Goudsche Courant, vrijdag 17 juni 1870

s Bg Kon besluit v 13 tuin zijn bij hc korps Kevoriiid uit de woerbaarhcids vcrccuiging liiir rp u t te Goucia benoemd tot 1 luit komin iml J ï C Frincc tot 1 luit JI J Icm lii i gni lot 2 luit G II G de Ixinge en J M Nootkvuen ran Goor Z Jl lucft J W 1 Kluit op zijn ver ockccfvol üulslagcu uit zijue belickking van directeurvan bot postkantoor te Alpbeu Tot lid der provinciale stalen van ZuidHollandis gisteren te Biddeikcrk bij berstaDiuiiiig gekozende beer Mr G A de llaadl Wij heiiimeren dat morgen ter gelegenheid van deiJ verjaardag v iu II M do Knniiigin desUk ünds i u bnlf twaalf nog t u trein uit do residentie naar louda zal luopeu A aar wij van goeder hand vernemen hebben dp iranrg eu muziekicreeui gingcn A l i Caecilia en Euphoiua hei pl iu opjje v it om geiiaiiienlijk eeiie uitvoeiing te gtvou voor de noodlijdendenIe Bodegraven Wij juichen i lit voorueiucu ten zeerstetó niet alleen om liet mcnseliiievend doel daaraanverbonden maar o k uit het oogpunt der kunst daar ïijn wij goed ingelicht voor ccii matigentoegangsprijs onze sl idgenooteii de gelegenhtid zalworden aangeboden dc e drie 4 czel3chappeii uf oiiderlijk en vereenigd de schoonste nummers van hunue lepeitoires Ie hooreu voordiiigcn Wij ontvingen den volgenden brief uil üoilcgraven Mijnheer jilc Itedaeleur Volgens afspraak een kort overiicht over Bodc grflveu Nog altijd komen een tal van rijtuigenons een bezoek brengen mooie en leelyke bespannen met mooie en leelijke paarden bebiden met menschen vim allerlei ouderdom standen en rangen doch allen belangstellenden of nieuwsgieiigeu dcu een zijn douti den ander zijn brood zegt bet spreekwooitl beeft het de aannemer der siraalwegeii slecht de tolpaofcters profiteeren staal de handel van sommigen stil anderen debilcereii met giooler winst Wat al vreemdelingen zijn er toch iii ons dorp werkzaam wat al verschilleiule gcnaanioiJiiigen ontvangt men onvullekcurig wanneer men over de Vioegft zoo ii inge i iine doipiirait loupi Uur een tal van werklieden ijverig be ig om den aangenomen taak Ie volbrengen tot voordcel vau linu ge in en hun meester ginds anderen lui en liederlijk op de pulnhoiipen ncilergezeten of bcselionkeii loopcnde langs de straat oui anderen te biiuleieii en ware het mogelijk ben bun slecht voorbeeld te doen volgen Men moet onwillekeuvig vragen waar laat het de een en waar liaall liil de aiuler l o oude molicvangcr heeft zijne klmlen beloof nicliegeiiBtaiindc de vele bezoeken zelfs v m liouggcpla itslc personen ben te zullen blijven ontlasten v in dat alles omwroelende beest De geuderde bewoners in de volière van des heer van Reenen bevinden zich allen nog op de eerste tweede en ilerde óiage Wanneer nog eenige dagen erloopen zjn zal er van Bodegraven voor het gruoisie geilcelle niets laecr te zien zijn dan een flulile opprrvl ikle beneden is allcj even treurig doch rhiat men l et oog omboog dan is htt niet veel beier Aan de zuidyijde van den Eijn de kiitholieke kerk zonder haan eu met gebogen kruis Op den toren aan de noordzijde de hervormde kerk zonder leeuw eu zonder kruis welk gemis reeds vóór eenigen tijil door den sterken wind was veroorzaakt en nu ten gevolge van den brand hebbim de bestuurders der lutliersehe kerk het goed gevonden hun gelicfkooaden waan ook zijn st dplaatj te ontnemen ten einde hem