Goudsche Courant, woensdag 15 juni 1870

voorzitter en aU leden ds D llartinft i H l allenian I ll H Nahuys I Mulder Mr V J buron van Weldfrcn llongcrs mr 1 A l ruin Jhr J C 1 Cl viui Nispen tot Sevonacr Blijkens hel uitgelitaclit verslag bestonden er thans Ui i afdeclingeii Vnu 80 waren luin of meer voUeiligi opgaven ontvangiMi waaruit bleek ilat zij 75 10 loden tBjIeti de 28 overigen tellen voor 7 00 vitf bekend ib S3 leden te üaraen dua ongeveer br llU Icilen beli dve enkele algeuiüenc leden wanrvan hel üi lnl niet juist op Ie geven niet groot is Na het wordingbtijdperk te zijn doorworsteld zegt liet verslag heeft het sehoolvcrboml zijne belangrijke laak ree ls aanvaard en op sommige plaatsen reeds cei kraehtvolle werkzaamheid ontwikkeld y en daar b p zicli i al ouwen aan de afdeelingcn aangesloten en i elfslaniligo vcrecnigiiigcn van vrouwen later als hulp nfcleelingcn Ie erkennen werden reeds voorbereid Waar zooveel teekenen van een krachtig leven ontwikkeld worden daar kan men aan het schoolverbond voorzeker een sehoone toekomst voorspellen en zal het krachtig en in het bewustzijn iets goeds te willen zijn loon volbrengen en heeft het zijn taak volbracht zouder weerzin en met eere aftreden omdat het niet meer noodig zal zijn WEKELUKSCH OVERZ f O H T vau tbehaadelde in de ïwf bdb Kameu der Staten Generaal 1869 1870 13 Jvmi Zeer belangrijk waren de beraadslagingen die iu do vorige week werden gehouden over de nieuwe pOBtwet De regcering had een gunstig oor geleend aan het steeds luider en luider geroep om uniformport d i gelijk bedrag van brieveuport voor alle plaatsen vau het rijk De voorname bepaling dezer wet is dan ook die waarbij het biuneulandsch port op vijf eenten wordt bepaald onverschillig waarheen de brieven bestemd zijn Algemeene sympathie ondervond dan ook dit gedeelte der wet maar de minister van financiën wilde een gedeelte van t verlies dat de schatkist door deze vermindering lyden 20U doen vergoeden door de dagbladen die zwaarder wogen dan een in de wet uitgedrukt gewicht meer port te doen betalen Daartegen rezen gewichtige bezwaren zoodat velen zelfs do voordecleu van t algemeen stuiversport liever zouden prijs geven dan daarnaast dc a beperkende bepaling op t8 uemen Doch behalve deze groote bedenking waren er nog een aantal andere die op ziob zelf beschouwd ook van gewicht waren en die ten deele tijdens de discussie uit den w fg werden geruimd De vele aanmerkingen kwamen den e rsten dag der behaudeling die aan de alg her gewijd was reeds uit en niet vooral van conservatieve zijde hoewel de heer Hkemskei k Aa zich onder de bestrijders van de wet schaarde maar ook liberalen zooals de heeren Fokkwi v d Linden en v EcK bestreden het wetsontwerp zoo als t daar lag Slechis één puut w J door allen goedgekeurd zoo al i toegejuicht de heifing najriehjk van ecu port an 5 cent voor alle binnenlandsche brieven beneden een bepaald gewicht Het meerendeel dezer bedenkingen is reeds in den vorm van amendementen ter nedergclegd zoodat ij van zelf bij de artikelen zullen ter sprake komen lu art 1 van dit wetsontwerp wordt een uniformport van 5 cent bepaald voor alle rjefranhiirde binnenlandsche brieven het gewicht van 15 grammen niet te boven gaande De heer Lenting stelde voor dit art in dien zin te wijzigen dat het woord giijrcmIceerdü er ijit werd gelicht en dus het stuiver sport uiet in verband werd gebracht met verpliehie l ra nkeoring Een volgenu art toch bepaalt dal van Ongefrankeerde brieven dubbel port moet worden betaald onverschillig naar welke plaats zij wordeu getond en Verschillende leden kwamen op tegen deze gedwongen frankeering en tegen de daarop gestelde strpf De persoon toch die verzuimt te frankeeren wordt niet om het dubbele port aangesproken maar de geadreseeerde De gedwongen frankeering want de bepaling stond daarmede toch cigsulijk gelijk zou slechte bezorging der brieven op t platteland ten gevolge hebben omdat het belang om t porto te innen dan verviel De verdedigers van t art waaronder de hh SioET en Pbansen v ü Putte wezen i alle landen der beschaafde wereld als voorbeelden der gedwongen frankeering en zoo men bang was voor slechte bezorging dan kon men immers ongefrankcerd verzenden en t bedrag van het port in postzegels in den brief sluiten De minister liet niet na ook de financieele zijde van zijn stelsel te laten kijken cu t