Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1870

Vrijdag 17 Juni 1370 N 907 GOUDSCHE COURANT Nieuws en AdvcileHlicbbd vo r Gouda en Omslpebn De inzending van advertentien kan geschieden tot één uur des namiddags op den dag der uitgave ULARICÜM te Oi pAG den 30 JUNIJ e i II ure in het lo Markt te Gouda in 1 Eene kapitale EDE LNSWONING n 11 TUIN lo t EI HOOI BOUW f EN en WATERING ► ren 78 aren 37 eenin de Müidelwülem InJ van Stein gemeente Te veilen in 8 per DK Geoot de lande7 O en de gebouwen tot sjaars m nader onderrigt te r in de Notarissen W H C VAN DI6GEkvengenoemden Notaris IELE BEDIENING n die van de schoone apje naar de hofstad gemaakt het hotel ibliek ten zeerste aan 2 G + B 4 R lenfabriek verlangt men ïVROÜW om in eene der werkiden op het personeel i de fabriek bg den Van ITERSON ond en ERF taande en ïdven te Gouda SIBBES alhier 70 ït Pakje fTEERDE lii®@lSS5 IN Cd ÜOFF ÏTRAAL DEPOT Stilsleeg F 154 I V VnïUMiNGEN en louTEN te Woerden 1 BEE0 ict Pakje noegen to vernemen til maken met het Mu isclic Vrijwilligers onder WESTERBACH ka 1 korps daar het l e iliitf 25 Juni een Con I lil het Lokaal Tivou opbrengst geheel zal d r ongelukkigcn van 70 5 1 Muziek lii f hebbers I II A lliuikiiiiiii De uitgave dezer Courant geschiedt ZONDAG WOENSDAG en VRIJDAG In de S+ad geschiedt de uitgave in den avond van DINSDAG DONDERDAG en ZATERDAG De prijs per drie maanden is ƒ 1 75 franco per post ƒ 2 Bekendmaking BURGEMlïESrEll en WETHOUDERS van Gotidt doen te weten dat het primitief Kohier voor de plaalselijke directe belasting dcïcr Gemeente voor liet dienstjaar 187t door den Raad vastgesteld gedurende acht dage van des vooriniddags ten tien t t dos namiddags t n één en van drie tot vijf are ter Secretarie der Gejieente voor een ieder ter lezing is iicdcrgelcgd binnen welken tijd elk aangeslagene tegen zijnen aanslag hij Gedeputeerde Staten in beroep k m komen bij vi rzocksclirift op ongeiegeld papier geschreven GounA U Junij 1870 Burgemeester en Wethouders voornoemd De Secretaris De Burgemeostt DHOOC LEEVER FORTtllJN DE GRAVE W L B BUITENLAND PR AN KRUK Geruchten van ontbinding van het wetgevend lichaam doen telkens de rondo onder het publiek doch naar het schijnt zonder grond Zoolang dan ook de meerderheid zy het ook net weerzin het kabinet OUivier ondersteunt is voor dien maatregel geen voldoend motief De heer OUivier heeft een benijdenswaardige positie voor een man van talent hij is onmisbaar hij is zoozeer de man van het oogenblik dat zelfs zijn grootste tegenstanders als het er op aan komt voor hem stemmen Maar die positie heefi een groot gevaar zij kan onmogelijk lang duren Elk oogenblik loopt het kabinet gevaar een onvoorziene gebeurtenis op zijn weg te ontmoeten die een verandering in den stand van zaken brengt waardoor het zijn raison d etre verliest liet wordt dan ook noodzakelyk dat het ministerie zich in de kamer vrienden verwerve waarop het rekenen kan het moet de uitdrukking worden van een partij die het zich zeker in het gedesorganiseerde wetgevend lichaam wel zul kunnen verschaffen De vraag alleen blijft Zal het rechts of Jinks stenn zoeken Onderscheiden geruchten geven recht tot het vermoeden dat OUivier zyn verleden trouw blijvende eer bij de linkerdan bij de rechterzijde zal aankloppen Althans men spreekt van een wijziging der kieswet die door de linkerzijde zeer gewenscht wordt De rechterzijde zou zich daartegen niet verzetten daar het oumiddelijke gevaar voor ontbinding dan afgewend wordt AfschafBng van art 75 der constitutie van het jaar VUL schijnt ook in de bedoeling der regeering te liggen lij dat art wordt den burgers verbodeu een ambtenaar wegens een onrechtmatige daad ter veranlwüordiiig te roepon tenzij de staatsraad eerst de gerechtelijke vervolging goedkeurt Jaren lang is van die wetsbepaling door hooggeplaatste ambtenaren misbruik gemaakt om hunne ondergeschikten te beschermen wanncT zij zich gehaat hadden gemaakt bij het publiek door hun schaamtclooze onderslenniiig van het persoonlijk gezag Het wordt hoog tijd dat de ambtenaren komen onder het gemecne recht oodat de burger voor willekeur en roachtsoverachrijding gewaarborgd zij Een goed teeken tevens een bewijs van de gunst die OUivier bij den keizer geniet is hel aftreden van den afgevaardigde Cli ment Duvernois als redacteur van Le PaipU i ranqaU Dit blad was het orgaan der Tuileridn onder het ministerie llouhcr en kenmerkte zich in den laatiteu tijd door hevige aanvallen op het ministerie De keiier heeft den redacteur zijn misnoegen daarover betuigd en alle betrekkingen met hem afgebroken zoodat Duvernois het geraden geoordeeld heeft het veld te ruimen Voor het oogenblik zal de rechterzijde zich wel wat intoomen want zij ziet steeds haar meester naar de oogen Wanneer de zaak van den St Gothard spoorweg niet voorzichtig behandeld wordt zou ze wel aanleiding kunnen geven tot politieke verwikkelingen De heer Mony zal wel doen bij zijn interpellatie alleen de