zorgvuldig e bewa en als eene gedachtenis ijl bij trots de grote hitte dor vlammen zijne standplaats moedig en Lugesehoiideii had bewaard Dat idles zich oo spoedig mogelijk ten bcsle moge Bchikksn is de ensi i van u vcn mededecler Men schrijft uit Boskoop dd 11 Juui Gisteren hield de bier gevestigde afdeeling van de Liberale Kiesvereenigiug een vcTgaiicriiig In deze vergadering die ook was nilgcsclirevcn met beloog op da verkiezing van een liJ voor den gemeenteraad op Dinsd ig 11 de er tot aauvuUiug van de door het overlijden vau den hcerG i Alberts opengovollen plaats werd do bcor mr 1 A Vorstman burgemeester dezer gcmeer tu tot candidaat vtrkozen Na afloop der gewone werkzaamheden wenl door den beer W F K Ilussem een voorlezing gehouden over do bcteckcnis van het woonl liberaal Dinidng ijn de beraadsliigingeu over do wijziging der poslivct in do tweede kamer geëindigden is na verwerping van t voorstel van den heerFokker om aan de postkantoren spaarbanken te verbiodcu dat ontwerp met il tegen H stemmen aangenonMii Tegen stemden de bb Kien llufl man i aets van Amcrongen Nicrslrasz van ispcn van der Liuden van llceucn cu Heemskerk De Staata Courmt behi lst het Koninklijk besluit v n 24 Mei 1870 wairbij goedgekeurd is het Heglemeut van de Leidscho Veretnigirig tot öevordcriai mn het geregeld i chooPtv oelc bestaande uil de volgende artikelen Art 1 Kr bestaat ccno vereeniging onder den naam van Lekhrhe Fereetiii ing tot hmrderhii mn gereijeld ukooUezoek Deze vereeniging is getc3tigd te Lciilon en aangegaan voor den tijd van uegenlwiutig jaren en elf maanden Art 2 i ij iracni iM if lUci te bereiken uoc zulke middelen welke eieii eer op liet bijzonder als op het openbaar oiidirwys van toepassing zijn Alt o Deze middeliu zijn 1 Iiuisbezoek aan de woningen der minvermogenden iJ belooniiigen uit te reikeu aan kinderen voor geregeld schoolbezoek 3 geldelijke oude steun ing aan de ouden doch alleen in buitengewone gevalleu Art 4 Ieder ing zeteii der gemeente Leiden den leeftijd van achttijn jaren bereikt hebbende kan tegen betaling eenci jaarlijksobe coBtributie van luiiiatcus vijftig cents het lidmaatschap verwerven Art 5 Ilei hoofdbestuur bestaat uit twaalf leden en wordt op de algomeeno vcrgaderiug gekozen Te beginnen met 1SJ3 treden jaarlijks vier leden af die nicl dadelijk herkiesbaar zyu liet hoofdbestuur kiest uit zijn midden een voorzitter een viocvcorzitter eeu secretaris en een penuingmccster Art 6 Jaarlijks in de maand Januari wordt eene algemeene virgadering van de leden der vereeniging gehouden waarin verslag wordt gedaan vau de werkzaamneden der vereeniging en de tekening van het ge delijk beheer aau de goedkeuring vau eene commissie uit de leden wordt onderworpen Uit B iarii meldt men dat zondag 11 in dekerk aldaar aan Z K U prins Hendrik ecu prachtbijbcl is aangeboden Ds Herman bad bij die gelegenheid tot tc ist gekozen Ps 119 vs 105 waarbijhij als reden d it do kerkeraad dezen bijbel de iprins vereerde opgaf dat Z K H in deze kerkgedoopt was N i de aanbieding zong de gemcenieI s 121 VS i Zoowel de prins als prinses Hendrik waren diup getroffen over de tot hen gerichtewoorden Ter viering van den verjaardag van Z K H prins Hcndr k is Z M naar Soestdijk gekomen Ër had akbuir bij die gelcgcilioid eene fraaie illuminatie plaa s ook werd er eeu prachtig vuurwerk afgestoken