amendement werd verworpen met 3S tegen 28 stemmen Op zich zelf beschouwd betreuren wy die verwerping gedwongen frankeering is in een klE in land een lastige formaliteit die weinig voordeel aan de administratie oplnvert Wanneer t echter waar is wat door sommigen werd beweerd dat do aanneming van t voorolcl de lutrekkmg der et zou len gevolge gehad hebben dan troosten we ons met de gedachte dat een half ei uog beter is dan een Iccge dop Artikel 2 bepaalt de porto s vnn gefrankeerde brieven boven de vijftien grammen IJeuig gchaspel gaf de redactie vau dit art door de overijlde wijziging die de minister op verlangen van een paar leden daarin bracht zoodat hij eindelijk verzocht de behandeling van dat art tot den volgenden dag uit te stellen Toen kwam hij met een betere redactie voor den dag die terstond aangenomen werd Art 3 bepaalde het porto vim ongefrankeerde brieven dit zou van het gewicht afhangen maar een uincndemcnt van den heer V Maimi n v KemNEs houdende dat in geen geval het port van ongefnmkeerdc brieven met meer dan 5 et zou verhoogd werd met 4 1 legcii oCCu n ingenomen Dit meerdere port is gecu boete werd gezegd maar een vergoeding voor den meerderen arbeid aan oiigcfrankeerde brieven verhouden die arbeid is dezelfile voor lichte en zware briavcu dus kon de vergoeding ook dezelfde zgu Art 4 bepaalt dat pakketten aan hel tarief der briefporteu onderworpen boven het gewicht van een kilogram of waarvan eene der afinetiiigcn meer dan 45 ceutiuieters bedraagt niet worden verzonden I Tegen die al metiug hadden de lieereu v u Linden en Heèmsicerk Az bezwaar omdat er twijfelachtige gevallen zouden kunnen voorkomen waarin de particulier die zich met de expeditie dezer pakketten belastte zou kunnen bekeurd wordeu De minister liet de bepaling der afmetiug eigenlijk legen zijn zin wegvallen De volgende artikelen werden allen goedgekeurd zonder of na eene korte diACusssic Daarbij wordt bet gebruik der postzegels bestendigd de expresse bestelling van brieven enz ingevoerd tegen vooruitbetaling v iii een exprcsscloon tn bepalingen omtrent de aaugeteekende brieven vastgesteld waarin o a voorkoiut dat er twet soorten van aangetoekende brieven zijn j gewone en die waarvon de geldswaarde aangegeven is De door den staat te betalen vergoeding in geval deze laatste brieven op do post verloren gaan wordt bij art 11 geregeld en gaf weder tot langdurige discussie aanleiding Het bepaalde dat in zoo n geval het volle bedrag dat verloren werd wordt vergoed doch dat die aanspraak vervalt wan neer de aan vraag na verloop van een jaar nog niet is ingediend en wanneer de vermissing door overmacht of door schuld en nalatigheid van den afzender is veroorzaakt Niet minder dan 4 amendementen warden op dit art ingediend t w vau den lieer Bu M om de administratie ook ingeval van overmacht tot vergoeding te verplichten van den heer v LiioN om haar in alk gevallen en dus ook bij schuld of ualatigheiil van den afzender daartoe te nood iken j van den hr Fbanskn V 1 Putte om de veriuoning van de aangegeven geldawaarde aan de administratie des gevorderd voor te schrijven ei van den heer V Houten om te bepalen dat de afzender door de vergoeding alle rechten op het vermiste verloor De heeren Blom en V Loon en ook v IIuuten zagen in deze bepalingen t beviijs dat de staal assureert de bcliooriijke hczorgin doch dan moesten ook de Bij art 13 had eene groote bijzonderheid plaats daar een amendement met algemeene stommen werd aangenomen Dat art strafte de verzending van geldswaardo in een niet aangeteekenden brief met boete De heer Bi OM stelde voor die nieuwigheid te doen vervallen en had daarop t zoo even gemeld succes De minister kon niemand overtuigen toen bij beweerde dat deze maatregel was in het belang van t publiek Evenals tot nu toe is dan voortaan de aauteekeniug alleen verplichtend by verzending van gereed geld edele metalen en kostbaarheden Tot art 17 ging t nu weer zonder discussie maar dat art was wel t belangrijkste der geheele wet daar het t port der dagbladen enz regelile Zooals men weet wilde de minister dat port dat nu slechts 1 cl voor elk nommer bedraagt laten afhangen van t gewicht en wel tot 50 grammen I cent en vervolgens voor elk 25 grammen of gedeelten daarvan 1 cent j maar even bekend is het dat allerwege tegen die bepalingen bezwaar was gemaakt Het was de heer Lenïino die