handelsbelangen op den vcorgrond te plaatsen Uit dat oogpunt is de zaak nog belangrijk genoeg want die nieuwe lijn zal een geduchte concurrent worden voor ft Mont Cenisbaan Zwitserland dat zek zijn neutraliteit niet prijs wil geven heeft geen andere bedoeling met deze zaak dan een nieuwen handelsweg te openen over zijn grondgebied De Franschcn zouden wel eens de gevoeligheid van Pruisen knnnen opwekken indien zij bij die industrieele onderneming aan militaire nevenbedoelingen dachten De officieuae Corr Ilavas bevat over de interpellatie Mony een geruststellend artikel waarin betoogd wordt dat de voorstelling alsof Frankrijk op ïijn hoede moet zijn tegen de samenwerking van Duhsche Zwitsersche en Eransche kapitalen voor een spoorweg die hun landen aan elkander verbindt en alsof het die ter wille van zijn politieke belangen bestrijden moet geheel onjuist is Kr is volstrekt geen gevaar dat Zwitserland zijne onzijdigheid daarbij zou inboeten en ten overvloede heeft de Eransche regcering zich reeds twee jaren geleden vergewist van de wa rborgen die in t belang dier onzijdigheid genomen zgn Ue daaromtrent gewisselde stukken zullen door de regeering aan de Kamer medegedeeld worden en de storm welke de oppositie ter dezer gelegenheid tegen het kabinet wilde verwekken zal ondanks al haar pogingen een storm in een glas water blijven De heer Guizot president der commissie voor hel hooger onderwijs heeft Parijs verlaten Vóór zijn vertrek uit ds hoofdstad heeft hij den Keizer het ontwerp der commissie ter hand gesteld De heeren Móge Minister van Onderwijs en OUivier waren bij de nudiëntie tegenwoordig Volgen de MerU heelt de Keizer bij die gelegenheid met den heer Guizot ook over de Romeinsohe qusestie gesproken De Gaulois beweert dat de ex Minister van Louis Philippe die gelijk men weet een voorstander is van den statu quo te Eorae er in geslaagd is den Keizer zyne inzichten te doen deelen DÜITSCHLAND De militaire quscstie is in don Noord Duitschen bond aan de orde De aanstaande verkiezingen schijnen vooral door dc o zaak le worden beheerscht De militaire lasten worden te zwaar en het onttrekken van zooveel jonge lieden aan hun tverkkring gedurende goruiinen tijd valt steeds minder in den smaak van do burgerij De regeering hoopt evenwel door do hulp der conservatieven do overhand te be ADVERTENTIEN worden geplaatst van 1 5 regels a 50 Centen iedere regel meer 10 Centen GR 00 TE LETTERS worden berekend naar plaatsruimte Afzonderlijke Nommers VIJF CENTEN houden lerwyl zij hierbij nog het voordeel heeft dat de liberalen omtrent dat punt niet eenstemming denken Sommigen hebben wat over voor den roem en de grootheid van het Pruisische militairismna anderen willen aan de groote kosten van den gewapenden vrede paal en perk gesteld zien De middelparlij do nationaal liberalen loopen in den aanstnanden strgd het meest gevaar De partij dec sociaaldemocraten met Liebknecht en Schweitzer aan het hoofd zullen misschien eenige versterking krijgen zonder evenwel vooreerst krachtig genoeg te worden om een bed uidenden invloed op de zaken uit te oefenen Ook in Beieren heerscht verzet tegen het budget van oorlog De moeilgkhedeu der regeering met de kamer heeft evenwel reeds ten gevolge gehad dat men de bevolking eenigazina te gemoet komt De diensttijd der militairen is tot 8 maanden beperkt en vier cavalerie regimenten zijn afgeschaft VVurtembert schijnt Beieren op dien goeden weg te wiUen volgen De samenkomst der beide vorsten van Pruisenen Rusland le Ems blijft het onderwerp van veelgeschrijf De aanwezigheid van den graaf v Bismarck doet staalkundige bedoelingen veronderstellen waarnaar overigens alleen gegist wordt Het is een feit dat de Pruisisdie premier allervriendelijkst duor keizer De XIX Duitsohe vergadering van onderwijzers is gesloten Belangrijk waren vooral de discussicn over het vraagstuk van het onderwijs aanvrouwen Het lichtpunt van het debat daaroverwas oenc rede van friiul Weyrowitz uit Berlijn die van het begin tot het einde in groote spanningwerd aangehoord Zij stelde voor de volgende besluiten te nemen 1 liet vrouwelijk geslacht heeft behoefte aan opvoeding cu onderwys Vooral voorzijn speciaal opvoedkundige taak moet het zoowel praktisch als theoretisch grondig worden onderwezen j Z opvoeding en onderwys van het vrouwelijk geslacht moeten zoodanig zijn dat het meisje naden cursus te hebben nfgeloopcn toegernst is metBoliede kennis en in staat iets te doen dat zij ehuis is in het helder denken en het zedelijk willen Zoo zal zij in staat zijn in de maatschappij te treden De voorstellen werden met groote meerderheid aangenomen Na eene met levendigen bijval begroete rede van deu president ging de vergadering nitcen onder dankbetuiging aan den president voorde onpartijdigheid en rechtvaardigheid waarmee hijhaar had geleid BINNENLAND GoiiD 16 Juni Bij kon besluit van den 12 Juni is benoemd tot plaatsverv kantonr te Gouda afi O A A Uuijjjens wonende aldaar lï