Te Zaandam is door eeiiige eigenaars van fabrieken het voornemen opgevat om met medewerking van andere eigenaars en workb itcn in de Z ianlandsche gemeenten eene vereeniging to vormen lot onderhoud der weduwen van aibeiilers in dienstder leden Do vereeniging zal onraiddelijk na aannoming der statuten in werking treden kosteloosbeheerd worden en hare werkkring uitstrekken over de gemeenten Zaandam Koog a d Zaan Zaandijk Wormerveer West en Oostzaan De patroons zullen door eene billijke jaarlijksobe contributie aan bnnnc gehuwde arbeiders de zekerheid kunnen versehaffen dat bij bun overlijden hunne weduwen niet direct van allo inkomsten verstoken een beroep op dearmbesturen behoeven te doen Uit het laatste uitgebracht algemeen verslag van het verhandelde op de algemeene vergadering van het hoofdbestuur en de afgevaardigden der distrietscommissien van het fonds ter aanmoediging en ondersteuning van den gewapenden dienst iu de Nederlanden blijkt dat de ontvangsten hebbeu bedragen ƒ 79 233 68 en de uitgaven ƒ 85 084 6973 zoodal er een uadeolig slot van ƒ SSSl lJl j is Er werden 2964 73 uitgekeerd aan 85 verminkten van den veldtocht van 1816 8 uit den veldtocht van 1814 110 uit Oost Indië 13 uit vroegere oorlogen 145 uit de Belgische omwenteling 1483 infirmen erlangden oiidersteuniug alsmede 405 verminkten en nngebleveuen van gesneuvelden 857 oudstrijdcrs van Waterloo Het totaal der kosten van het iuvalidenhuis te Leiden beliep ƒ 22 197 53 daarin werden veipicegd 1 verminkte uit Waterloo 3 idem uit de koloniën 3 uit den strijd tegen Belgié 50 infirmen en li kostgangers voor rekening van het rijk totaal 68 man het gebouw is ondoelmatig eu veel tn ruim voor het kleine personeel daarin verpleegd Kr is tli ins een lokaal vroeger tot oantine gebezigd behoorlijk in orde gebracht tot uitspanningslokaal Omtrent den scherpschutters wedstrijd door de ver de Zmiji er ilen 21 dezer uitgeschreven vcrueemt men nog dat de 21 zich aangemeld hebbende vcreenigingcn Maandagavond nan t station van den Itijnspoorwcg zullen worden ontvangen om feesleluk met muziek aan t hoofd naar Tivoli op te trekken waar men een talrijke schare gcïnviteerdcn vervvaoht De eerewyn zal daar worden aangeboden Bij den wedstrijd op Dinsdag in t fort aan de Bildslraat t welk versierd zal worden lal de muziek van t 7 reg iiif tegenwoordig zyn Tegen den middag zal aan Z K 31 prins Hendrik een oollalion worden aangeboden s Avonds is er weder feest in Tivoli met concert van twee muziekkorpsen prachtige dekoratie en illuminatie oplating van ballons vuurwerk en bal hu llariingen woiui bcricui i uüm widezer dagen te vergeefs 30 ets werd geboden vooreen emmer regenwater is hot een groot voorrecht dat de iiige etenen hier driemaal per dag gralis oveivlücdig water kunnen verkrijgen uit den van gemeentewege opgerichten flltroertoestel van Stönner Genomen piojven bevestigen dat dit water totwasscheu en drinken beide uitstekend gcsohikt is Eeeds werd door ons gemold dat dr F S Elders door t provinciaal gerechlshol in NpordHolland is vrijgesproken Bij bet arrest heeft hethof beslist dat het certificaat gerangschikt moet worden onder de getuigenissen van allen anderen aard art 162 W v S dat het verder de vereisohtenvan art 12 der wet van 1841 betreffende de plaatsing iu een kraakzinnigengesticht bevat en meer asdan eene subjective meen