deze bezwaren in een aangenomen amendement nederlegde Hij stelde voor dat t port van alle dagbladen of nieuwspapieren eens of meer iu de week uitkomende 1 cent zou blijven en dat voor die beneden het gewicht van 25 grammen slechts een halve eent port zou worden gchcveu liet eerste gedeelte nam do minister ter stond over maar de invoering van t halveceutsport bestreed hij Doch dit wekte eene warme verdediging uit van de kleine pers die door den heer v Eck de voortzetting van t lager onderwijs werd genoemd Het was eerst Zaterdag dat deze discussie een gunstig resultaat kreeg want temidden der discussiiJn bemerkte de heer v D Maesen dk SüMUHEFF eene leemte in het amendement Lentinq daar bleek dat de minister onder dagbladen en nieuwspapicren niet begrepen wilde hebben de magazijnen en illustration die eens iu de week uitkomen Behalve deze amendementen was er noy een van den heer v N Ken uraendeinent van den heer UE Uoo v Atl Elf VEUi i T op arl 25 oiu de postwissels goodkooper te maken werd verworpen gelijk lot viel een anieudeinenl van den heer UE Casemiiroot te beurt om voor militairen beneden den rang van officier pustaiiwmuni en in de wet op te nemen De veidere beraadslaging werd tot deze week verschoven maar t belangrijkste gedeelte is uu toch afgcloopcii Vooral de gewijzigde aanneming van art 17 doet ons genoegen De verhooging van t port Noor de dagbladen zou financieel weinig voordeel hebben opgeleverd daar slechter papier en minder bijvoegsels een middel zouden geweest zijn om de wet te ontkomen Benadeeliug van t publiek zou vermoedelijk t eeuig gevolg van dien maatregel zijn geweest Charles Dickens Geen tijding is in den laatsten tijd met me r leedwezen vernomen dan dat eenvoudig bericht den elfden dezer uit Londen naar alle oorden der beschaafde maatschappij getelegrafeerd Charles Diekeus is gisteren avoud aan eene beroerte overleden Zoo er iemand was die overal en in alle standen der maatschappij werd gekend en geliefd dan was hy het Geen welkomer tl diiig dan deze Dickens heeft sen nieuwen roman geschreven j geen werken werden met grooter spoed algemeen eigendom dan de zijne I allerlei talen werden zijne geschrificn verspreid en zijn naam reeds alleen was volcloeiule om met hét grootste verlangen naar t oogciiblik te reikhalzen waarop men de gelegenheid zou hebben met tnieuw e meesterstuk kennis te maken Hij kende de maatschappij in alle opzichten eii wist haar te schetsen met de grootste votkonienlieid zoowel wanneer hij ons rondvoeri te midden van t uitvaagsel der maatschappij als wanneer hij ons bracht in den liuisselijken kring der burgerstand of in de rijke saloni der Eiigclsche arisiucratie Zijn streven was vooral de kranke plekken der maatschappij aan te wijzen en in Engeland heeft hij dan ook ontzettend veel bijgedragen lot de verbetering der maatschappelijke toestanden Iu geen land Ier wereld was men zob oldaan over zic ii zelvcn als in Kiigelanil Daar was alles goed elk ander land kon daaraan een vü irbecid nemen llij lende iets anilurs en hij opende de oogcn van velen omdat de vorm dien hij koos wel de meest geschikte was om tot allen ingang te vinilen Dickens was humorist bij uituemeiiiUaid en geen schrijftranl valt meer in den smaak dan deze waarbij de lach reeds om de lippen speelt ee da traan is gedroogd Dickens was in 1812 geboren en dus 68 jaar oud Zijne ouders waren onbemiddeld zoodat hij reeds spoedig ieta n ocst verdienen Hij kwam laaront reeds op jeugdigen leeftijd o een proeureurskanloor doch dit loven kon bij slecht een paar jaren volhouden Plij verbond zich daarna aan de dagbladpers en schreef zijne eerste romans onder den naam Boz Algemeen was weldra de nieuwsgierigheid naar den waren naam van den geestigcn schrijverj van dien tijd af tot nu toe was slechts een leven vol roem voor hem weggelegd Elk zijner werken werd bewonderd en de strijd wat eigenlijk zijn meesterstuk kan worilen genoemd is nog onbeslist Pickwick Olivier Twist Nikola is Nickleby Humphrey s klok Barnaliy Kudce Martin Chuzzlewit Doinbey en zoon David Copperlield kleine Dora Onze wederzydsche vriend ziedaar de voornaamsto zyner werken Twee weekbladen werden door hem opgericht Household words cii All the year round Niet minder bekend zijn zijiio kerstvcrielliiigon dia hij sedert meer dan 20 jare n tegen den lijd van kerstmis deed verbchijnen en die In den vorm van