxiirdüur ij veel koslbaren tijd veiknoeiden Ook kunden zij zich niet op een algemeen standpunt plaatsen zij hesehouwden de aak naar den loealen toesland In het belang der zaak zon het goed ijii dat zij die beide gebreken in de volgende vergaderingen aflegden Vooral het erste verdient dringende verbetering IS a het vraagstuk der on derwijzerskweekscholen komen die van het godsdieiibiünderw js en van het üuJorwys voor meisjes ter sprake Gouda 14 Juni Pc scherpsehutters vereeniging nargerpligt alhier ontving de cr dagen eene gioote onderscheiding Den 211 Met jl had die vcreeniging aan Z M den koning het bcschcrmhcersohap aangeboden en reeds bij missive van den 3 dezer werd haar kennis gegeven dat zijne Majesteit de ijverige vaderlandslievende pogingen der vcreeniging tot bevordering van s lands weerbaarheid bijzonder waarderende gaarne het aangeboden Besehermheerschap aanvaardt Wij wensoheu de vcreeniging Zondagmorgen werd de onlangs beroepen predikant bij de Ned Jfcrv gemeente alhier Ds J II F Bloemers bevestigd door zyn ambtgenoot Ds H e N v Amerom die naar aanleiding van 2 Oor 4 l en 2 sprak s Avonds trad de nieuwe leeraar voor t eerst op hij sprak Daar aanleiding van Hom 1 Ki Het concert vau t muziekkorps der dd schutterij alhier ten voordcele van licu die door deu brand Ie üodegraven van alles beroofd werdet had gisteren avond plaats Hegiiiisligd door ftaiiiste weder was het geen wonder dal een tdrijk publiek 010 pciboneii leh m den tuin der sociëteit Uns Genoegen bevond en daar eene prettige stemming heerscble Ifct concert bracht de aanzienlijke som van f lil 3 i op die geheel aan de hoofdoommissie iv worden uitgekeerd Iu do onlangs gehouden gewestelijke vergaderiugvan het Ncderl Oiiderwij ers genootschap in Zuidllollaiiil werd al s plaats voor de volgende vergadering met algcmeeue sleramen Gouda aangewozea Bij gilege ibeid van den veriaarjog van Z t imiis ilwKjiii wuei gisteren le vla vanhet stadhuis 11 M de Koningin heeft ƒ UlOO geschonkenaan de iioiHlIijdendeii Ie Bodegraven Dr l S KIders is door het provinciaal gerechtshof in Noord Holland vrijgesproken Door het bestuur van het waterschap de KoogeBoo em achter Haastrecht is met 7 tegen 5 stemmen besloten tot het stichten van een hoogstoom geinaal Dit zal evenwel niet dienen tot vervangingvan maar tot medewerking aau de bemaling doorde bovenmolens Met ingang van den 1 Juli aanstaande wordthet telegraaf kantoor op het station van de Rijuspoorweg Maatschappij te Jlarmelen voor het algemeen verkeer geopend met een dagelijksolien dienst van S uren s voor tot 9 uren s namiddags Up het verkeer van Ilarmelen met alle overige telegraafkuntoien in Nederland wordt het uniforme tarief van ƒ 0 30 per enkelvoudig telegram toegepast Voor do b urging der belichten van het slalion naar de gememte is een vast bestelgeld van ƒ O 25 per telegram verschuldigd Naar inen verneemt heeft de Scherpsehuttersvereeniging de Zwijger te Lfireclit onder besehcraheersehap van Z K II prins Hendrik der Nederlanden een nalionalen schieilHodstrijd uitgeschreveuop den SI Juni e k in het fort aau de Biltstraat Er hebben zich aangemeld 24 vereenigingen als ü iie uit s Gravcnhage deu Helder Viaiien Wageningen ironingen Amsterdam Woerden Leiden Loosduinen Gorknm Zeist llotterdam Delft Maarsen Zwolle twee uit Gouda Apeldoorn Sehiedam en vier uit Utrecht Vermoedelijk zullen er 180 scbulters aan den wedsirijd deelnemen Z M de Koning baron van der Boroh president der scherpsehuttersvereeniging te Maarsen en vele anderen gaven door schoone prijzen bewijs van hunne belangstelling Voorloopig is vastgesteld dat er op den avond ts voren reunie zal iju in het parkïivoH dat op den 21 Juni do wedstrijd al aanvangen des morgens te zeven uren en onafgebroken worden voortgezet Des avonds is er groot vau Yliall in Tivoli dat door den onderiieraer met ziju gewonen smaak zal worden godeooreerd De vorstelijke beschermheer Z K II prins Hendrik zal de prijzen uildeelen en de zoozeer gewensehto tegenwoordigheid van Z M den Koning zal naar men hoopt een feest opluisteren dat door de welwUlendheid van verbchilleudo autoriteiten inderdaafl glansrijk belooft Ic z u Donderdag behandelde de gemeenteraad te liotterdam o a het adres van een aantal Israëlieten om de markt te siellen op Dinsdag en Vrijdag in plaats van op Dinsdag eu Z iterdag De heqr van der Hoop stelde voor tot deze verandering te besluiten Dit voorstel werd door de hoeren Finooffs Bols en den voorzitter bestreden eensdeels op grond van de algemeene en bijzondere belangen Tncïerdeols uit aanmerking dal de Itraulietcu juist op Zaterdagavond en das juist als het aantal koopers helgrootst is hun handel en bedrijf kunuen voortzetten terwijl Zij dit boveadien des Vrijdags alleen over dag es dus lip minder gosohikten tijd zouden luinnen doeu ïoeu vervolgens bleek dat het voorstel van den heer vati der Hoop gesne ondersteuning vond werd hel artikel volgens hetwelk de markt op Dinsdag ea Zaterdag behouden blijft met algemeene stemmen op 5i ne na onveranderd vastgesteld Ook had in die vergadering eene discussie plaats over de kermis waarvan het resultaat was ilat het volgend voorstel werd aangenomen met 22 tegen 6 stemmen Ten ware de raad bepalen mocht dat er geen kermis zal gehouden worden begint deze op den Maandag volgende op deu tweedon Zondag iu de maand Augustus en eindigt zij op Woensdag der daaraanvolgende week In de algemeene vergadering van hel schoolverbonil te Utrecht gehouden is het hoofdbestuur benoemd als volgt do heer prof 1 Hurling eere i 81 t linl DuOOMMVI j H l l Hl ta CBrüiiiM pitll iki i i i lil l la ril IJimi mi ifi I lw taf i f Ml k iimal iu bfirliMi Vpiaj i m i Il Kid lé liliirt ta Ml Uste hu mi III pii ii n I éi m Jn mmm ii lBliim Untnw Epiai iinlw t Ikéimi pWii w m 1 KI in luliiitliis il Jl m ta iM H Dl i lnilaiiiUwl y j W Il toBtijiiitu Kiften HMtMlIibw $ k 4 Ww fr iki2l S k 4 imi iMfcTr