ing of eene bloot wetcntenschappelijke uitspraak daar de opgave van de nadere omstandigheden in laalstgemeld art bedoeld niet een bepaald noodzakelijk bestanddeel van hetecilificiat uitmaakt Het hof heeft verder uitgemaakt dat door het hier afgegeven getuigschrift verkortingvan de fpchteu van derden mogclyk was dat in art 162 zoowel ni iirii le als morele schade onder hetwoord lüsion a begrijpen is en onder art 147 4 zoowel m ileriole als intellectuele valsehheid vanwelke laaUie liicr sprake is bedoeld zijn Na denitecnzetliiig der feiten om de kwade Irouw van ilenbeschuldigde te slaven heeft het hof nader overwogen of hier verminking der waarheid had plaatsgehad en meer bepaald of de facsehiildigde juist op 17 Febr toen hij hel oerlificiat afi al in hetdenkbeeld kan veckecrd hebben dat de opnemingvan den heer Wiersma bepaald noodig was Dienaangaande heeft het hof nader den toestand vandon heer Wicrfma tijdens eu na zijn verblijf op Meerenberg uit de verklaringen der getuigen nagegaan en ook de raeJedeelingen door de deskundigen gedaan Uit een eu ander heeft het hnf gemeend nietbepaald te kunnen uitmaken dat de niogelijklieid vande e meening bij den besehuldigile niet zou hebbenkunnen bestaan en hoe veel laakbaars ook uit doverschillende gebleken omsiandigheden voorivloeidoten lai le van den bcsehuldiade heeft hel hof hetl i iistc vercischic de mogelijklieid van nadeel nietals bewezen aangenomen en mitsdien den beschuldigde van het hem in de eerste plaals ten lastegelegde feit vrijgcproken lanloor ook de mogelijkheid van veroonleeliug voor liet tweede feit vervalt Het O M vcflan ïde de ii vi ijlieidstelling lan den beschuldigde nog nader in overweging te nemen Do vrijgcsprokene is C shter kort na de uitspraak op vrye voeten gesteld De Naaimachine Sedert de naaimachine uitgevonden is zgn er van tijd lot tijd stemmen opgegaan om te waarschuwen legen het gebruik er van Zg was de oorzaak zeide men dat de personen die haar gebruikten worden aangetast door allerlei ziekten van het zenuwstelsel Door een der leden van de Academie des Sciences is onlangs een ander oordeel uitgesproken Dr Decaisuc heeft niet minder daa 661 machine naaisters onderzocht vóór dat hy zijn belangr ke memorie over dit onderwerp in het lieht gaf Z cbier de voornaamste resultaten van z jn onderzoek De pijn in de rugspieren eu in de ledematen waarover de gebruikstcrs der naaimachine klagen verschilt in geen enkel opzicht van de p n diegevoeld wordt na ieder i buitengewone inspanningder spieren Pc vrouwen die niet meer dan tweeii drie uren daags de naaimachine gebruiken klagenuiet over die pijn en bij haar die langer met domachine erken verdwijnt de pyn spoedig Er is geen reden hoegenaamd om de oaaimachiue de sehiilJ te geven van de slechte spijs vertering waarover drie van de vier Parijsche machinenaaisters zoowel als de gewone naaisters klagen Evenzoo vindt men sommige ziekten van de ademhalingswerltluigcu ouder alle klassen van naaisters to Parijs Men heeft gezegd dat het geraas van denaaimachine zcnuwaandocuingeu teweeg brengt HBti l iliuBft ii ntas p wk ld jaètn ton fa 11 Itai xpOi kil limtaliiiimii li i t lil dlOfCD uu bj tU K l tl H Méfiljl tsd PQM Il fnil t III imltitM II il lia iRiliki Waliliii i to tl il l t W I llllll lllIl ll l Waf H i fc 41 iinx aak mtit W ipiiteWli U W te IM pao Hp 7 S SS III Hi k